กองทุนผสม

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+0.86%-5.72%-5.31%+8.48%+9.86%+7.72%+11.35%+9.19%460
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.97%+11.82%+11.24%+10.74%+10.89%+12.84%+18.78%+19.64%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+0.91%-5.67%-5.25%+8.70%+9.95%+7.74%+11.16%+11.57%2,094
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.62%+11.53%+11.06%+10.65%+10.76%+12.77%+18.16%+19.06%
กรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (KFSF)+0.31%+0.34%+0.73%+1.18%+1.35%+1.95%+3.59%+5.66%100
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.19%+0.21%+0.35%+0.17%+0.20%+0.24%+1.31%+2.90%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+0.94%-11.96%-11.42%+7.62%+12.39%+8.55%+10.28%+13.97%855
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.95%+14.19%+13.92%+13.20%+12.77%+14.43%+19.75%+20.16%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.40%-1.93%+0.33%+5.23%+5.90%+5.17%+7.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.52%+5.09%+4.90%+4.41%+4.79%+5.34%+7.84%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.23%+0.01%+0.44%+1.17%+1.77%+2.75%+2.62%+3.05%1,659
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.22%+0.06%+0.48%+1.01%+2.19%+2.98%+5.81%+6.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.43%+0.44%+0.45%+0.40%+0.65%+0.70%+0.74%+3.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.30%+0.30%+0.28%+0.25%+2.83%+4.42%+7.55%+8.87%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)-0.04%-1.53%-1.07%+2.40%N/AN/AN/A+2.93%7,533
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.29%-0.54%+0.65%+2.87%N/AN/AN/A+3.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.57%+1.92%+1.94%+2.02%N/AN/AN/A+1.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+1.94%+1.86%N/AN/AN/AN/A+1.74%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เริ่มใช้ดัชนี SET TRI, SET50 TRI และ SET100 TRI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 โดยกองทุนที่จัดตั้งก่อน 1 สิงหาคม 2559 ใช้ SET Index, SET50 และ SET100
เป็นดัชนีชี้วัดกองทุน ซึ่งไม่ได้มีการรวมผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินปันผลของหุ้นในดัชนี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)