การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFLTFDIV, KFSDIV, KFTSTAR-D และ KFGROWTH-D

8 พฤศจิกายน 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน รอบระยะเวลาบัญชี เงินปันผล
ต่อหน่วย (บาท)
วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุน
(XD date)
วันที่จ่ายเงินปันผล
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
1 ต.ค. 2560 -
30 ก.ย. 2561
0.7500  8  พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) 30 มิ.ย. 2561 -
30 ก.ย. 2561
0.5000 8 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D) 30 มิ.ย. 2561   -
28 ก.ย. 2561
0.3000 8 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) 1 ก.ค. 2561 -
28 ก.ย. 2561
0.9500* 8 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561

หมายเหตุ: อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริงอาจจะน้อยกว่า (หรือมากกว่า) อัตราประมาณการข้างต้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

*ข้อมูล ณ 8 พฤศจิกายน 2561  
อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริงของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) คือ 0.7900 บาท/หน่วย
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด โทร. 0 2657 5757 หรืออีเมล์ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

 

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี