ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)

8 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด และกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ มีข้อจำกัดโดยจะไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
 
รายชื่อกองทุนทั้งหมดที่มีข้อจำกัดไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับ US Person / US Citizen
 
1. กองทุนเปิดกรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)
2. กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC) 
3. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)
4. กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)
5. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)
6. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)
7. กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)
8. กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)
9. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)
10. กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)
11. กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)
12. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)
13. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)
14. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)
15. กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ (KF-OIL)
16. กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)
17. กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)
18. กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)
19. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ (KFHEALTH)
20. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)
21. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)
22. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)
23. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)
24. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)
25. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)
26. กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)
27. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KFAINCOM)
28. กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)
29. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)
30. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)
31. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)
32. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)
33. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)
34. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM) 
35. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)
36. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
37. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
38. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)
39. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)
40. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)
41. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)
42. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)
43. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)
44. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)
45. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFMINCOM)
46. กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)
47. กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)
48. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)
49. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
50. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ (KFACHINA)
51. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA)
52. กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ (KFVIET)
53. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
54. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)
55. กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)
56.  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE)
57.  กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)
58.  กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)
 
ทั้งนี้ กำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี