กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาลาตินอเมริกาอิควิตี้ (AYFLATAM)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
9 กุมภาพันธ์ 2553
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Templeton Latin America Fund ที่จัดอยู่ใน class A (acc) SGD ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบอร์ก โดยมี Templeton Asset Management Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, วรดา ตันติสุนทร, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจาก KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KF-LATAM เท่านั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 13.00 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KF-LATAM เท่านั้น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
Templeton Latin America Fund: class A(acc) SGD99.35%
ทรัพย์สินอื่น0.82%
หนี้สินอื่น-0.16%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+8.03%-0.35%-3.01%-3.02%+0.98%-0.66%N/A+0.99%484
LBMA Gold Price PM+8.36%+0.36%-1.16%-1.17%+2.89%+0.83%N/A+2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.76%+8.21%+7.94%+7.93%+10.66%+11.15%N/A+14.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.02%+8.82%+8.17%+8.17%+11.99%+12.53%N/A+15.63%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+6.89%+0.73%-4.04%-4.05%+3.92%-0.06%N/A-3.81%134
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+7.57%+2.02%-2.16%-2.17%+5.96%+1.83%N/A-1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.31%+9.06%+9.06%+9.06%+11.52%+12.03%N/A+13.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.39%+12.33%+11.06%+11.06%+12.36%+11.59%N/A+12.39%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-36.46%-33.44%-22.37%-22.42%-8.33%-22.86%N/A-12.83%239
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-36.74%-33.77%-17.81%-17.86%-5.22%-20.64%N/A-9.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+38.67%+31.99%+26.43%+26.41%+29.23%+30.23%N/A+27.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+45.27%+36.21%+29.41%+29.41%+31.27%+32.31%N/A+29.11%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+0.20%-0.47%-3.31%-3.32%+0.65%+1.57%N/A+2.27%236
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+1.18%+1.06%-1.19%-1.20%+1.86%+3.57%N/A+3.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.97%+2.70%+2.60%+2.57%+2.78%+2.94%N/A+3.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+5.77%+4.63%+4.63%+3.47%+3.15%N/A+2.87%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+0.72%-2.43%-10.00%-10.03%+3.09%-2.78%N/A-3.58%74
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+1.70%-0.21%-7.62%-7.64%+5.34%-0.24%N/A-0.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.64%+9.30%+8.71%+8.70%+9.41%+9.24%N/A+9.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.29%+10.33%+11.08%+11.08%+10.03%+9.35%N/A+9.13%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.31%-0.35%-1.96%-1.97%N/AN/AN/A+1.94%1,645
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.18%+1.06%-1.19%-1.20%N/AN/AN/A-0.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.22%+2.04%+1.89%+1.88%N/AN/AN/A+1.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+5.77%+4.63%+4.63%N/AN/AN/A+3.79%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.28%-0.30%-2.02%-2.02%N/AN/AN/A+1.89%11,337
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+1.18%+1.06%-1.19%-1.20%N/AN/AN/A-0.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.22%+2.04%+1.90%+1.88%N/AN/AN/A+1.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+5.77%+4.63%+4.63%N/AN/AN/A+3.79%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-14.86%-16.96%-24.93%-24.99%-2.66%-1.11%+5.29%+1.46%142
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-10.81%-12.46%-13.86%-13.89%+2.74%+3.35%+7.25%+2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.21%+19.77%+17.83%+17.72%+13.94%+13.49%+14.35%+15.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.97%+13.70%+12.90%+12.90%+12.58%+12.78%+15.38%+19.34%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-5.00%-3.90%-6.12%-6.13%-0.14%N/AN/A+1.80%2,523
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-6.16%-5.61%-3.76%-3.77%+2.63%N/AN/A+3.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.43%+4.36%+4.65%+4.62%+5.21%N/AN/A+6.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.36%+5.97%+5.86%+5.86%+5.73%N/AN/A+6.17%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-2.90%-1.91%N/AN/AN/AN/AN/A-5.22%1,155
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-4.47%-4.56%N/AN/AN/AN/AN/A-6.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.49%+4.75%N/AN/AN/AN/AN/A+5.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.39%+8.70%N/AN/AN/AN/AN/A+7.62%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-2.90%-1.91%-4.89%-4.90%+3.14%N/AN/A+1.69%3,171
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-4.47%-4.56%-7.00%-7.01%+5.08%N/AN/A+2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.48%+4.75%+5.09%+5.07%+5.30%N/AN/A+6.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.39%+8.70%+7.81%+7.81%+6.78%N/AN/A+6.88%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-4.99%-3.86%-6.04%-6.06%-0.08%N/AN/A-0.33%1,025
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-6.16%-5.61%-3.76%-3.77%+2.63%N/AN/A+2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.44%+4.37%+4.62%+4.60%+5.19%N/AN/A+5.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.36%+5.97%+5.86%+5.86%+5.73%N/AN/A+5.76%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-3.23%-2.13%N/AN/AN/AN/AN/A-4.27%336
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.58%+3.73%N/AN/AN/AN/AN/A+3.77%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-3.23%-2.13%-4.24%-4.25%N/AN/AN/A-1.48%1,234
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.58%+3.73%+3.68%+3.68%N/AN/AN/A+3.30%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-12.21%-12.26%-13.89%-13.93%-2.40%-0.09%+3.98%-0.03%47
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-7.95%-7.38%-5.85%-5.87%-0.31%+2.29%+4.82%+1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.47%+11.70%+11.32%+11.27%+10.30%+10.00%+11.95%+13.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.46%+8.21%+7.98%+7.98%+7.29%+7.52%+9.42%+10.97%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-7.06%-12.18%-11.42%-11.45%+6.97%+1.97%+5.62%-5.17%86
MSCI BRIC Net TR(4)-5.77%-14.30%-17.93%-17.97%+5.57%+0.07%+7.43%-0.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.68%+17.80%+17.70%+17.69%+16.17%+16.95%+20.28%+25.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.43%+17.54%+17.28%+17.28%+16.60%+17.66%+21.64%+25.29%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-8.79%-9.42%-17.45%-17.49%-2.39%-1.10%N/A-0.91%585
Hang Seng China Enterprise-8.69%-10.89%-14.86%-14.89%-2.58%-1.96%N/A-1.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.76%+17.81%+20.02%+19.99%+18.73%+20.33%N/A+21.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.24%+20.16%+21.49%+21.49%+19.96%+21.50%N/A+22.95%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+1.68%+3.13%-8.65%-8.67%+7.61%-4.42%N/A-3.71%188
MSCI EM Latin America Index+0.46%+2.32%-9.06%-9.09%+8.49%-4.44%N/A-4.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.32%+24.17%+22.10%+22.09%+21.31%+21.27%N/A+20.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.05%+23.44%+21.60%+21.60%+22.59%+22.75%N/A+22.26%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-15.87%-13.95%-14.27%-14.31%+0.43%+4.35%N/A+7.60%155
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)-13.76%-9.38%-5.43%-5.44%+4.96%+8.16%N/A+12.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.40%+18.96%+17.55%+17.49%+13.86%+13.82%N/A+13.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.64%+17.46%+16.59%+16.59%+13.08%+13.50%N/A+13.23%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-4.61%-10.46%-20.42%-20.47%-1.60%-0.15%N/A+0.19%135
MSCI Emerging Market TR Net-7.60%-11.69%-17.10%-17.14%+3.16%-0.91%N/A+0.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.98%+14.71%+12.80%+12.72%+11.39%+11.59%N/A+11.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.65%+14.96%+14.33%+14.33%+13.52%+13.44%N/A+13.17%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-18.62%-20.58%-18.86%-18.91%-4.27%+0.03%N/A+3.28%302
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-12.24%-13.39%-13.79%-13.82%-2.39%+0.09%N/A+3.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.67%+15.99%+14.78%+14.70%+14.31%+13.93%N/A+13.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.70%+13.12%+12.85%+12.85%+14.03%+14.22%N/A+14.17%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-12.17%-4.68%N/AN/AN/AN/AN/A-4.17%127
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-10.04%-2.46%N/AN/AN/AN/AN/A-0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.08%+16.69%N/AN/AN/AN/AN/A+15.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.46%+14.03%N/AN/AN/AN/AN/A+13.55%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-12.17%-4.71%-4.72%-4.73%-4.58%N/AN/A+2.29%5,668
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-10.04%-2.46%-0.25%-0.25%-1.05%N/AN/A+4.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.08%+16.69%+15.67%+15.67%+15.22%N/AN/A+15.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.46%+14.06%+13.46%+13.46%+11.83%N/AN/A+12.91%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-18.81%-19.77%-23.40%-23.46%-5.79%N/AN/A-1.30%83
S&P Developed SmallCap TR(6)-17.94%-18.39%-14.78%-14.82%+1.91%N/AN/A+3.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.34%+14.18%+13.21%+13.10%+12.39%N/AN/A+12.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.23%+13.76%+12.27%+12.27%+11.77%N/AN/A+11.97%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-17.20%-16.69%-13.71%-13.74%-1.07%N/AN/A+4.13%1,378
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-11.05%-9.14%-7.85%-7.87%+1.44%N/AN/A+5.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.56%+15.05%+14.16%+14.11%+13.95%N/AN/A+14.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.54%+14.01%+13.52%+13.52%+11.76%N/AN/A+12.31%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-18.03%-13.14%-20.49%-20.54%-0.26%N/AN/A+1.15%1,323
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX-17.06%-11.57%-14.61%-14.65%+1.16%N/AN/A+3.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.69%+15.45%+15.52%+15.43%+19.97%N/AN/A+20.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.36%+24.22%+20.52%+20.52%+17.99%N/AN/A+17.23%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-11.68%-16.38%-15.88%-15.92%+7.84%N/AN/A+1.22%1,461
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-11.34%-15.42%-18.75%-18.80%+5.50%N/AN/A-3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.35%+22.55%+21.22%+21.19%+16.61%N/AN/A+17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.94%+20.39%+20.33%+20.33%+16.61%N/AN/A+16.86%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-4.28%-4.61%-2.53%-2.54%N/AN/AN/A-6.59%204
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-0.76%-3.65%-5.00%-5.01%N/AN/AN/A-2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.66%+9.30%+8.80%+8.79%N/AN/AN/A+9.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.01%+5.78%+6.27%+6.27%N/AN/AN/A+6.60%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)-9.40%-5.92%-7.39%-7.41%N/AN/AN/A+2.56%811
MSCI World Net Index NETR USD-13.52%-11.44%-9.57%-9.59%N/AN/AN/A+2.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.18%+12.52%+12.39%+12.37%N/AN/AN/A+10.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.43%+13.22%+12.29%+12.29%N/AN/AN/A+9.70%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-10.83%-17.90%-16.50%-16.54%N/AN/AN/A-0.65%1,121
MSCI AC World Information Technology Index-17.29%-14.44%-6.78%-6.80%N/AN/AN/A+6.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.19%+23.19%+21.01%+20.98%N/AN/AN/A+17.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.81%+21.40%+19.27%+19.27%N/AN/AN/A+15.79%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)-16.09%-9.59%-10.82%-10.84%N/AN/AN/A+3.44%187
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-16.80%-9.66%-11.17%-11.19%N/AN/AN/A+3.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.37%+18.58%+17.96%+17.94%N/AN/AN/A+15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.57%+26.08%+22.23%+22.23%N/AN/AN/A+19.61%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)-14.44%-8.51%-7.56%-7.58%N/AN/AN/A+2.18%167
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-14.49%-8.06%-6.36%-6.38%N/AN/AN/A+4.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.25%+17.23%+16.42%+16.41%N/AN/AN/A+13.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.44%+21.15%+17.90%+17.90%N/AN/AN/A+14.36%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-24.00%-24.44%-22.01%-22.06%N/AN/AN/A+0.76%735
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-14.71%-16.55%-16.40%-16.44%N/AN/AN/A-2.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.82%+23.73%+21.67%+21.61%N/AN/AN/A+18.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.21%+21.06%+18.74%+18.74%N/AN/AN/A+16.11%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-24.09%-24.62%-21.70%-21.75%N/AN/AN/A+0.43%804
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-14.71%-16.55%-16.40%-16.44%N/AN/AN/A-2.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.08%+23.97%+21.73%+21.68%N/AN/AN/A+18.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.21%+21.06%+18.74%+18.74%N/AN/AN/A+16.13%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-15.52%-12.22%-14.04%-14.08%N/AN/AN/A-5.44%142
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-18.80%-17.08%-11.09%-11.12%N/AN/AN/A-3.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.08%+14.66%+13.76%+13.74%N/AN/AN/A+11.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.51%+24.89%+21.45%+21.45%N/AN/AN/A+18.73%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+5.59%-7.10%-14.29%-14.32%N/AN/AN/A-6.37%854
MSCI India Index+2.81%-1.97%-7.82%-7.84%N/AN/AN/A-2.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.73%+13.94%+12.46%+12.44%N/AN/AN/A+11.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.05%+17.91%+15.92%+15.92%N/AN/AN/A+15.29%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-12.66%-22.34%N/AN/AN/AN/AN/A-28.67%2,365
ดัชนี MSCI China A Onshore-11.12%-19.41%N/AN/AN/AN/AN/A-31.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.05%+26.70%N/AN/AN/AN/AN/A+24.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.24%+25.49%N/AN/AN/AN/AN/A+23.54%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-9.67%-12.12%N/AN/AN/AN/AN/A-18.70%651
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-9.51%-11.03%N/AN/AN/AN/AN/A-17.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.54%+20.79%N/AN/AN/AN/AN/A+19.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.07%+22.32%N/AN/AN/AN/AN/A+19.68%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-12.82%-10.82%N/AN/AN/AN/AN/A-18.11%578
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-12.85%-10.24%N/AN/AN/AN/AN/A-13.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.54%+18.23%N/AN/AN/AN/AN/A+20.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.40%+18.61%N/AN/AN/AN/AN/A+22.13%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-7.18%-7.15%-5.49%-5.51%N/AN/AN/A-4.53%70
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-4.81%-7.59%-7.39%-7.41%N/AN/AN/A-4.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.49%+10.87%+11.23%+11.23%N/AN/AN/A+10.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.14%+10.67%+10.69%+10.69%N/AN/AN/A+10.07%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน