กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
30 กันยายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก): มีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 200 หน่วย หรือ 2,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (29 ธ.ค. 2560)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.72%
Pimco Gis-Income Fund96.42%
ทรัพย์สินอื่น3.05%
หนี้สินอื่น-0.19%
ประวัติการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 5 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง, เป็นเงิน 0.4990 บาท)
3 ม.ค. 25610.1004 บาท/หน่วย
2 ต.ค. 25600.1002 บาท/หน่วย
3 ก.ค. 25600.1001 บาท/หน่วย
3 เม.ย. 25600.0995 บาท/หน่วย
30 ธ.ค. 25590.0988 บาท/หน่วย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/12/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-2.29%-0.97%+0.10%+0.10%+1.04%-5.09%N/A+1.46%557
LBMA Gold Price PM-1.66%-0.32%+2.51%+2.51%+2.00%-3.68%N/A+2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.42%+9.78%+9.34%+9.34%+11.78%+14.16%N/A+15.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.92%+8.85%+10.32%+10.32%+13.65%+15.38%N/A+16.27%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-0.33%+2.74%+9.20%+9.22%+1.92%-5.16%N/A-3.77%123
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+0.53%+3.65%+12.44%+12.47%+3.20%-3.39%N/A-1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.41%+10.77%+10.36%+10.33%+12.65%+14.80%N/A+14.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.19%+10.15%+9.93%+9.93%+12.57%+12.80%N/A+12.62%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+12.24%+19.42%-6.01%-6.02%-14.45%-16.63%N/A-11.64%382
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+13.08%+21.53%-4.04%-4.05%-13.31%-14.86%N/A-9.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.57%+20.77%+21.39%+21.39%+33.39%+28.80%N/A+27.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.89%+21.88%+22.46%+22.46%+35.70%+30.44%N/A+29.08%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-0.46%+0.47%+2.70%+2.71%+2.24%+2.06%N/A+3.07%344
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.32%+1.02%+3.48%+3.49%+3.44%+3.96%N/A+4.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.18%+2.61%+2.85%+2.85%+3.15%+3.17%N/A+3.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.28%+1.57%+1.92%+1.92%+2.71%+2.55%N/A+2.51%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+0.01%+2.76%+11.52%+11.56%+0.77%-2.73%N/A-2.27%86
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+0.72%+4.12%+14.96%+15.01%+3.30%-0.10%N/A+0.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.51%+6.13%+7.30%+7.25%+9.84%+9.39%N/A+9.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.89%+7.07%+6.16%+6.16%+9.18%+8.70%N/A+8.65%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+0.30%+1.52%+5.34%+5.36%N/AN/AN/A+5.17%3,497
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.32%+1.02%+3.48%+3.49%N/AN/AN/A+0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.15%+1.08%+1.22%+1.22%N/AN/AN/A+1.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.28%+1.57%+1.92%+1.92%N/AN/AN/A+2.96%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+0.27%+1.47%+5.26%+5.28%N/AN/AN/A+5.14%27,017
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.32%+1.02%+3.48%+3.49%N/AN/AN/A+0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.14%+1.08%+1.22%+1.22%N/AN/AN/A+1.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.28%+1.57%+1.92%+1.92%N/AN/AN/A+2.96%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+9.55%+11.82%+21.23%+21.29%+10.00%+10.27%+3.76%+4.32%175
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+5.75%+9.26%+20.14%+20.20%+10.62%+10.29%+4.56%+4.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.15%+9.80%+9.35%+9.30%+12.44%+12.33%+15.38%+15.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.15%+7.39%+7.85%+7.85%+13.13%+12.78%+19.38%+19.83%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.96%+1.38%+0.37%+0.37%+4.79%N/AN/A+4.52%4,078
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+0.02%+0.69%+1.03%+1.03%+6.79%N/AN/A+6.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.25%+3.79%+4.18%+4.17%+6.42%N/AN/A+6.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.12%+4.10%+4.26%+4.26%+6.19%N/AN/A+6.26%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)(7)+0.81%+2.78%+7.66%+7.96%N/AN/AN/A+4.21%3,128
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(8)+0.74%+3.95%+11.65%+10.68%N/AN/AN/A+4.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.90%+3.30%+3.23%+3.33%N/AN/AN/A+6.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.57%+4.63%+4.86%+4.97%N/AN/AN/A+7.69%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+0.94%+1.35%+0.38%+0.38%N/AN/AN/A+2.44%1,753
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+0.02%+0.69%+1.03%+1.03%N/AN/AN/A+4.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.23%+3.78%+4.16%+4.16%N/AN/AN/A+5.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.12%+4.10%+4.26%+4.26%N/AN/AN/A+5.71%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME)+1.25%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.31%1,725
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.00%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.93%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+2.07%+4.52%+4.65%+4.67%+5.07%+6.63%+1.42%+1.41%60
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+0.80%+1.80%+2.41%+2.41%+4.74%+7.99%+2.63%+2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.95%+6.60%+6.60%+6.60%+10.18%+9.47%+13.98%+13.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.29%+3.50%+4.08%+4.08%+7.69%+7.21%+12.14%+12.21%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)+4.41%+3.37%+10.33%+10.36%-0.77%-0.36%N/A+0.34%22
MSCI South East Asia Index+6.36%+7.86%+18.16%+18.22%+3.56%+3.86%N/A+5.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.34%+6.09%+6.61%+6.59%+10.82%+11.02%N/A+19.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.44%+5.35%+6.18%+6.18%+11.34%+11.08%N/A+17.31%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+4.65%+15.59%+28.05%+28.13%+11.30%+5.09%-5.25%-4.53%120
MSCI BRIC Net TR(4)+3.43%+18.00%+33.79%+33.89%+11.12%+6.72%+1.16%+1.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.04%+12.69%+12.73%+12.61%+16.80%+16.20%+25.96%+25.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.88%+13.48%+13.43%+13.43%+17.78%+21.65%+25.94%+25.95%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+4.25%+8.92%+14.67%+14.71%+1.01%+3.56%N/A+1.40%423
Hang Seng China Enterprise+4.85%+8.49%+12.41%+12.45%-0.94%+1.67%N/A-0.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.24%+15.19%+13.60%+13.58%+21.06%+20.60%N/A+21.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.05%+16.11%+14.75%+14.75%+22.10%+21.78%N/A+23.13%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-6.52%+4.50%+11.29%+11.32%+2.26%-4.74%N/A-3.06%151
MSCI EM Latin America Index-5.30%+6.69%+9.78%+9.81%+0.95%-4.57%N/A-3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.33%+13.65%+17.20%+17.18%+21.29%+20.17%N/A+20.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.92%+13.93%+17.65%+17.65%+23.59%+22.05%N/A+22.34%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+3.60%+7.85%+9.87%+9.90%+9.11%+13.70%N/A+12.03%213
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+4.24%+6.87%+10.85%+10.88%+10.70%+17.27%N/A+16.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.35%+7.57%+8.34%+8.33%+12.99%+12.39%N/A+12.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.27%+7.59%+7.79%+7.79%+12.85%+12.52%N/A+12.53%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+2.49%+3.96%+20.15%+20.21%+5.78%+4.46%N/A+4.73%184
MSCI Emerging Market TR Net+4.67%+9.93%+22.24%+22.31%+6.35%+3.16%N/A+3.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.85%+7.89%+8.08%+8.03%+11.61%+11.45%N/A+11.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.90%+9.69%+9.33%+9.33%+13.85%+13.06%N/A+12.92%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+0.35%+3.33%+17.34%+17.39%+8.10%N/AN/A+8.85%553
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-0.49%+2.78%+13.85%+13.89%+6.68%N/AN/A+8.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.11%+8.89%+9.29%+9.27%+14.33%N/AN/A+13.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.40%+7.55%+8.91%+8.91%+15.28%N/AN/A+14.43%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)-1.74%-0.73%+8.85%+8.88%+0.75%N/AN/A+4.44%8,728
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.64%-1.46%+7.40%+7.42%+3.87%N/AN/A+6.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.84%+10.16%+10.37%+10.36%+16.25%N/AN/A+15.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.32%+8.26%+8.51%+8.51%+12.80%N/AN/A+12.80%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+3.01%+9.50%+16.88%+16.93%+9.38%N/AN/A+6.64%123
S&P Developed SmallCap TR(6)+2.85%+7.23%+11.61%+11.64%+10.79%N/AN/A+10.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.57%+6.76%+7.79%+7.77%+11.96%N/AN/A+11.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.73%+7.34%+8.14%+8.14%+11.82%N/AN/A+11.85%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+1.65%+3.48%+15.34%+15.38%+10.05%N/AN/A+10.53%2,038
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+0.70%+2.21%+11.70%+11.74%+9.46%N/AN/A+9.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.75%+9.59%+8.90%+8.89%+15.37%N/AN/A+15.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.00%+7.14%+8.21%+8.21%+11.86%N/AN/A+11.74%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+6.08%+12.26%+17.73%+17.78%N/AN/AN/A+9.98%2,286
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+8.90%+13.63%+21.39%+21.45%N/AN/AN/A+10.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.51%+10.83%+14.22%+14.22%N/AN/AN/A+22.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.02%+9.72%+9.72%+9.72%N/AN/AN/A+15.48%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+10.85%+19.83%+46.15%+46.30%N/AN/AN/A+8.46%1,218
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+6.41%+14.67%+39.80%+39.93%N/AN/AN/A+3.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.64%+12.65%+10.97%+10.80%N/AN/AN/A+15.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.56%+9.15%+8.39%+8.39%N/AN/AN/A+14.74%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+3.74%+4.19%+2.62%+2.63%N/AN/AN/A-9.13%295
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-0.81%+1.19%+3.34%+3.35%N/AN/AN/A-1.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.17%+7.93%+8.39%+8.36%N/AN/AN/A+9.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.42%+6.62%+6.84%+6.84%N/AN/AN/A+6.81%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+5.64%+3.47%+13.46%+13.50%N/AN/AN/A+10.31%799
MSCI World Net Index NETR USD+2.77%+5.28%+9.29%+9.31%N/AN/AN/A+10.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.12%+6.73%+7.05%+7.05%N/AN/AN/A+7.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.06%+6.27%+6.71%+6.71%N/AN/AN/A+7.30%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+4.32%+9.48%N/AN/AN/AN/AN/A+18.31%930
MSCI AC World Information Technology Index+5.66%+12.88%N/AN/AN/AN/AN/A+20.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.76%+12.02%N/AN/AN/AN/AN/A+13.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.06%+10.91%N/AN/AN/AN/AN/A+10.40%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+11.21%+12.95%N/AN/AN/AN/AN/A+18.94%164
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+12.21%+14.30%N/AN/AN/AN/AN/A+20.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.55%+10.02%N/AN/AN/AN/AN/A+9.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.81%+13.37%N/AN/AN/AN/AN/A+12.93%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+5.95%+9.79%N/AN/AN/AN/AN/A+12.33%56
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+6.50%+11.09%N/AN/AN/AN/AN/A+14.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.58%+6.15%N/AN/AN/AN/AN/A+6.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.79%+4.56%N/AN/AN/AN/AN/A+4.34%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+11.94%+24.24%N/AN/AN/AN/AN/A+29.77%1,142
Russell/Nomura Small Cap Total Index+6.86%+12.24%N/AN/AN/AN/AN/A+14.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.86%+11.20%N/AN/AN/AN/AN/A+10.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.67%+9.96%N/AN/AN/AN/AN/A+10.34%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+11.67%+24.06%N/AN/AN/AN/AN/A+28.59%525
Russell/Nomura Small Cap Total Index+6.86%+12.24%N/AN/AN/AN/AN/A+15.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.76%+11.16%N/AN/AN/AN/AN/A+10.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.67%+9.96%N/AN/AN/AN/AN/A+10.37%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+4.92%+7.00%N/AN/AN/AN/AN/A+7.00%315
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+2.86%+5.73%N/AN/AN/AN/AN/A+5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.46%+7.24%N/AN/AN/AN/AN/A+7.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.98%+8.38%N/AN/AN/AN/AN/A+8.35%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+7.79%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.35%1,176
MSCI India Index+9.30%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+5.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.97%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.81%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+1.48%+0.36%-0.38%-0.38%N/AN/AN/A-3.96%106
FTSE EPRA/NAREIT Developed+0.54%-0.01%-2.35%-2.36%N/AN/AN/A-2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.67%+8.06%+8.42%+8.42%N/AN/AN/A+10.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.87%+7.14%+7.79%+7.79%N/AN/AN/A+9.70%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(7)
Information as of 30/11/2017
(8)
Information as of 30/11/2017

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน