ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)

25 กันยายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิดกรุงศรี
โกลบอลคอร์อโลเคชั่น           มีข้อจำกัดโดยจะไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)

รายชื่อกองทุนทั้งหมดที่มีข้อจำกัดไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับ US Person / US Citizen

1. กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC) 
2. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)
3. กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)
4. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)
5. กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)
6. กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)
7. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)
8. กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)
9. กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)
10. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)
11. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)
12. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)
13. กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ (KF-OIL)
14. กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)
15. กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)
16. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ (KFHEALTH)
17. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)
18. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)
19. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)
20. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)
21. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)
22. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)
23. กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)
24. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KFAINCOM)
25. กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)
26. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)
27. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ (KFGPROP)
28. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)
29. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ (KFGBRAND)
30. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)
31. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM) 
32. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)
33. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
34. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
35. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)
36. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)
37. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)
38. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)
39. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)
40. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)
41. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)
42. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFMINCOM)
43. กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)
44. กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)
45. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)
46. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
47. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ (KFACHINA)
48. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA)
49. กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ (KFVIET)
50. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
51. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)
52. กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)
53. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE)
54. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)
55. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)
56. กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHTECH)
57. กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFPREFER)
58. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)
59. กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม (KFDIVERSE)
60. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)
61. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)

ทั้งนี้ กำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี