กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนผสมต่างประเทศ เสนอขายในช่วง IPO และซื้อขายภายหลัง IPOได้ทุกวันทำการตามที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน (โปรดอ่านสรุปสาระสำคัญของกองทุน)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกายน 2558
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, วรดา ตันติสุนทร, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ (T+5)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจาก KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KFJAPANRMF เท่านั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. (ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ต้องทำภายใน 15.30 น.) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KFJAPANRMF เท่านั้น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
Eastspring INV JAPAN DY-AUH98.25%
ทรัพย์สินอื่น6.72%
หนี้สินอื่น-4.97%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.24%+0.46%+0.82%+0.83%+0.93%+1.16%+1.45%+1.89%1,546
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.70%+1.41%+1.41%+1.40%+1.51%+1.68%+1.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.08%+0.03%+0.04%+0.06%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.12%+0.26%+0.41%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.52%+0.55%+0.77%+0.77%+1.22%+2.00%+2.10%+2.29%5,509
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.22%+0.25%+0.32%+0.30%+0.44%+0.54%+0.62%+2.30%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+1.06%+1.08%+1.15%+1.15%+1.59%+2.07%+1.96%+1.88%450
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.73%+0.71%+0.73%+0.72%+1.12%+0.98%+0.81%+0.69%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.53%+0.48%+0.94%+0.94%+1.59%+2.10%+1.81%+1.79%268
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.30%+0.32%+0.35%+0.35%+0.45%+0.47%+0.51%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.28%+1.58%+1.29%+1.30%+2.07%+3.05%+2.61%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.77%+0.79%+0.79%+1.09%+1.07%+1.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-11.99%-1.62%-15.08%-15.12%+7.62%+4.61%+12.10%+12.67%3,243
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.09%+13.33%+12.44%+12.29%+11.19%+12.06%+16.48%+19.56%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-11.83%-1.55%-14.88%-14.92%+7.45%+4.52%+14.00%+11.23%1,132
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.90%+13.14%+12.23%+12.10%+11.03%+11.78%+16.37%+18.63%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-4.68%+0.38%-3.39%-3.40%+6.10%+5.07%+10.04%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.69%+5.34%+4.98%+4.98%+4.73%+5.06%+6.95%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-1.57%-0.48%-2.45%-2.46%N/AN/AN/A-1.06%566
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-1.62%+0.50%-0.50%-0.50%N/AN/AN/A+0.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.55%+2.09%+2.08%+2.08%N/AN/AN/A+2.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.23%+2.10%+1.97%+1.97%N/AN/AN/A+1.87%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-11.88%-3.28%-10.61%-10.64%+7.11%+4.10%+16.04%+10.26%10,183
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.98%+13.17%+11.96%+11.88%+10.89%+11.60%+14.54%+15.24%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-15.27%-4.18%-22.77%-22.83%+6.19%+3.58%+12.54%+8.69%2,050
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.03%+15.28%+14.47%+14.29%+13.12%+13.66%+18.04%+20.20%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-12.60%-2.30%-17.47%-17.51%N/AN/AN/A-13.64%651
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.05%+13.98%+13.11%+13.11%N/AN/AN/A+12.58%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-10.63%-0.81%-8.08%-8.10%+10.13%+7.14%+17.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.91%+13.06%+12.05%+12.05%+11.40%+12.23%+16.76%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-10.51%-0.38%-6.97%-6.99%+10.99%+6.43%+16.11%+9.39%2,214
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.51%+14.63%+13.50%+13.46%+12.78%+13.56%+18.34%+21.12%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-10.76%-0.02%-7.14%-7.16%+11.43%+6.79%+17.16%+10.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.57%+14.63%+13.50%+13.50%+12.95%+13.81%+18.48%+21.43%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.17%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.51%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+7.98%-0.74%-8.88%-8.90%-1.10%-1.96%N/A+0.48%891
LBMA Gold Price PM+8.36%+0.36%-1.16%-1.17%+2.89%+0.83%N/A+2.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.74%+8.28%+8.31%+8.29%+10.77%+11.22%N/A+14.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.02%+8.82%+8.17%+8.17%+11.99%+12.53%N/A+15.42%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-18.49%-20.42%-18.81%-18.85%-4.07%N/AN/A+1.68%114
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-12.24%-13.39%-13.79%-13.82%-2.39%N/AN/A+0.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.57%+15.92%+14.74%+14.67%+14.31%N/AN/A+14.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.70%+13.12%+12.85%+12.85%+14.03%N/AN/A+14.76%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-12.05%-4.70%-4.70%-4.71%-4.51%N/AN/A+0.40%1,019
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-10.04%-2.46%-0.25%-0.25%-1.05%N/AN/A+2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.82%+16.49%+15.57%+15.56%+15.17%N/AN/A+16.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.46%+14.03%+13.35%+13.35%+12.16%N/AN/A+12.97%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-17.48%-14.45%-24.62%-24.68%-4.94%N/AN/A-5.44%76
MSCI Japan Index (USD hedged)-16.31%-12.79%-13.77%-13.81%-2.17%N/AN/A-2.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.94%+15.43%+15.70%+15.63%+20.44%N/AN/A+20.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.36%+19.02%+17.80%+17.80%+20.11%N/AN/A+20.06%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-9.36%-5.85%-7.29%-7.31%N/AN/AN/A+4.18%316
MSCI World Net Index NETR USD-13.52%-11.44%-9.57%-9.59%N/AN/AN/A+1.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.95%+12.37%+12.31%+12.29%N/AN/AN/A+9.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.43%+13.22%+12.29%+12.29%N/AN/AN/A+9.83%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-0.25%-0.29%-1.95%-1.95%N/AN/AN/A+1.97%310
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.18%+1.06%-1.19%-1.20%N/AN/AN/A+1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.20%+2.02%+1.88%+1.87%N/AN/AN/A+1.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+5.77%+4.63%+4.63%N/AN/AN/A+3.79%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-11.72%-16.52%-16.11%-16.15%N/AN/AN/A-8.77%137
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-11.34%-15.42%-18.75%-18.80%N/AN/AN/A-14.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.33%+22.59%+21.15%+21.14%N/AN/AN/A+20.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.94%+20.39%+20.33%+20.33%N/AN/AN/A+19.51%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-10.82%-17.79%-16.58%-16.63%N/AN/AN/A-12.89%206
MSCI AC World Information Technology Index-17.29%-14.44%-6.78%-6.80%N/AN/AN/A-3.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.99%+23.06%+20.88%+20.87%N/AN/AN/A+19.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.81%+21.40%+19.27%+19.27%N/AN/AN/A+18.13%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน