สรุปภาวะตลาดรายสัปดาห์


สรุปภาวะตลาดประจำสัปดาห์ (17 - 21 มิถุนายน 2562)
24/06/2562
คำเตือน
 
การนำเสนอข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น
 
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอดูหนังสือชี้ชวน โปรดติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรีจำกัด โทร 0 2657 5757 หรืออีเมล krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ดาวน์โหลดสรุปภาวะตลาดรายสัปดาห์ 17 - 21 มิ.ย. 2562
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ


วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น