แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y2 เพื่อขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ

24 มิถุนายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 (KFGFI1Y1) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y2 (KFGFI1Y2) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการเกี่ยวกับชื่อโครงการจัดการและ/หรือชื่อกองทุน  อายุโครงการ  ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม  การเลิกกองทุนรวม  รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  บริษัทจัดการจึงขอแจ้งกำหนดวันเพื่อการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้
 
รายละเอียด วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงมติ ตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
1 กรกฎาคม 2565
ระยะเวลาในการใช้สิทธิในการออกเสียงมติ 1 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565
วันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ 8 สิงหาคม 2565

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี