กองทุนผสม

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-6.84%-4.49%-0.45%-12.25%+3.29%+0.87%+9.24%+7.46%306
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.01%+9.73%+9.58%+10.91%+10.45%+11.19%+15.63%+19.07%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-6.84%-4.55%-0.54%-12.18%+3.31%+1.00%+9.51%+10.13%1,891
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.93%+9.62%+9.43%+10.75%+10.32%+11.01%+15.69%+18.66%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-7.53%-5.53%-0.80%-15.85%+2.65%+1.43%+9.03%+12.08%399
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.80%+11.39%+11.24%+12.80%+12.59%+13.17%+17.09%+19.77%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.40%+4.64%+8.05%+3.04%+5.11%+3.89%+8.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.47%+3.92%+3.76%+4.36%+4.21%+4.85%+6.40%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+1.49%+2.60%+3.15%+3.82%+2.24%+2.49%+2.60%+3.07%1,880
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+1.33%+1.83%+2.48%+3.32%+2.05%+1.11%+5.66%+6.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.92%+0.75%+0.67%+0.61%+0.53%+0.66%+0.66%+3.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.63%+0.47%+0.44%+0.41%+0.32%+3.27%+5.87%+8.63%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+0.72%+3.02%+4.90%+3.23%N/AN/AN/A+3.14%4,453
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-0.28%+1.34%+2.83%+1.05%N/AN/AN/A+2.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.48%+2.13%+1.96%+2.16%N/AN/AN/A+2.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.71%+1.52%+1.47%+1.71%N/AN/AN/A+1.69%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-1.52%+1.13%+3.56%-0.36%N/AN/AN/A+1.08%1,707
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-1.37%+1.42%+4.01%-0.18%N/AN/AN/A+0.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.43%+4.02%+3.79%+4.23%N/AN/AN/A+4.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.48%+3.08%+2.97%+3.44%N/AN/AN/A+3.64%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-4.26%-1.92%N/AN/AN/AN/AN/A-2.07%363
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-2.46%+1.50%N/AN/AN/AN/AN/A+1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.93%+6.22%N/AN/AN/AN/AN/A+6.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.33%+4.68%N/AN/AN/AN/AN/A+4.68%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี