ปิดการให้บริการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการผ่านช่องทางเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

10 พฤษภาคม 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะปิดการให้บริการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการทุกกองทุน ผ่านช่องทางเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (“ธนาคาร”) อันเนื่องจาก ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการกองทุนรวมผ่านช่องทาง ATM ดังกล่าว  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้  ผู้ลงทุนสามารถทำรายการซื้อ  ขายคืน  และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง  สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้แก่  ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (@ccess Online Services)  ระบบ Krungsri Online (KOL)  หรือ Krungsri Mobile Application (KMA) ของธนาคาร ได้ตามปกติ
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี