กองทุนผสม

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-2.14%-0.91%+4.14%-3.53%+3.98%+2.90%+11.32%+7.95%323
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.60%+8.35%+8.62%+10.74%+10.57%+11.10%+15.75%+19.15%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-2.17%-0.97%+4.01%-3.52%+4.02%+3.05%+11.16%+10.52%1,962
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.48%+8.20%+8.44%+10.57%+10.42%+10.93%+15.73%+18.71%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-1.15%+1.64%+6.40%-3.81%+3.92%+4.10%+11.33%+12.68%428
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.12%+10.53%+10.55%+12.81%+12.88%+13.06%+17.19%+19.83%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+3.29%+5.35%+8.18%+4.98%+4.88%+4.66%+8.90%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.74%+3.42%+3.39%+4.34%+4.32%+4.80%+6.45%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+1.42%+1.93%+2.13%+2.76%+1.95%+2.42%+2.50%+3.05%1,543
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.81%+1.19%+1.48%+2.35%+1.78%+1.49%+6.45%+6.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.59%+0.49%+0.50%+0.46%+0.48%+0.63%+0.65%+3.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.25%+0.24%+0.29%+0.31%+0.28%+3.32%+5.96%+8.67%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+1.34%+2.63%+3.83%+2.93%N/AN/AN/A+2.88%4,548
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.01%+1.98%+3.17%+2.20%N/AN/AN/A+2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.33%+1.94%+1.87%+2.07%N/AN/AN/A+2.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.41%+1.33%+1.33%+1.70%N/AN/AN/A+1.67%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+0.50%+1.95%+4.09%+2.35%N/AN/AN/A+1.69%2,034
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+1.45%+3.07%+5.29%+2.60%N/AN/AN/A+1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.89%+3.52%+3.47%+4.12%N/AN/AN/A+4.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.81%+2.65%+2.66%+3.42%N/AN/AN/A+3.61%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-0.82%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.36%347
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+1.90%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.77%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+5.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.22%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.95%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี