กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาเฟล็กซิเบิล (AYFFLEX)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2562
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาวและส่งเสริมการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ และเงินฝาก
วันจดทะเบียนกองทุน
1 ธันวาคม 2549
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100% ของ NAV ในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์การลงทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, สาธิต บัวชู
การกระจายการลงทุน
8.54%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

0.30%

ทรัพย์สินอื่น

-1.08%

หนี้สินอื่น

92.24%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (29 พ.ย. 2562)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก7.39%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน92.09%
ทรัพย์สินอื่น0.99%
หนี้สินอื่น-0.47%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
บมจ.ปตทAAA7.07%
บมจ.ธ.ยูโอบีAAA6.94%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย-5.77%
บมจ. ซีพี ออลล์A5.03%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์AA-4.58%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-5.47%-7.50%-1.56%-8.38%+2.77%+1.07%+9.75%+7.32%302
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.21%+9.99%+9.50%+10.10%+9.93%+11.15%+15.49%+19.02%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-5.31%-7.37%-1.52%-8.22%+2.87%+1.19%+9.76%+10.02%1,857
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.04%+9.84%+9.33%+9.92%+9.81%+10.97%+15.55%+18.63%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-7.98%-9.04%-2.08%-10.89%+1.54%+1.47%+9.49%+11.92%388
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.31%+11.73%+11.17%+11.80%+11.89%+13.10%+16.97%+19.74%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-1.03%+2.31%+6.98%+4.47%+4.66%+3.66%+9.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.58%+4.19%+3.80%+4.03%+3.95%+4.84%+6.32%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+1.07%+2.51%+3.23%+3.95%+2.27%+2.39%+2.60%+3.07%1,888
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.99%+1.81%+2.49%+3.26%+2.05%+1.03%+5.97%+6.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.88%+0.76%+0.64%+0.61%+0.52%+0.65%+0.66%+3.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+0.47%+0.42%+0.41%+0.32%+3.22%+5.77%+8.62%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+0.51%+1.86%+4.35%+3.77%N/AN/AN/A+2.79%4,483
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.60%+0.39%+2.45%+1.59%N/AN/AN/A+2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.18%+2.25%+1.97%+2.02%N/AN/AN/A+2.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.78%+1.61%+1.49%+1.59%N/AN/AN/A+1.68%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-1.59%-1.10%+2.44%+0.34%N/AN/AN/A+0.23%1,622
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.85%-0.45%+3.19%+0.93%N/AN/AN/A+0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.55%+4.23%+3.85%+4.00%N/AN/AN/A+4.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.62%+3.25%+3.00%+3.20%N/AN/AN/A+3.61%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-4.03%-4.81%N/AN/AN/AN/AN/A-3.68%362
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-3.09%-1.29%N/AN/AN/AN/AN/A+0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.33%+6.60%N/AN/AN/AN/AN/A+6.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.55%+4.94%N/AN/AN/AN/AN/A+4.70%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน