กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 พฤศจิกายน 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 ก.ย. 2563)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค16.89%
หมวดธนาคาร13.31%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม11.23%
หมวดพาณิชย์9.41%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์8.51%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ย. 2563)
บมจ.ปตท8.43%
บมจ. ซีพี ออลล์5.18%
บมจ.ธ.กรุงเทพ5.08%
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร4.90%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย4.74%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-11.63%+3.83%-26.72%-29.40%-11.62%-3.07%+2.96%+7.34%12,364
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.27%+21.20%+31.97%+28.11%+18.41%+15.92%+16.07%+16.15%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-11.47%+3.48%-26.46%-29.30%-11.72%-2.88%+3.09%+5.57%816
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.14%+20.89%+31.30%+27.54%+18.19%+15.89%+16.10%+18.88%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-7.90%+7.79%-24.24%-28.30%-14.93%-2.79%+1.04%+8.59%1,490
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.24%+20.20%+31.22%+27.58%+19.13%+16.81%+17.99%+23.15%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-8.08%+7.44%-24.06%-28.22%-14.90%-2.84%+1.26%+3.99%1,213
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.40%+20.23%+30.83%+27.28%+19.00%+16.72%+17.92%+20.49%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-10.10%+15.40%-20.08%-23.77%-13.00%+1.76%+3.25%+5.58%334
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.74%+21.22%+31.27%+27.78%+19.62%+17.71%+18.18%+20.42%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-8.07%+6.32%-34.11%-36.25%-14.80%+0.75%+1.98%+6.52%1,310
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.90%+27.36%+37.02%+32.60%+21.59%+19.16%+19.75%+22.51%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-10.04%+15.23%-20.41%-24.08%-12.88%+1.88%+3.14%+5.74%1,096
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.84%+21.24%+31.30%+27.81%+19.61%+17.71%+18.17%+20.81%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-7.75%+8.00%-23.72%-27.74%N/AN/AN/A-19.88%9
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.01%+20.14%+30.95%+27.35%N/AN/AN/A+19.77%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-7.81%+7.93%-23.77%-27.78%-14.63%-2.51%+1.60%+6.64%413
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.11%+20.18%+30.96%+27.36%+18.99%+16.68%+17.82%+20.49%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)-11.82%+4.54%-23.88%-25.39%-7.47%+0.99%+3.94%+5.09%1,897
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.45%+24.38%+34.90%+30.75%+20.18%+18.01%+18.57%+22.16%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-4.36%+26.67%-16.78%-24.38%-16.33%N/AN/A-2.15%244
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.25%+19.19%+28.50%+25.27%+18.38%N/AN/A+16.88%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-9.60%+3.85%-26.35%-30.00%-15.70%N/AN/A-11.13%1,080
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%+18.36%+29.96%+26.49%+18.24%N/AN/A+17.02%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-9.60%+3.85%-26.35%-30.00%N/AN/AN/A-17.62%293
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.69%+18.36%+29.96%+26.49%N/AN/AN/A+18.32%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-8.97%+13.36%-20.55%-24.16%-10.09%N/AN/A-8.64%72
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.75%+17.93%+29.11%+25.90%+17.85%N/AN/A+17.64%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.02%+12.06%-19.27%-21.66%-6.67%+1.47%+5.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.72%+20.69%+31.78%+27.96%+18.30%+16.00%+16.60%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-11.21%+4.99%-24.89%-26.00%-7.27%+0.94%+4.85%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.72%+24.15%+36.01%+31.69%+20.71%+18.27%+18.51%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน