เปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจำนวน 4 กองทุน

22 กันยายน 2563
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ทำการปิดรับคำสั่งซื้อ (Subscription) และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุน (Switching-in) จากกองทุนอื่นที่มิใช่ LTF มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการจำนวน 4 กองทุนต่อไปนี้ ในระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 30 กันยายน 2563 ความทราบอยู่แล้วนั้น
 
1. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)
2. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
3. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)
4. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)

ด้วย บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงคำสั่งขายคืนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนออกจากกองทุน เฉพาะชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
 
(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  ได้แก่
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFLTF50-A)
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFLTFEQ-A)
(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล  ได้แก่
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFD70-D)
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFDIV-D)

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว ยังคงสามารถทำรายการดังต่อไปนี้ ได้ตามปกติ
 
(1) การขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption)
(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือออกระหว่างกลุ่ม LTF ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ
(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่น 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี