ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M32 (KFFIF6M32)

11 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะผู้บริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M32 ใคร่ขอแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนรวมดังกล่าว ดังต่อไปนี้

วันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติทั้งหมดไปยัง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน
(KFCASH)
วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ 
ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับหน่วยลงทุน
ของกองทุน KFCASH และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน KFCASH
ไปยังกองทุนอื่นได้
27 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวม และจดทะเบียนเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามลำดับขั้นตอนต่อไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี