กองทุนผสม

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+14.35%-14.13%-14.13%-22.45%-5.65%-1.38%+6.37%+5.59%233
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.08%+32.35%+32.35%+23.90%+16.34%+14.76%+16.22%+19.59%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+14.50%-14.02%-14.02%-22.29%-5.50%-1.27%+6.31%+8.59%1,334
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.23%+32.31%+32.31%+23.85%+16.25%+14.64%+16.27%+19.07%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+16.94%-16.46%-16.46%-26.50%-8.14%-1.86%+5.64%+10.05%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.85%+35.26%+35.26%+26.12%+18.42%+16.68%+17.86%+20.29%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+10.88%-6.21%-6.21%-7.20%+1.02%+2.31%+6.83%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.09%+13.44%+13.44%+10.19%+7.54%+7.32%+8.09%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)-0.25%+0.12%+0.12%+2.25%+2.13%+2.02%+2.62%+3.00%1,802
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.91%+1.74%+1.74%+3.72%+2.40%+1.73%+5.08%+6.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.06%+1.79%+1.79%+1.37%+0.87%+0.82%+0.77%+3.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.59%+0.86%+0.86%+0.70%+0.46%+3.55%+7.24%+9.78%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)+2.78%-3.22%-3.22%-3.45%N/AN/AN/A+0.85%2,777
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+4.54%-1.71%-1.71%-2.13%N/AN/AN/A+1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.21%+5.82%+5.82%+4.41%N/AN/AN/A+3.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.44%+5.00%+5.00%+3.74%N/AN/AN/A+2.64%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+4.18%-5.39%-5.39%-8.71%N/AN/AN/A-2.98%1,138
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+8.53%-4.58%-4.58%-6.62%N/AN/AN/A-2.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.03%+9.56%+9.56%+7.42%N/AN/AN/A+6.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.16%+10.49%+10.49%+7.76%N/AN/AN/A+6.02%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)+6.95%-11.24%-11.24%-17.52%N/AN/AN/A-12.57%252
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+12.53%-7.44%-7.44%-11.03%N/AN/AN/A-5.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.15%+18.66%+18.66%+14.03%N/AN/AN/A+12.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.24%+16.55%+16.55%+12.21%N/AN/AN/A+11.00%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(7)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00