การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค และกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

8 พฤศจิกายน 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) และกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยสรุปสาระสำคัญที่แก้ไขดังต่อไปนี้

เดิม ใหม่
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้กับผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ลงทุนประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการหรือภายใต้การบริหารของบริษัทอื่น หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า    7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)
- ไม่ได้ระบุข้อความเกี่ยวกับการสงวนสิทธิ
- เพิ่มเติมข้อความดังนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า / ออกจากกองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน (ถ้ามี) ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 14 มกราคม 2562 
 
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี