โปรโมชั่น/กองทุนใหม่


KFGOOD กองทุนที่ต้องมี เพื่อชีวิตดีเว่อร์

KFGOOD   กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 

ลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่ม เติมเต็มเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น ด้วยสินทรัพย์ที่เน้นความมั่นคงสม่ำเสมอ อย่างตราสารหนี้ กับสินทรัพย์เพื่อการเติบโตอย่างหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รีท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยการบริหารของทีมผู้จัดการกองทุนที่มีผลงานพิสูจน์ฝีมือมาอย่างยาวนาน
 

กลยุทธ์การลงทุนของ KFGOOD

  • ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ขั้นต่ำ 50% เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของผลตอบแทน และลดความเสี่ยงยามตลาดผันผวน
  • ลงทุนในหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รีท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยสัดส่วน 0-50% เพื่อให้เงินลงทุนมีโอกาสเติบโตได้เร็วขึ้น
  • บริหารสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมที่สูงขึ้น ด้วยระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ให้คุณลงทุนอย่างมั่นใจ
  • ระดับความเสี่ยง 5: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงนโยบายการลงทุน
  1. ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
  2. หุ้นจดทะเบียนใน SET รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วยกองทุนอสังหาฯ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (INFRAs)
วันทำการซื้อขาย   ทุกวันทำการ (ขึ้นกับประกาศวันหยุดของกองทุน/บริษัทจัดการ)
เงินลงทุนขั้นต่ำ   500 บาท

ขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา   หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
add line @krungsriasset

 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | กองทุนอาจจะลงทุนใน ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ (Unrated securities) ดังนั้น กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุนได้ลงทุน | กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น ซึ่งเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
กองทุน KFGOODย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี