ประกาศกองทุน

19/07/2565
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม
18/07/2565
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M4-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFXAI6M4)
14/07/2565
ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมและยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y6-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
14/07/2565
ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมและยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M82-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
12/07/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 7/2565 ของ KF-INCOME
11/07/2565
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์
06/07/2565
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 7/2565 ของ KFMINCOM-R

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี