กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
จุดประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลของหุ้นที่ลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น..
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 มี.ค. 2564)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค24.62%
หมวดธนาคาร13.28%
หมวดพาณิชย์10.18%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7.55%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม7.44%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 มี.ค. 2564)
บมจ.ปตท7.71%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.04%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย4.76%
บมจ. ซีพี ออลล์4.44%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม3.69%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 42 ครั้ง, เป็นเงิน 18.0000 บาท)
22 ก.พ. 25640.2000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25630.5000 บาท/หน่วย
16 ส.ค. 25620.2000 บาท/หน่วย
24 พ.ค. 25620.2500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25610.5000 บาท/หน่วย
23 พ.ค. 25610.1000 บาท/หน่วย
20 ก.พ. 25610.4000 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย
24 พ.ค. 25600.2500 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+10.03%+23.94%+10.03%+28.69%-7.18%+0.70%+5.25%+8.72%14,607
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.62%+18.69%+12.62%+19.97%+19.62%+16.33%+16.30%+16.25%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+9.98%+23.76%+9.98%+28.07%-7.22%+0.78%+5.36%+6.73%965
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.63%+18.68%+12.63%+19.80%+19.41%+16.29%+16.33%+18.88%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+15.12%+26.70%+15.12%+36.57%-9.69%+0.41%+3.41%+9.49%1,773
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.92%+15.62%+10.92%+18.04%+19.55%+17.03%+17.85%+23.02%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+15.19%+26.61%+15.19%+36.03%-9.67%+0.37%+3.65%+5.31%1,313
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.95%+15.64%+10.95%+18.06%+19.41%+16.95%+17.76%+20.37%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+22.94%+37.22%+22.94%+58.36%-4.07%+7.05%+6.11%+7.39%404
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.54%+17.95%+13.54%+19.64%+20.41%+18.04%+18.18%+20.36%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+19.54%+47.61%+19.54%+56.95%-4.46%+6.67%+5.80%+8.71%1,790
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.44%+21.21%+15.44%+24.51%+22.91%+19.60%+19.71%+22.49%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+22.76%+37.00%+22.76%+57.87%-4.11%+7.13%+6.03%+7.50%1,324
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+17.96%+13.53%+19.65%+20.39%+18.05%+18.17%+20.74%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+15.29%+26.88%+15.29%+37.03%-9.24%N/AN/A-10.29%11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.86%+15.52%+10.86%+17.96%+19.40%N/AN/A+19.21%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+15.29%+26.88%+15.29%+36.94%-9.34%+0.67%+3.93%+7.90%521
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.86%+15.52%+10.86%+17.98%+19.41%+16.90%+17.69%+20.37%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)+7.89%+27.79%+7.89%+33.60%-2.96%+4.85%+5.53%+6.82%2,093
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.18%+23.74%+17.18%+24.05%+22.05%+18.54%+18.84%+22.22%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+28.39%+42.46%+28.39%+80.45%-4.63%+4.54%N/A+5.11%339
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.42%+17.05%+13.42%+18.12%+19.10%+17.08%N/A+16.95%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+14.94%+28.23%+14.94%+33.16%-8.28%N/AN/A-4.09%1,228
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+17.55%+12.94%+17.98%+19.17%N/AN/A+17.13%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+14.94%+28.23%+14.94%+33.16%-8.26%N/AN/A-8.85%386
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+17.55%+12.94%+17.98%+19.17%N/AN/A+18.27%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+16.10%+31.03%+16.10%+48.53%-2.15%N/AN/A-0.24%93
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.24%+15.34%+11.24%+16.67%+18.42%N/AN/A+17.39%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)+8.98%+26.46%+8.98%N/AN/AN/AN/A+17.73%52
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.49%+21.51%+15.49%N/AN/AN/AN/A+20.93%
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)+7.36%N/A+7.36%N/AN/AN/AN/A+23.50%10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.73%N/A+16.73%N/AN/AN/AN/A+22.76%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)+7.01%N/A+7.01%N/AN/AN/AN/A+16.22%1
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.81%N/A+8.81%N/AN/AN/AN/A+12.88%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)+9.99%N/A+9.99%N/AN/AN/AN/A+22.34%1
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.62%N/A+12.62%N/AN/AN/AN/A+18.55%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)+15.44%N/A+15.44%N/AN/AN/AN/A+26.61%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.86%N/A+10.86%N/AN/AN/AN/A+15.51%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+10.49%+29.68%+10.49%+45.31%-0.58%+5.72%+7.77%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.62%+18.80%+13.62%+19.74%+19.57%+16.43%+16.72%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+7.60%+25.47%+7.60%+31.73%-3.30%+4.51%+6.16%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.72%+22.64%+16.72%+23.38%+22.35%+18.72%+18.73%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+9.08%+26.87%+9.08%+37.43%-2.40%+5.00%+6.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.63%+21.36%+15.63%+22.51%+21.97%+18.43%+18.51%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th