เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ (KFCASH-A, KFCASHSSF, KFCASHRMF)

19 พฤษภาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า  บริษัทจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการ โดยมีรายชื่อกองทุนและรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)
ชื่อกองทุน
อัตราที่เรียกเก็บจริง
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
เดิม ใหม่
ยังไม่รวม Vat7%
รวม
Vat7%
ยังไม่รวม Vat7%
รวม
Vat7%
1. กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) 0.3000 0.3210 0.2000 0.2140
2. กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF) 0.3000 0.3210 0.2000 0.2140
3. กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF) 0.3000 0.3210 0.2000 0.2140

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใหม่ดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี