ขอแจ้งรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการลงทุนในหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซีย เบลารุส

11 เมษายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ใคร่ขอเรียนว่า บริษัทจัดการได้รับแจ้งจากกองทุนหลักต่างประเทศที่บริษัทจัดการไปลงทุนถึงความจำเป็นของกองทุนหลักที่จะต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการลงทุนในหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
 1. บุคคลสัญชาติรัสเซีย เบลารุส
 2. บุคคลที่พักอาศัยในรัสเซีย เบลารุส
 3. นิติบุคคล องค์กร หน่วยงานใดที่จัดตั้งในรัสเซีย เบลารุส
 4. ผู้ถือหน่วยรายใดที่มีการระบุผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายที่เข้าข่าย 1. – 3. ข้างต้น
ยกเว้น บุคคลที่มีสัญชาติประเทศที่เป็นสมาชิก EU ที่มีถิ่นที่พักอาศัยในรัสเซีย เบลารุส หรือบุคคลสัญชาติรัสเซีย เบลารุส ที่มีถิ่นที่พักอาศัยไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวรในประเทศสมาชิก EU

โดยมีรายชื่อกองทุนที่มีข้อจำกัดซึ่งบริษัทจัดการจะไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการซื้อ (Subscription) รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switching in) สำหรับบุคคลดังกล่าว ดังนี้
 1. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)
 2. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)
 3. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)
 4. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)
 5. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)
 6. กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)
 7. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)
 8. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPSCAP-I)
 9. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)
 10. กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)
 11. กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)

ทั้งนี้ กำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป  และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าว ยังคงสามารถทำรายการขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุนได้ตามปกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี