กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
30 กันยายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 200 หน่วย หรือ 2,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (29 มิ.ย. 2561)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก3.37%
Pimco Gis-Income Fund96.84%
ทรัพย์สินอื่น3.14%
หนี้สินอื่น-3.34%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/06/2018
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-0.18%-2.67%-2.67%-3.62%-0.16%+0.52%N/A+1.09%501
LBMA Gold Price PM+0.35%-1.52%-1.52%-1.84%+1.57%+2.30%N/A+2.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.27%+7.66%+7.68%+8.77%+11.22%+12.36%N/A+15.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.43%+7.50%+7.50%+8.18%+13.08%+13.87%N/A+15.92%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-5.98%-4.73%-4.73%-2.13%+0.60%0.00%N/A-4.24%125
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-6.03%-4.10%-4.10%-0.60%+2.29%+2.21%N/A-2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.46%+9.08%+9.09%+9.95%+12.16%+13.35%N/A+14.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.22%+9.65%+9.65%+9.88%+12.41%+12.11%N/A+12.40%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+11.25%+16.64%+16.64%+39.41%-8.61%-14.26%N/A-9.52%321
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+13.50%+18.69%+18.69%+44.39%-7.03%-12.32%N/A-6.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.27%+18.71%+18.88%+19.73%+30.68%+28.81%N/A+27.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.85%+13.50%+13.50%+18.14%+32.18%+30.15%N/A+28.45%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-0.94%-2.86%-2.86%-2.41%+0.96%+1.99%N/A+2.48%248
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-0.50%-2.23%-2.23%-1.23%+2.23%+3.80%N/A+4.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.44%+2.43%+2.49%+2.53%+2.81%+3.11%N/A+3.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.40%+2.53%+2.53%+2.28%+2.62%+2.63%N/A+2.57%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-11.40%-7.76%-7.76%-5.23%-0.44%-2.62%N/A-3.47%86
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-10.92%-7.42%-7.42%-3.62%+2.00%-0.29%N/A-1.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.90%+8.07%+8.11%+7.18%+9.64%+9.25%N/A+9.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.18%+11.62%+11.62%+9.84%+9.98%+9.25%N/A+9.02%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.80%-1.62%-1.62%-0.13%N/AN/AN/A+2.70%2,202
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-0.50%-2.23%-2.23%-1.23%N/AN/AN/A-1.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.78%+1.70%+1.74%+1.44%N/AN/AN/A+1.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.40%+2.53%+2.53%+2.28%N/AN/AN/A+2.93%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.84%-1.72%-1.72%-0.28%N/AN/AN/A+2.62%15,077
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-0.50%-2.23%-2.23%-1.23%N/AN/AN/A-1.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.77%+1.70%+1.74%+1.44%N/AN/AN/A+1.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.40%+2.53%+2.53%+2.28%N/AN/AN/A+2.93%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-6.74%-9.60%-9.60%+1.09%+4.20%+6.85%+3.61%+3.20%174
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+2.78%-1.60%-1.60%+7.53%+6.45%+9.18%+4.65%+4.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.83%+15.45%+15.52%+12.98%+13.37%+12.43%+15.24%+15.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.00%+12.06%+12.06%+10.01%+13.31%+12.49%+18.46%+19.55%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.88%-2.30%-2.30%-0.96%+2.58%N/AN/A+3.20%2,989
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+7.94%+1.96%+1.96%+2.67%+5.72%N/AN/A+6.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.74%+4.88%+4.91%+4.37%+6.15%N/AN/A+6.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.83%+5.72%+5.72%+4.97%+6.20%N/AN/A+6.18%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)(7)-0.85%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.64%1,213
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.38%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.13%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)(8)-0.85%-1.64%-2.30%+1.09%+2.93%N/AN/A+2.93%3,884
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(9)-0.10%-0.93%-2.80%+2.98%+3.64%N/AN/AN/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.38%+5.33%+5.69%+4.41%+6.26%N/AN/A+6.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.72%+7.11%+7.29%+5.97%+7.60%N/AN/AN/A
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+0.87%-2.27%-2.27%-0.96%N/AN/AN/A+1.10%1,259
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+7.94%+1.96%+1.96%+2.67%N/AN/AN/A+4.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.70%+4.84%+4.86%+4.34%N/AN/AN/A+5.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.83%+5.72%+5.72%+4.97%N/AN/AN/A+5.71%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-0.57%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.19%361
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.00%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.83%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-0.57%-2.16%-2.16%N/AN/AN/AN/A+0.10%1,576
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.00%+3.64%+3.65%N/AN/AN/AN/A+3.02%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+3.82%-1.87%-1.87%+2.57%+2.55%+5.77%+2.43%+1.17%57
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+7.05%+1.65%+1.65%+3.49%+3.99%+6.89%+3.54%+2.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.34%+10.83%+10.83%+8.96%+10.48%+9.56%+13.79%+13.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.27%+7.72%+7.72%+6.20%+7.65%+7.33%+11.07%+11.08%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+1.76%+0.86%+0.86%+16.64%+7.89%+7.64%-3.29%-4.24%109
MSCI BRIC Net TR(4)-0.71%-4.24%-4.24%+13.04%+5.32%+6.39%+1.30%+0.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.89%+17.60%+17.60%+15.33%+16.72%+16.56%+25.39%+25.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.62%+17.05%+17.05%+15.40%+17.30%+17.48%+25.40%+25.59%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-6.59%-8.86%-8.86%-0.73%-6.31%+5.00%N/A+0.21%622
Hang Seng China Enterprise+5.98%+3.53%+3.53%+12.36%-3.72%+6.26%N/A+0.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.96%+22.03%+22.07%+18.92%+20.30%+20.67%N/A+21.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.32%+18.05%+18.05%+17.08%+20.71%+21.34%N/A+22.85%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-14.99%-11.42%-11.42%-7.45%+0.29%-3.71%N/A-4.28%214
MSCI EM Latin America Index-13.46%-11.12%-11.12%-5.19%-1.31%-3.74%N/A-4.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.15%+19.83%+19.87%+17.02%+21.02%+20.53%N/A+20.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.22%+19.62%+19.62%+17.02%+23.05%+22.25%N/A+22.19%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+5.88%-0.37%-0.37%+7.47%+7.60%+11.30%N/A+10.93%179
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+6.24%+0.90%+0.90%+7.86%+9.98%+14.14%N/A+14.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.23%+15.89%+15.91%+12.43%+13.54%+12.77%N/A+12.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.85%+12.97%+12.97%+10.61%+12.92%+12.53%N/A+12.57%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-6.29%-11.12%-11.12%-7.62%+0.81%+2.81%N/A+2.17%178
MSCI Emerging Market TR Net-2.96%-6.13%-6.13%+3.20%+2.58%+3.97%N/A+2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.65%+10.38%+10.52%+9.26%+11.45%+11.36%N/A+11.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.00%+13.72%+13.72%+11.89%+14.14%+13.14%N/A+12.99%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+7.84%+2.16%+2.16%+5.57%+5.81%+8.86%N/A+8.41%499
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+5.99%-0.45%-0.45%+2.32%+3.81%+7.80%N/A+7.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.66%+13.14%+13.15%+11.20%+14.13%+13.40%N/A+13.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.03%+12.55%+12.55%+10.34%+14.77%+14.10%N/A+14.26%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+7.03%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.54%74
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+8.77%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.81%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+14.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.15%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.99%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+7.02%-0.01%-0.01%-0.74%-3.19%N/AN/A+3.86%7,126
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+8.77%+2.27%+2.27%+0.78%+1.02%N/AN/A+6.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.81%+14.62%+14.62%+12.56%+16.21%N/AN/A+15.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.15%+12.69%+12.69%+10.68%+12.90%N/AN/A+12.78%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+2.76%-4.53%-4.53%+4.56%+3.78%N/AN/A+4.45%120
S&P Developed SmallCap TR(6)+9.70%+4.42%+4.42%+11.99%+9.44%N/AN/A+10.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.82%+11.87%+11.91%+9.68%+11.93%N/AN/A+11.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.38%+10.37%+10.37%+8.97%+11.81%N/AN/A+11.66%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+7.63%+3.58%+3.58%+7.21%+6.13%N/AN/A+10.09%1,965
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+5.81%+1.41%+1.41%+3.66%+4.85%N/AN/A+8.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.37%+13.01%+13.01%+11.41%+14.90%N/AN/A+14.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.31%+11.69%+11.69%+9.70%+11.90%N/AN/A+11.72%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-1.88%-8.46%-8.46%+2.78%+2.05%N/AN/A+5.64%1,811
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+1.36%-3.44%-3.44%+9.75%+3.88%N/AN/A+7.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.70%+15.47%+15.55%+13.39%+22.05%N/AN/A+21.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.95%+14.76%+14.76%+13.16%+15.93%N/AN/A+15.40%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-1.58%+0.60%+0.60%+20.61%+10.66%N/AN/A+7.29%1,427
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-5.17%-3.94%-3.94%+10.19%+4.70%N/AN/A+1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.19%+19.74%+19.75%+16.59%+16.28%N/AN/A+16.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.60%+18.01%+18.01%+14.50%+15.51%N/AN/A+15.43%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+4.88%+2.18%+2.18%+6.48%N/AN/AN/A-5.98%215
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+0.36%-1.40%-1.40%-0.23%N/AN/AN/A-1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.77%+8.27%+8.29%+8.08%N/AN/AN/A+9.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.32%+6.74%+6.74%+6.67%N/AN/AN/A+6.79%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+5.20%-1.56%-1.56%+1.86%N/AN/AN/A+6.61%935
MSCI World Net Index NETR USD+8.08%+2.11%+2.11%+8.36%N/AN/AN/A+10.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.21%+12.27%+12.28%+9.88%N/AN/AN/A+9.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.86%+11.26%+11.26%+9.09%N/AN/AN/A+8.50%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+4.14%+1.71%+1.71%+11.39%N/AN/AN/A+14.56%1,268
MSCI AC World Information Technology Index+10.33%+8.95%+8.95%+23.06%N/AN/AN/A+22.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.54%+18.49%+18.50%+15.56%N/AN/AN/A+15.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.57%+16.80%+16.80%+14.14%N/AN/AN/A+13.07%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+3.70%-1.36%-1.36%+11.45%N/AN/AN/A+13.68%206
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+4.20%-1.67%-1.67%+12.44%N/AN/AN/A+14.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.65%+17.32%+17.35%+14.15%N/AN/AN/A+13.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.05%+16.32%+16.32%+15.45%N/AN/AN/A+14.81%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+2.85%+1.04%+1.04%+10.96%N/AN/AN/A+10.69%102
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+3.15%+1.84%+1.84%+13.17%N/AN/AN/A+13.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.77%+15.58%+15.58%+11.83%N/AN/AN/A+10.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.86%+12.01%+12.01%+9.22%N/AN/AN/A+8.40%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+6.82%+3.21%+3.21%+28.32%N/AN/AN/A+30.65%945
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+2.49%+0.25%+0.25%+12.56%N/AN/AN/A+13.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.81%+19.13%+19.18%+15.69%N/AN/AN/A+15.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.62%+16.06%+16.06%+13.36%N/AN/AN/A+13.21%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+6.79%+3.88%+3.88%+28.95%N/AN/AN/A+30.58%1,151
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+2.49%+0.25%+0.25%+12.56%N/AN/AN/A+14.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.88%+18.97%+19.01%+15.57%N/AN/AN/A+15.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.62%+16.06%+16.06%+13.36%N/AN/AN/A+13.24%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+2.46%-2.07%-2.07%N/AN/AN/AN/A+4.78%254
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+12.30%+7.22%+7.22%N/AN/AN/AN/A+13.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.23%+12.78%+12.79%N/AN/AN/AN/A+10.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.50%+12.08%+12.08%N/AN/AN/AN/A+10.37%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+0.88%-7.73%-7.73%N/AN/AN/AN/A-0.96%1,022
MSCI India Index+5.59%-5.97%-5.97%N/AN/AN/AN/A-1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.29%+10.78%+10.83%N/AN/AN/AN/A+10.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.90%+13.69%+13.69%N/AN/AN/AN/A+13.35%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-4.46%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-8.15%2,037
MSCI China A Index-11.74%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-15.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.83%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+19.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.95%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+20.29%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-7.46%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-7.48%735
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-5.89%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-7.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.09%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+17.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.17%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+13.01%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+10.14%+1.78%+1.78%+2.15%N/AN/AN/A-2.33%78
FTSE EPRA/NAREIT Developed+10.11%+0.22%+0.22%+0.20%N/AN/AN/A-1.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.98%+11.60%+11.60%+9.97%N/AN/AN/A+10.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.73%+10.74%+10.74%+9.10%N/AN/AN/A+9.93%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(7)
Information as of 31/05/2018
(8)
Information as of 31/05/2018
(9)
Information as of 31/05/2018

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน