กองทุนผสม

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-2.62%-3.04%+2.31%-7.07%+5.35%+2.56%+12.10%+7.91%401
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.33%+9.96%+8.79%+11.79%+10.63%+11.17%+16.01%+19.25%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-2.56%-2.95%+2.29%-6.83%+5.43%+2.67%+11.51%+10.52%2,067
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.13%+9.73%+8.58%+11.55%+10.48%+11.00%+16.02%+18.79%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-4.25%-5.21%+1.39%-10.08%+4.83%+3.04%+11.77%+12.49%408
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.02%+12.02%+11.13%+13.91%+12.99%+13.10%+17.37%+19.91%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.28%+1.37%+3.50%-0.03%+4.69%+4.44%+9.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.07%+3.74%+3.20%+4.66%+4.34%+4.81%+6.60%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.80%+1.40%+1.05%+1.95%+1.79%+2.28%+2.38%+3.02%1,487
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.24%+1.20%+0.84%+1.97%+1.75%+1.99%+7.15%+6.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.32%+0.40%+0.38%+0.40%+0.49%+0.62%+0.64%+3.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.19%+0.33%+0.30%+0.31%+0.29%+3.42%+6.15%+8.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+0.96%+1.55%+2.23%+0.97%N/AN/AN/A+2.29%6,037
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.13%+0.85%+1.63%+0.69%N/AN/AN/A+2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.50%+1.79%+1.52%+1.92%N/AN/AN/A+1.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.25%+1.52%+1.30%+1.84%N/AN/AN/A+1.69%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+0.42%+0.86%+2.56%N/AN/AN/AN/A+0.44%2,750
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-0.01%+0.81%+2.62%N/AN/AN/AN/A-0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.37%+3.80%+3.31%N/AN/AN/AN/A+4.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.52%+3.05%+2.62%N/AN/AN/AN/A+3.73%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี