ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M66 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

11 เมษายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M66 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M66) เป็นจำนวนเงิน 117,900 บาท โดยให้มีผลในวันที่ 11 เมษายน 2565 นี้
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี