กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์เอ็คควิตี้ (KPE)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของNAV โดยเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่สูง
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
หมวดธนาคาร25.76%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค13.84%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์10.82%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์7.58%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6.86%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
บมจ.ทุนธนชาต7.78%
บมจ.ธ.กรุงไทย7.02%
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์7.01%
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น6.86%
บมจ.บ้านปู6.56%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง, เป็นเงิน 11.6100 บาท)
30 พ.ย. 25610.5100 บาท/หน่วย
4 มิ.ย. 25610.4300 บาท/หน่วย
30 พ.ย. 25600.3900 บาท/หน่วย
1 มิ.ย. 25600.5500 บาท/หน่วย
30 พ.ย. 25590.2600 บาท/หน่วย
2 ธ.ค. 25570.2600 บาท/หน่วย
3 มิ.ย. 25570.6000 บาท/หน่วย
22 พ.ค. 25560.7500 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25551.3300 บาท/หน่วย
1 มิ.ย. 25541.4600 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-11.99%-3.59%-10.63%-10.66%+7.35%+4.18%+16.38%+11.41%19,807
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.00%+13.04%+11.90%+11.81%+10.97%+11.70%+14.55%+15.05%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-11.92%-3.22%-10.84%-10.87%+7.58%+4.44%+16.41%+8.53%1,169
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.03%+13.18%+12.11%+12.03%+11.35%+12.01%+15.58%+18.51%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-15.36%-4.34%-22.80%-22.86%+6.49%+3.48%+12.34%+11.09%2,666
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.13%+15.34%+14.44%+14.22%+13.20%+13.75%+18.10%+23.23%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-15.44%-4.57%-22.86%-22.91%+6.36%+3.61%+12.52%+6.89%2,502
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.11%+15.31%+14.42%+14.26%+13.22%+13.82%+18.08%+20.32%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-16.52%-1.81%-17.58%-17.62%+14.30%+7.22%+15.52%+8.44%562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.80%+15.87%+15.12%+15.01%+14.38%+14.36%+17.98%+20.14%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-11.90%+2.77%-13.34%-13.38%+16.91%+9.74%+15.06%+10.39%2,492
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.92%+14.46%+14.20%+14.10%+14.18%+14.53%+19.23%+22.10%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-16.39%-1.46%-17.33%-17.37%+14.60%+7.33%+15.90%+8.56%1,882
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.53%+15.77%+15.15%+15.04%+14.43%+14.39%+18.12%+20.59%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-15.09%-3.93%N/AN/AN/AN/AN/A-21.20%22
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.95%+15.26%N/AN/AN/AN/AN/A+14.42%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-15.23%-4.08%-22.48%-22.54%+6.63%+3.87%+12.93%+9.82%664
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.98%+15.28%+14.38%+14.19%+13.11%+13.76%+17.91%+20.32%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-9.76%+0.01%-5.92%-5.94%+12.50%+6.14%+15.97%+8.19%1,797
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.03%+14.23%+13.30%+13.26%+13.30%+14.06%+19.00%+21.82%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-21.13%-7.25%-29.22%-29.29%N/AN/AN/A+6.01%589
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.86%+15.77%+15.37%+15.14%N/AN/AN/A+14.02%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-13.32%-2.71%-17.91%-17.95%N/AN/AN/A-2.46%2,306
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.83%+14.55%+13.50%+13.45%N/AN/AN/A+11.52%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-13.28%-2.66%-17.85%-17.89%N/AN/AN/A-15.32%306
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.82%+14.55%+13.45%+13.45%N/AN/AN/A+12.87%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-14.72%-1.89%-16.36%-16.40%N/AN/AN/A-4.36%123
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.74%+13.83%+13.12%+13.09%N/AN/AN/A+12.50%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-10.63%-0.81%-8.08%-8.10%+10.13%+7.14%+17.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.91%+13.06%+12.05%+12.05%+11.40%+12.23%+16.76%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-9.50%+0.53%-5.23%-5.24%+12.22%+6.76%+16.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.55%+14.64%+13.57%+13.57%+13.22%+13.99%+18.69%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน