การจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 29 เม.ย. 65

8 มิถุนายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ชื่อกองทุน รอบระยะเวลาบัญชี เงินปันผล
ต่อหน่วย (บาท)
วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุน
(XD date)
วันที่จ่ายเงินปันผล
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D) 1  ก.พ. 2565 -
29 เม.ย. 2565
0.3500 10 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2565
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D) 1  ก.พ. 2565 -
29 เม.ย. 2565
0.1700 10 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2565
 
หมายเหตุ: อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริงอาจจะน้อยกว่า (หรือมากกว่า) อัตราประมาณการข้างต้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
 
ทั้งนี้ มีกองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล ได้แก่
  • สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ก.พ. 2565 - 30 เม.ย. 2565: KF-HCHINAD 
  • สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1  ก.พ. 2565 - 29 เม.ย. 2565:  KFGBRAND-D และ KF-HJAPAND

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด โทร. 0 2657 5757 หรืออีเมล krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี