กองทุนผสม

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+8.95%+19.09%+26.00%+26.08%+9.47%+9.31%+10.67%+10.31%413
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.44%+8.51%+7.43%+7.39%+11.16%+15.25%+19.54%+20.04%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+9.04%+19.18%+25.98%+26.06%+9.51%+9.22%+9.70%+12.48%1,563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.62%+8.62%+7.45%+7.42%+11.01%+15.26%+18.81%+19.33%
กรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (KFSF)+0.34%+0.75%+1.55%+1.56%+1.74%+2.27%+3.55%+5.85%149
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.09%+0.10%+0.29%+0.10%+0.26%+0.26%+1.35%+2.96%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+12.91%+26.60%+34.11%+34.22%+14.62%+11.18%+10.14%+15.57%959
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.80%+10.34%+9.22%+9.18%+12.93%+16.37%+20.29%+20.39%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+2.77%+7.21%+10.36%+10.39%+4.68%+4.34%+5.75%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.40%+2.98%+2.76%+2.76%+5.00%+6.04%+8.08%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.48%+1.38%+2.67%+2.68%+2.26%+2.95%+2.81%+3.14%1,792
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.38%+0.95%+2.18%+2.19%+1.07%+2.18%+4.57%+6.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.29%+0.37%+0.41%+0.41%+0.72%+0.76%+0.76%+3.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.16%+0.18%+0.22%+0.22%+3.92%+5.53%+7.90%+9.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+2.13%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.34%6,385
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.31%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.32%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.38%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.28%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)