กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
30 กันยายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก): มีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 200 หน่วย หรือ 2,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ม.ค. 2561)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.09%
Pimco Gis-Income Fund94.12%
ทรัพย์สินอื่น5.85%
หนี้สินอื่น-2.06%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2018
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-1.10%-0.89%-0.43%-1.59%-0.79%-4.77%N/A+1.40%514
LBMA Gold Price PM-0.09%-0.06%+0.20%-1.27%+0.76%-3.22%N/A+2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.34%+9.67%+7.44%+9.25%+11.52%+14.14%N/A+15.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.39%+8.89%+7.56%+9.53%+13.55%+15.33%N/A+16.20%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+4.14%+4.49%+3.11%+9.37%+1.09%-4.68%N/A-3.18%129
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+5.44%+5.53%+3.85%+10.41%+2.84%-2.77%N/A-1.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.35%+10.59%+9.34%+10.22%+12.45%+14.78%N/A+14.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.57%+11.08%+5.17%+10.05%+12.56%+12.99%N/A+12.70%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+11.31%+19.61%+3.67%+2.67%-9.23%-16.66%N/A-11.16%360
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+11.61%+20.53%+3.00%+4.08%-8.53%-15.01%N/A-8.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.38%+19.26%+16.03%+20.90%+31.96%+28.86%N/A+27.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.35%+19.72%+14.02%+21.65%+34.27%+30.47%N/A+28.97%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-1.46%-1.04%-1.24%+0.92%+0.95%+1.88%N/A+2.85%333
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-1.05%-0.70%-1.28%+1.91%+2.14%+3.81%N/A+4.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.23%+2.51%+2.27%+2.76%+3.09%+3.18%N/A+3.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.58%+1.85%+1.27%+2.04%+2.56%+2.57%N/A+2.52%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+7.20%+5.21%+4.17%+13.75%+2.10%-2.08%N/A-1.45%89
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+7.89%+6.25%+4.13%+17.08%+4.53%+0.56%N/A+1.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.16%+6.32%+7.87%+7.02%+9.81%+9.43%N/A+9.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.14%+8.43%+2.65%+6.83%+9.45%+8.89%N/A+8.77%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.40%+0.79%-0.37%+4.37%N/AN/AN/A+4.52%3,265
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-1.05%-0.70%-1.28%+1.91%N/AN/AN/A-0.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.23%+1.10%+1.30%+1.23%N/AN/AN/A+1.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.58%+1.85%+1.27%+2.04%N/AN/AN/A+2.93%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.48%+0.69%-0.42%+4.25%N/AN/AN/A+4.45%24,457
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-1.05%-0.70%-1.28%+1.91%N/AN/AN/A-0.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.23%+1.10%+1.32%+1.23%N/AN/AN/A+1.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.58%+1.85%+1.27%+2.04%N/AN/AN/A+2.93%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+5.59%+11.30%+0.71%+19.88%+9.87%+10.24%+4.83%+4.35%181
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+3.66%+9.26%+1.84%+18.61%+10.82%+10.66%+5.50%+4.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.90%+9.51%+9.04%+9.29%+12.45%+12.33%+15.20%+15.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.92%+7.74%+9.09%+7.91%+13.02%+12.77%+18.95%+19.76%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.03%+1.92%+0.06%+1.52%+4.43%N/AN/A+4.41%3,742
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-3.22%-0.82%-2.42%-0.83%+5.98%N/AN/A+5.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.61%+3.67%+3.80%+4.05%+6.32%N/AN/A+6.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.35%+4.14%+4.33%+4.22%+6.15%N/AN/A+6.22%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+1.51%+2.46%+0.72%+7.96%N/AN/AN/A+4.48%3,918
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+0.77%+3.36%+0.05%+10.94%N/AN/AN/A+5.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.07%+3.14%+3.45%+3.10%N/AN/AN/A+6.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.95%+5.19%+6.66%+4.86%N/AN/AN/A+7.61%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+0.03%+1.90%+0.07%+1.54%N/AN/AN/A+2.37%1,573
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-3.22%-0.82%-2.42%-0.83%N/AN/AN/A+3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.59%+3.67%+3.78%+4.05%N/AN/AN/A+5.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.35%+4.14%+4.33%+4.22%N/AN/AN/A+5.67%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+1.17%N/A+0.53%N/AN/AN/AN/A+2.85%1,873
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.15%N/A+2.26%N/AN/AN/AN/A+1.99%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+1.64%+4.89%+0.51%+6.16%+6.57%+6.55%+2.22%+1.45%60
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-0.92%+1.29%-0.90%+2.01%+5.07%+7.56%+3.28%+2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.58%+7.31%+9.78%+6.78%+10.12%+9.49%+13.93%+13.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.01%+4.62%+6.30%+4.75%+7.49%+7.48%+11.24%+11.19%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)+4.56%+4.74%+0.82%+9.23%-0.31%-0.44%N/A+0.42%23
MSCI South East Asia Index+6.26%+9.27%+1.65%+17.00%+4.48%+4.48%N/A+5.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.90%+6.33%+7.49%+6.53%+10.69%+11.03%N/A+19.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.33%+5.87%+7.91%+6.14%+11.21%+11.10%N/A+17.25%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+9.31%+17.96%+6.96%+31.72%+12.25%+6.30%-2.91%-3.86%151
MSCI BRIC Net TR(4)+9.34%+15.95%+6.63%+35.65%+13.70%+7.67%+2.85%+1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.86%+13.73%+17.49%+13.02%+16.74%+16.30%+25.67%+25.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.60%+13.41%+13.60%+13.62%+17.41%+21.69%+25.66%+25.87%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+10.20%+17.02%+11.14%+23.78%+5.25%+5.08%N/A+2.73%559
Hang Seng China Enterprise+10.87%+17.72%+11.35%+22.48%+3.14%+3.08%N/A+1.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.83%+16.62%+21.18%+14.61%+20.80%+20.61%N/A+21.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.42%+17.46%+19.65%+15.55%+21.87%+21.82%N/A+23.10%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+4.54%+7.42%+7.52%+14.40%+7.05%-3.34%N/A-2.14%253
MSCI EM Latin America Index+7.39%+9.40%+8.93%+13.49%+6.18%-3.13%N/A-2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.19%+14.83%+18.77%+17.53%+20.92%+20.27%N/A+20.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.52%+15.03%+18.48%+17.87%+23.21%+22.15%N/A+22.31%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+2.59%+8.82%+1.51%+9.94%+10.98%+13.30%N/A+12.12%205
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+3.95%+8.72%+1.68%+12.53%+13.03%+17.05%N/A+16.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.72%+8.27%+11.61%+8.55%+12.80%+12.40%N/A+12.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.87%+7.84%+8.53%+7.78%+12.54%+12.51%N/A+12.48%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+5.24%+4.68%+2.62%+20.95%+5.62%+5.18%N/A+5.16%170
MSCI Emerging Market TR Net+5.77%+10.82%+4.16%+22.84%+7.73%+4.28%N/A+4.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.87%+7.84%+7.42%+8.04%+11.40%+11.45%N/A+11.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.51%+9.92%+10.32%+9.52%+13.76%+13.08%N/A+12.89%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+1.11%+6.35%+1.91%+17.69%+8.11%N/AN/A+9.12%569
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-0.14%+3.11%+0.72%+14.55%+6.53%N/AN/A+8.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.99%+8.61%+8.70%+9.37%+14.15%N/AN/A+13.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.16%+7.34%+8.18%+8.71%+14.99%N/AN/A+14.34%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+2.74%+1.54%+1.78%+10.85%+0.78%N/AN/A+4.85%8,264
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+1.58%+2.12%+1.53%+8.61%+4.06%N/AN/A+6.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.07%+10.63%+12.31%+10.07%+16.12%N/AN/A+15.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.37%+8.65%+11.30%+8.46%+12.74%N/AN/A+12.76%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+0.70%+6.75%-1.00%+14.37%+10.39%N/AN/A+6.14%125
S&P Developed SmallCap TR(6)+1.32%+6.60%-0.42%+10.52%+11.66%N/AN/A+9.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.78%+6.88%+8.36%+7.55%+11.81%N/AN/A+11.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.16%+7.37%+7.09%+7.86%+11.67%N/AN/A+11.75%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+0.80%+7.16%+1.89%+15.49%+7.43%N/AN/A+10.87%2,162
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-0.35%+4.92%+1.20%+13.37%+6.77%N/AN/A+9.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.19%+8.92%+7.14%+8.90%+15.13%N/AN/A+15.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.38%+6.54%+3.05%+7.79%+11.40%N/AN/A+11.61%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+3.44%+11.65%+0.76%+19.36%N/AN/AN/A+9.94%2,085
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+4.35%+14.58%+1.29%+22.54%N/AN/AN/A+10.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.90%+11.71%+14.35%+13.28%N/AN/AN/A+21.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.72%+9.95%+5.12%+9.79%N/AN/AN/A+15.42%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+13.54%+25.12%+7.98%+47.66%N/AN/AN/A+11.22%1,532
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+12.06%+18.79%+9.32%+43.60%N/AN/AN/A+6.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.58%+13.10%+15.93%+11.44%N/AN/AN/A+15.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.50%+12.60%+7.60%+9.92%N/AN/AN/A+15.52%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+0.68%+3.11%-0.06%+6.80%N/AN/AN/A-8.68%256
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+0.45%-1.24%-0.49%+2.25%N/AN/AN/A-1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.00%+7.85%+8.86%+8.21%N/AN/AN/A+9.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.21%+6.47%+6.76%+6.87%N/AN/AN/A+6.80%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+2.93%+4.42%-0.31%+11.93%N/AN/AN/A+9.42%887
MSCI World Net Index NETR USD+2.85%+7.12%+1.25%+12.01%N/AN/AN/A+12.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.05%+6.68%+7.27%+7.18%N/AN/AN/A+7.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.65%+6.31%+6.61%+6.63%N/AN/AN/A+7.26%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+4.21%+12.27%+5.45%N/AN/AN/AN/A+24.76%1,132
MSCI AC World Information Technology Index+2.56%+14.07%+3.56%N/AN/AN/AN/A+24.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.90%+12.08%+13.17%N/AN/AN/AN/A+13.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.69%+11.18%+12.33%N/AN/AN/AN/A+10.57%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+4.87%+15.11%+1.35%N/AN/AN/AN/A+20.55%197
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+5.15%+16.39%+1.43%N/AN/AN/AN/A+22.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.06%+11.18%+14.22%N/AN/AN/AN/A+10.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.38%+13.12%+5.33%N/AN/AN/AN/A+12.54%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+8.82%+13.25%+4.84%N/AN/AN/AN/A+17.77%84
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+9.61%+14.70%+5.33%N/AN/AN/AN/A+20.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.84%+6.76%+8.85%N/AN/AN/AN/A+6.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.08%+5.78%+3.17%N/AN/AN/AN/A+5.39%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+9.41%+23.15%+1.96%N/AN/AN/AN/A+32.32%1,116
Russell/Nomura Small Cap Total Index+3.89%+11.41%+0.27%N/AN/AN/AN/A+14.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.44%+11.24%+9.61%N/AN/AN/AN/A+10.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.94%+10.52%+13.20%N/AN/AN/AN/A+10.70%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+8.85%+22.63%+1.78%N/AN/AN/AN/A+30.88%1,135
Russell/Nomura Small Cap Total Index+3.89%+11.41%+0.27%N/AN/AN/AN/A+15.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.17%+11.10%+9.12%N/AN/AN/AN/A+10.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.94%+10.52%+13.20%N/AN/AN/AN/A+10.73%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+5.79%+8.78%+2.14%N/AN/AN/AN/A+9.29%324
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+0.77%+5.89%-0.89%N/AN/AN/AN/A+4.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.59%+7.44%+7.99%N/AN/AN/AN/A+7.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.18%+8.70%+3.51%N/AN/AN/AN/A+8.20%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+1.06%N/A-1.74%N/AN/AN/AN/A+5.48%1,048
MSCI India Index+1.64%N/A-0.52%N/AN/AN/AN/A+4.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.92%N/A+9.01%N/AN/AN/AN/A+9.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.23%N/A+12.22%N/AN/AN/AN/A+12.54%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-2.62%-3.84%-4.56%-2.29%N/AN/AN/A-6.18%81
FTSE EPRA/NAREIT Developed-2.81%-4.47%-4.17%-5.10%N/AN/AN/A-4.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.12%+8.87%+12.30%+8.52%N/AN/AN/A+10.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.96%+7.79%+10.87%+7.93%N/AN/AN/A+9.77%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน