รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม

6 มิถุนายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ/ผู้ชำระบัญชี
ขอเรียนชี้แจงรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม สำหรับเดือน พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี
กองทุนได้ทำการจ่ายชำระเงินงวดสุดท้ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ขณะนี้กองทุนอยู่ระหว่างการรอให้ผู้ถือหน่วยนำเช็คมาขึ้นเงิน และจะเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเป็นลำดับถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี