รายชื่อกองทุนที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต

14 กันยายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทฯ”)  ขอแจ้งรายชื่อกองทุนภายใต้การจัดการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตได้ ดังต่อไปนี้
 
1. รายชื่อกองทุนที่เปิดให้ผู้ลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตจนถึงปัจจุบัน
(1) กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF) 
(2) กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)
(3) กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF) 
(4) กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)
(5) กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF) 
(6) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)
(7) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF) 
(8) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)
(9) กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF) 
(10) กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)
(11) กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF) 
(12) กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)
(13) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF) 
(14) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)
(15) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF) 
(16) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)
(17) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF) 
(18) กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)
(19) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF) 
(20) กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
(21) กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF) 
(22) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)
(23) กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF) 
(24) กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)
(25) กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF) 
(26) กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)
(27) กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF) 
(28) กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)
(29) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF) 
(30) กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)
(31) กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF) 
(32) กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)
(33) กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF) 
(34) กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)

2. เพิ่มเติมรายชื่อกองทุนที่เปิดให้ผู้ลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ดังนี้
(1) กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF) 
(2) กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF)
(3) กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF) 
(4) กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF)
(5) กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFVIETRMF) 
(6) กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF)

โดยให้การเพิ่มเติมรายชื่อกองทุนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตในแต่ละครั้ง ให้เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี