กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
27 ธันวาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (29 ธ.ค. 2560)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค19.33%
หมวดธนาคาร16.01%
หมวดพาณิชย์10.83%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.11%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.21%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 ธ.ค. 2560)
บมจ.ปตท7.61%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.46%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย5.60%
บมจ.ธ.กสิกรไทย4.93%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์4.42%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/12/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.20%+0.42%+0.95%+0.95%+1.08%+1.44%+1.66%+1.98%1,389
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.70%+1.41%+1.41%+1.44%+1.70%+1.79%+2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.08%+0.04%+0.05%+0.07%+0.09%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.07%+0.07%+0.11%+0.15%+0.33%+0.42%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.26%+0.85%+1.88%+1.88%+1.73%+2.61%+2.70%+2.39%4,974
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.24%+0.30%+0.33%+0.32%+0.58%+0.63%+0.89%+2.37%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.33%+1.39%+2.88%+2.89%+1.89%+2.47%+2.07%+1.92%387
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.65%+0.85%+0.91%+0.91%+1.14%+1.00%+0.78%+0.69%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.40%+1.25%+2.43%+2.44%+2.01%+2.42%+1.90%+1.85%235
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.26%+0.30%+0.33%+0.33%+0.50%+0.52%+0.50%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.53%+1.77%+3.43%+3.43%+2.75%+3.24%+3.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+0.79%+0.75%+0.75%+1.21%+1.21%+1.52%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+9.00%+19.11%+26.03%+26.11%+9.29%+9.08%+10.26%+14.77%3,563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.52%+8.58%+7.44%+7.42%+11.14%+15.40%+19.62%+19.94%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+8.76%+18.68%+25.50%+25.58%+9.07%+9.40%+10.48%+13.20%1,106
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.35%+8.44%+7.34%+7.32%+10.98%+15.01%+18.25%+18.98%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+2.77%+7.21%+10.36%+10.39%+4.68%+4.34%+5.75%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.40%+2.98%+2.76%+2.76%+5.00%+6.04%+8.08%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+5.35%+14.17%+20.95%+21.01%+5.56%+5.42%+12.59%+12.60%10,506
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.59%+7.32%+6.63%+6.62%+11.06%+13.81%+15.53%+15.53%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+12.05%+25.16%+31.69%+31.79%+12.94%+9.77%+10.37%+11.97%1,928
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.49%+10.14%+9.09%+9.04%+12.87%+16.25%+20.73%+20.62%
ดัชนี SET TRI+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%+6.51%+5.39%+7.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%+12.03%+14.35%+19.50%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+5.93%+14.88%+20.58%+20.64%+7.94%+7.19%+9.59%+10.82%1,543
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.70%+7.81%+7.28%+7.27%+13.30%+15.62%+21.50%+21.62%
ดัชนี SET100 TRI+6.03%+14.76%+20.50%+20.56%+5.86%+4.77%+6.82%+8.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.72%+7.82%+7.28%+7.28%+13.75%+15.79%+21.72%+21.96%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.08%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.57%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-2.32%-0.99%+0.14%+0.14%+0.95%-5.17%N/A+1.67%981
LBMA Gold Price PM-1.66%-0.32%+2.51%+2.51%+2.00%-3.68%N/A+3.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.40%+9.80%+9.36%+9.36%+11.80%+14.17%N/A+15.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.92%+8.85%+10.32%+10.32%+13.65%+15.38%N/A+16.08%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+0.31%+3.28%+17.28%+17.33%+9.48%N/AN/A+9.37%123
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-0.49%+2.78%+13.85%+13.89%+6.68%N/AN/A+5.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.13%+8.91%+9.28%+9.27%+14.34%N/AN/A+14.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.40%+7.55%+8.91%+8.91%+15.28%N/AN/A+15.33%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-1.76%-0.77%+8.76%+8.78%+1.67%N/AN/A+2.11%1,068
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.64%-1.46%+7.40%+7.42%+3.87%N/AN/A+3.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.84%+10.17%+10.38%+10.38%+16.25%N/AN/A+16.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.32%+8.26%+8.51%+8.51%+12.80%N/AN/A+12.86%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+4.05%+8.27%+7.78%+7.80%N/AN/AN/A+5.41%77
MSCI Japan Index (USD hedged)+6.57%+9.26%+10.57%+10.60%N/AN/AN/A+2.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.68%+11.94%+15.54%+15.54%N/AN/AN/A+22.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.16%+10.24%+12.12%+12.12%N/AN/AN/A+21.06%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+5.62%+3.41%+13.34%+13.38%N/AN/AN/A+15.83%280
MSCI World Net Index NETR USD+2.77%+5.28%+9.29%+9.31%N/AN/AN/A+11.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.09%+6.70%+7.02%+7.02%N/AN/AN/A+7.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.06%+6.27%+6.71%+6.71%N/AN/AN/A+6.82%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+0.29%+1.50%+5.31%+5.33%N/AN/AN/A+5.67%332
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.32%+1.02%+3.48%+3.49%N/AN/AN/A+3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.15%+1.08%+1.22%+1.22%N/AN/AN/A+1.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.28%+1.57%+1.92%+1.92%N/AN/AN/A+2.96%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน