กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
2 มีนาคม 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนในประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, สาวิณี สุขศรีวงศ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันนับจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของธนาคาร ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 ก.พ. 2563)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค24.02%
หมวดพาณิชย์12.07%
หมวดธนาคาร11.12%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์8.40%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7.66%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 ก.พ. 2563)
บมจ.ปตท6.60%
บมจ.คอมเซเว่น4.83%
บมจ. ซีพี ออลล์4.79%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย4.43%
บมจ.ทุนธนชาต4.31%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-14.09%-17.47%-13.78%-18.12%-2.73%-2.06%+9.48%+9.05%15,913
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.58%+14.63%+21.36%+12.48%+10.78%+11.59%+14.28%+14.81%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-14.11%-17.61%-13.75%-18.40%-2.86%-1.98%+9.51%+6.84%986
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.42%+14.63%+21.16%+12.53%+10.89%+11.85%+14.44%+18.12%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-15.30%-20.97%-14.44%-24.25%-6.50%-2.63%+5.63%+9.41%1,796
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.60%+15.14%+21.39%+13.43%+12.70%+13.44%+16.92%+22.83%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-15.24%-20.98%-14.34%-24.25%-6.49%-2.69%+5.82%+4.92%1,557
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.47%+15.15%+21.22%+13.44%+12.72%+13.45%+16.90%+19.90%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-15.36%-21.22%-15.68%-26.17%-5.66%+0.89%+8.11%+6.15%383
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.42%+16.86%+23.50%+15.38%+13.88%+14.65%+17.09%+19.81%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-17.37%-20.81%-17.37%-22.69%-3.03%+2.07%+8.32%+8.23%1,740
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.42%+17.75%+25.77%+15.18%+13.39%+14.50%+18.21%+21.67%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-15.52%-21.33%-15.85%-26.05%-5.54%+1.03%+8.00%+6.32%1,267
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.68%+17.00%+23.81%+15.36%+13.88%+14.67%+17.10%+20.24%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-14.99%-20.57%-14.14%-23.76%N/AN/AN/A-20.37%11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.31%+14.95%+21.03%+13.23%N/AN/AN/A+13.60%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-14.99%-20.57%-14.14%-23.83%-6.29%-2.38%+6.22%+7.66%513
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.31%+14.95%+21.03%+13.24%+12.59%+13.34%+16.73%+19.89%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-15.22%-17.30%-15.14%-16.94%-0.49%-0.04%+8.73%+6.27%2,305
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.55%+16.46%+23.50%+13.99%+11.98%+13.83%+17.11%+21.17%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-18.91%-27.05%-16.86%-27.87%-11.92%N/AN/A-2.49%294
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.46%+15.75%+22.65%+14.20%+13.52%N/AN/A+14.07%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-15.20%-19.68%-14.33%-23.73%N/AN/AN/A-8.63%1,433
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.31%+14.87%+21.04%+13.12%N/AN/AN/A+12.06%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-15.20%-19.68%-14.33%-23.73%N/AN/AN/A-16.30%333
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.31%+14.87%+21.04%+13.12%N/AN/AN/A+12.84%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-12.85%-16.83%-12.19%-18.28%N/AN/AN/A-6.91%84
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.96%+15.53%+21.81%+13.21%N/AN/AN/A+12.76%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-15.19%-18.09%-14.77%-16.16%-1.84%-0.16%+10.21%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.01%+15.61%+23.11%+13.01%+10.96%+12.13%+15.24%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-15.58%-17.22%-15.58%-15.74%+0.23%+0.20%+9.53%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.53%+17.05%+24.75%+14.30%+12.19%+13.80%+16.87%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน