กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสาหนี้ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
30 กันยายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 200 หน่วย หรือ 2,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 เม.ย. 2564)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.68%
PIMCO GIS Income Fund98.10%
ทรัพย์สินอื่น0.90%
หนี้สินอื่น-0.67%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-0.61%-6.06%-2.67%-1.39%+7.83%+2.58%+0.27%+2.79%573
LBMA Gold Price PM-1.29%-6.15%-2.73%+0.03%+9.98%+4.18%+1.84%+4.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.36%+14.46%+13.17%+14.47%+13.61%+12.44%+14.72%+14.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.66%+15.99%+14.76%+16.40%+14.62%+13.43%+15.51%+15.70%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-4.10%-5.59%-5.74%+1.85%+7.49%+4.37%N/A+0.15%303
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-4.07%-5.23%-5.42%+4.57%+10.78%+7.45%N/A+2.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.85%+15.37%+14.55%+15.41%+14.47%+13.34%N/A+14.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.78%+17.26%+16.10%+17.62%+16.42%+14.97%N/A+15.83%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+24.91%+70.21%+33.98%+88.62%-4.18%+0.87%-11.45%-8.74%412
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+29.31%+75.13%+38.90%+97.39%-1.69%+3.35%-9.32%-6.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+34.27%+31.37%+32.59%+33.70%+34.47%+31.01%+29.96%+29.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+33.29%+32.21%+31.68%+35.63%+36.85%+33.06%+31.78%+30.98%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-1.72%-1.23%-2.31%+0.72%+3.54%+2.11%+2.94%+2.82%443
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-0.71%-0.56%-1.44%+0.73%+5.80%+4.27%+4.82%+4.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.60%+3.12%+3.33%+2.66%+4.14%+3.68%+3.41%+3.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.02%+3.53%+3.74%+3.25%+4.09%+3.71%+3.50%+3.53%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-3.71%+3.45%-4.90%+13.03%-1.24%+0.95%N/A-1.69%42
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-2.43%+5.00%-3.65%+12.05%+1.26%+3.84%N/A+0.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.00%+7.73%+7.67%+8.26%+9.77%+9.41%N/A+9.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.29%+8.11%+7.98%+8.35%+10.48%+9.99%N/A+9.87%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+0.59%+5.02%+0.89%+12.27%+3.43%N/AN/A+3.37%997
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/AN/A+3.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.66%+2.53%+2.41%+2.96%+4.53%N/AN/A+3.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.02%+3.53%+3.74%+3.25%+4.09%N/AN/A+3.75%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+0.59%+5.07%+0.91%+12.17%+3.39%N/AN/A+3.33%7,505
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-0.71%-0.56%-1.44%+0.73%+5.80%N/AN/A+3.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.67%+2.54%+2.42%+2.93%+4.53%N/AN/A+3.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.02%+3.53%+3.74%+3.25%+4.09%N/AN/A+3.75%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-0.63%+2.99%-1.31%N/AN/AN/AN/A+6.52%978
เกณฑ์มาตรฐาน(12)-0.20%+3.26%-0.81%N/AN/AN/AN/A+8.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.43%+3.17%+3.19%N/AN/AN/AN/A+3.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.10%+3.00%+2.88%N/AN/AN/AN/A+3.55%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-0.63%+2.99%-1.31%N/AN/AN/AN/A+6.52%39
เกณฑ์มาตรฐาน(13)-0.20%+3.26%-0.81%N/AN/AN/AN/A+8.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.43%+3.17%+3.19%N/AN/AN/AN/A+3.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.10%+3.00%+2.88%N/AN/AN/AN/A+3.55%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+2.40%+27.89%+8.93%+56.14%+17.91%+14.10%+9.18%+6.39%500
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+5.95%+21.08%+7.91%+37.50%+8.26%+9.89%+7.28%+4.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.08%+18.92%+21.05%+18.91%+19.74%+17.01%+15.29%+16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.49%+13.46%+14.49%+14.50%+14.86%+13.37%+14.00%+18.75%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+4.50%+13.22%+4.71%+18.90%+4.43%+3.84%N/A+3.91%1,409
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+8.45%+12.83%+8.04%+19.30%+9.20%+7.01%N/A+6.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.27%+5.19%+4.18%+6.24%+6.85%+6.13%N/A+6.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.91%+6.59%+6.36%+8.11%+9.20%+7.82%N/A+7.75%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)(7)+4.38%+13.60%+4.38%+21.84%+4.00%N/AN/A+2.76%1,016
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(8)+2.07%+10.24%+2.07%+28.24%+7.95%N/AN/A+6.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.10%+7.26%+8.10%+7.75%+7.63%N/AN/A+7.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.02%+7.71%+9.02%+8.52%+9.21%N/AN/A+9.21%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)(9)+4.38%+13.60%+4.38%+21.84%+4.00%+4.49%N/A+3.47%1,397
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(10)+2.07%+10.24%+2.07%+28.24%+7.95%+9.59%N/A+7.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.10%+7.26%+8.10%+7.75%+7.63%+6.75%N/A+7.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.02%+7.71%+9.02%+8.52%+9.21%+8.06%N/A+8.26%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+4.48%+13.07%+4.74%+18.76%+4.41%+3.83%N/A+2.98%1,542
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD0.00%0.00%0.00%+19.30%+9.20%+7.01%N/A+6.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.25%+5.14%+4.19%+6.22%+6.88%+6.14%N/A+6.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.91%+6.59%+6.36%+8.11%+9.20%+7.82%N/A+7.81%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+2.69%+9.20%+2.40%+15.23%+3.79%N/AN/A+3.18%78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.88%+4.04%+3.90%+4.32%+6.27%N/AN/A+6.15%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+2.69%+9.20%+2.40%+15.23%+3.79%N/AN/A+3.40%372
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.88%+4.04%+3.90%+4.32%+6.27%N/AN/A+5.79%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+2.84%+7.92%+2.59%+17.23%N/AN/AN/A+3.30%924
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.18%+3.49%+3.45%+5.86%N/AN/AN/A+17.29%
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)-0.83%+2.46%-1.86%N/AN/AN/AN/A+2.13%3,356
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+5.23%+7.62%+4.26%N/AN/AN/AN/A+7.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.02%+5.48%+5.01%N/AN/AN/AN/A+5.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.67%+5.49%+5.34%N/AN/AN/AN/A+5.51%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-0.63%+10.14%+4.64%+31.09%+7.10%+11.88%+1.91%-1.90%74
MSCI BRIC Net TR(4)+1.61%+12.71%+5.60%+33.85%+2.36%+7.57%+2.27%+1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.32%+18.37%+17.30%+19.32%+19.68%+17.79%+18.22%+24.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.83%+18.84%+19.90%+19.44%+19.52%+17.85%+20.63%+24.46%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-3.93%+9.13%+0.72%+8.66%-5.63%+1.17%-0.93%-0.57%408
Hang Seng China Enterprise+0.49%+10.70%+5.34%+3.18%-4.32%+1.53%-1.56%-1.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.21%+19.78%+21.59%+19.36%+19.02%+18.14%+21.27%+21.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.40%+20.79%+22.44%+20.31%+20.24%+19.26%+22.48%+22.43%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+4.70%+25.29%-2.50%+31.13%-6.00%-0.32%-4.94%-3.45%112
MSCI EM Latin America Index+8.39%+31.53%+0.19%+36.46%-7.75%-1.54%-5.93%-4.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.84%+24.49%+24.71%+28.79%+31.42%+27.13%+24.35%+23.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.58%+24.52%+23.88%+28.15%+31.52%+27.70%+25.28%+25.00%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+0.55%+31.15%+6.85%+40.62%+10.56%+9.24%N/A+10.64%3,019
S&P 500 Index(5)+17.17%+27.76%+16.38%+40.04%+16.04%+13.19%N/A+14.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+35.39%+32.26%+33.28%+27.59%+23.47%+19.56%N/A+17.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.44%+14.67%+15.38%+18.62%+22.82%+18.99%N/A+16.83%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-0.20%+15.00%+3.30%+34.42%+2.40%+4.06%N/A+3.10%70
MSCI Emerging Market TR Net+5.50%+22.02%+8.60%+40.40%+4.59%+7.44%N/A+3.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.87%+15.57%+16.25%+16.48%+16.72%+14.37%N/A+13.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.12%+15.13%+16.08%+15.79%+17.19%+15.28%N/A+14.59%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+16.08%+31.20%+13.92%+51.38%+12.45%+9.43%N/A+9.34%293
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+13.69%+27.38%+10.51%+34.46%+10.13%+7.77%N/A+8.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.56%+16.32%+15.70%+18.63%+19.72%+17.19%N/A+16.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.45%+13.77%+13.72%+17.18%+18.02%+16.31%N/A+15.84%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+3.37%+17.63%+6.04%+21.24%+13.14%N/AN/A+10.87%211
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+7.17%+16.50%+8.61%+14.26%+12.49%N/AN/A+10.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.69%+16.05%+15.67%+17.43%+17.69%N/AN/A+17.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.27%+12.73%+11.95%+14.87%+17.56%N/AN/A+17.39%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+3.37%+17.63%+6.03%+21.03%+13.02%+7.77%N/A+7.27%3,614
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+7.17%+16.50%+8.61%+14.26%+12.49%+7.61%N/A+8.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.69%+16.05%+15.67%+17.47%+17.71%+16.00%N/A+16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.27%+12.73%+11.95%+14.87%+17.56%+15.27%N/A+15.16%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+13.66%+34.03%+15.96%+49.14%+5.86%+5.31%N/A+5.05%57
S&P Developed SmallCap TR(6)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%N/A+10.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.66%+16.57%+16.16%+20.16%+19.97%+17.08%N/A+16.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.37%+16.01%+16.68%+18.91%+21.22%+17.75%N/A+16.75%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+12.05%+27.10%+11.50%+42.10%+14.02%+11.78%N/A+11.37%2,527
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+11.61%+25.05%+10.06%+30.70%+13.77%+11.68%N/A+10.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.63%+15.30%+14.90%+17.48%+19.64%+17.00%N/A+17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.61%+13.42%+12.84%+16.06%+18.62%+16.69%N/A+17.70%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+0.73%+10.59%-1.54%+38.40%+4.99%+10.75%N/A+6.64%705
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+6.27%+21.68%+6.42%+32.83%+6.45%+10.55%N/A+7.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.61%+18.58%+17.98%+17.93%+20.17%+19.29%N/A+20.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.08%+9.89%+8.66%+11.20%+18.91%+17.10%N/A+17.31%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+0.84%+20.34%+7.03%+48.58%+11.82%+16.98%N/A+9.68%1,181
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%N/A+7.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.68%+17.42%+18.81%+18.10%+20.02%+17.72%N/A+18.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.71%+19.29%+20.77%+19.72%+20.90%+18.38%N/A+19.03%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+2.47%-3.50%-2.19%+8.73%+4.36%N/AN/A-0.85%90
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A-1.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.23%+15.37%+15.39%+14.48%+11.56%N/AN/A+10.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.49%+5.91%+6.10%+6.29%+6.54%N/AN/A+6.58%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+8.70%+18.43%+6.79%+24.66%N/AN/AN/A+18.06%1,385
MSCI World Net Index NETR USD+15.44%+28.98%+14.23%+40.04%N/AN/AN/A+26.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.18%+11.41%+10.82%+14.92%N/AN/AN/A+19.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.01%+12.11%+12.41%+15.74%N/AN/AN/A+23.95%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+8.70%+18.43%+6.79%+24.53%+12.84%N/AN/A+9.83%1,343
MSCI World Net Index NETR USD+15.44%+28.98%+14.23%+40.04%+13.65%N/AN/A+11.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.17%+11.41%+10.81%+14.99%+15.95%N/AN/A+13.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.01%+12.11%+12.41%+15.74%+19.09%N/AN/A+16.03%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+6.40%+27.54%+7.79%+63.36%+23.23%N/AN/A+20.52%1,253
MSCI AC World Information Technology Index+11.28%+28.91%+11.39%+53.84%+27.51%N/AN/A+24.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.90%+27.79%+30.28%+27.95%+25.03%N/AN/A+22.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.10%+19.17%+20.26%+21.48%+24.47%N/AN/A+21.84%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+4.13%+24.28%+4.74%+40.02%+8.07%N/AN/A+10.32%83
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+4.71%+25.76%+5.44%+43.49%+10.41%N/AN/A+12.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.78%+16.17%+16.45%+16.56%+18.73%N/AN/A+17.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.61%+13.92%+11.63%+14.05%+20.95%N/AN/A+19.69%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+12.36%+26.85%+11.76%+41.20%+15.32%N/AN/A+13.80%426
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+14.67%+30.32%+14.13%+47.63%+19.17%N/AN/A+16.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.20%+13.30%+13.61%+16.95%+22.58%N/AN/A+20.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.02%+14.20%+14.59%+18.32%+24.38%N/AN/A+21.88%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+9.03%+25.03%+10.03%+52.46%+5.15%N/AN/A+10.72%147
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+7.48%+13.55%+6.39%+23.67%+2.02%N/AN/A+4.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.95%+15.59%+15.33%+19.21%+21.85%N/AN/A+20.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.75%+14.01%+14.04%+16.28%+18.93%N/AN/A+17.83%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+8.88%+25.12%+9.93%+52.93%+5.14%N/AN/A+10.67%373
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+7.48%+13.55%+6.39%+23.67%+2.02%N/AN/A+5.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.95%+15.42%+15.24%+19.02%+21.81%N/AN/A+20.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.75%+14.01%+14.04%+16.28%+18.93%N/AN/A+17.84%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+13.75%+36.19%+17.60%+49.58%+10.00%N/AN/A+8.74%177
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+13.99%+45.63%+16.64%+73.42%+17.05%N/AN/A+15.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.39%+19.34%+17.82%+23.12%+21.39%N/AN/A+19.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.92%+21.36%+22.58%+24.38%+28.52%N/AN/A+26.02%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+2.52%+18.76%+3.81%+37.71%-0.27%N/AN/A+0.31%394
MSCI India Index+11.05%+24.68%+8.74%+45.50%+7.11%N/AN/A+5.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.67%+16.59%+17.20%+17.43%+18.33%N/AN/A+17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.52%+18.72%+20.87%+19.67%+23.24%N/AN/A+21.90%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-6.65%+7.81%-2.42%+34.94%+14.64%N/AN/A+11.02%11,732
ดัชนี MSCI China A Onshore+0.77%+13.86%+6.09%+39.97%+11.33%N/AN/A+7.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.20%+21.23%+24.18%+20.29%+21.94%N/AN/A+21.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.34%+21.09%+22.81%+22.60%+23.55%N/AN/A+23.39%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+0.31%+18.35%+4.95%+38.93%+5.85%N/AN/A+5.55%989
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX+2.26%+22.34%+6.58%+48.85%+9.67%N/AN/A+9.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.37%+16.83%+17.98%+17.31%+18.72%N/AN/A+18.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.83%+17.11%+18.44%+17.75%+19.80%N/AN/A+19.71%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+15.33%+31.32%+13.66%+60.02%+3.47%N/AN/A+3.45%3,044
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+22.35%+34.65%+20.96%+64.01%+6.23%N/AN/A+6.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.67%+21.77%+25.12%+19.86%+19.74%N/AN/A+19.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.69%+26.75%+30.71%+23.95%+21.48%N/AN/A+21.47%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+0.08%+17.45%+2.65%+23.80%N/AN/AN/A+15.63%349
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+4.20%+17.59%+5.71%+19.66%N/AN/AN/A+14.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.37%+15.40%+14.81%+16.84%N/AN/AN/A+18.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.57%+12.84%+11.80%+14.46%N/AN/AN/A+20.56%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+0.08%+17.45%+2.65%+23.70%N/AN/AN/A+15.51%54
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+4.20%+17.59%+5.71%+19.66%N/AN/AN/A+14.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.37%+15.40%+14.82%+16.87%N/AN/AN/A+18.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.57%+12.84%+11.80%+14.46%N/AN/AN/A+20.56%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)-0.15%+24.95%+2.65%+72.38%N/AN/AN/A+47.26%5,382
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+8.22%+30.15%+8.43%+60.84%N/AN/AN/A+42.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.01%+23.38%+24.67%+24.62%N/AN/AN/A+25.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.54%+19.24%+20.18%+21.62%N/AN/AN/A+29.70%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)+5.31%+20.85%+4.23%N/AN/AN/AN/A+20.27%921
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+10.96%+29.36%+10.52%N/AN/AN/AN/A+34.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.68%+11.20%+10.28%N/AN/AN/AN/A+12.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.92%+11.78%+11.68%N/AN/AN/AN/A+13.37%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)+5.32%+20.85%+4.23%N/AN/AN/AN/A+20.34%240
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+10.96%+29.36%+10.52%N/AN/AN/AN/A+34.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.67%+11.20%+10.28%N/AN/AN/AN/A+12.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.92%+11.78%+11.68%N/AN/AN/AN/A+13.37%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)+11.98%+22.41%+10.34%+29.82%N/AN/AN/A+7.25%762
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+17.34%+29.68%+16.20%+26.62%N/AN/AN/A+4.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.02%+12.22%+11.04%+16.99%N/AN/AN/A+28.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.91%+12.86%+10.28%+18.51%N/AN/AN/A+26.63%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+11.98%+22.41%+10.34%+29.83%+11.16%+4.01%N/A+3.85%173
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%N/A+1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.02%+12.22%+11.05%+16.99%+21.42%+17.90%N/A+17.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.91%+12.86%+10.28%+18.51%+20.44%+17.04%N/A+16.95%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(7)
Information as of 31/03/2021
(8)
Information as of 31/03/2021
(9)
Information as of 31/03/2021
(10)
Information as of 31/03/2021
(11)
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 70%, MSCI ACWI Net Total Return USD 30%
(12)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(13)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th