การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL) ครั้งที่ 2/2562

21 มิถุนายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)   ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราหน่วยละ 0.27 บาท แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีกำหนดการโดยสรุปดังนี้

รายการ วันที่
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานะในการเลือกรับ หรือ เลือกไม่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องกรอกข้อมูลในเอกสารใบแสดงความจำนง และนำส่งโทรสารไปยังฝ่ายการตลาด หมายเลข 02-657-5775-7 หรือส่งเอกสารจริงไปยังบริษัทจัดการ 
ภายในวันที่
5 กรกฎาคม 2562
2. วันที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  8 กรกฎาคม 2562
3. วันที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 17 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ/คำอธิบายเพิ่มเติม:
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับปรุงสถานะการเลือกรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเอกสาร     ใบแสดงความจำนงที่บริษัทจัดการได้รับอย่างถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และสำหรับท่านที่ยังไม่เคยแจ้งความจำนงใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโดยถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว
(2) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL) จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เลือกรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติลดลง และจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตามวิธีที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่ำกว่า 1,000 บาท
(4) บริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนต่อไป
 
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี