โปรโมชั่น


KFGOOD กองทุนที่ต้องมี เพื่อชีวิตดีเว่อร์

KFGOOD   กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 

ลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่ม เติมเต็มเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น ด้วยสินทรัพย์ที่เน้นความมั่นคงสม่ำเสมอ อย่างตราสารหนี้ กับสินทรัพย์เพื่อการเติบโตอย่างหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รีท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยการบริหารของทีมผู้จัดการกองทุนที่มีผลงานพิสูจน์ฝีมือมาอย่างยาวนาน
 

กลยุทธ์การลงทุนของ KFGOOD

  • ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ขั้นต่ำ 50% เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของผลตอบแทน และลดความเสี่ยงยามตลาดผันผวน
  • ลงทุนในหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รีท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยสัดส่วน 0-50% เพื่อให้เงินลงทุนมีโอกาสเติบโตได้เร็วขึ้น
  • บริหารสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมที่สูงขึ้น ด้วยระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ให้คุณลงทุนอย่างมั่นใจ
  • ระดับความเสี่ยง 5: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงนโยบายการลงทุน
  1. ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
  2. หุ้นจดทะเบียนใน SET รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วยกองทุนอสังหาฯ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (INFRAs)
วันทำการซื้อขาย   ทุกวันทำการ (ขึ้นกับประกาศวันหยุดของกองทุน/บริษัทจัดการ)
เงินลงทุนขั้นต่ำ   1,000 บาท
เสนอขายครั้งแรก   25 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561

ขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา   หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
add line @krungsriasset

 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | กองทุนอาจจะลงทุนใน ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ (Unrated securities) ดังนั้น กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุนได้ลงทุน | กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น ซึ่งเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง

โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะช่วง IPO
 
เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาท ในกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561
รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFGOOD มูลค่า 100 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุน KFGOOD ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่   25 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก
2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 6 กันยายน 2561 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน    ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นฐานในการค านวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน ถึง 6 กันยายน 2561 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
3. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
4. บริษัทจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัท มากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้
5. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
6. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
7. บริษัทจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFGOOD ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้
ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน KFGOOD จะถูกคำนวณจากราคาหน่วย
ลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเวินค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุนกองทุน KFGOOD เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า
รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัท
9. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่าย
กองทุนแต่อย่างใด
กองทุน KFGOODย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี