ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยุธยามาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

31 กรกฎาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า  บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)  ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)  หรือค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)  ให้กับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยุธยามาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สำหรับกองทุนดังต่อไปนี้
 
  1. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
  2. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)
  3. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)
  4. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE) 
  5. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)
  6. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า  (KFHASIA-A)
 
ทั้งนี้ ให้การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี