กองทุนผสม

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-0.42%-5.38%+5.07%-10.79%+8.76%+5.18%+13.38%+8.31%422
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.44%+12.64%+9.39%+12.21%+10.78%+11.36%+16.09%+19.40%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-0.40%-5.23%+4.98%-10.61%+8.81%+5.29%+14.43%+10.86%2,035
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.19%+12.45%+9.14%+11.97%+10.65%+11.21%+16.42%+18.90%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-1.00%-6.96%+5.89%-18.08%+9.32%+5.55%+13.18%+13.00%795
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.05%+14.69%+11.21%+14.41%+12.99%+13.21%+17.39%+20.01%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.08%-0.73%+3.23%-2.60%+6.27%+5.39%+10.76%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.35%+5.01%+3.39%+4.92%+4.50%+4.86%+6.78%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.60%+0.90%+0.25%+0.91%+1.47%+2.36%+2.33%+3.02%1,484
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.96%+1.50%+0.61%+1.57%+2.80%+2.70%+9.08%+6.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.46%+0.41%+0.47%+0.43%+0.58%+0.65%+0.65%+3.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.42%+0.35%+0.40%+0.33%+1.35%+3.53%+6.35%+8.76%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+0.59%+0.05%+1.26%-1.49%N/AN/AN/A+2.04%6,933
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.72%+0.26%+1.50%-0.26%N/AN/AN/A+2.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.06%+2.24%+1.60%+2.09%N/AN/AN/A+2.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.77%+1.97%+1.40%+1.96%N/AN/AN/A+1.75%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+0.44%-0.65%+2.13%N/AN/AN/AN/A+0.02%3,449
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+0.82%-0.59%+2.63%N/AN/AN/AN/A-0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.22%+4.65%+3.32%N/AN/AN/AN/A+4.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.54%+3.96%+2.78%N/AN/AN/AN/A+4.07%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี