ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M64 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

28 กันยายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M64 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M64) ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
รายการ
ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย  มูลค่าหนี้สินทั้งหมด   เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
อัตราที่เรียกเก็บ
ตามที่กำหนดในโครงการ เรียกเก็บจริง
(รวม vat 7% แล้ว) (ยังไม่รวม vat 7%) (รวม vat 7% แล้ว)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.6050 0.0946 0.1012
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 ไม่เกิน 0.0700 ไม่เกิน 0.0749
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1605 0.0500 0.0535
 
 การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในคราวต่อไป
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th