กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
30 กันยายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, วรดา ตันติสุนทร
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 200 หน่วย หรือ 2,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ต.ค. 2561)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก3.21%
Pimco Gis-Income Fund98.11%
ทรัพย์สินอื่น0.75%
หนี้สินอื่น-2.07%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-0.89%-3.61%-5.52%-6.15%-1.85%-2.02%N/A+0.74%507
LBMA Gold Price PM-0.85%-2.77%-4.31%-4.58%-0.28%-0.45%N/A+2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.99%+8.10%+8.13%+7.98%+10.84%+11.35%N/A+14.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.13%+8.71%+8.31%+8.15%+12.36%+12.78%N/A+15.73%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-0.86%-8.51%-7.87%-6.95%+0.24%-2.66%N/A-4.53%130
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-0.68%-7.96%-6.98%-5.56%+1.71%-0.81%N/A-2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.62%+9.05%+9.25%+9.04%+11.67%+12.24%N/A+13.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.82%+7.01%+9.29%+8.70%+12.17%+11.46%N/A+12.26%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-0.71%+2.52%+13.39%+21.75%-3.91%-15.44%N/A-9.47%294
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+6.19%+19.76%+29.20%+39.99%+1.42%-11.69%N/A-5.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.99%+22.57%+20.91%+20.44%+28.43%+29.22%N/A+27.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.15%+5.05%+10.83%+12.52%+28.16%+29.96%N/A+27.95%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-1.36%-1.19%-4.04%-4.25%+0.34%+1.28%N/A+2.22%235
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-1.11%-0.64%-3.26%-3.03%+0.98%+3.08%N/A+3.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.99%+2.66%+2.63%+2.54%+2.79%+2.95%N/A+3.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.20%+2.38%+2.48%+2.35%+2.66%+2.66%N/A+2.57%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-7.02%-13.64%-12.72%-10.18%+0.44%-4.10%N/A-4.18%71
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-5.80%-11.68%-11.09%-7.88%+2.56%-1.71%N/A-1.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.14%+9.60%+8.72%+8.28%+9.59%+9.21%N/A+9.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.72%+10.59%+10.95%+10.44%+9.86%+9.26%N/A+9.10%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.90%-0.87%-2.05%-2.08%N/AN/AN/A+2.04%1,917
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-1.11%-0.64%-3.26%-3.03%N/AN/AN/A-1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.04%+1.91%+1.82%+1.72%N/AN/AN/A+1.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.20%+2.38%+2.48%+2.35%N/AN/AN/A+2.84%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.90%-0.89%-2.14%-2.20%N/AN/AN/A+1.98%12,267
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-1.11%-0.64%-3.26%-3.03%N/AN/AN/A-1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.04%+1.92%+1.82%+1.72%N/AN/AN/A+1.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.20%+2.38%+2.48%+2.35%N/AN/AN/A+2.84%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-13.15%-15.13%-21.23%-17.41%-0.90%+1.70%+6.28%+1.90%150
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-10.10%-8.27%-10.44%-8.84%+3.95%+5.05%+7.69%+3.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.37%+14.97%+15.87%+15.20%+12.80%+12.84%+14.43%+15.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.35%+11.59%+12.26%+11.77%+12.42%+12.59%+16.34%+19.38%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-2.69%-1.52%-3.52%-3.54%+0.62%N/AN/A+2.59%2,650
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-2.24%+5.70%+1.80%+0.96%+4.14%N/AN/A+5.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.61%+3.46%+4.40%+4.24%+5.22%N/AN/A+6.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.45%+5.39%+5.49%+5.30%+5.64%N/AN/A+6.10%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)(7)+1.02%+0.77%N/AN/AN/AN/AN/A-2.39%1,242
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(8)-0.09%-0.69%N/AN/AN/AN/AN/A-2.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.87%+4.15%N/AN/AN/AN/AN/A+5.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.54%+3.61%N/AN/AN/AN/AN/A+3.57%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)(9)+1.02%+0.77%-2.05%+0.04%+4.85%N/AN/A+2.72%3,463
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(10)-0.09%-0.69%-2.64%+0.54%+7.79%N/AN/A+4.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.87%+4.16%+4.94%+4.52%+5.55%N/AN/A+6.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.12%+3.94%+5.73%+5.62%+5.98%N/AN/A+6.14%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-2.67%-1.50%-3.46%-3.50%N/AN/AN/A+0.56%1,126
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-2.24%+5.70%+1.80%+0.96%N/AN/AN/A+4.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.61%+3.45%+4.36%+4.22%N/AN/AN/A+5.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.45%+5.39%+5.49%+5.30%N/AN/AN/A+5.64%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-2.56%-2.03%N/AN/AN/AN/AN/A-3.03%343
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.98%+2.94%N/AN/AN/AN/AN/A+3.48%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-2.56%-2.03%-3.00%-2.38%N/AN/AN/A-0.63%1,309
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.98%+2.94%+3.40%+3.22%N/AN/AN/A+3.02%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-6.18%-1.28%-5.22%-4.16%+0.48%+3.12%+4.52%+0.83%52
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-3.79%+3.54%+0.08%+0.07%+1.87%+5.04%+5.15%+2.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.50%+8.95%+10.38%+9.81%+9.93%+9.72%+12.51%+13.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.45%+7.14%+7.45%+7.01%+7.06%+7.39%+10.07%+10.98%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-12.19%-10.19%-9.72%-7.74%+6.79%+2.84%+5.32%-5.08%93
MSCI BRIC Net TR(4)-14.79%-13.24%-16.65%-14.54%+4.72%+0.72%+7.10%-0.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.46%+16.32%+17.24%+16.70%+15.95%+16.74%+21.68%+25.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.70%+17.56%+17.22%+16.66%+16.70%+17.58%+22.42%+25.38%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-7.56%-14.69%-14.73%-15.45%-3.32%+0.94%N/A-0.56%652
Hang Seng China Enterprise-8.12%-13.65%-12.26%-12.64%-3.58%+0.03%N/A-1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.10%+17.42%+20.25%+19.60%+18.74%+20.47%N/A+21.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.28%+19.63%+21.68%+20.98%+19.94%+21.61%N/A+22.99%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-4.23%-8.56%-5.14%-7.77%+7.19%-3.94%N/A-3.36%196
MSCI EM Latin America Index-1.67%-6.39%-4.12%-5.47%+7.23%-3.90%N/A-3.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.87%+24.98%+22.15%+21.10%+21.25%+21.12%N/A+20.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.87%+23.58%+21.51%+20.76%+22.88%+22.64%N/A+22.26%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-7.25%-3.28%-6.50%-5.51%+3.38%+8.12%N/A+9.25%178
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)-3.60%+8.67%+4.74%+7.08%+8.93%+12.75%N/A+14.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.00%+14.08%+15.71%+14.58%+13.06%+13.19%N/A+12.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.06%+12.14%+14.60%+13.68%+12.27%+12.93%N/A+12.81%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-14.37%-18.54%-22.61%-20.64%-3.67%-0.68%N/A-0.26%147
MSCI Emerging Market TR Net-12.41%-13.72%-16.10%-14.79%+1.67%-0.31%N/A+0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.25%+12.04%+11.51%+10.93%+10.89%+11.28%N/A+11.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.90%+14.24%+14.10%+13.59%+13.49%+13.33%N/A+13.10%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-13.76%-6.03%-9.17%-9.88%-0.20%+3.96%N/A+5.55%343
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-10.12%-4.30%-7.32%-8.11%-0.37%+3.23%N/A+5.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.36%+12.94%+13.33%+12.52%+13.86%+13.59%N/A+13.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.43%+11.45%+12.17%+11.59%+13.88%+14.13%N/A+14.11%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-1.04%+7.70%N/AN/AN/AN/AN/A+3.84%132
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-2.51%+10.69%N/AN/AN/AN/AN/A+6.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.35%+12.14%N/AN/AN/AN/AN/A+13.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.61%+10.49%N/AN/AN/AN/AN/A+12.11%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-1.06%+7.67%+3.24%+4.21%-1.08%N/AN/A+4.33%6,188
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-2.51%+10.69%+6.15%+6.21%+1.98%N/AN/A+6.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.36%+12.15%+13.65%+13.16%+14.49%N/AN/A+15.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.25%+10.43%+12.02%+11.74%+11.70%N/AN/A+12.63%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-10.69%-8.29%-13.26%-11.77%-0.62%N/AN/A+1.68%95
S&P Developed SmallCap TR(6)-9.57%-1.22%-4.08%-2.40%+6.21%N/AN/A+7.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.44%+10.25%+11.53%+10.92%+11.80%N/AN/A+11.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.66%+10.28%+10.60%+10.30%+11.18%N/AN/A+11.61%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-10.04%-3.72%-4.77%-5.79%+2.45%N/AN/A+6.91%1,563
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-6.40%-1.68%-1.99%-3.49%+2.99%N/AN/A+7.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.31%+12.03%+12.80%+12.18%+13.81%N/AN/A+14.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.72%+10.75%+11.08%+10.32%+10.94%N/AN/A+11.62%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-3.50%-8.04%-9.86%-7.47%+3.19%N/AN/A+4.68%1,538
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX-4.80%-5.23%-6.52%-3.70%+4.02%N/AN/A+5.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.68%+13.36%+14.90%+14.45%+19.78%N/AN/A+20.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.29%+13.54%+14.89%+14.75%+15.45%N/AN/A+15.39%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-13.85%-15.73%-15.49%-11.14%+7.66%N/AN/A+1.41%1,430
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-15.28%-19.78%-19.27%-17.25%+3.79%N/AN/A-3.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.76%+21.01%+20.49%+19.76%+15.92%N/AN/A+16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.55%+14.61%+18.34%+17.54%+15.28%N/AN/A+16.11%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-4.46%+1.99%-0.29%+0.45%N/AN/AN/A-6.12%209
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-3.61%-1.89%-4.44%-3.54%N/AN/AN/A-2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.21%+9.39%+9.00%+8.77%N/AN/AN/A+9.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.25%+6.83%+6.41%+6.33%N/AN/AN/A+6.67%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)-3.37%+2.12%-3.45%-0.31%N/AN/AN/A+4.67%842
MSCI World Net Index NETR USD-6.01%+2.82%-0.67%+0.91%N/AN/AN/A+7.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.72%+9.77%+11.20%+10.45%N/AN/AN/A+9.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.50%+10.00%+11.00%+10.40%N/AN/AN/A+8.86%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-16.29%-13.68%-14.66%-15.67%N/AN/AN/A+0.57%1,177
MSCI AC World Information Technology Index-5.82%+5.18%+4.65%+3.64%N/AN/AN/A+14.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.91%+18.10%+18.54%+17.47%N/AN/AN/A+16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.80%+16.60%+17.33%+16.47%N/AN/AN/A+14.22%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)-2.14%-2.05%-2.59%+0.80%N/AN/AN/A+9.73%164
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-2.88%-1.94%-3.12%+0.44%N/AN/AN/A+10.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.17%+13.69%+16.39%+15.79%N/AN/AN/A+13.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.25%+13.49%+16.04%+16.49%N/AN/AN/A+15.00%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)-3.71%+2.41%+0.77%+4.59%N/AN/AN/A+8.13%186
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-3.77%+2.76%+1.69%+5.82%N/AN/AN/A+10.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.25%+11.74%+14.60%+13.53%N/AN/AN/A+11.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.03%+10.49%+11.99%+11.23%N/AN/AN/A+9.34%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-10.51%-8.10%-9.10%-2.46%N/AN/AN/A+12.22%848
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-9.03%-8.39%-9.18%-5.90%N/AN/AN/A+2.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.50%+20.04%+20.59%+19.30%N/AN/AN/A+17.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.27%+15.53%+16.72%+15.78%N/AN/AN/A+14.40%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-10.54%-8.27%-8.65%-2.31%N/AN/AN/A+11.96%947
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-9.03%-8.39%-9.18%-5.90%N/AN/AN/A+3.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.80%+20.26%+20.62%+19.31%N/AN/AN/A+17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.27%+15.53%+16.72%+15.78%N/AN/AN/A+14.42%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-5.94%-2.90%-5.99%-2.63%N/AN/AN/A+0.44%156
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-8.05%+4.26%+0.87%+2.56%N/AN/AN/A+5.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.43%+10.30%+12.02%+11.39%N/AN/AN/A+10.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.16%+14.82%+14.08%+13.07%N/AN/AN/A+12.41%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-15.98%-16.07%-20.30%-18.03%N/AN/AN/A-13.15%809
MSCI India Index-14.94%-8.77%-14.49%-12.64%N/AN/AN/A-9.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%+12.70%+11.97%+11.54%N/AN/AN/A+11.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.74%+16.40%+15.43%+14.96%N/AN/AN/A+14.82%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-16.10%-21.16%N/AN/AN/AN/AN/A-27.29%2,374
ดัชนี MSCI China A Onshore-14.65%-22.77%N/AN/AN/AN/AN/A-29.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.92%+25.04%N/AN/AN/AN/AN/A+23.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.29%+25.23%N/AN/AN/AN/AN/A+23.96%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-13.61%-19.91%N/AN/AN/AN/AN/A-20.22%644
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-13.48%-18.33%N/AN/AN/AN/AN/A-19.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.17%+18.19%N/AN/AN/AN/AN/A+18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.36%+16.37%N/AN/AN/AN/AN/A+15.35%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-6.04%-14.63%N/AN/AN/AN/AN/A-14.66%596
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-6.39%-10.55%N/AN/AN/AN/AN/A-9.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.36%+22.17%N/AN/AN/AN/AN/A+21.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.07%+23.61%N/AN/AN/AN/AN/A+23.42%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-5.32%+2.43%-3.06%-1.09%N/AN/AN/A-3.86%72
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-5.50%+2.45%-4.27%-2.92%N/AN/AN/A-3.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.37%+9.13%+10.79%+10.26%N/AN/AN/A+10.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.33%+9.71%+10.29%+9.89%N/AN/AN/A+9.89%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เริ่มใช้ดัชนี SET TRI, SET50 TRI และ SET100 TRI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 โดยกองทุนที่จัดตั้งก่อน 1 สิงหาคม 2559 ใช้ SET Index, SET50 และ SET100
เป็นดัชนีชี้วัดกองทุน ซึ่งไม่ได้มีการรวมผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินปันผลของหุ้นในดัชนี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน