กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.25%+0.47%+0.09%+0.84%+0.91%+1.11%+1.44%+1.85%18,850
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.30%+0.58%+0.12%+1.11%+1.15%+1.29%+1.55%+1.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.07%+0.03%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.05%+0.21%+0.37%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.26%+0.47%+0.09%+0.87%+0.95%+1.25%+1.56%+1.70%1,876
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.33%+0.61%+0.12%+1.17%+1.19%+1.31%+1.57%+1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.03%+0.06%+0.03%+0.04%+0.06%+0.08%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.05%+0.08%+0.09%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.64%+0.66%+0.14%+0.87%+1.50%+2.21%+2.28%+2.83%8,153
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.28%+0.27%+0.36%+0.30%+0.37%+0.42%+0.47%+0.64%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.71%+0.71%+0.15%+0.90%+1.46%+2.22%+2.28%+3.26%3,552
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.37%+0.33%+0.49%+0.36%+0.41%+0.45%+0.47%+0.98%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.58%+1.69%+0.33%+1.40%+1.92%+3.05%+2.86%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.09%+0.93%+1.54%+0.89%+1.10%+1.08%+1.20%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.37%+0.70%+0.14%+1.28%+1.36%+1.67%+1.83%+3.53%58,966
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.32%+0.61%+0.12%+1.17%+1.19%+1.31%+1.58%+2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.14%+0.05%+0.05%+0.08%+0.16%+0.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.05%+0.08%+0.65%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.38%+0.72%+0.15%+1.32%N/AN/AN/A+1.51%43,098
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.41%+0.77%+0.15%+1.46%N/AN/AN/A+1.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.11%+0.10%+0.11%+0.11%N/AN/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.08%+0.07%+0.09%+0.07%N/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+1.15%+1.21%+0.30%+1.45%N/AN/AN/A+2.20%14,927
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+1.36%+1.38%+0.35%+1.55%N/AN/AN/A+1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.79%+0.65%+1.01%+0.59%N/AN/AN/A+0.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.67%+0.57%+0.86%+0.54%N/AN/AN/A+0.56%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-2.18%-2.64%+5.09%-12.08%+10.10%+6.88%+13.60%+8.37%426
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.95%+12.64%+9.98%+12.30%+10.82%+11.55%+16.10%+19.45%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-2.12%-2.58%+5.03%-11.94%+10.18%+6.98%+14.55%+10.91%2,034
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.71%+12.44%+9.69%+12.09%+10.69%+11.41%+16.44%+18.93%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-4.73%-5.36%+4.68%-20.93%+9.95%+6.92%+13.24%+12.98%786
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.50%+14.68%+10.81%+14.63%+12.99%+13.37%+17.39%+20.04%
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+0.08%-0.35%+2.66%-2.99%+6.71%+5.80%+10.60%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.56%+5.08%+3.18%+4.96%+4.53%+4.89%+6.80%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.90%+0.82%+0.20%+0.98%+1.57%+2.46%+2.36%+3.03%1,495
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+1.05%+1.15%+0.29%+1.36%+3.26%+3.12%+8.91%+6.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.47%+0.42%+0.60%+0.43%+0.60%+0.65%+0.66%+3.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.42%+0.36%+0.50%+0.33%+1.56%+3.60%+6.39%+8.78%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+0.59%+0.29%+1.16%-1.74%N/AN/AN/A+2.08%7,020
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.26%+0.24%+1.12%-0.46%N/AN/AN/A+2.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.01%+2.19%+1.58%+2.13%N/AN/AN/A+2.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.84%+2.00%+1.36%+1.97%N/AN/AN/A+1.77%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+0.01%+0.39%+2.10%N/AN/AN/AN/A-0.01%3,485
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-0.16%-0.42%+2.09%N/AN/AN/AN/A-1.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.28%+4.64%+3.41%N/AN/AN/AN/A+4.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.68%+4.02%+2.72%N/AN/AN/AN/A+4.19%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-2.48%-4.48%+4.80%-9.44%+8.86%+5.90%+17.07%+11.76%20,945
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.68%+12.57%+9.37%+11.87%+10.50%+11.32%+14.47%+15.01%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-2.33%-4.26%+4.80%-9.63%+9.11%+6.15%+17.27%+8.82%1,258
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.62%+12.66%+9.37%+12.08%+10.89%+11.63%+15.39%+18.46%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-4.90%-5.83%+4.56%-21.57%+8.84%+5.47%+13.41%+11.27%2,796
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.34%+14.54%+10.74%+14.32%+12.94%+13.34%+17.85%+23.20%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-4.86%-5.98%+4.51%-21.63%+8.70%+5.60%+13.58%+7.16%2,639
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.21%+14.51%+10.68%+14.35%+12.95%+13.40%+17.83%+20.28%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-6.38%-6.71%+3.18%-18.51%+15.67%+8.89%+16.17%+8.62%585
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.88%+15.04%+12.08%+15.10%+14.17%+14.03%+17.84%+20.10%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-4.17%-2.12%+3.03%-14.15%+16.67%+10.49%+15.54%+10.54%2,563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.34%+13.95%+13.84%+14.38%+13.74%+14.11%+19.08%+22.06%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-6.37%-6.48%+3.12%-18.42%+15.95%+8.94%+16.91%+8.73%1,967
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.64%+14.91%+11.99%+15.12%+14.22%+14.07%+17.86%+20.55%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-4.57%-5.48%+4.55%N/AN/AN/AN/A-17.62%23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.04%+14.46%+11.54%N/AN/AN/AN/A+14.15%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-4.73%-5.64%+4.56%-21.34%+9.00%+5.90%+13.99%+10.08%676
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.09%+14.48%+10.86%+14.29%+12.85%+13.33%+17.65%+20.27%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-0.75%-2.25%+4.92%-5.71%+13.70%+7.71%+17.04%+8.58%1,947
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.09%+13.54%+9.09%+13.13%+12.46%+13.58%+18.60%+21.75%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-10.91%-10.61%+3.64%-27.80%N/AN/AN/A+7.11%604
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.22%+15.13%+14.11%+15.50%N/AN/AN/A+14.02%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-3.65%-4.72%+4.43%-16.46%N/AN/AN/A-0.05%2,411
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.70%+14.15%+11.64%+13.63%N/AN/AN/A+11.51%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-3.60%-4.67%+4.43%-16.40%N/AN/AN/A-11.24%315
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%+14.14%+11.88%+13.62%N/AN/AN/A+12.79%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-4.38%-5.16%+5.53%-13.33%N/AN/AN/A-0.38%130
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.40%+13.72%+13.41%+13.34%N/AN/AN/A+12.54%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-1.42%-2.39%+5.00%-7.37%+11.50%+8.59%+18.39%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.34%+12.40%+7.85%+12.02%+10.93%+11.81%+16.45%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-0.38%-1.63%+4.95%-4.82%+13.38%+8.22%+17.77%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.32%+13.94%+8.51%+13.44%+12.45%+13.53%+18.30%N/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+0.89%0.00%-1.71%-4.26%-0.58%-1.85%N/A+0.81%473
LBMA Gold Price PM+2.65%+1.78%-0.61%-1.97%+1.34%+0.02%N/A+2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.73%+9.33%+13.61%+8.60%+10.73%+11.17%N/A+14.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.43%+8.87%+7.59%+8.18%+11.78%+12.40%N/A+15.58%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+6.17%+5.26%+1.93%-5.14%+3.27%-0.47%N/A-3.48%125
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+8.60%+7.85%+3.25%-2.73%+5.34%+1.77%N/A-1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.43%+10.03%+14.22%+9.59%+11.64%+12.07%N/A+13.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.83%+8.53%+4.26%+8.19%+11.83%+11.30%N/A+12.15%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-21.87%-22.43%+14.12%-14.54%-0.13%-20.29%N/A-11.52%295
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-22.87%-23.40%+13.32%-9.58%+2.89%-18.15%N/A-8.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+40.40%+32.80%+30.96%+27.51%+27.82%+30.43%N/A+27.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+47.46%+37.16%+32.35%+30.71%+30.22%+32.54%N/A+29.15%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.92%+0.53%+1.15%-0.97%+0.79%+1.52%N/A+2.39%237
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+3.34%+2.20%+1.18%+1.28%+1.67%+3.40%N/A+4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.69%+2.86%+3.17%+2.67%+2.80%+2.92%N/A+3.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.72%+2.97%+2.59%+2.91%+2.74%+2.68%N/A+2.59%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+8.65%+1.03%+5.37%-8.96%+5.03%-0.81%N/A-2.71%70
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+9.44%+3.10%+5.32%-6.56%+6.96%+1.67%N/A-0.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.16%+9.39%+8.25%+8.72%+9.31%+9.24%N/A+9.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.61%+9.52%+2.80%+9.83%+9.86%+9.26%N/A+9.03%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.93%+1.01%+1.83%+0.21%N/AN/AN/A+2.65%1,612
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.34%+2.20%+1.18%+1.28%N/AN/AN/A+0.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.22%+2.15%+2.22%+1.97%N/AN/AN/A+1.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.72%+2.97%+2.59%+2.91%N/AN/AN/A+2.92%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.94%+1.02%+1.82%+0.19%N/AN/AN/A+2.60%11,483
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+3.34%+2.20%+1.18%+1.28%N/AN/AN/A+0.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.20%+2.15%+2.21%+1.97%N/AN/AN/A+1.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.72%+2.97%+2.59%+2.91%N/AN/AN/A+2.92%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-0.55%-13.63%+4.35%-22.22%+1.36%+0.35%+5.94%+1.81%148
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-0.82%-10.84%+3.11%-12.79%+6.94%+4.71%+8.02%+2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.50%+20.63%+18.90%+18.37%+13.94%+13.63%+14.30%+15.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.81%+14.09%+12.37%+13.14%+12.11%+12.74%+15.11%+19.29%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.58%-2.13%+3.36%-3.02%+2.17%N/AN/A+2.57%2,546
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-4.41%-6.55%+1.11%-0.28%+4.20%N/AN/A+4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.25%+4.50%+3.94%+4.65%+5.07%N/AN/A+6.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.18%+6.35%+6.80%+6.04%+5.67%N/AN/A+6.18%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)(13)-2.90%-1.91%-5.22%N/AN/AN/AN/A-5.22%1,155
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(14)-4.47%-4.56%-6.61%N/AN/AN/AN/A-6.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.49%+4.75%+5.20%N/AN/AN/AN/A+5.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.39%+8.70%+7.62%N/AN/AN/AN/A+7.62%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)(15)-2.90%-1.91%-4.89%-4.90%+3.14%N/AN/A+1.69%3,171
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(16)-4.47%-4.56%-7.00%-7.01%+5.08%N/AN/A+2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.48%+4.75%+5.09%+5.07%+5.30%N/AN/A+6.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.39%+8.70%+7.81%+7.81%+6.78%N/AN/A+6.88%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+0.59%-2.09%+3.35%-2.96%+2.25%N/AN/A+0.70%1,032
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-4.41%-6.55%+1.11%-0.28%+4.20%N/AN/A+2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.25%+4.50%+4.01%+4.63%+5.05%N/AN/A+5.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.18%+6.35%+6.80%+6.04%+5.67%N/AN/A+5.79%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+2.22%-0.39%+3.54%N/AN/AN/AN/A-0.88%348
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.56%+3.88%+3.99%N/AN/AN/AN/A+3.79%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+2.22%-0.39%+3.54%-1.37%N/AN/AN/A+0.97%1,262
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.56%+3.88%+3.91%+3.80%N/AN/AN/A+3.33%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-6.21%-12.00%+3.23%-11.56%+0.86%+1.17%+4.93%+0.25%48
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-5.30%-8.89%+0.67%-4.36%+1.71%+2.67%+5.37%+1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.42%+12.55%+13.07%+11.56%+10.12%+10.11%+11.69%+13.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.42%+8.45%+7.79%+8.09%+7.17%+7.53%+9.28%+10.95%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+3.64%-9.00%+5.63%-12.52%+12.80%+4.55%+6.23%-4.66%91
MSCI BRIC Net TR(10)+0.11%-14.70%+1.67%-21.75%+10.72%+1.96%+8.40%-0.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.73%+17.65%+12.92%+17.34%+15.69%+16.90%+19.73%+25.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.50%+18.16%+17.32%+17.47%+16.13%+17.71%+21.36%+25.23%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+2.08%-5.64%+5.44%-21.68%+5.17%+1.86%N/A-0.31%603
Hang Seng China Enterprise+2.63%-5.71%+5.75%-19.14%+5.14%+1.02%N/A-1.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.20%+18.12%+16.97%+19.61%+17.89%+20.32%N/A+21.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.44%+20.35%+16.66%+21.15%+19.08%+21.46%N/A+22.89%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+6.86%+2.34%+10.96%-5.73%+13.28%-0.89%N/A-2.55%203
MSCI EM Latin America Index+4.36%+2.63%+10.04%-8.13%+13.90%-0.74%N/A-2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.83%+24.00%+19.02%+22.10%+21.01%+21.32%N/A+20.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.69%+23.36%+16.35%+21.46%+22.25%+22.73%N/A+22.21%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-3.97%-10.93%+4.73%-11.56%+5.32%+6.00%N/A+8.24%163
ดัชนี MSCI North America (บาท)(11)-5.50%-8.90%+4.66%-2.66%+9.01%+9.73%N/A+13.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.70%+19.54%+17.83%+17.93%+13.64%+13.92%N/A+13.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.35%+18.56%+17.84%+17.21%+12.87%+13.61%N/A+13.29%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+5.86%-9.35%+2.94%-20.17%+1.30%+1.55%N/A+0.65%136
MSCI Emerging Market TR Net+3.52%-9.33%+4.78%-16.61%+7.32%+1.19%N/A+0.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.89%+14.81%+11.16%+12.93%+11.26%+11.60%N/A+11.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.76%+15.43%+12.99%+14.52%+13.01%+13.46%N/A+13.17%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-7.14%-19.91%+3.95%-17.24%-0.22%+1.62%N/A+3.93%313
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-4.22%-13.91%+2.96%-11.86%+1.12%+1.51%N/A+4.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.43%+17.02%+17.15%+15.32%+13.98%+14.00%N/A+13.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.00%+13.74%+12.87%+13.18%+13.62%+14.24%N/A+14.15%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-5.42%-6.40%+2.48%N/AN/AN/AN/A-1.79%127
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-4.19%-6.60%+1.96%N/AN/AN/AN/A+1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.53%+16.85%+13.70%N/AN/AN/AN/A+15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.41%+14.71%+14.68%N/AN/AN/AN/A+13.63%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-5.42%-6.43%+2.48%-4.07%+1.13%N/AN/A+2.80%5,784
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-4.19%-6.60%+1.96%+0.17%+2.94%N/AN/A+5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.53%+16.85%+13.66%+15.75%+14.63%N/AN/A+15.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.41%+15.14%+14.68%+13.28%+11.74%N/AN/A+12.94%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-6.50%-16.50%+5.87%-18.08%-0.79%N/AN/A+0.03%87
S&P Developed SmallCap TR(12)-5.07%-14.15%+6.86%-8.55%+7.57%N/AN/A+5.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.68%+14.82%+13.29%+13.49%+12.20%N/AN/A+12.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.25%+14.65%+13.29%+12.80%+11.57%N/AN/A+12.01%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-2.44%-12.23%+7.66%-8.82%+3.95%N/AN/A+5.87%1,470
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+0.77%-5.67%+7.18%-2.40%+5.60%N/AN/A+6.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.17%+15.88%+14.81%+14.62%+13.38%N/AN/A+14.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.32%+11.05%+14.04%+11.70%+10.34%N/AN/A+11.71%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-4.39%-7.73%+8.39%-14.47%+5.38%N/AN/A+3.20%1,428
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX-3.91%-8.52%+5.19%-11.32%+5.48%N/AN/A+4.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.01%+15.81%+14.09%+15.45%+19.28%N/AN/A+20.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.02%+17.87%+20.05%+15.83%+15.59%N/AN/A+15.86%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+6.19%-8.53%+6.68%-16.89%+14.71%N/AN/A+2.94%1,554
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+9.25%-7.45%+8.55%-19.32%+12.01%N/AN/A-1.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.26%+22.58%+17.07%+21.23%+16.16%N/AN/A+17.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.11%+15.69%+16.86%+15.15%+14.55%N/AN/A+16.04%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-6.38%-10.55%-4.23%-6.60%N/AN/AN/A-7.89%194
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-4.61%-8.05%-4.05%-8.43%N/AN/AN/A-4.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.18%+9.22%+9.29%+8.84%N/AN/AN/A+9.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.83%+6.52%+8.55%+6.50%N/AN/AN/A+6.69%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)-1.02%-4.35%+3.19%-4.14%N/AN/AN/A+3.76%841
MSCI World Net Index NETR USD-5.07%-10.78%+4.27%-6.87%N/AN/AN/A+4.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.22%+12.70%+10.32%+12.55%N/AN/AN/A+10.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.39%+14.08%+13.78%+12.81%N/AN/AN/A+9.88%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+6.65%-10.72%+9.00%-13.69%N/AN/AN/A+3.86%1,217
MSCI AC World Information Technology Index-6.95%-12.37%+4.46%-5.97%N/AN/AN/A+8.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.82%+23.86%+21.49%+21.54%N/AN/AN/A+18.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.30%+22.73%+24.66%+20.25%N/AN/AN/A+16.27%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)-5.11%-7.13%+3.64%-8.80%N/AN/AN/A+5.29%202
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-4.75%-7.49%+3.88%-9.02%N/AN/AN/A+5.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.71%+18.63%+15.23%+18.00%N/AN/AN/A+15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.70%+18.31%+18.92%+17.07%N/AN/AN/A+16.29%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)-1.47%-5.13%+7.40%-5.30%N/AN/AN/A+6.11%153
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-0.09%-3.86%+8.51%-3.54%N/AN/AN/A+8.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.13%+18.51%+18.95%+17.10%N/AN/AN/A+13.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.74%+16.59%+23.38%+14.14%N/AN/AN/A+11.77%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-10.55%-19.95%+4.27%-20.25%N/AN/AN/A+3.25%762
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-6.37%-14.83%+1.71%-15.20%N/AN/AN/A-1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.42%+23.38%+20.06%+22.19%N/AN/AN/A+18.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.98%+21.21%+17.44%+19.02%N/AN/AN/A+16.17%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-10.61%-20.03%+4.28%-19.78%N/AN/AN/A+2.95%833
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-6.37%-14.83%+1.71%-15.20%N/AN/AN/A-1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.58%+23.60%+20.12%+22.28%N/AN/AN/A+18.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.98%+21.21%+17.44%+19.02%N/AN/AN/A+16.19%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-0.19%-6.12%+9.15%-8.14%N/AN/AN/A+0.25%154
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-4.65%-12.32%+8.17%-2.95%N/AN/AN/A+1.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.08%+15.06%+12.11%+14.00%N/AN/AN/A+11.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.76%+21.23%+29.50%+17.80%N/AN/AN/A+15.53%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+0.57%-15.50%-6.49%-18.43%N/AN/AN/A-10.47%798
MSCI India Index+1.89%-13.33%-5.49%-12.42%N/AN/AN/A-6.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.26%+13.61%+10.41%+12.53%N/AN/AN/A+11.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.57%+17.77%+12.56%+15.96%N/AN/AN/A+15.14%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+11.09%-6.80%+13.23%N/AN/AN/AN/A-19.23%2,662
ดัชนี MSCI China A Onshore+0.70%-14.06%+4.38%N/AN/AN/AN/A-28.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.14%+26.17%+22.14%N/AN/AN/AN/A+24.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.30%+24.64%+16.90%N/AN/AN/AN/A+23.02%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+9.21%-5.65%+7.16%N/AN/AN/AN/A-12.87%696
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX+9.50%-5.27%+7.41%N/AN/AN/AN/A-11.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.53%+20.99%+16.00%N/AN/AN/AN/A+19.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.91%+15.58%+14.77%N/AN/AN/AN/A+16.96%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-1.57%-7.51%+2.57%N/AN/AN/AN/A-16.00%617
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-5.51%-11.55%-0.73%N/AN/AN/AN/A-14.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.83%+15.23%+10.58%N/AN/AN/AN/A+19.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.01%+17.03%+12.51%N/AN/AN/AN/A+21.26%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+7.05%+1.36%+9.80%+8.73%N/AN/AN/A-1.18%76
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+3.39%-2.30%+6.87%+3.28%N/AN/AN/A-1.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.46%+11.52%+11.21%+11.11%N/AN/AN/A+10.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.43%+11.43%+11.21%+10.79%N/AN/AN/A+10.14%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-1.62%-3.03%+3.30%-6.70%+6.68%+4.76%+12.34%+8.03%7,727
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.14%+8.98%+6.44%+8.51%+7.73%+8.09%+10.27%+10.79%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-1.42%-2.39%+5.00%-7.37%+11.50%+8.59%+18.39%+10.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.34%+12.40%+7.85%+12.02%+10.93%+11.81%+16.45%+19.29%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-3.23%-3.87%+3.35%-15.05%+6.18%+4.08%+10.45%+6.45%727
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.36%+10.24%+7.80%+10.08%+8.93%+9.18%+13.03%+14.82%
เกณฑ์มาตรฐาน(17)-0.87%-1.45%+3.54%-4.74%+8.48%+6.51%+13.46%+8.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.98%+8.81%+5.80%+8.57%+7.70%+8.81%+12.02%+13.59%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-2.47%-4.44%+4.85%-9.71%+8.61%+5.67%+16.80%+11.38%39,986
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.86%+12.89%+9.42%+12.35%+10.70%+11.39%+14.51%+14.87%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-4.89%-5.80%+4.51%-21.61%+8.59%+5.54%+13.58%+8.92%3,338
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.25%+14.50%+10.68%+14.41%+12.88%+13.28%+17.79%+20.18%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-4.38%-3.86%+3.50%-13.56%+11.32%+7.03%+13.79%+8.86%4,176
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.32%+14.32%+11.66%+14.54%+13.23%+13.58%+17.97%+19.78%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-1.42%-2.39%+5.00%-7.37%+11.50%+8.59%+18.39%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.34%+12.40%+7.85%+12.02%+10.93%+11.81%+16.45%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-0.55%-1.95%+4.85%-5.39%+12.45%+7.46%+16.67%+9.59%3,669
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.19%+13.81%+8.89%+13.31%+12.30%+13.35%+18.10%+21.13%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-0.38%-1.63%+4.95%-4.82%+13.38%+8.22%+17.77%+10.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.32%+13.94%+8.51%+13.44%+12.45%+13.53%+18.30%+21.48%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.56%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.21%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-3.73%-6.69%+4.39%-15.80%N/AN/AN/A+2.06%1,013
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.22%+11.25%+9.32%+11.17%N/AN/AN/A+9.01%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-11.04%-11.20%+3.74%-27.95%N/AN/AN/A-2.19%930
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.52%+15.36%+14.50%+15.38%N/AN/AN/A+12.65%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-3.26%-4.40%+4.25%-16.36%N/AN/AN/A-10.23%2,699
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.05%+13.72%+11.45%+13.40%N/AN/AN/A+12.63%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-1.42%-2.39%+5.00%-7.37%+11.50%+8.59%+18.39%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.34%+12.40%+7.85%+12.02%+10.93%+11.81%+16.45%N/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.25%+0.47%+0.09%+0.84%+0.92%+1.14%+1.45%+1.89%1,568
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.37%+0.72%+0.14%+1.42%+1.41%+1.50%+1.68%+1.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.07%+0.03%+0.04%+0.06%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.07%+0.06%+0.06%+0.12%+0.25%+0.41%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.63%+0.66%+0.15%+0.72%+1.11%+1.94%+2.12%+2.29%5,608
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.24%+0.25%+0.27%+0.30%+0.42%+0.53%+0.60%+2.29%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+1.46%+1.34%+0.40%+1.31%+1.49%+2.06%+1.99%+1.89%459
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.00%+0.83%+1.35%+0.81%+1.11%+0.98%+0.82%+0.70%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.72%+0.62%+0.14%+0.75%+1.49%+2.05%+1.85%+1.79%284
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.35%+0.33%+0.42%+0.35%+0.43%+0.47%+0.49%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.58%+1.69%+0.33%+1.40%+1.92%+3.05%+2.86%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.09%+0.93%+1.54%+0.89%+1.10%+1.08%+1.20%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-2.33%-2.85%+4.95%-12.50%+9.73%+6.60%+13.14%+12.93%3,415
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.88%+12.66%+9.64%+12.43%+10.88%+11.57%+16.27%+19.52%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-2.26%-2.79%+4.90%-12.27%+9.53%+6.37%+14.74%+11.49%1,196
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.66%+12.46%+9.50%+12.24%+10.73%+11.38%+16.28%+18.60%
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+0.08%-0.35%+2.66%-2.99%+6.71%+5.80%+10.60%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.56%+5.08%+3.18%+4.96%+4.53%+4.89%+6.80%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+0.53%+0.19%+1.12%-1.90%N/AN/AN/A-0.14%606
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.26%+0.24%+1.12%-0.46%N/AN/AN/A+0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.95%+2.14%+1.61%+2.09%N/AN/AN/A+2.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.84%+2.00%+1.36%+1.97%N/AN/AN/A+1.84%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-2.44%-4.40%+4.68%-9.39%+8.55%+5.67%+16.78%+10.63%10,725
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.54%+12.59%+9.21%+11.94%+10.48%+11.28%+14.46%+15.20%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-4.86%-5.78%+4.48%-21.59%+8.50%+5.49%+13.62%+9.00%2,159
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.15%+14.45%+10.54%+14.38%+12.86%+13.27%+17.78%+20.14%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-3.19%-4.27%+4.31%-15.98%N/AN/AN/A-9.86%692
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+13.56%+11.43%+13.25%N/AN/AN/A+12.49%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-1.42%-2.39%+5.00%-7.37%+11.50%+8.59%+18.39%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.34%+12.40%+7.85%+12.02%+10.93%+11.81%+16.45%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-1.22%-2.57%+4.91%-6.50%+12.42%+7.91%+17.14%+9.71%2,402
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.49%+13.91%+9.27%+13.39%+12.14%+13.08%+17.96%+21.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-1.15%-2.26%+5.17%-6.30%+12.84%+8.30%+18.18%+10.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.56%+13.94%+8.87%+13.44%+12.29%+13.35%+18.11%+21.37%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.20%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.49%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+0.87%-0.14%-1.72%-10.07%-2.63%-3.13%N/A+0.29%878
LBMA Gold Price PM+2.65%+1.78%-0.61%-1.97%+1.34%+0.02%N/A+2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.73%+9.34%+13.62%+8.92%+10.83%+11.24%N/A+14.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.43%+8.87%+7.59%+8.18%+11.78%+12.40%N/A+15.37%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-7.09%-19.77%+3.94%-17.16%-0.14%N/AN/A+2.59%117
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-4.22%-13.91%+2.96%-11.86%+1.12%N/AN/A+0.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.34%+16.95%+17.12%+15.28%+13.99%N/AN/A+14.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.00%+13.74%+12.87%+13.18%+13.62%N/AN/A+14.72%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-5.33%-6.31%+2.49%-4.03%+1.15%N/AN/A+0.98%1,046
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-4.19%-6.60%+1.96%+0.17%+2.94%N/AN/A+2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.27%+16.67%+13.54%+15.64%+14.59%N/AN/A+16.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.41%+14.71%+14.68%+13.63%+11.95%N/AN/A+13.01%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-9.15%-12.33%+4.74%-18.68%-0.50%N/AN/A-3.89%80
MSCI Japan Index (USD hedged)-9.23%-13.38%+1.33%-10.52%+1.14%N/AN/A-2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.19%+16.01%+15.73%+15.69%+19.91%N/AN/A+20.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.68%+19.51%+16.39%+17.88%+19.35%N/AN/A+19.96%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-1.02%-4.29%+3.19%-4.03%N/AN/AN/A+5.50%330
MSCI World Net Index NETR USD-5.07%-10.78%+4.27%-6.87%N/AN/AN/A+3.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.00%+12.55%+10.25%+12.47%N/AN/AN/A+9.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.39%+14.08%+13.78%+12.81%N/AN/AN/A+10.02%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.97%+1.06%+1.82%+0.26%N/AN/AN/A+2.73%316
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.34%+2.20%+1.18%+1.28%N/AN/AN/A+1.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.19%+2.13%+2.21%+1.95%N/AN/AN/A+1.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.72%+2.97%+2.59%+2.91%N/AN/AN/A+2.92%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+6.31%-8.58%+6.77%-16.92%N/AN/AN/A-3.44%154
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+9.25%-7.45%+8.55%-19.32%N/AN/AN/A-7.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.23%+22.59%+17.14%+21.20%N/AN/AN/A+19.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.11%+15.69%+16.86%+15.15%N/AN/AN/A+17.17%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+6.56%-10.64%+9.00%-13.57%N/AN/AN/A-6.01%227
MSCI AC World Information Technology Index-6.95%-12.37%+4.46%-5.97%N/AN/AN/A+0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.64%+23.71%+21.55%+21.44%N/AN/AN/A+19.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.30%+22.73%+24.66%+20.25%N/AN/AN/A+18.62%
กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)-2.05%-2.69%+3.31%-11.39%+4.41%+3.39%N/A+2.71%52
เกณฑ์มาตรฐาน(18)-0.57%-1.22%+3.47%-4.88%+8.69%+6.56%N/A+5.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.26%+9.89%+8.17%+9.56%+8.32%+8.44%N/A+9.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.92%+8.62%+5.45%+8.37%+7.59%+8.18%N/A+9.65%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)+0.24%-0.01%+0.37%-1.15%+1.39%+1.56%N/A+1.26%186
เกณฑ์มาตรฐาน(19)+0.40%+0.36%+1.06%-0.48%+3.71%+3.26%N/A+2.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.35%+1.38%+1.58%+1.37%+1.42%+1.49%N/A+1.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.34%+2.53%+1.66%+2.45%+2.35%+2.50%N/A+3.00%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)-0.04%-0.49%+0.81%-2.27%+2.19%+2.03%N/A+1.61%1,406
เกณฑ์มาตรฐาน(20)+0.03%-0.23%+2.03%-2.18%+5.75%+4.64%N/A+3.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.31%+2.48%+2.23%+2.45%+2.27%+2.39%N/A+2.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.54%+4.94%+3.13%+4.79%+4.38%+4.70%N/A+5.60%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(7)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(8)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(9)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(10)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(11)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(12)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(13)
Information as of 28/12/2018
(14)
Information as of 28/12/2018
(15)
Information as of 28/12/2018
(16)
Information as of 28/12/2018
(17)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(18)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(19)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(20)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%