ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M74-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

5 เมษายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M74-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M74) ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
รายการ
ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย  มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
อัตราที่เรียกเก็บ
ตามที่กำหนดในโครงการ เรียกเก็บจริง
(รวม vat 7% แล้ว) (ยังไม่รวม vat 7%) (รวม vat 7% แล้ว)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.6050 0.0323 0.0346
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 ไม่เกิน 0.0700 ไม่เกิน 0.0749
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1605 0.0500 0.0535
  
การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในคราวต่อไป
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี