กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัส (AYFCASHPLS)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้แห่งหนี้ระยะสั้น
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยตราสารจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส
การกระจายการลงทุน
74.77%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

19.63%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

5.06%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.79%

ทรัพย์สินอื่น

-0.25%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
2
ระดับความเสี่ยง
2
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 1 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย63.71%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก29.43%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน5.21%
ทรัพย์สินอื่น1.95%
หนี้สินอื่น-0.30%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (28 ธ.ค. 2561)
ธนาคารแห่งประเทศไทย63.71%
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์7.84%
บมจ.ธ.ธนชาต6.32%
ธนาคารออมสิน5.24%
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)5.21%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/61-16.82%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/61-12.26%
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์AA+7.84%
บมจ.ธ.ธนชาตAA-6.32%
ธนาคารออมสินAAA5.24%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.24%+0.46%+0.81%+0.82%+0.92%+1.13%+1.45%+1.85%20,878
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.28%+0.56%+1.09%+1.09%+1.15%+1.29%+1.56%+1.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.08%+0.03%+0.04%+0.06%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.05%+0.22%+0.37%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.24%+0.45%+0.85%+0.85%+0.96%+1.28%+1.57%+1.71%1,912
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.29%+0.60%+1.15%+1.15%+1.19%+1.32%+1.57%+1.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.07%+0.03%+0.04%+0.07%+0.08%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.05%+0.08%+0.09%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน