กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
6.37%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

48.55%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

4.49%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

12.42%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.72%

ทรัพย์สินอื่น

-0.55%

หนี้สินอื่น

22.95%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

5.05%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 100 หน่วย หรือ 1,000 บาท
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ม.ค. 2563)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ7.05%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย46.91%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก6.40%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน13.93%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน21.76%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์5.05%
ทรัพย์สินอื่น0.26%
หนี้สินอื่น-1.36%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2560-10.09%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ รุ่นที่ 2/3ปี/2561-5.21%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561-5.16%
SPDR Gold Trust-5.05%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ รุ่นที่ 2/3ปี/2562-4.63%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)-0.28%-0.05%-0.17%+1.65%+1.17%+1.05%N/A+1.31%214
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.06%-0.17%+0.09%+2.45%+2.25%+2.35%N/A+2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.71%+1.67%+1.94%+1.55%+1.38%+1.48%N/A+1.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.35%+2.31%+2.79%+2.14%+2.13%+2.42%N/A+2.90%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)-1.08%-1.33%-0.68%+0.50%+1.07%+0.93%N/A+1.45%1,505
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-1.03%-2.50%-0.76%+1.13%+2.34%+2.54%N/A+3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.79%+2.51%+3.32%+2.29%+2.18%+2.35%N/A+2.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.76%+4.49%+5.85%+4.02%+3.98%+4.58%N/A+5.41%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน