กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.20%+0.42%+0.95%+0.95%+1.06%+1.41%+1.65%+1.93%22,358
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.26%+0.55%+1.15%+1.16%+1.24%+1.51%+1.73%+1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.07%+0.04%+0.05%+0.07%+0.09%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.04%+0.07%+0.30%+0.39%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.21%+0.43%+0.96%+0.96%+1.16%+1.59%+1.79%+1.79%2,645
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.29%+0.60%+1.22%+1.22%+1.26%+1.53%+1.75%+1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.07%+0.04%+0.05%+0.08%+0.09%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.04%+0.07%+0.10%+0.10%
กรุงศรีมันนี่ (KFMONEY)+0.22%+0.46%+1.03%+1.04%+1.20%+1.60%+0.03%+0.47%266
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.47%+1.65%+3.19%+3.20%+2.49%+2.92%+3.22%+3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.03%+0.05%+0.05%+0.05%+0.08%+5.17%+4.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.49%+0.62%+0.60%+0.60%+0.96%+0.98%+1.28%+1.29%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์]