ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M76-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M76)

2 พฤศจิกายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะผู้บริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M76-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) ใคร่ขอแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนรวมดังกล่าว ดังต่อไปนี้  
 
รายการ
วันที่
วันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)
16 พฤศจิกายน 2565
วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน KFCASH-A และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน KFCASH-A ไปยังกองทุนอื่นได้
17 พฤศจิกายน 2565
วันที่เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (วันถัดจากวันครบกำหนดอายุโครงการ) 18 พฤศจิกายน 2565
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวม และจดทะเบียนเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามลำดับขั้นตอนต่อไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี