กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
วันจดทะเบียนกองทุน
1 สิงหาคม 2557
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPM Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV
กองทุน JPM Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 67 ของทรัพย์สินของกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจาก KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KF-HEALTHD เท่านั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 14.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KF-HEALTHD เท่านั้น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ต.ค. 2560)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.70%
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund98.48%
ทรัพย์สินอื่น0.31%
หนี้สินอื่น-0.49%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 8 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง, เป็นเงิน 3.5500 บาท)
20 มิ.ย. 25600.2500 บาท/หน่วย
21 มี.ค. 25600.2500 บาท/หน่วย
14 ก.ย. 25590.2500 บาท/หน่วย
1 ธ.ค. 25580.3000 บาท/หน่วย
15 ก.ย. 25581.0000 บาท/หน่วย
19 มิ.ย. 25580.3500 บาท/หน่วย
20 มี.ค. 25580.7500 บาท/หน่วย
2 ธ.ค. 25570.4000 บาท/หน่วย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+0.21%-3.97%+0.77%-6.31%+1.76%-5.63%N/A+1.57%562
LBMA Gold Price PM+0.03%-3.70%+2.80%-5.22%+3.66%-4.36%N/A+2.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.60%+10.09%+9.70%+10.20%+12.21%+14.30%N/A+15.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.24%+9.82%+10.83%+11.36%+13.87%+15.46%N/A+16.39%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+0.33%-0.27%+8.11%-1.41%+1.78%-5.90%N/A-4.06%128
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+0.08%+0.19%+10.74%-0.34%+4.05%-4.31%N/A-2.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.49%+11.01%+10.78%+11.51%+13.11%+14.93%N/A+14.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.65%+10.45%+10.36%+13.15%+12.57%+12.83%N/A+12.77%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+7.46%+3.04%-12.46%+0.69%-27.27%-17.26%N/A-12.59%463
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+8.00%+3.53%-11.44%+1.89%-25.80%-15.60%N/A-10.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.11%+23.75%+21.93%+24.42%+34.81%+28.84%N/A+27.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.96%+24.75%+23.08%+25.73%+37.01%+30.51%N/A+29.25%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+0.42%+1.49%+2.93%+1.26%+2.48%+2.26%N/A+3.17%389
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.36%+1.49%+3.23%+0.95%+3.79%+3.99%N/A+4.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.75%+2.66%+2.95%+3.09%+3.14%+3.16%N/A+3.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.86%+1.84%+1.99%+3.24%+2.70%+2.54%N/A+2.54%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-1.86%+1.48%+8.36%+2.65%-2.70%N/AN/A-2.91%92
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-1.52%+2.94%+10.96%+5.00%-0.16%N/AN/A-0.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.33%+7.30%+7.60%+8.93%+10.09%N/AN/A+9.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.49%+6.25%+5.67%+9.43%+9.54%N/AN/A+8.70%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.19%+2.55%+5.37%+6.17%N/AN/AN/A+5.99%3,500
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.36%+1.49%+3.23%+0.95%N/AN/AN/A+0.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.93%+1.08%+1.20%+1.32%N/AN/AN/A+1.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.86%+1.84%+1.99%+3.24%N/AN/AN/A+3.15%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.18%+2.54%+5.33%+6.16%N/AN/AN/A+5.98%25,201
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.36%+1.49%+3.23%+0.95%N/AN/AN/A+0.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.92%+1.07%+1.20%+1.33%N/AN/AN/A+1.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.86%+1.84%+1.99%+3.24%N/AN/AN/A+3.15%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+5.41%+10.18%+15.63%+17.31%+8.14%+10.43%+2.35%+3.93%167
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+5.40%+10.10%+18.03%+17.75%+9.44%+11.26%+3.49%+4.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.98%+8.87%+8.77%+9.32%+12.34%+12.23%+15.53%+15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.42%+7.08%+7.64%+8.89%+13.26%+12.76%+19.57%+19.95%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+1.89%+0.57%+0.40%+4.02%N/AN/AN/A+4.79%4,654
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+2.48%+0.87%+1.87%+6.55%N/AN/AN/A+7.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.75%+3.95%+4.30%+4.34%N/AN/AN/A+6.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.82%+3.96%+4.26%+4.42%N/AN/AN/A+6.35%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)+0.94%+3.14%+7.55%+6.62%N/AN/AN/A+4.31%3,125
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+2.58%+5.69%+12.99%+9.93%N/AN/AN/A+5.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.23%+3.24%+3.27%+3.82%N/AN/AN/A+6.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.34%+4.37%+4.80%+5.52%N/AN/AN/A+7.77%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+1.88%+0.55%+0.42%+4.05%N/AN/AN/A+2.66%2,194
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+2.48%+0.87%+1.87%+6.55%N/AN/AN/A+5.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.76%+3.96%+4.28%+4.34%N/AN/AN/A+5.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.82%+3.96%+4.26%+4.42%N/AN/AN/A+5.81%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+3.19%+2.78%+3.49%+9.11%+3.99%+6.82%+0.80%+1.32%59
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+2.37%+5.08%+10.34%+11.85%+5.00%+7.41%+2.46%+2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.08%+6.53%+6.67%+6.96%+10.29%+9.52%+14.05%+14.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.48%+3.71%+4.16%+4.39%+7.75%+7.29%+12.19%+12.30%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)+0.17%+0.13%+6.38%+3.73%-2.73%-0.49%N/A-0.03%21
MSCI South East Asia Index+2.83%+4.76%+13.04%+10.74%+1.27%+3.57%N/A+5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.71%+6.00%+6.59%+8.02%+10.91%+11.01%N/A+19.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.40%+5.34%+6.32%+7.43%+11.48%+11.09%N/A+17.45%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+7.92%+14.93%+25.30%+21.35%+7.65%+5.18%N/A-4.81%107
MSCI BRIC Net TR(4)+6.04%+18.84%+30.47%+24.52%+5.52%+7.33%N/A+0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.62%+12.41%+12.52%+13.03%+17.37%+16.13%N/A+26.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.31%+14.05%+13.43%+13.74%+18.67%+21.63%N/A+26.11%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+6.19%+10.21%+15.65%+15.41%+4.78%+5.07%N/A+1.54%437
Hang Seng China Enterprise+6.18%+7.84%+12.90%+13.49%+2.71%+3.17%N/A-0.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.45%+13.49%+13.01%+13.58%+21.73%+20.64%N/A+22.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.59%+14.54%+14.22%+14.68%+22.84%+21.82%N/A+23.24%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+2.75%+3.89%+14.46%+5.73%-0.73%-2.98%N/A-2.77%131
MSCI EM Latin America Index+1.88%+3.78%+11.36%+1.98%-3.21%-3.57%N/A-3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.47%+19.24%+17.64%+19.40%+22.00%+20.15%N/A+20.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.14%+18.93%+17.86%+21.04%+24.14%+21.97%N/A+22.45%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+6.07%+5.76%+8.72%+16.32%+10.02%+13.18%N/A+12.19%187
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+4.58%+4.76%+8.43%+17.35%+11.53%+17.02%N/A+16.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.85%+8.17%+8.60%+9.71%+13.16%+12.56%N/A+12.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.87%+7.69%+7.85%+8.28%+12.99%+12.62%N/A+12.65%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-0.53%+5.08%+17.16%+9.06%+3.29%+4.78%N/A+4.37%145
MSCI Emerging Market TR Net+4.78%+9.88%+20.37%+17.36%+3.99%+4.01%N/A+3.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.82%+8.51%+8.06%+9.04%+11.81%+11.43%N/A+11.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.37%+9.28%+9.06%+9.95%+13.99%+13.02%N/A+12.99%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+5.18%+5.30%+18.26%+21.08%+9.01%N/AN/A+9.39%526
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+3.25%+4.91%+14.83%+18.72%+6.86%N/AN/A+8.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.22%+9.76%+9.59%+9.60%+14.42%N/AN/A+13.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.45%+8.51%+9.04%+9.33%+15.52%N/AN/A+14.62%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)-1.17%+0.25%+7.83%+12.68%+1.36%N/AN/A+4.36%8,820
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+0.53%+1.19%+7.34%+11.44%+4.59%N/AN/A+6.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.24%+10.27%+10.36%+12.34%+16.39%N/AN/A+16.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.93%+8.40%+8.56%+9.58%+12.99%N/AN/A+12.99%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+6.00%+8.07%+14.91%+22.02%+8.77%N/AN/A+6.41%121
S&P Developed SmallCap TR(6)+5.21%+5.76%+9.68%+19.74%+11.06%N/AN/A+10.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.85%+6.96%+7.85%+7.88%+11.97%N/AN/A+11.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.51%+7.40%+8.04%+8.34%+11.88%N/AN/A+12.00%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+6.30%+3.49%+16.58%+21.39%N/AN/AN/A+11.54%1,841
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+5.29%+3.08%+13.44%+20.12%N/AN/AN/A+10.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.61%+9.92%+8.94%+9.34%N/AN/AN/A+15.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.58%+8.84%+8.45%+8.78%N/AN/AN/A+12.00%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+7.94%+13.94%+14.68%+30.44%N/AN/AN/A+9.54%2,208
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+9.80%+16.01%+17.83%+28.80%N/AN/AN/A+9.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.47%+11.15%+14.61%+15.00%N/AN/AN/A+22.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.56%+8.77%+9.43%+11.82%N/AN/AN/A+15.63%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+10.20%+19.45%+39.00%+32.79%N/AN/AN/A+6.88%981
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+6.01%+18.13%+36.39%+28.92%N/AN/AN/A+2.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.15%+10.18%+9.74%+10.12%N/AN/AN/A+15.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.85%+6.55%+7.09%+9.86%N/AN/AN/A+14.97%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+2.41%+6.19%+1.86%-3.55%N/AN/AN/A-10.63%348
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-1.68%+2.49%+2.38%+0.23%N/AN/AN/A-2.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.76%+7.94%+8.55%+9.56%N/AN/AN/A+10.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.75%+7.22%+7.01%+7.07%N/AN/AN/A+6.91%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+1.44%+2.09%+9.89%+13.15%N/AN/AN/A+8.88%746
MSCI World Net Index NETR USD+3.68%+4.12%+7.87%+14.34%N/AN/AN/A+10.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.31%+7.84%+7.35%+7.71%N/AN/AN/A+8.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.01%+6.43%+6.72%+6.97%N/AN/AN/A+7.38%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+7.74%+13.73%N/AN/AN/AN/AN/A+19.72%836
MSCI AC World Information Technology Index+11.22%+16.10%N/AN/AN/AN/AN/A+21.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.34%+14.93%N/AN/AN/AN/AN/A+13.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.64%+11.00%N/AN/AN/AN/AN/A+10.15%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+9.76%+14.05%N/AN/AN/AN/AN/A+14.95%108
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+10.69%+15.35%N/AN/AN/AN/AN/A+16.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.98%+8.72%N/AN/AN/AN/AN/A+8.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.45%+11.06%N/AN/AN/AN/AN/A+11.95%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+4.07%+7.60%N/AN/AN/AN/AN/A+8.23%49
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+4.65%+8.96%N/AN/AN/AN/AN/A+10.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.68%+6.61%N/AN/AN/AN/AN/A+6.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.09%+4.16%N/AN/AN/AN/AN/A+4.34%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+12.56%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+20.94%802
Russell/Nomura Small Cap Total Index+7.23%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.06%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.16%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.60%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+12.66%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+20.24%375
Russell/Nomura Small Cap Total Index+7.23%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+11.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.02%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.16%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.65%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+2.82%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.31%352
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+5.08%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.32%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.07%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.78%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-1.25%-1.76%-2.36%-1.77%N/AN/AN/A-5.56%109
FTSE EPRA/NAREIT Developed-1.71%-2.81%-3.72%-2.42%N/AN/AN/A-3.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.68%+8.08%+8.67%+9.70%N/AN/AN/A+10.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.49%+7.34%+7.83%+8.85%N/AN/AN/A+9.90%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน