กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
จุดประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลของหุ้นที่ลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (29 ธ.ค. 2560)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค19.90%
หมวดธนาคาร16.85%
หมวดพาณิชย์11.70%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.55%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.52%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 ธ.ค. 2560)
บมจ.ปตท7.76%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.74%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย5.74%
บมจ.ธ.กสิกรไทย5.09%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์4.61%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 35 ครั้ง, เป็นเงิน 15.8500 บาท)
15 พ.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย
24 พ.ค. 25600.2500 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 25600.1000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25590.2500 บาท/หน่วย
26 พ.ค. 25590.5000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25590.3000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25580.3000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25580.3000 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25580.3000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/12/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+5.58%+14.72%+21.85%+21.92%+5.89%+5.37%+12.90%+13.71%19,737
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.87%+7.55%+6.86%+6.85%+11.14%+13.83%+15.51%+15.31%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+5.52%+14.90%+22.26%+22.33%+6.22%+5.61%+12.06%+10.09%1,443
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.94%+7.64%+6.97%+6.95%+11.52%+14.09%+18.40%+18.89%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+12.42%+25.73%+32.64%+32.75%+13.29%+9.54%+10.08%+13.08%2,467
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.69%+10.28%+9.23%+9.19%+13.06%+16.31%+20.84%+23.58%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+12.44%+25.78%+32.68%+32.78%+13.22%+10.03%+10.18%+9.42%1,850
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.77%+10.32%+9.28%+9.21%+13.07%+16.28%+20.85%+20.68%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+7.66%+22.52%+40.50%+40.63%+18.53%+10.67%+11.96%+10.63%461
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.45%+10.28%+10.11%+10.00%+14.13%+16.43%+20.13%+20.46%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+10.35%+19.79%+41.13%+41.26%+16.33%+10.20%+10.32%+12.26%1,280
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.23%+9.93%+10.03%+9.93%+14.33%+16.94%+21.87%+22.55%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+7.97%+22.74%+40.64%+40.77%+18.70%+10.64%+12.90%+10.67%1,839
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.37%+10.19%+10.10%+10.00%+14.17%+16.46%+21.21%+20.92%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+12.18%+25.44%+32.25%+32.35%+13.45%+9.76%+10.54%+12.54%491
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.46%+10.13%+9.13%+9.08%+12.97%+16.25%+20.68%+20.67%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+6.93%+15.60%+22.13%+22.19%+7.86%+7.48%+9.76%+9.67%662
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.85%+7.99%+7.64%+7.62%+14.19%+16.12%+22.38%+22.48%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+7.84%+17.80%+30.10%+30.20%N/AN/AN/A+32.02%948
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.39%+10.06%+9.64%+9.64%N/AN/AN/A+13.17%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+5.84%+14.50%N/AN/AN/AN/AN/A+16.55%2,552
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.70%+9.00%N/AN/AN/AN/AN/A+8.25%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+8.17%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.70%144
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.21%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.18%
ดัชนี SET TRI+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%+6.51%+5.39%+7.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%+12.03%+14.35%+19.50%N/A
ดัชนี SET50 TRI+6.32%+15.53%+21.52%+21.59%+5.41%+4.40%+6.39%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.82%+8.01%+7.46%+7.46%+14.03%+15.86%+21.99%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน