การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 3 กองทุน (KFDNM-D, KFLTFA50-D, KFLTFEQ70D)

14 มีนาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 3 กองทุนได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  ซึ่งได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว เกี่ยวกับกำหนดเวลา และวิธีการในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้


เดิม  ใหม่
(1) บริษัทจัดการจะหยุดขายหน่วยลงทุนชั่วคราวในระหว่างสิ้นงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลถึงวันทำการก่อนหน้าวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการยังคงรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามปกติ และเริ่มขายหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล - ตัดข้อความตาม (1) เดิมออกไป ทำให้บริษัทจัดการไม่ต้องหยุดขายหน่วยลงทุนชั่วคราวในระหว่างสิ้นงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลถึงวันทำการก่อนหน้าวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน/นักลงทุนมีโอกาสในการลงทุนมากยิ่งขึ้น และผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เวลา 7.00 น. เพื่อการจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ตัวแทนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล  (2) การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น หรือเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น
 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล  ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558   อีกทั้ง เป็นการเพิ่มช่องทาง/วิธีการจ่ายเงินปันผลเพื่ออำนวยความสะดวกและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
 
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี