เปิดการให้บริการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการผ่าน โมบายแอพพลิเคชั่น ของ บลจ.กรุงศรี จำกัด

15 พฤษภาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดการให้บริการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ของบริษัทจัดการ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “@ccess Mobile“ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
 
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี