กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
วันจดทะเบียนกองทุน
24 กันยายน 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3. ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารภาครัฐไทย เงินฝากธนาคาร หรือ ตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนทั่วไปที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
29.31%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

64.37%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

6.94%

ทรัพย์สินอื่น

-0.63%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย30.68%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน66.67%
ทรัพย์สินอื่น7.26%
หนี้สินอื่น-4.61%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/61-13.75%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/182/61-12.99%
บมจ.ปตท-5.53%
บมจ.ทุนธนชาต-3.64%
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น-3.55%
กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)-9.31%-1.39%-12.63%-12.66%+3.45%+2.29%N/A+2.21%50
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+8.36%+0.36%-1.16%-1.17%+2.89%+5.65%N/A+4.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.82%+10.18%+9.50%+9.45%+8.62%+8.62%N/A+9.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.59%+9.10%+8.41%+8.41%+7.88%+8.48%N/A+9.69%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน