กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)+0.05%+0.11%+0.29%+0.53%+0.82%+0.89%+1.45%+1.74%24,582
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.10%+0.22%+0.45%+0.73%+1.04%+1.11%+1.55%+1.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%+0.01%+0.01%+0.02%+0.02%+0.02%+0.05%+0.05%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.05%+0.11%+0.29%+0.54%+0.84%+0.92%+1.56%+1.59%1,833
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.10%+0.25%+0.50%+0.80%+1.11%+1.15%+1.58%+1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%+0.01%+0.03%+0.03%+0.04%+0.04%+0.08%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%+0.01%+0.03%+0.03%+0.03%+0.02%+0.05%+0.06%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)-0.03%+0.07%+0.54%+1.21%+1.68%+1.77%+2.42%+2.75%7,417
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.28%+0.58%+1.13%+1.01%+0.65%+0.57%+0.53%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.14%+0.27%+0.64%+1.29%+1.79%+1.80%+2.46%+3.18%755
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.42%+0.78%+1.29%+1.14%+0.75%+0.65%+0.58%+0.98%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)-0.06%+0.46%+0.99%+1.39%+3.86%+3.47%+3.34%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.09%+0.22%+0.36%+0.41%+1.16%+1.20%+1.19%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.15%+0.37%+0.72%+1.11%+1.31%+1.36%+1.94%+3.37%72,007
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.10%+0.25%+0.50%+0.80%+1.11%+1.15%+1.58%+2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.02%+0.03%+0.05%+0.05%+0.06%+0.06%+0.09%+0.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%+0.01%+0.03%+0.03%+0.03%+0.02%+0.06%+0.10%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.24%+0.55%+0.80%+1.28%+1.50%N/AN/A+1.54%41,426
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.17%+0.38%+0.72%+1.13%+1.44%N/AN/A+1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.11%+0.23%+0.21%+0.16%N/AN/A+0.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.04%+0.06%+0.07%+0.08%N/AN/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)+0.28%+0.01%+0.55%+1.28%+2.26%N/AN/A+2.38%27,391
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.09%+0.74%+1.43%+2.08%+2.65%N/AN/A+2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.59%+1.12%+1.72%+1.51%+1.02%N/AN/A+0.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.57%+0.99%+1.54%+1.36%+0.94%N/AN/A+0.88%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)+0.45%-0.45%+0.55%N/AN/AN/AN/A+1.24%1,327
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.05%+0.93%+1.71%N/AN/AN/AN/A+2.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.95%+1.63%+2.74%N/AN/AN/AN/A+2.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.67%+1.18%+2.54%N/AN/AN/AN/A+2.39%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-9.03%+4.02%-21.89%-24.37%-11.24%-1.71%+3.20%+4.76%203
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.05%+17.37%+27.36%+24.15%+16.61%+14.57%+16.21%+19.49%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-8.93%+4.27%-21.70%-24.13%-11.06%-1.58%+3.14%+7.92%1,186
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.06%+17.46%+27.33%+24.10%+16.53%+14.48%+16.26%+19.00%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-3.55%+6.61%-9.29%-10.66%-1.44%+2.56%+4.96%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.07%+7.41%+11.33%+10.06%+7.63%+7.14%+8.06%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.11%-0.14%+0.23%+0.87%+1.86%+2.00%+2.61%+2.97%1,736
เกณฑ์มาตรฐาน(9)-0.22%+0.68%+1.52%+2.16%+2.13%+2.65%+3.81%+6.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.49%+0.82%+1.49%+1.32%+0.87%+0.81%+0.77%+3.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.18%+0.45%+0.71%+0.63%+0.46%+2.82%+7.14%+9.73%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)-2.08%+0.64%-5.23%-6.15%-0.59%N/AN/A+0.12%2,495
เกณฑ์มาตรฐาน(10)-1.40%+2.85%-2.93%-3.08%+0.11%N/AN/A+0.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.32%+3.45%+4.95%+4.40%+3.08%N/AN/A+3.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.21%+3.44%+4.91%+4.33%+2.87%N/AN/A+2.80%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-4.54%-0.55%-9.69%-11.54%N/AN/AN/A-4.59%980
เกณฑ์มาตรฐาน(11)-2.81%+5.15%-7.01%-7.78%N/AN/AN/A-3.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.13%+6.81%+8.36%+7.56%N/AN/AN/A+5.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.97%+5.82%+8.84%+7.82%N/AN/AN/A+5.81%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-6.82%-0.34%-17.29%-19.79%N/AN/AN/A-14.65%215
เกณฑ์มาตรฐาน(12)-4.21%+7.45%-11.10%-12.44%N/AN/AN/A-7.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.04%+11.01%+15.95%+14.24%N/AN/AN/A+12.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.17%+9.11%+13.94%+12.31%N/AN/AN/A+10.32%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-11.63%+3.83%-26.72%-29.40%-11.62%-3.07%+2.96%+7.34%12,364
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.27%+21.20%+31.97%+28.11%+18.41%+15.92%+16.07%+16.15%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-11.47%+3.48%-26.46%-29.30%-11.72%-2.88%+3.09%+5.57%816
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.14%+20.89%+31.30%+27.54%+18.19%+15.89%+16.10%+18.88%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-7.90%+7.79%-24.24%-28.30%-14.93%-2.79%+1.04%+8.59%1,490
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.24%+20.20%+31.22%+27.58%+19.13%+16.81%+17.99%+23.15%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-8.08%+7.44%-24.06%-28.22%-14.90%-2.84%+1.26%+3.99%1,213
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.40%+20.23%+30.83%+27.28%+19.00%+16.72%+17.92%+20.49%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-10.10%+15.40%-20.08%-23.77%-13.00%+1.76%+3.25%+5.58%334
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.74%+21.22%+31.27%+27.78%+19.62%+17.71%+18.18%+20.42%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-8.07%+6.32%-34.11%-36.25%-14.80%+0.75%+1.98%+6.52%1,310
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.90%+27.36%+37.02%+32.60%+21.59%+19.16%+19.75%+22.51%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-10.04%+15.23%-20.41%-24.08%-12.88%+1.88%+3.14%+5.74%1,096
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.84%+21.24%+31.30%+27.81%+19.61%+17.71%+18.17%+20.81%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-7.75%+8.00%-23.72%-27.74%N/AN/AN/A-19.88%9
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.01%+20.14%+30.95%+27.35%N/AN/AN/A+19.77%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-7.81%+7.93%-23.77%-27.78%-14.63%-2.51%+1.60%+6.64%413
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.11%+20.18%+30.96%+27.36%+18.99%+16.68%+17.82%+20.49%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)-11.82%+4.54%-23.88%-25.39%-7.47%+0.99%+3.94%+5.09%1,897
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.45%+24.38%+34.90%+30.75%+20.18%+18.01%+18.57%+22.16%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-4.36%+26.67%-16.78%-24.38%-16.33%N/AN/A-2.15%244
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.25%+19.19%+28.50%+25.27%+18.38%N/AN/A+16.88%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-9.60%+3.85%-26.35%-30.00%-15.70%N/AN/A-11.13%1,080
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%+18.36%+29.96%+26.49%+18.24%N/AN/A+17.02%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-9.60%+3.85%-26.35%-30.00%N/AN/AN/A-17.62%293
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.69%+18.36%+29.96%+26.49%N/AN/AN/A+18.32%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-8.97%+13.36%-20.55%-24.16%-10.09%N/AN/A-8.64%72
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.75%+17.93%+29.11%+25.90%+17.85%N/AN/A+17.64%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.02%+12.06%-19.27%-21.66%-6.67%+1.47%+5.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.72%+20.69%+31.78%+27.96%+18.30%+16.00%+16.60%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-11.21%+4.99%-24.89%-26.00%-7.27%+0.94%+4.85%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.72%+24.15%+36.01%+31.69%+20.71%+18.27%+18.51%N/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+8.66%+12.10%+28.31%+27.55%+9.32%+5.97%+2.47%+3.69%918
LBMA Gold Price PM+9.47%+13.19%+31.32%+31.47%+11.76%+8.12%+4.17%+5.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.27%+15.58%+17.93%+16.56%+12.66%+12.44%+14.77%+14.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.60%+18.50%+20.94%+18.85%+13.36%+13.70%+15.44%+15.70%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+5.92%+15.43%+21.87%+22.88%+10.00%+8.26%N/A+0.97%295
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+7.00%+17.40%+25.25%+27.59%+13.23%+10.93%N/A+3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.69%+16.57%+18.99%+17.46%+13.54%+13.31%N/A+14.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.15%+17.36%+16.15%+15.37%+12.72%+13.02%N/A+12.82%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+4.82%+12.09%-30.06%-21.36%-10.29%-12.85%-12.79%-12.42%508
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+6.43%+14.03%-28.87%-19.38%-7.82%-10.75%-10.57%-9.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.62%+41.61%+45.40%+40.92%+32.19%+32.21%+29.31%+29.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.79%+43.82%+47.47%+42.94%+34.49%+34.29%+31.09%+30.75%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.21%+4.45%+6.55%+6.15%+2.98%+3.04%N/A+3.17%650
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.86%+3.73%+7.25%+7.51%+5.03%+4.29%N/A+4.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.88%+2.29%+6.11%+5.69%+4.06%+3.65%N/A+3.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.47%+4.15%+4.28%+3.98%+3.55%+3.25%N/A+2.90%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+2.01%+13.40%-8.03%-3.07%-2.26%+2.46%N/A-2.34%50
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+0.83%+11.40%-6.37%-1.77%-0.53%+4.43%N/A-0.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.93%+9.97%+14.32%+12.70%+9.64%+9.93%N/A+9.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.82%+15.54%+19.63%+17.34%+12.64%+11.58%N/A+10.40%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+2.74%+9.56%-0.77%+1.12%+1.37%N/AN/A+2.55%1,145
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.86%+3.73%+7.25%+7.51%+5.03%N/AN/A+3.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.24%+4.89%+8.40%+7.30%+4.44%N/AN/A+3.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.47%+4.15%+4.28%+3.97%+3.54%N/AN/A+3.50%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+2.73%+9.37%-0.89%+0.99%+1.30%N/AN/A+2.49%9,068
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.86%+3.73%+7.25%+7.51%+5.03%N/AN/A+3.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.22%+4.80%+8.40%+7.30%+4.44%N/AN/A+3.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.47%+4.15%+4.28%+3.97%+3.54%N/AN/A+3.50%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)+2.07%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.85%1,698
เกณฑ์มาตรฐาน(16)+2.87%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.86%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.49%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.43%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)+2.07%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.85%115
เกณฑ์มาตรฐาน(17)+2.87%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.86%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.49%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.43%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+6.20%+37.24%+21.07%+39.53%+8.78%+8.75%+7.71%+4.67%251
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+11.49%+21.68%+7.13%+15.48%+2.82%+6.53%+6.21%+3.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.94%+20.08%+26.87%+24.01%+19.15%+16.54%+15.16%+16.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.38%+17.73%+21.27%+18.97%+14.57%+13.92%+14.18%+18.95%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+2.97%+10.33%-5.34%-3.58%+0.18%+1.38%N/A+2.29%1,548
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+7.43%+13.63%+7.59%+9.81%+4.40%+5.19%N/A+5.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.97%+8.04%+11.80%+10.29%+6.73%+6.40%N/A+6.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.30%+11.12%+15.14%+13.27%+8.96%+7.89%N/A+7.83%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+0.17%+7.26%-7.85%-7.83%N/AN/AN/A-1.55%1,523
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+4.70%+16.11%+3.92%+8.73%N/AN/AN/A+3.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.87%+8.22%+12.46%+10.95%N/AN/AN/A+7.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.16%+12.06%+17.26%+15.07%N/AN/AN/A+10.82%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+0.17%+7.26%-7.85%-7.83%-0.57%+2.52%N/A+1.36%2,105
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+4.70%+16.11%+3.92%+8.73%+4.65%+7.37%N/A+5.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.87%+8.22%+12.46%+10.95%+7.29%+6.80%N/A+6.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.16%+12.06%+17.26%+15.07%+10.35%+8.88%N/A+8.85%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+2.87%+10.54%-5.29%-3.55%+0.19%N/AN/A+0.99%2,185
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+7.43%+13.63%+7.59%+9.81%+4.40%N/AN/A+4.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.96%+8.14%+11.88%+10.36%+6.76%N/AN/A+6.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.30%+11.12%+15.14%+13.27%+8.96%N/AN/A+7.90%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+2.06%+10.40%-4.01%-1.89%N/AN/AN/A+0.76%139
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.46%+6.20%+11.07%+9.65%N/AN/AN/A+6.50%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+2.06%+10.40%-4.01%-1.89%+1.10%N/AN/A+1.38%431
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.46%+6.20%+11.07%+9.65%+6.17%N/AN/A+6.04%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+4.43%+19.74%-4.71%N/AN/AN/AN/A-3.61%2,538
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.00%+13.48%+24.08%N/AN/AN/AN/A+21.83%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+11.69%+24.09%+3.46%+13.43%+4.26%+8.68%+1.39%-2.98%61
MSCI BRIC Net TR(13)+20.77%+28.51%+18.57%+32.71%+1.13%+6.80%+2.93%+0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.44%+21.97%+27.96%+24.97%+19.48%+18.08%+18.23%+24.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.57%+23.59%+27.56%+24.72%+19.41%+18.39%+20.55%+24.76%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-2.25%+0.43%-15.06%-7.71%-8.11%-3.16%-1.71%-1.72%530
Hang Seng China Enterprise+2.05%-3.83%-7.26%+1.69%-5.78%-2.32%-1.34%-1.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.49%+19.63%+24.19%+22.04%+19.43%+18.99%+21.23%+21.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.47%+19.94%+24.89%+22.95%+20.56%+20.14%+22.43%+22.54%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-0.74%+12.66%-30.97%-25.17%-12.74%-0.91%-6.41%-5.37%96
MSCI EM Latin America Index+6.42%-20.90%-31.30%-24.48%-14.23%-4.00%-6.86%-6.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.40%+38.11%+50.02%+44.12%+30.31%+27.13%+23.95%+23.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.91%+36.33%+50.60%+44.63%+30.49%+28.07%+24.96%+25.00%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+8.45%+20.23%+3.09%+9.11%+1.47%+5.14%N/A+8.04%114
ดัชนี MSCI North America (บาท)(14)+13.09%+17.83%+14.13%+24.07%+12.10%+11.28%N/A+14.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.99%+25.96%+31.14%+27.44%+20.19%+17.54%N/A+15.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.71%+25.82%+38.37%+33.55%+22.70%+19.08%N/A+16.96%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+11.02%+21.08%+0.53%+5.65%-3.73%+0.85%N/A+1.29%81
MSCI Emerging Market TR Net+15.94%+7.89%+2.12%+13.89%-1.68%+3.18%N/A+1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.30%+19.72%+25.10%+22.22%+15.88%+14.14%N/A+13.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.04%+18.92%+25.32%+22.51%+16.81%+15.58%N/A+14.58%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+15.25%+30.80%+12.18%+26.31%+3.96%+5.20%N/A+7.08%190
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+10.52%+10.53%+6.15%+15.06%+3.91%+3.84%N/A+6.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.39%+22.55%+29.90%+26.61%+18.96%+17.32%N/A+16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.41%+21.54%+28.32%+25.23%+17.49%+16.57%N/A+15.91%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+10.36%+20.40%+16.68%+31.74%N/AN/AN/A+9.11%263
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+7.15%+15.10%+10.95%+23.28%N/AN/AN/A+8.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.35%+20.50%+24.36%+21.89%N/AN/AN/A+17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.10%+18.83%+27.53%+24.36%N/AN/AN/A+18.10%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+10.28%+20.19%+16.34%+31.36%+7.08%+3.82%N/A+6.20%4,003
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+2.37%+14.55%+10.77%+22.73%+7.70%+4.23%N/A+7.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.46%+20.57%+24.40%+21.92%+17.31%+16.75%N/A+16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.10%+18.83%+27.53%+24.36%+17.48%+15.44%N/A+15.27%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+8.82%+25.02%-7.53%+0.93%-4.99%-0.85%N/A+0.46%49
S&P Developed SmallCap TR(15)+10.33%+6.77%-0.56%+9.12%+2.21%+4.52%N/A+5.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.16%+26.82%+31.90%+28.21%+19.13%+16.73%N/A+15.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.93%+27.61%+35.37%+30.89%+20.16%+17.29%N/A+16.61%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+8.29%+27.83%+2.74%+15.41%+7.27%+8.45%N/A+9.02%2,086
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+3.39%+17.27%-2.83%+3.84%+7.14%+8.24%N/A+8.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.81%+21.56%+31.04%+27.54%+19.12%+17.52%N/A+17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.79%+18.35%+31.73%+27.91%+18.53%+16.16%N/A+15.70%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+14.02%+37.94%+13.60%+25.27%+3.41%+7.00%N/A+5.76%871
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+5.25%+17.18%-2.86%+5.74%+3.02%+6.05%N/A+5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.52%+19.02%+29.47%+26.53%+19.64%+20.81%N/A+21.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.85%+17.15%+28.13%+25.18%+19.20%+18.06%N/A+17.60%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+12.74%+30.66%+7.58%+21.25%+7.93%+12.63%N/A+6.53%884
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+11.15%+27.01%+9.18%+24.83%+4.66%+10.04%N/A+3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.12%+20.37%+25.30%+22.81%+20.13%+17.86%N/A+18.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.43%+18.84%+25.22%+22.70%+20.03%+17.95%N/A+18.07%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+14.31%+12.04%+25.37%+25.20%+6.59%N/AN/A+0.19%124
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+6.53%+2.86%+9.90%+10.48%-2.39%N/AN/A-1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.82%+13.44%+15.01%+13.42%+10.21%N/AN/A+10.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.21%+7.01%+8.18%+7.45%+6.56%N/AN/A+6.66%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+7.09%+20.28%+4.17%N/AN/AN/AN/A+16.03%2,060
MSCI World Net Index NETR USD+10.71%+24.34%+7.46%N/AN/AN/AN/A+17.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.59%+20.10%+25.24%N/AN/AN/AN/A+22.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.49%+22.46%+32.30%N/AN/AN/AN/A+28.32%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+6.98%+20.16%+4.00%+10.60%+8.59%N/AN/A+8.27%1,555
MSCI World Net Index NETR USD+10.71%+24.34%+7.46%+14.30%+5.89%N/AN/A+7.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.82%+20.20%+25.30%+22.40%+15.74%N/AN/A+14.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.49%+22.46%+32.30%+28.28%+18.71%N/AN/A+16.36%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+18.55%+45.99%+45.92%+58.65%+15.56%N/AN/A+16.75%1,038
MSCI AC World Information Technology Index+15.59%+41.40%+33.67%+49.79%+21.51%N/AN/A+21.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.91%+30.53%+32.15%+28.88%+23.19%N/AN/A+21.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.64%+27.01%+37.53%+33.01%+23.82%N/AN/A+22.07%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+3.96%+20.61%-4.10%+4.06%+4.27%N/AN/A+5.66%149
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+4.29%+22.85%-1.47%+7.96%+6.10%N/AN/A+7.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.60%+21.33%+27.29%+24.30%+18.94%N/AN/A+17.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.99%+20.96%+32.37%+28.74%+21.41%N/AN/A+20.21%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+8.02%+27.82%+3.93%+12.04%+8.97%N/AN/A+9.46%233
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+9.14%+31.19%+5.40%+14.54%+11.44%N/AN/A+12.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.06%+24.37%+38.34%+33.50%+22.53%N/AN/A+20.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.79%+22.60%+34.12%+29.85%+20.21%N/AN/A+18.77%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+14.13%+35.39%+2.01%+13.20%+2.39%N/AN/A+6.75%387
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+12.25%+19.34%+4.59%+10.63%+1.08%N/AN/A+3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.52%+25.72%+30.94%+27.29%+22.08%N/AN/A+21.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.14%+21.13%+25.98%+22.96%+19.09%N/AN/A+18.37%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+14.40%+35.69%+2.10%+13.26%+2.51%N/AN/A+6.66%545
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+12.25%+19.34%+4.59%+10.63%+1.08%N/AN/A+3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.31%+25.38%+30.78%+27.15%+22.03%N/AN/A+21.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.14%+21.13%+25.98%+22.96%+19.09%N/AN/A+18.38%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+5.66%+23.04%-14.41%-7.75%-0.91%N/AN/A-0.24%195
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+8.61%+29.34%-0.40%+5.85%+2.67%N/AN/A+3.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.25%+30.19%+34.40%+30.27%+20.20%N/AN/A+19.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.47%+30.38%+44.02%+38.53%+25.59%N/AN/A+24.69%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+11.44%+22.99%-5.36%-3.95%-5.55%N/AN/A-5.64%459
MSCI India Index+18.08%+34.04%-0.03%+4.31%+0.43%N/AN/A-0.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.27%+21.08%+27.79%+24.48%+17.46%N/AN/A+17.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.89%+27.21%+36.52%+32.08%+22.56%N/AN/A+22.52%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+10.90%+27.21%+13.93%+25.28%N/AN/AN/A+8.38%7,606
ดัชนี MSCI China A Onshore+16.75%+27.39%+26.48%+36.05%N/AN/AN/A+3.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.54%+18.97%+21.66%+20.11%N/AN/AN/A+21.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.72%+23.59%+27.02%+24.37%N/AN/AN/A+23.89%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+8.13%+21.72%+2.77%+14.31%N/AN/AN/A-1.28%522
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FXN/AN/A+0.85%N/AN/AN/AN/A+0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.69%+19.03%+24.43%+22.01%N/AN/AN/A+19.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.21%+25.97%+27.27%+24.34%N/AN/AN/A+25.27%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+7.97%+37.30%-6.18%-10.16%N/AN/AN/A-8.47%964
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+10.93%+32.73%+0.38%-5.91%N/AN/AN/A-6.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.13%+21.30%+26.18%+23.04%N/AN/AN/A+19.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.28%+23.19%+25.86%+22.90%N/AN/AN/A+20.49%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+7.66%+23.70%+10.46%+26.17%N/AN/AN/A+13.59%181
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+4.70%+19.34%+5.27%+19.00%N/AN/AN/A+12.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.64%+20.56%+25.48%+22.76%N/AN/AN/A+19.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.98%+22.16%+27.90%+25.01%N/AN/AN/A+21.03%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+7.57%+23.60%+10.20%+25.88%N/AN/AN/A+13.43%44
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+4.70%+19.34%+5.27%+19.00%N/AN/AN/A+12.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.78%+20.62%+25.52%+22.80%N/AN/AN/A+19.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.98%+22.16%+27.90%+25.01%N/AN/AN/A+21.03%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+15.43%+57.65%+45.53%+63.38%N/AN/AN/A+47.62%4,551
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+12.92%+46.13%+26.32%+44.00%N/AN/AN/A+42.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.99%+28.08%+32.46%+28.89%N/AN/AN/A+26.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.58%+22.13%+34.32%+30.05%N/AN/AN/A+27.66%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)+3.54%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.21%534
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+8.35%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.95%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.26%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.26%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)+3.54%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.21%125
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+8.35%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.95%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.26%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.26%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)+5.07%+17.31%-7.56%N/AN/AN/AN/A-5.47%979
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+4.42%+8.01%-15.29%N/AN/AN/AN/A-14.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.87%+27.65%+38.95%N/AN/AN/AN/A+33.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.91%+28.87%+36.22%N/AN/AN/AN/A+31.65%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+5.08%+17.32%-7.56%-4.80%+3.75%N/AN/A+0.56%168
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+4.42%+8.01%-15.29%-14.40%-3.74%N/AN/A-3.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.87%+27.65%+38.95%+33.93%+21.16%N/AN/A+18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.91%+28.87%+36.22%+31.59%+19.94%N/AN/A+17.29%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-7.85%+3.95%-18.18%-20.19%-7.68%-1.27%+2.77%+5.14%5,944
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.34%+15.38%+22.97%+20.17%+13.18%+11.45%+11.41%+11.61%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.02%+12.06%-19.27%-21.66%-6.67%+1.47%+5.93%+7.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.72%+20.69%+31.78%+27.96%+18.30%+16.00%+16.60%+19.51%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-5.44%+6.79%-16.97%-20.05%-10.14%-1.64%+1.23%+3.70%533
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.00%+15.03%+23.15%+20.41%+13.94%+12.05%+12.68%+15.04%
เกณฑ์มาตรฐาน(18)-4.88%+8.54%-13.28%-14.84%-4.25%+1.45%+4.74%+6.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.29%+13.90%+21.45%+18.91%+12.55%+11.14%+12.34%+13.86%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-11.40%+3.51%-26.20%-28.99%-11.54%-3.07%+2.78%+7.70%27,036
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.02%+20.63%+30.89%+27.19%+18.07%+15.65%+15.95%+15.76%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-7.82%+7.53%-23.52%-27.56%-14.70%-2.69%+1.36%+5.02%2,176
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.07%+19.89%+30.17%+26.69%+18.71%+16.47%+17.80%+20.39%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-9.00%+12.93%-20.67%-23.93%-12.29%-0.37%+2.26%+5.66%3,054
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.00%+21.16%+31.61%+27.94%+19.36%+17.22%+18.09%+20.14%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.02%+12.06%-19.27%-21.66%-6.67%+1.47%+5.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.72%+20.69%+31.78%+27.96%+18.30%+16.00%+16.60%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-11.35%+4.21%-25.20%-26.51%-7.95%+0.14%+4.03%+6.55%4,021
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.76%+23.84%+35.51%+31.25%+20.44%+18.03%+18.31%+21.59%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-11.21%+4.99%-24.89%-26.00%-7.27%+0.94%+4.85%+7.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.72%+24.15%+36.01%+31.69%+20.71%+18.27%+18.51%+21.93%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.51%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.70%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-4.86%+9.38%-18.10%-19.38%-10.39%N/AN/A-4.75%822
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.87%+16.58%+25.05%+22.12%+15.09%N/AN/A+13.61%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-3.95%+26.80%-15.38%-23.06%-16.05%N/AN/A-8.28%636
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.73%+18.73%+27.60%+24.48%+17.96%N/AN/A+16.41%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-9.49%+3.95%-26.00%-29.60%N/AN/AN/A-16.84%1,817
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.60%+18.27%+29.62%+26.19%N/AN/AN/A+18.02%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-9.38%+15.34%-18.29%-21.89%N/AN/AN/A-14.78%157
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.33%+20.50%+30.57%+27.19%N/AN/AN/A+21.85%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.02%+12.06%-19.27%-21.66%-6.67%+1.47%+5.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.72%+20.69%+31.78%+27.96%+18.30%+16.00%+16.60%N/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.04%+0.11%+0.29%+0.52%+0.82%+0.89%+1.45%+1.78%6,354
เกณฑ์มาตรฐาน(19)+0.12%+0.27%+0.54%+0.90%+1.28%+1.33%+1.73%+1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%+0.01%+0.02%+0.03%+0.04%+0.04%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%+0.02%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.08%+0.62%+1.18%+1.70%+1.48%+1.55%+2.31%+2.26%7,008
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.32%+0.65%+1.17%+1.04%+0.65%+0.60%+0.63%+2.20%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.09%+0.12%+0.60%+1.31%+1.85%+1.91%+2.19%+1.85%2,943
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.41%+0.75%+1.39%+1.23%+0.80%+0.69%+0.61%+0.52%
เกณฑ์มาตรฐาน(20)0.00%+0.58%+1.20%+1.65%+3.95%+3.52%+3.36%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.09%+0.22%+0.36%+0.41%+1.15%+1.20%+1.19%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.03%+1.45%+1.93%+2.32%+2.84%+2.54%+2.53%+2.08%908
เกณฑ์มาตรฐาน(21)+0.04%+0.86%+1.44%+2.00%+4.07%+3.59%+3.40%+3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.99%+1.55%+2.90%+2.55%+1.66%+1.51%+1.18%+0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.44%+0.74%+1.11%+1.01%+1.27%+1.27%+1.23%+1.48%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+0.28%-0.32%+0.47%+1.36%N/AN/AN/A+3.30%394
เกณฑ์มาตรฐาน(22)+0.09%+0.74%+1.43%+2.08%N/AN/AN/A+3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.67%+1.26%+2.04%+1.80%N/AN/AN/A+1.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.57%+0.99%+1.54%+1.36%N/AN/AN/A+1.14%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-8.90%+4.15%-21.57%-24.11%-11.31%-1.83%+2.91%+9.63%2,326
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.99%+17.34%+27.08%+23.89%+16.52%+14.51%+16.31%+19.53%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-8.92%+4.09%-21.65%-24.12%-11.30%-1.90%+3.60%+8.36%874
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.98%+17.29%+27.02%+23.84%+16.43%+14.39%+16.10%+18.68%
เกณฑ์มาตรฐาน(23)-3.52%+6.68%-9.19%-10.43%-1.53%+2.37%+4.56%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.53%+8.39%+12.95%+11.39%+7.48%+6.57%+6.84%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-2.05%+0.27%-5.29%-6.22%N/AN/AN/A-1.13%951
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-1.39%+2.87%-2.90%-2.97%N/AN/AN/A-0.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.27%+3.34%+4.72%+4.20%N/AN/AN/A+2.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.21%+3.44%+4.91%+4.33%N/AN/AN/A+2.88%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-4.34%-0.69%-9.81%-11.43%N/AN/AN/A-5.74%228
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-2.80%+5.16%-6.99%-7.64%N/AN/AN/A-2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.00%+6.71%+8.35%+7.53%N/AN/AN/A+6.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.95%+5.80%+8.82%+7.81%N/AN/AN/A+6.14%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-6.77%-0.52%-17.42%-19.81%N/AN/AN/A-14.72%53
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-4.21%+7.46%-11.08%-12.32%N/AN/AN/A-7.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.07%+10.87%+15.81%+14.08%N/AN/AN/A+11.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.13%+9.06%+13.87%+12.25%N/AN/AN/A+10.27%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-11.35%+3.50%-26.08%-28.79%-11.45%-3.00%+2.98%+6.22%7,715
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.97%+20.57%+30.85%+27.13%+17.91%+15.53%+15.89%+16.23%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-7.83%+7.45%-23.65%-27.67%-14.73%-2.77%+1.28%+5.08%1,428
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.12%+19.90%+30.27%+26.77%+18.73%+16.48%+17.79%+20.36%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-9.46%+3.96%-25.97%-29.56%N/AN/AN/A-16.70%497
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.57%+18.24%+29.56%+26.13%N/AN/AN/A+17.95%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)-9.02%+15.32%-17.94%-21.53%N/AN/AN/A-14.67%85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.31%+20.53%+30.32%+26.99%N/AN/AN/A+21.72%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.02%+12.06%-19.27%-21.66%-6.67%+1.47%+5.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.72%+20.69%+31.78%+27.96%+18.30%+16.00%+16.60%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-10.42%+6.63%-24.18%-25.85%-8.01%+0.41%+4.23%+6.60%2,449
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.23%+23.58%+35.19%+30.98%+20.33%+17.81%+18.14%+21.52%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-9.96%+8.32%-22.98%-24.47%-7.23%+1.12%+5.08%+7.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.10%N/A+20.52%N/AN/AN/AN/A+21.82%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.38%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.83%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+7.70%+11.15%+27.48%+26.75%+6.85%+4.52%+1.70%+3.30%1,078
LBMA Gold Price PM+9.47%+13.19%+31.32%+31.47%+11.76%+8.12%+4.17%+5.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.00%+16.19%+18.41%+16.95%+12.93%+12.61%+14.86%+14.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.60%+18.50%+20.94%+18.85%+13.36%+13.70%+15.44%+15.53%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+14.93%+30.56%+12.03%+26.09%+3.89%+5.50%N/A+6.87%160
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+9.81%+20.23%+6.09%+13.32%+2.90%+4.22%N/A+4.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.12%+22.53%+29.91%+26.62%+18.96%+17.33%N/A+17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.41%+21.54%+28.32%+25.23%+17.49%+16.57%N/A+16.70%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+9.44%+19.17%+15.53%+30.43%+6.83%+3.88%N/A+4.92%1,300
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+7.15%+15.10%+10.95%+23.28%+7.16%+5.36%N/A+5.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.77%+20.54%+24.55%+22.05%+17.33%+16.75%N/A+16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.10%+18.83%+27.53%+24.36%+17.32%+15.47%N/A+15.44%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+13.93%+37.70%+17.63%+27.90%+0.04%N/AN/A+1.49%103
TOPIX Net Total Return JPY+10.23%+15.31%+6.05%+13.46%+2.97%N/AN/A+1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.42%+18.96%+29.25%+26.53%+19.92%N/AN/A+21.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.71%+20.31%+24.33%+21.71%+18.03%N/AN/A+19.65%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+7.02%+20.27%+3.66%+10.16%+8.52%N/AN/A+9.57%918
MSCI World Net Index NETR USD+10.71%+24.34%+7.46%+14.30%+5.89%N/AN/A+7.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.73%+20.19%+25.47%+22.55%+15.79%N/AN/A+14.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.49%+22.46%+32.30%+28.28%+18.71%N/AN/A+16.82%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+2.67%+9.20%-0.94%+0.90%+1.30%N/AN/A+2.53%468
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.86%+3.73%+7.25%+7.51%+5.03%N/AN/A+4.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.19%+4.71%+8.25%+7.17%+4.37%N/AN/A+3.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.47%+4.15%+4.28%+3.97%+3.54%N/AN/A+3.50%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+12.53%+30.27%+7.09%+20.57%N/AN/AN/A+6.35%366
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+11.15%+27.01%+9.18%+24.83%N/AN/AN/A+3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.83%+20.16%+24.94%+22.49%N/AN/AN/A+20.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.43%+18.84%+25.22%+22.70%N/AN/AN/A+20.36%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+18.25%+46.83%+47.02%+59.74%N/AN/AN/A+14.88%768
MSCI AC World Information Technology Index+15.59%+41.40%+33.67%+49.79%N/AN/AN/A+20.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.68%+30.44%+32.05%+28.77%N/AN/AN/A+23.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.64%+27.01%+37.53%+33.01%N/AN/AN/A+23.92%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+11.53%+22.44%-5.86%-4.61%N/AN/AN/A-3.90%24
MSCI India Index+18.08%+34.04%-0.03%+4.31%N/AN/AN/A+1.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.96%+20.87%+27.65%+24.35%N/AN/AN/A+20.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.89%+27.21%+36.52%+32.08%N/AN/AN/A+26.25%
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.05%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.11%10
เกณฑ์มาตรฐาน(24)+0.10%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%N/AN/AN/AN/AN/AN/A0.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)+0.28%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.22%17
เกณฑ์มาตรฐาน(25)+0.09%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.59%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.57%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.97%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)-2.08%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.06%11
เกณฑ์มาตรฐาน(26)-1.40%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.32%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.21%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.44%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)-11.78%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.10%60
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-11.21%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.45%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+24.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.72%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+24.15%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)-10.91%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-8.83%40
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.02%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.10%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+15.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.72%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+19.64%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)+7.07%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.75%45
MSCI World Net Index NETR USD+11.96%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+20.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.52%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+17.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.49%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+19.40%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)-10.32%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-3.25%1,274
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-9.96%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-0.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.30%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+20.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.10%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+20.52%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)-0.92%+1.84%-1.69%-1.90%-0.04%+0.80%N/A+1.01%174
เกณฑ์มาตรฐาน(27)-0.36%+4.03%-0.37%-0.67%+1.19%+2.55%N/A+2.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.27%+3.07%+4.43%+3.91%+2.52%+2.17%N/A+2.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.50%+4.62%+6.95%+6.10%+3.97%+3.45%N/A+3.48%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)-2.02%+2.31%-4.29%-4.87%-1.23%+0.51%N/A+0.86%1,216
เกณฑ์มาตรฐาน(28)-1.80%+6.46%-4.35%-5.26%-0.33%+2.67%N/A+2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.54%+5.06%+7.38%+6.49%+4.17%+3.56%N/A+3.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.98%+8.58%+13.15%+11.55%+7.51%+6.51%N/A+6.53%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):30.00
(7)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(8)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%
(9)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(10)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(11)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(12)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00
(13)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(14)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(15)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(16)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(17)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(18)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(19)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(20)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(21)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(22)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(23)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(24)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(25)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(26)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(27)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00 2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%): 50.00 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี สัดส่วน (%):10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00 5. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) สัดส่วน (%):10.00
(28)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00 2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี สัดส่วน (%):10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00 5. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) สัดส่วน (%):10.00