กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
5.42%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

48.95%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

5.49%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

12.54%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

17.83%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

9.36%

หน่วย CIS

0.50%

ทรัพย์สินอื่น

-0.10%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 100 หน่วย หรือ 1,000 บาท
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ5.55%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย49.74%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก4.84%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน12.63%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน17.50%
หน่วย CIS9.70%
ทรัพย์สินอื่น1.11%
หนี้สินอื่น-1.06%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2560-20.59%
SPDR Gold Trust-9.70%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2559-7.78%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2560-6.65%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2561-4.17%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)-0.15%-0.01%-1.10%-1.10%+1.45%+1.55%N/A+1.22%183
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+8.36%+0.36%-1.16%-1.17%+2.89%+3.09%N/A+2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.30%+1.33%+1.34%+1.33%+1.43%+1.51%N/A+1.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.74%+2.66%+2.48%+2.48%+2.40%+2.58%N/A+3.01%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)-1.43%-0.35%-2.35%-2.36%+2.11%+1.87%N/A+1.50%1,331
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+8.36%+0.36%-1.16%-1.17%+2.89%+4.19%N/A+3.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.56%+2.51%+2.44%+2.43%+2.32%+2.45%N/A+2.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.45%+5.20%+4.83%+4.83%+4.53%+4.87%N/A+5.62%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน