กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง และกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (29 ธ.ค. 2560)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค19.90%
หมวดธนาคาร16.58%
หมวดพาณิชย์11.68%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.48%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.52%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 ธ.ค. 2560)
บมจ.ปตท7.81%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.74%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย5.74%
บมจ.ธ.กสิกรไทย5.05%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์4.61%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง, เป็นเงิน 9.7900 บาท)
15 พ.ย. 25601.0000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25590.8500 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25580.6000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25570.7500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25560.7500 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 25551.0000 บาท/หน่วย
24 พ.ย. 25540.5000 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 25531.5000 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25520.6000 บาท/หน่วย
21 พ.ย. 25510.5900 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/12/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+3.87%+10.32%+15.22%+15.27%+5.03%+4.60%+9.32%+9.38%8,108
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.29%+5.36%+4.86%+4.85%+8.01%+9.73%+11.10%+11.01%
ดัชนี SET TRI+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%+6.51%+5.39%+7.74%+8.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%+12.03%+14.35%+19.50%+19.67%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+8.37%+17.17%+21.54%+21.61%+9.02%+7.10%+7.94%+8.50%816
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.84%+7.15%+6.37%+6.33%+8.84%+11.18%+15.09%+15.22%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+3.62%+9.08%+12.56%+12.60%+6.67%+6.28%+8.78%+9.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.51%+4.87%+4.52%+4.52%+8.84%+11.11%+13.64%+14.14%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+5.55%+14.52%+21.42%+21.49%+5.63%+5.29%+12.25%+12.97%44,253
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.85%+7.50%+6.80%+6.79%+11.08%+13.82%+15.59%+15.07%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+11.98%+25.26%+31.98%+32.08%+13.00%+9.96%+10.29%+11.88%3,075
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.53%+10.19%+9.17%+9.11%+12.88%+16.23%+20.73%+20.66%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+4.35%+14.66%+23.58%+23.65%+11.54%+8.40%+9.32%+10.48%2,553
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.52%+9.08%+8.39%+8.36%+13.37%+16.14%+20.19%+20.17%
ดัชนี SET TRI+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%+6.51%+5.39%+7.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%+12.03%+14.35%+19.50%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+6.00%+14.76%+19.97%+20.03%+7.01%+6.37%+9.06%+10.53%2,626
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.69%+7.88%+7.38%+7.37%+13.80%+15.71%+21.71%+21.67%
ดัชนี SET50 TRI+6.32%+15.53%+21.52%+21.59%+5.41%+4.40%+6.39%+7.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.82%+8.01%+7.46%+7.46%+14.03%+15.86%+21.99%+22.05%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.55%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.17%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+5.42%+11.77%+17.27%+17.33%N/AN/AN/A+19.42%923
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.21%+6.96%+6.54%+6.54%N/AN/AN/A+6.48%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+7.81%+17.83%+26.53%+26.61%N/AN/AN/A+27.57%1,231
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.82%+10.38%+9.66%+9.66%N/AN/AN/A+9.60%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%N/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน