การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)

9 มกราคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ให้เพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50) จาก 1,000 ล้านบาท เป็น 20,000 ล้านบาท แล้ว  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี