กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ / กำไรสะสม
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 ก.ย. 2561)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค23.83%
หมวดธนาคาร18.75%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.04%
หมวดพาณิชย์7.63%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์5.99%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 ก.ย. 2561)
บมจ.ปตท7.31%
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น5.36%
บมจ.ทุนธนชาต5.01%
บมจ.บ้านปู4.62%
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น4.56%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง, เป็นเงิน 1.2000 บาท)
23 พ.ค. 25610.1000 บาท/หน่วย
20 ก.พ. 25610.4000 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+9.54%+0.23%+1.54%+7.22%+9.96%+5.14%+15.73%+12.91%21,672
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.45%+11.75%+10.93%+10.44%+10.93%+11.82%+15.41%+15.06%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+9.88%+0.24%+1.23%+6.84%+10.32%+5.36%+15.76%+9.64%1,279
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.72%+12.10%+11.23%+10.69%+11.31%+12.14%+17.40%+18.57%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+13.03%-3.15%-8.79%+2.55%+13.12%+5.64%+11.92%+12.11%3,055
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.67%+14.05%+13.57%+13.36%+12.77%+13.88%+20.10%+23.30%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+12.86%-3.10%-8.77%+2.59%+13.00%+5.80%+12.08%+8.24%2,683
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.63%+14.06%+13.59%+13.42%+12.79%+13.96%+20.09%+20.38%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+17.62%+3.90%-1.27%+6.31%+20.83%+11.02%+15.46%+9.95%657
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.67%+14.79%+14.26%+13.61%+14.06%+14.32%+19.46%+20.18%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+16.65%+3.74%-1.64%+8.57%+22.19%+11.14%+13.69%+11.50%2,629
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.15%+14.89%+13.81%+13.22%+14.21%+14.66%+21.01%+22.19%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+17.85%+3.94%-1.13%+6.77%+21.06%+11.04%+15.69%+10.03%2,091
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.76%+14.90%+14.41%+13.71%+14.12%+14.37%+20.37%+20.64%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+13.15%-3.12%N/AN/AN/AN/AN/A-7.20%29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.71%+14.08%N/AN/AN/AN/AN/A+13.64%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+13.15%-3.12%-8.56%+2.59%+13.28%+5.98%+12.49%+11.21%618
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.71%+14.09%+13.57%+13.32%+12.69%+13.91%+19.92%+20.37%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+10.82%+0.63%+4.25%+11.51%+13.94%+7.14%+14.12%+9.40%1,531
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.98%+13.44%+12.58%+11.76%+13.40%+14.21%+21.41%+21.95%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+17.60%+0.68%-10.26%-3.23%N/AN/AN/A+16.85%686
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.02%+15.33%+14.84%+14.00%N/AN/AN/A+13.68%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+12.25%+0.74%-5.29%+0.24%N/AN/AN/A+6.69%2,693
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.44%+13.42%+12.54%+12.10%N/AN/AN/A+10.57%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+12.25%+0.76%-5.27%N/AN/AN/AN/A-4.86%338
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.44%+13.41%+12.51%N/AN/AN/AN/A+11.89%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+15.05%+4.41%-1.92%+6.11%N/AN/AN/A+9.74%145
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.79%+12.94%+12.40%+12.12%N/AN/AN/A+11.78%
ดัชนี SET TRI+10.99%+0.71%+2.85%+8.03%+11.34%+6.12%+12.05%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.64%+12.17%+11.29%+10.55%+11.33%+12.32%+18.70%N/A
ดัชนี SET50 TRI+11.09%+0.65%+4.73%+11.37%+12.24%+5.47%+11.40%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.31%+13.80%+12.81%+11.95%+13.21%+14.06%+21.02%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/09/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เริ่มใช้ดัชนี SET TRI, SET50 TRI และ SET100 TRI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 โดยกองทุนที่จัดตั้งก่อน 1 สิงหาคม 2559 ใช้ SET Index, SET50 และ SET100
เป็นดัชนีชี้วัดกองทุน ซึ่งไม่ได้มีการรวมผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินปันผลของหุ้นในดัชนี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน