กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.22%+0.39%+0.51%+0.77%+0.93%+1.21%+1.52%+1.88%21,219
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.28%+0.54%+0.72%+1.07%+1.16%+1.36%+1.62%+1.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.08%+0.03%+0.04%+0.06%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.03%+0.05%+0.28%+0.38%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.22%+0.40%+0.54%+0.81%+0.98%+1.37%+1.65%+1.73%2,188
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.32%+0.57%+0.77%+1.15%+1.19%+1.39%+1.65%+1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.07%+0.03%+0.04%+0.07%+0.09%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.03%+0.06%+0.09%+0.09%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.23%+0.08%+0.52%+1.21%+1.60%+2.48%+2.55%+2.87%7,914
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.32%+0.33%+0.35%+0.31%+0.39%+0.45%+0.58%+0.64%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.19%+0.03%+0.48%+1.22%+1.53%+2.50%+2.52%+3.30%3,557
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.37%+0.39%+0.40%+0.35%+0.42%+0.48%+0.59%+0.99%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.47%-0.04%+0.06%+0.87%+2.12%+3.23%+3.22%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.83%+0.84%+0.80%+0.78%+1.13%+1.11%+1.40%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.31%+0.60%+0.80%+1.25%+1.38%+1.78%+1.99%+3.57%59,916
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.31%+0.57%+0.76%+1.15%+1.19%+1.39%+1.66%+2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.16%+0.05%+0.05%+0.08%+0.21%+0.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.03%+0.06%+0.09%+0.66%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.31%+0.59%+0.81%+1.37%N/AN/AN/A+1.52%49,295
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.38%+0.70%+0.93%+1.40%N/AN/AN/A+1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.10%+0.10%+0.11%+0.13%N/AN/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%N/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.25%+0.11%+0.57%+1.50%N/AN/AN/A+2.05%21,046
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.32%+0.11%+0.52%+1.17%N/AN/AN/A+1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.51%+0.51%+0.49%+0.46%N/AN/AN/A+0.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.50%+0.51%+0.48%+0.48%N/AN/AN/A+0.54%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+0.86%-5.72%-5.31%+8.48%+9.86%+7.72%+11.35%+9.19%460
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.97%+11.82%+11.24%+10.74%+10.89%+12.84%+18.78%+19.64%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+0.91%-5.67%-5.25%+8.70%+9.95%+7.74%+11.16%+11.57%2,094
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.62%+11.53%+11.06%+10.65%+10.76%+12.77%+18.16%+19.06%
กรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (KFSF)+0.31%+0.34%+0.73%+1.18%+1.35%+1.95%+3.59%+5.66%100
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.19%+0.21%+0.35%+0.17%+0.20%+0.24%+1.31%+2.90%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+0.94%-11.96%-11.42%+7.62%+12.39%+8.55%+10.28%+13.97%855
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.95%+14.19%+13.92%+13.20%+12.77%+14.43%+19.75%+20.16%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.40%-1.93%+0.33%+5.23%+5.90%+5.17%+7.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.52%+5.09%+4.90%+4.41%+4.79%+5.34%+7.84%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.23%+0.01%+0.44%+1.17%+1.77%+2.75%+2.62%+3.05%1,659
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.22%+0.06%+0.48%+1.01%+2.19%+2.98%+5.81%+6.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.43%+0.44%+0.45%+0.40%+0.65%+0.70%+0.74%+3.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.30%+0.30%+0.28%+0.25%+2.83%+4.42%+7.55%+8.87%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)-0.04%-1.53%-1.07%+2.40%N/AN/AN/A+2.93%7,533
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.29%-0.54%+0.65%+2.87%N/AN/AN/A+3.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.57%+1.92%+1.94%+2.02%N/AN/AN/A+1.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+1.94%+1.86%N/AN/AN/AN/A+1.74%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+1.49%-3.84%+0.17%+10.15%+8.10%+6.15%+14.59%+12.87%21,490
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.24%+11.21%+10.74%+9.99%+10.94%+12.28%+15.45%+15.08%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+1.43%-4.10%-0.25%+9.63%+8.39%+6.36%+14.10%+9.58%1,268
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.59%+11.57%+11.04%+10.22%+11.30%+12.59%+17.61%+18.60%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+0.53%-12.23%-11.93%+6.49%+11.23%+7.08%+10.21%+11.97%2,953
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.75%+13.79%+13.54%+12.91%+12.76%+14.36%+20.31%+23.33%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+0.45%-12.26%-11.90%+6.57%+11.11%+7.26%+10.36%+8.03%2,598
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.69%+13.87%+13.56%+12.97%+12.78%+14.45%+20.31%+20.41%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+3.04%-7.59%-5.66%+9.49%+18.75%+12.52%+13.42%+9.66%606
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.07%+15.25%+14.44%+13.34%+14.07%+14.85%+19.64%+20.22%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+4.29%-8.59%-6.53%+8.98%+19.15%+12.09%+11.53%+11.18%2,463
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.95%+14.89%+13.90%+12.83%+14.21%+15.24%+21.22%+22.23%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+2.96%-7.75%-5.65%+9.79%+18.94%+12.52%+13.69%+9.74%1,892
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.22%+15.43%+14.61%+13.44%+14.13%+14.91%+20.62%+20.68%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+0.51%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-10.45%29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.80%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+13.53%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+0.51%-12.24%-11.76%+6.45%+11.37%+7.42%+10.75%+11.01%600
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.81%+13.81%+13.53%+12.86%+12.68%+14.39%+20.14%+20.40%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+1.14%-3.47%+2.46%+14.24%+11.82%+8.39%+12.33%+9.30%1,457
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%+12.73%+12.33%+11.20%+13.41%+14.70%+21.62%+21.99%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-0.69%-12.30%-15.66%-2.51%N/AN/AN/A+14.54%624
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.93%+15.48%+14.94%+13.68%N/AN/AN/A+13.68%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+1.43%-7.68%-7.61%+3.57%N/AN/AN/A+5.24%2,640
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.96%+13.18%+12.44%+11.64%N/AN/AN/A+10.40%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+1.43%-7.66%-7.59%N/AN/AN/AN/A-7.19%335
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.96%+13.17%+12.39%N/AN/AN/AN/A+11.73%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+4.17%-3.16%-3.82%+8.38%N/AN/AN/A+8.39%145
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.96%+12.92%+12.43%+11.78%N/AN/AN/A+11.75%
ดัชนี SET TRI+0.33%-3.82%+0.60%+9.60%+9.60%+7.05%+10.27%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.64%+11.66%+11.12%+10.05%+11.32%+12.78%+18.88%N/A
ดัชนี SET50 TRI+0.96%-3.53%+2.69%+13.09%+9.95%+6.39%+9.50%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.94%+12.97%+12.50%+11.33%+13.20%+14.51%+21.24%N/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-5.68%-5.48%-7.32%-10.18%-2.37%-3.92%N/A+0.55%506
LBMA Gold Price PM-5.80%-5.03%-6.50%-9.64%-1.10%-2.57%N/A+1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.36%+8.15%+8.03%+8.68%+10.89%+11.66%N/A+15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.32%+7.91%+7.69%+7.84%+12.67%+13.28%N/A+15.81%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-7.87%-9.45%-8.33%-9.71%+0.48%-3.63%N/A-4.72%128
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-8.20%-9.34%-7.82%-9.37%+1.88%-1.87%N/A-2.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.54%+9.29%+9.40%+9.88%+11.85%+12.67%N/A+14.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.56%+6.29%+9.90%+9.69%+12.39%+11.58%N/A+12.40%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+4.20%+16.79%+16.14%+37.94%-5.65%-15.89%N/A-9.40%316
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+9.29%+23.32%+22.43%+46.79%-3.23%-13.64%N/A-6.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.38%+20.83%+20.31%+19.61%+29.49%+29.05%N/A+27.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.84%+8.67%+11.86%+14.57%+30.09%+30.07%N/A+28.20%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+0.01%-0.57%-2.67%-3.48%+0.87%+2.06%N/A+2.45%245
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.33%+0.66%-1.64%-1.81%+2.06%+3.90%N/A+4.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.08%+2.24%+2.41%+2.40%+2.76%+2.96%N/A+3.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.19%+2.09%+2.56%+2.27%+2.62%+2.62%N/A+2.55%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-8.13%-15.43%-12.52%-12.99%+0.58%-2.80%N/A-4.26%80
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-7.23%-13.91%-11.36%-11.03%+3.19%-0.29%N/A-1.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.38%+8.88%+8.74%+8.04%+9.74%+9.26%N/A+9.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.33%+9.21%+11.12%+10.19%+10.06%+9.38%N/A+9.07%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.25%-0.74%-1.78%-1.25%N/AN/AN/A+2.37%2,089
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.33%+0.66%-1.64%-1.81%N/AN/AN/A-0.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.60%+1.71%+1.75%+1.53%N/AN/AN/A+1.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.19%+2.09%+2.56%+2.27%N/AN/AN/A+2.85%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.23%-0.78%-1.87%-1.39%N/AN/AN/A+2.30%13,813
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.33%+0.66%-1.64%-1.81%N/AN/AN/A-0.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.60%+1.71%+1.75%+1.53%N/AN/AN/A+1.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.19%+2.09%+2.56%+2.27%N/AN/AN/A+2.85%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-7.27%-8.73%-11.24%-0.75%+4.52%+5.93%+4.31%+2.99%170
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-0.80%-1.18%-2.60%+4.12%+8.04%+8.16%+5.41%+3.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.80%+13.92%+14.74%+13.23%+12.51%+12.46%+15.24%+15.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.73%+10.54%+11.42%+10.34%+12.65%+12.40%+18.31%+19.44%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+1.17%+0.65%-1.14%+0.85%+1.72%N/AN/A+3.38%2,926
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+5.19%+7.47%+3.30%+5.01%+4.96%N/AN/A+6.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.12%+4.02%+4.47%+4.05%+5.57%N/AN/A+6.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.67%+5.59%+5.45%+4.97%+5.88%N/AN/A+6.12%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+0.66%-0.19%N/AN/AN/AN/AN/A-2.00%1,252
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-0.46%-1.36%N/AN/AN/AN/AN/A-1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.91%+4.67%N/AN/AN/AN/AN/A+5.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.80%+3.52%N/AN/AN/AN/AN/A+3.52%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+0.66%-0.19%-1.66%-0.18%+4.52%N/AN/A+2.91%3,520
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-0.46%-1.36%-1.77%+1.27%+7.86%N/AN/A+4.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.91%+4.67%+5.06%+4.46%+5.70%N/AN/A+6.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.24%+4.46%+5.93%+5.56%+5.94%N/AN/A+6.16%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+1.17%+0.68%-1.09%+0.90%N/AN/AN/A+1.46%1,182
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+5.19%+7.47%+3.30%+5.01%N/AN/AN/A+4.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.12%+3.98%+4.43%+4.03%N/AN/AN/A+5.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.67%+5.59%+5.45%+4.97%N/AN/AN/A+5.64%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+0.78%+0.02%N/AN/AN/AN/AN/A-1.05%365
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.86%+3.13%N/AN/AN/AN/AN/A+3.58%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+0.78%+0.02%-1.02%+0.56%N/AN/AN/A+1.20%1,478
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.86%+3.13%+3.47%+3.04%N/AN/AN/A+3.00%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+3.10%+2.94%-0.58%+5.36%+3.01%+5.06%+2.51%+1.27%58
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+4.60%+6.20%+3.23%+5.80%+3.55%+6.09%+3.70%+2.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.56%+8.65%+9.82%+8.78%+10.01%+9.55%+13.66%+13.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.09%+7.10%+7.18%+6.31%+7.19%+7.32%+11.02%+11.02%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-5.36%-6.67%-3.96%+0.89%+9.56%+6.69%-2.09%-4.61%106
MSCI BRIC Net TR(9)-3.98%-9.65%-9.68%-5.48%+7.55%+4.76%+1.96%+0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.79%+15.67%+16.83%+15.42%+16.08%+16.56%+25.28%+25.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.57%+15.92%+16.63%+15.72%+16.67%+17.43%+25.28%+25.46%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-7.89%-11.36%-9.88%-8.40%+0.32%+3.06%N/A+0.07%657
Hang Seng China Enterprise+2.16%+0.61%+2.68%+4.59%+3.60%+4.22%N/A+0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.07%+18.19%+20.45%+18.96%+19.17%+20.39%N/A+21.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.74%+9.61%+15.81%+16.08%+19.12%+20.82%N/A+22.64%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-1.93%-15.54%-11.82%-15.31%+4.34%-3.92%N/A-4.24%194
MSCI EM Latin America Index-1.69%-16.39%-12.28%-15.35%+3.05%-3.79%N/A-4.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.65%+21.99%+21.26%+19.15%+21.07%+20.79%N/A+20.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.08%+19.98%+19.88%+18.35%+22.76%+22.31%N/A+22.16%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+2.78%+4.08%+3.41%+10.37%+8.63%+11.07%N/A+11.27%188
ดัชนี MSCI North America (บาท)(10)+2.26%+1.44%-0.38%+6.48%+8.86%+12.60%N/A+14.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.18%+14.10%+15.03%+12.85%+13.07%+12.85%N/A+12.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.82%+9.15%+11.41%+10.16%+11.91%+12.42%N/A+12.42%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-5.58%-11.67%-14.17%-12.82%+1.08%+2.98%N/A+1.50%167
MSCI Emerging Market TR Net-3.65%-8.04%-8.50%-4.30%+5.59%+2.95%N/A+1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.02%+10.62%+10.58%+9.68%+10.95%+11.19%N/A+11.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.83%+12.80%+13.23%+12.15%+13.41%+13.10%N/A+12.96%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+4.21%+7.85%+3.59%+7.31%+5.68%+7.60%N/A+8.41%446
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+3.39%+5.41%+0.11%+2.52%+3.33%+6.21%N/A+7.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.01%+12.07%+12.16%+10.93%+13.75%+13.34%N/A+13.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.53%+10.82%+11.84%+10.53%+14.20%+14.05%N/A+14.13%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+10.40%+11.36%N/AN/AN/AN/AN/A+9.23%126
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+12.93%+13.43%N/AN/AN/AN/AN/A+10.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.13%+12.30%N/AN/AN/AN/AN/A+13.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.78%+10.65%N/AN/AN/AN/AN/A+11.65%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+10.40%+11.36%+8.63%+8.07%-1.15%N/AN/A+5.82%7,158
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+12.93%+13.43%+10.11%+10.16%+2.74%N/AN/A+7.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.14%+12.31%+13.42%+12.38%+15.43%N/AN/A+15.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.78%+10.65%+11.60%+10.49%+12.20%N/AN/A+12.61%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+0.14%+1.21%-3.62%+4.06%+2.83%N/AN/A+4.50%107
S&P Developed SmallCap TR(11)+5.43%+11.24%+6.64%+14.53%+10.18%N/AN/A+10.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.50%+9.85%+11.09%+9.82%+11.69%N/AN/A+11.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.08%+8.95%+9.53%+8.87%+11.23%N/AN/A+11.49%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+2.82%+8.98%+6.38%+12.06%+8.70%N/AN/A+10.38%1,764
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+2.52%+7.51%+4.03%+8.12%+7.27%N/AN/A+9.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.68%+11.92%+11.85%+10.87%+14.04%N/AN/A+14.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.62%+8.52%+10.47%+9.23%+11.02%N/AN/A+11.52%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-1.27%-5.87%-7.56%+3.42%+4.88%N/AN/A+5.65%1,737
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+0.52%+0.12%-2.39%+10.90%+6.44%N/AN/A+7.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.43%+13.88%+14.59%+13.65%+20.59%N/AN/A+20.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.94%+10.71%+13.53%+13.68%+15.66%N/AN/A+15.18%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-8.39%-9.02%-5.01%+6.26%+14.18%N/AN/A+5.08%1,423
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-8.58%-10.58%-7.30%-1.82%+10.78%N/AN/A+0.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.76%+19.32%+19.33%+17.46%+15.58%N/AN/A+16.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.60%+14.02%+18.06%+16.02%+14.92%N/AN/A+15.69%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+6.83%+8.71%+5.63%+8.29%N/AN/AN/A-4.09%221
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+1.28%-1.27%-2.98%-3.94%N/AN/AN/A-2.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.95%+8.27%+8.45%+8.14%N/AN/AN/A+9.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.55%+6.46%+6.43%+6.37%N/AN/AN/A+6.69%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+5.76%+4.90%+0.71%+6.76%N/AN/AN/A+7.22%888
MSCI World Net Index NETR USD+6.71%+8.14%+5.25%+11.49%N/AN/AN/A+11.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.06%+10.48%+11.21%+9.75%N/AN/AN/A+9.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.29%+9.91%+10.35%+9.10%N/AN/AN/A+8.39%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-3.38%-4.54%+0.41%+5.12%N/AN/AN/A+11.88%1,327
MSCI AC World Information Technology Index+8.08%+12.04%+14.98%+23.51%N/AN/AN/A+23.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.93%+18.50%+17.80%+15.80%N/AN/AN/A+15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.78%+15.56%+15.83%+14.30%N/AN/AN/A+13.02%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+2.50%+3.44%+0.74%+16.17%N/AN/AN/A+13.59%182
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)N/AN/A+15.03%+17.83%N/AN/AN/A+15.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.41%+14.66%+16.04%+14.61%N/AN/AN/A+13.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.80%+11.65%+15.11%+15.70%N/AN/AN/A+14.42%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+7.02%+6.74%+7.68%+16.15%N/AN/AN/A+14.35%106
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)N/AN/A+17.04%+18.46%N/AN/AN/A+17.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.86%+12.07%+13.96%+11.83%N/AN/AN/A+10.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.21%+9.48%+11.08%+9.46%N/AN/AN/A+8.27%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-3.24%+0.14%-0.03%+17.56%N/AN/AN/A+22.83%992
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-2.41%-1.92%-2.26%+7.03%N/AN/AN/A+9.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.19%+17.41%+19.26%+17.13%N/AN/AN/A+15.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.20%+13.51%+15.63%+14.05%N/AN/AN/A+13.38%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-3.45%-0.07%+0.50%+17.94%N/AN/AN/A+22.62%1,076
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-2.41%-1.92%-2.26%+7.03%N/AN/AN/A+9.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.43%+17.58%+19.21%+17.07%N/AN/AN/A+15.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.20%+13.51%+15.63%+14.05%N/AN/AN/A+13.40%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+3.23%+4.85%+2.26%+11.12%N/AN/AN/A+7.99%193
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+9.50%+18.09%+12.54%+21.57%N/AN/AN/A+16.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.32%+10.78%+11.81%+10.35%N/AN/AN/A+10.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.27%+8.69%+10.68%+9.72%N/AN/AN/A+9.75%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-2.35%-1.99%-8.04%N/AN/AN/AN/A-1.28%996
MSCI India Index+8.90%+7.27%-0.16%N/AN/AN/AN/A+5.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.71%+10.37%+10.60%N/AN/AN/AN/A+10.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.06%+12.44%+13.13%N/AN/AN/AN/A+13.00%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-17.62%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-19.13%2,225
MSCI China A Index-16.74%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-23.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.85%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+21.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.07%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+21.61%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-6.41%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-8.82%736
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-5.32%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-7.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.24%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+17.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.40%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+14.92%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-1.19%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-7.31%614
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+3.29%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.25%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+22.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.00%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+24.70%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+4.92%+12.55%+2.28%+2.87%N/AN/AN/A-1.97%76
FTSE EPRA/NAREIT Developed+4.49%+11.87%+0.73%+1.06%N/AN/AN/A-1.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.69%+8.44%+10.74%+9.69%N/AN/AN/A+10.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.78%+9.00%+10.06%+9.10%N/AN/AN/A+9.80%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+1.15%-2.76%+0.02%+6.87%+6.52%+5.13%+10.53%+8.79%7,708
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.81%+8.11%+7.73%+7.16%+7.93%+8.70%+11.04%+10.84%
ดัชนี SET TRI+0.33%-3.82%+0.60%+9.60%+9.60%+7.05%+10.27%+7.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.64%+11.66%+11.12%+10.05%+11.32%+12.78%+18.88%+19.26%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+0.82%-8.25%-8.00%+4.90%+7.78%+5.38%+8.43%+7.23%740
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.48%+9.75%+9.52%+9.07%+8.74%+9.87%+14.68%+14.95%
เกณฑ์มาตรฐาน(12)+0.35%-2.47%+0.69%+7.13%+8.16%+7.04%+10.30%+8.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.05%+8.33%+7.97%+7.16%+8.09%+9.66%+13.12%+13.77%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+1.61%-4.06%-0.07%+9.73%+7.92%+6.16%+14.05%+12.30%41,591
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.03%+11.92%+11.34%+10.41%+10.98%+12.29%+15.54%+14.91%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+0.69%-12.36%-11.94%+6.03%+10.96%+7.38%+10.35%+10.03%3,381
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.75%+13.98%+13.67%+12.98%+12.68%+14.28%+20.20%+20.33%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+4.17%-5.83%-2.47%+6.97%+13.22%+8.54%+11.08%+9.75%2,857
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.30%+14.86%+14.08%+12.78%+13.30%+14.53%+19.65%+19.92%
ดัชนี SET TRI+0.33%-3.82%+0.60%+9.60%+9.60%+7.05%+10.27%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.64%+11.66%+11.12%+10.05%+11.32%+12.78%+18.88%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+0.78%-3.84%+2.26%+12.13%+10.52%+7.86%+11.84%+10.17%2,961
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.82%+12.83%+12.39%+11.20%+13.05%+14.36%+20.97%+21.31%
ดัชนี SET50 TRI+0.96%-3.53%+2.69%+13.09%+9.95%+6.39%+9.50%+7.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.94%+12.97%+12.50%+11.33%+13.20%+14.51%+21.24%+21.68%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.96%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.22%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+1.73%-6.07%-6.01%+4.03%N/AN/AN/A+7.81%998
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.58%+10.79%+10.48%+9.61%N/AN/AN/A+8.23%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-1.28%-12.07%-15.60%-2.44%N/AN/AN/A+5.69%1,047
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.57%+14.98%+14.43%+13.48%N/AN/AN/A+11.69%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)+1.33%-7.92%-8.00%N/AN/AN/AN/A-6.75%2,537
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.83%+13.11%+12.41%N/AN/AN/AN/A+11.81%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+0.33%-3.82%+0.60%+9.60%+11.04%+9.31%+13.82%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.64%+11.66%+11.12%+10.05%N/AN/AN/AN/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.23%+0.39%+0.52%+0.77%+0.94%+1.24%+1.52%+1.92%1,479
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.71%+0.94%+1.41%+1.40%+1.57%+1.72%+1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.08%+0.03%+0.04%+0.06%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.08%+0.14%+0.32%+0.41%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.17%-0.05%+0.21%+0.61%+1.23%+2.26%+2.51%+2.30%5,209
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.32%+0.35%+0.35%+0.30%+0.47%+0.58%+0.80%+2.32%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.29%-0.14%+0.08%+0.65%+1.45%+2.19%+1.95%+1.85%400
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.78%+0.78%+0.73%+0.74%+1.12%+0.99%+0.80%+0.69%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.17%-0.02%+0.43%+1.05%+1.60%+2.27%+1.84%+1.80%261
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.37%+0.38%+0.37%+0.34%+0.46%+0.49%+0.51%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.47%-0.04%+0.06%+0.87%+2.12%+3.23%+3.22%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.83%+0.84%+0.80%+0.78%+1.13%+1.11%+1.40%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+0.68%-5.98%-5.67%+8.12%+9.63%+7.52%+10.89%+13.69%3,453
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.06%+12.04%+11.48%+10.91%+10.92%+12.85%+18.87%+19.66%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+0.74%-5.89%-5.58%+7.86%+9.43%+7.48%+11.75%+12.20%1,166
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.89%+11.83%+11.28%+10.72%+10.75%+12.48%+17.63%+18.72%
เกณฑ์มาตรฐาน(13)+0.40%-1.93%+0.33%+5.23%+5.90%+5.17%+7.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.52%+5.09%+4.90%+4.41%+4.79%+5.34%+7.84%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-0.09%-1.60%-1.24%N/AN/AN/AN/A-0.06%413
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.29%-0.54%+0.65%N/AN/AN/AN/A+1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.54%+1.89%+1.88%N/AN/AN/AN/A+1.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+1.94%+1.86%N/AN/AN/AN/A+1.74%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+1.53%-3.79%+0.07%+9.61%+7.90%+6.18%+14.18%+11.77%10,678
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.59%+11.43%+10.84%+9.99%+10.83%+12.21%+15.47%+15.27%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+0.62%-12.38%-12.01%+5.93%+10.85%+7.26%+10.37%+10.11%2,110
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.74%+13.95%+13.66%+12.96%+12.67%+14.29%+20.21%+20.30%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)+1.19%-7.71%-7.77%N/AN/AN/AN/A-6.43%601
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%+12.94%+12.25%N/AN/AN/AN/A+11.68%
ดัชนี SET TRI+0.33%-3.82%+0.60%+9.60%+9.60%+7.05%+10.27%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.64%+11.66%+11.12%+10.05%+11.32%+12.78%+18.88%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+0.76%-3.70%+1.82%+12.19%+11.07%+8.58%+12.31%+10.39%1,890
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.94%+12.90%+12.38%+11.19%+12.70%+14.16%+20.79%+21.25%
ดัชนี SET100 TRI+0.69%-3.46%+1.66%+11.86%+9.98%+6.62%+9.82%+7.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.05%+12.98%+12.43%+11.23%+12.92%+14.35%+21.00%+21.58%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.33%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.60%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-9.06%-11.13%-12.88%-15.59%-4.38%-5.17%N/A0.00%837
LBMA Gold Price PM-5.80%-5.03%-6.50%-9.64%-1.10%-2.57%N/A+2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.63%+8.77%+8.58%+8.99%+11.00%+11.73%N/A+15.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.32%+7.91%+7.69%+7.84%+12.67%+13.28%N/A+15.61%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+4.22%+7.84%+3.49%+7.15%+6.26%N/AN/A+8.62%139
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+3.39%+5.41%+0.11%+2.52%+3.33%N/AN/A+4.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.98%+12.07%+12.17%+10.94%+13.76%N/AN/A+13.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.53%+10.82%+11.84%+10.53%+14.20%N/AN/A+14.76%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+10.32%+11.24%+8.50%+7.91%-0.82%N/AN/A+3.96%1,110
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+12.93%+13.43%+10.11%+10.16%+2.74%N/AN/A+5.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.07%+12.27%+13.42%+12.37%+15.42%N/AN/A+15.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.78%+10.65%+11.60%+10.49%+12.20%N/AN/A+12.64%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-2.34%-7.39%-12.16%-3.14%N/AN/AN/A-0.71%82
MSCI Japan Index (USD hedged)+3.00%+4.66%-1.29%+10.25%N/AN/AN/A+1.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.54%+14.06%+14.99%+14.24%N/AN/AN/A+20.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%+13.24%+15.25%+13.97%N/AN/AN/A+19.80%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+5.76%+4.95%+0.76%+6.77%N/AN/AN/A+10.02%306
MSCI World Net Index NETR USD+6.71%+8.14%+5.25%+11.49%N/AN/AN/A+11.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.03%+10.46%+11.19%+9.73%N/AN/AN/A+8.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.29%+9.91%+10.35%+9.10%N/AN/AN/A+8.32%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-0.23%-0.75%-1.82%-1.30%N/AN/AN/A+2.41%300
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.33%+0.66%-1.64%-1.81%N/AN/AN/A+1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.59%+1.70%+1.74%+1.53%N/AN/AN/A+1.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.19%+2.09%+2.56%+2.27%N/AN/AN/A+2.85%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-8.42%-9.04%-5.18%N/AN/AN/AN/A+1.14%130
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-8.58%-10.58%-7.30%N/AN/AN/AN/A-5.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.82%+19.28%+19.25%N/AN/AN/AN/A+18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.60%+14.02%+18.06%N/AN/AN/AN/A+17.08%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-3.21%-4.42%+0.28%N/AN/AN/AN/A+1.73%214
MSCI AC World Information Technology Index+8.08%+12.04%+14.98%N/AN/AN/AN/A+18.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.86%+18.48%+17.72%N/AN/AN/AN/A+16.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.78%+15.56%+15.83%N/AN/AN/AN/A+14.87%
กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)+1.44%-5.03%-5.20%+2.90%+4.12%+3.57%N/A+3.75%57
เกณฑ์มาตรฐาน(14)-0.22%-2.94%+0.08%+6.05%+8.13%+6.83%N/A+6.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.99%+9.32%+8.86%+8.27%+8.46%+8.99%N/A+9.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.88%+8.17%+7.83%+7.07%+7.83%+8.93%N/A+9.70%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)-0.52%-1.19%-0.80%+0.13%+1.18%+1.51%N/A+1.34%180
เกณฑ์มาตรฐาน(15)-0.19%-0.74%+0.21%+2.00%+3.39%+3.25%N/A+3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.47%+1.38%+1.35%+1.32%+1.46%+1.61%N/A+1.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.63%+2.42%+2.35%+2.15%+2.41%+2.76%N/A+3.03%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)-0.42%-1.68%-0.93%+0.92%+1.93%+2.02%N/A+1.83%1,311
เกณฑ์มาตรฐาน(16)-0.18%-1.58%+0.21%+3.68%+5.35%+4.75%N/A+4.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.63%+2.44%+2.36%+2.22%+2.33%+2.60%N/A+2.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.11%+4.69%+4.51%+4.08%+4.51%+5.16%N/A+5.63%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เริ่มใช้ดัชนี SET TRI, SET50 TRI และ SET100 TRI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 โดยกองทุนที่จัดตั้งก่อน 1 สิงหาคม 2559 ใช้ SET Index, SET50 และ SET100
เป็นดัชนีชี้วัดกองทุน ซึ่งไม่ได้มีการรวมผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินปันผลของหุ้นในดัชนี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(7)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(8)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(9)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(10)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(11)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(12)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(13)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(14)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(15)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(16)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%