กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.27%+0.51%+0.27%+0.91%+0.92%+1.09%+1.44%+1.84%18,587
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.34%+0.62%+0.34%+1.17%+1.16%+1.27%+1.55%+1.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.03%+0.06%+0.03%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.02%+0.03%+0.02%+0.02%+0.04%+0.19%+0.37%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.28%+0.53%+0.28%+0.93%+0.96%+1.22%+1.56%+1.69%1,822
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.34%+0.64%+0.34%+1.22%+1.20%+1.29%+1.56%+1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.06%+0.03%+0.04%+0.06%+0.08%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.05%+0.08%+0.09%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.43%+0.96%+0.43%+0.87%+1.40%+2.12%+2.24%+2.82%8,207
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.23%+0.23%+0.24%+0.30%+0.36%+0.41%+0.46%+0.63%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.43%+1.03%+0.43%+0.85%+1.33%+2.12%+2.22%+3.25%3,470
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.33%+0.31%+0.35%+0.36%+0.40%+0.44%+0.47%+0.98%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.83%+2.12%+0.83%+1.94%+1.20%+2.93%+2.89%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.05%+0.93%+1.05%+0.90%+1.02%+1.08%+1.18%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.38%+0.72%+0.38%+1.33%+1.36%+1.63%+1.81%+3.52%52,325
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.34%+0.64%+0.34%+1.21%+1.20%+1.30%+1.57%+2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.05%+0.14%+0.05%+0.05%+0.07%+0.15%+0.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.05%+0.08%+0.65%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.45%+0.81%+0.45%+1.38%N/AN/AN/A+1.53%42,100
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.44%+0.82%+0.44%+1.53%N/AN/AN/A+1.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.09%+0.09%+0.09%+0.09%N/AN/AN/A+0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.07%+0.07%+0.07%+0.07%N/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.68%+1.58%+0.68%+1.45%N/AN/AN/A+2.22%15,064
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.78%+1.76%+0.78%+1.68%N/AN/AN/A+2.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.74%+0.69%+0.74%+0.62%N/AN/AN/A+0.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.58%+0.56%+0.58%+0.55%N/AN/AN/A+0.55%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+4.23%-8.18%+4.23%-8.38%+6.56%+3.79%+13.30%+8.18%413
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.26%+11.99%+9.27%+12.21%+10.76%+11.32%+16.09%+19.35%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+4.20%-8.06%+4.20%-8.07%+6.63%+3.87%+14.38%+10.75%2,028
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.03%+11.79%+9.04%+11.97%+10.62%+11.16%+16.39%+18.86%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+5.00%-11.01%+5.00%-13.37%+7.08%+4.31%+13.08%+12.87%788
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.92%+14.09%+10.93%+14.19%+12.96%+13.15%+17.41%+19.97%
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+3.31%-1.67%+3.31%-1.43%+4.90%+4.89%+10.67%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.44%+4.75%+3.44%+4.89%+4.43%+4.85%+6.74%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.54%+1.22%+0.54%+1.01%+1.34%+2.35%+2.32%+3.02%1,474
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.64%+1.49%+0.64%+1.46%+1.58%+2.30%+9.06%+6.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.44%+0.42%+0.45%+0.44%+0.57%+0.64%+0.65%+3.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.35%+0.34%+0.35%+0.32%+0.88%+3.50%+6.30%+8.74%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+1.82%+0.22%+1.82%-0.41%N/AN/AN/A+2.28%6,782
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.47%-0.28%+1.47%+0.06%N/AN/AN/A+2.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.57%+2.19%+1.60%+2.07%N/AN/AN/A+2.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.37%+1.87%+1.37%+1.93%N/AN/AN/A+1.73%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+2.41%-1.47%+2.41%N/AN/AN/AN/A+0.29%3,404
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+2.55%-1.57%+2.55%N/AN/AN/AN/A-0.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.31%+4.44%+3.36%N/AN/AN/AN/A+4.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.76%+3.76%+2.76%N/AN/AN/AN/A+3.94%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+4.55%-7.98%+4.55%-7.79%+6.13%+3.54%+16.42%+11.57%20,991
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.06%+11.93%+9.07%+11.83%+10.29%+11.14%+14.43%+14.94%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+4.55%-7.91%+4.55%-7.72%+6.34%+3.78%+17.13%+8.71%1,271
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.99%+11.92%+9.01%+12.00%+10.65%+11.45%+15.31%+18.38%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+4.70%-11.39%+4.70%-14.21%+5.98%+3.10%+13.12%+11.19%2,804
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.86%+13.94%+10.86%+13.98%+12.89%+13.16%+17.76%+23.13%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+4.71%-11.46%+4.71%-14.23%+5.87%+3.05%+13.29%+7.10%2,527
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.88%+13.94%+10.90%+13.98%+12.92%+13.19%+17.74%+20.20%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+3.50%-13.59%+3.50%-10.25%+12.69%+6.02%+16.12%+8.55%592
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.33%+14.51%+11.33%+14.67%+14.04%+13.91%+17.78%+20.02%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+2.04%-10.11%+2.04%-6.76%+13.93%+8.23%+15.44%+10.36%2,514
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.16%+13.24%+11.16%+14.09%+13.47%+13.98%+18.97%+21.96%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+3.43%-13.52%+3.43%-10.14%+12.93%+6.11%+16.53%+8.66%1,978
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.24%+14.32%+11.24%+14.63%+14.08%+13.95%+17.77%+20.47%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+4.68%-11.12%+4.68%-13.93%N/AN/AN/A-16.42%27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.86%+13.83%+11.10%+13.94%N/AN/AN/A+13.71%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+4.68%-11.26%+4.68%-14.07%+6.08%+3.32%+13.69%+9.98%693
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.86%+13.86%+10.87%+13.95%+12.80%+13.11%+17.56%+20.20%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+5.30%-4.97%+5.30%-4.38%+9.89%+5.95%+16.97%+8.49%1,962
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.10%+12.51%+9.12%+12.96%+11.94%+13.45%+18.41%+21.62%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+3.45%-18.41%+3.45%-17.90%+5.77%N/AN/A+6.68%563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.09%+14.46%+12.09%+14.93%+14.01%N/AN/A+13.87%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+3.97%-9.88%+3.97%-9.24%N/AN/AN/A-0.26%2,374
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.66%+13.62%+10.71%+13.51%N/AN/AN/A+11.41%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+3.97%-9.84%+3.97%-9.18%N/AN/AN/A-10.34%309
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.66%+13.62%+10.79%+13.51%N/AN/AN/A+12.52%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+6.89%-8.85%+6.89%-4.84%N/AN/AN/A+0.47%129
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.20%+13.34%+11.33%+13.15%N/AN/AN/A+12.31%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+5.79%-5.46%+5.79%-4.79%+8.59%+6.89%+18.50%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+11.60%+8.34%+11.87%+10.68%+11.72%+16.30%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+5.33%-4.68%+5.33%-4.07%+9.81%+6.45%+17.80%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.24%+12.86%+9.24%+13.31%+11.98%+13.42%+18.11%N/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-1.76%+6.13%-1.76%-2.29%-3.39%-1.94%+0.92%+0.79%454
LBMA Gold Price PM-1.09%+7.18%-1.09%-0.39%-1.88%-0.37%+2.39%+2.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.48%+9.27%+10.49%+8.60%+10.02%+11.02%+14.70%+14.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.89%+8.52%+7.89%+8.24%+10.67%+12.22%+15.31%+15.48%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+0.12%+7.03%+0.12%-5.19%-0.62%-1.30%N/A-3.66%122
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+1.09%+8.74%+1.09%-3.09%+0.93%+0.56%N/A-1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.26%+9.91%+11.27%+9.52%+10.99%+11.91%N/A+13.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.48%+11.59%+15.48%+11.03%+11.63%+11.56%N/A+12.34%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+22.75%-22.01%+22.75%-9.13%+3.86%-19.81%N/A-10.69%298
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+22.24%-22.67%+22.24%-3.94%+6.97%-17.66%N/A-7.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.19%+32.43%+22.97%+27.32%+26.17%+30.48%N/A+27.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.10%+36.98%+24.10%+30.56%+28.39%+32.60%N/A+29.00%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+2.49%+2.69%+2.49%+1.05%+0.85%+1.79%N/A+2.50%237
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+3.11%+4.33%+3.11%+3.70%+1.74%+3.56%N/A+4.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.72%+2.85%+2.76%+2.66%+2.78%+2.90%N/A+3.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.67%+5.23%+5.67%+4.27%+3.43%+3.10%N/A+2.83%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+3.16%+3.90%+3.16%-10.84%+1.04%-2.49%N/A-2.97%69
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+2.80%+4.55%+2.80%-8.64%+2.62%-0.29%N/A-0.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.08%+7.86%+7.15%+8.78%+8.91%+9.22%N/A+9.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.00%+9.06%+12.00%+11.49%+9.92%+9.52%N/A+9.21%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+3.10%+2.78%+3.10%+1.92%N/AN/AN/A+2.99%1,550
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.11%+4.33%+3.11%+3.70%N/AN/AN/A+0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.55%+1.95%+1.66%+1.90%N/AN/AN/A+1.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.67%+5.23%+5.67%+4.27%N/AN/AN/A+3.65%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+3.10%+2.82%+3.10%+1.94%N/AN/AN/A+2.96%12,148
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+3.11%+4.33%+3.11%+3.70%N/AN/AN/A+0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.53%+1.95%+1.65%+1.90%N/AN/AN/A+1.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.67%+5.23%+5.67%+4.27%N/AN/AN/A+3.65%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+13.37%-3.48%+13.37%-12.23%+2.71%+2.84%+6.56%+2.49%159
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+7.66%-3.98%+7.66%-3.15%+6.64%+5.36%+8.59%+3.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.07%+21.72%+17.35%+17.71%+13.98%+13.70%+14.27%+15.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.60%+14.66%+11.60%+12.23%+11.54%+12.63%+14.65%+19.21%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+6.30%+0.99%+6.30%+3.06%+2.85%N/AN/A+3.15%2,500
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+6.34%-0.21%+6.34%+8.37%+5.10%N/AN/A+5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.66%+4.49%+2.99%+3.92%+4.62%N/AN/A+6.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.62%+6.71%+5.62%+5.97%+5.41%N/AN/A+6.14%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+6.96%+3.86%+6.96%+4.67%N/AN/AN/A+1.20%1,140
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+7.75%+2.93%+7.75%+2.23%N/AN/AN/A+0.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.57%+4.77%+3.94%+4.47%N/AN/AN/A+4.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.59%+12.08%+10.59%+9.28%N/AN/AN/A+8.99%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+6.96%+3.86%+6.96%+4.67%+5.05%N/AN/A+3.38%3,089
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+7.75%+2.93%+7.75%+2.23%+7.52%N/AN/A+4.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.57%+4.77%+3.88%+4.47%+4.92%N/AN/A+5.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.59%+12.08%+10.59%+9.28%+6.77%N/AN/A+7.25%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+6.28%+0.98%+6.28%+3.07%+2.88%N/AN/A+1.50%1,054
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+6.34%-0.21%+6.34%+8.37%+5.10%N/AN/A+3.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.66%+4.49%+3.04%+3.92%+4.61%N/AN/A+5.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.62%+6.71%+5.62%+5.97%+5.41%N/AN/A+5.76%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+5.52%+2.11%+5.52%+2.69%N/AN/AN/A+0.88%318
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.86%+3.96%+3.15%+3.42%N/AN/AN/A+3.65%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+5.52%+2.11%+5.52%+2.69%N/AN/AN/A+2.06%1,141
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.86%+3.96%+3.12%+3.42%N/AN/AN/A+3.27%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+7.22%-5.87%+7.22%-2.33%+0.46%+1.37%+5.75%+0.57%50
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+4.87%-3.46%+4.87%+3.99%+2.51%+3.31%+5.88%+2.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.17%+13.27%+10.31%+10.65%+9.87%+10.09%+11.22%+13.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.04%+9.02%+7.04%+7.78%+6.92%+7.49%+8.92%+10.90%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+11.21%+3.35%+11.21%-0.61%+12.19%+5.20%+6.01%-4.17%96
MSCI BRIC Net TR(10)+6.69%+0.54%+6.69%-9.24%+7.58%+2.18%+7.75%-0.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.57%+17.54%+13.87%+16.40%+15.11%+16.83%+19.15%+25.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.45%+17.99%+16.45%+17.04%+15.76%+17.70%+20.84%+25.12%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+10.15%+0.47%+10.15%-6.82%+4.12%+2.64%N/A+0.17%597
Hang Seng China Enterprise+10.74%+1.11%+10.74%-3.49%+4.12%+1.78%N/A-0.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.43%+18.24%+16.60%+18.04%+17.07%+20.23%N/A+21.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.61%+20.11%+17.61%+19.69%+18.28%+21.40%N/A+22.82%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+6.24%+8.02%+6.24%-6.88%+5.58%-2.73%N/A-2.97%193
MSCI EM Latin America Index+4.15%+4.63%+4.15%-7.80%+4.61%-3.39%N/A-3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.97%+23.14%+21.04%+22.93%+20.54%+21.42%N/A+20.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.00%+23.10%+20.00%+22.07%+21.36%+22.78%N/A+22.19%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+10.55%-7.00%+10.55%+0.72%+4.66%+6.41%N/A+8.89%171
ดัชนี MSCI North America (บาท)(11)+11.94%-3.46%+11.94%+11.50%+9.70%+10.44%N/A+13.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.04%+20.09%+14.19%+16.41%+13.28%+13.95%N/A+13.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.15%+19.30%+13.15%+15.59%+12.57%+13.55%N/A+13.22%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+8.72%+3.71%+8.72%-8.80%+1.19%+1.31%N/A+1.49%145
MSCI Emerging Market TR Net+7.34%-0.81%+7.34%-8.03%+4.50%+0.82%N/A+1.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.76%+14.47%+9.97%+12.73%+10.90%+11.58%N/A+11.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.48%+14.93%+11.48%+13.70%+12.56%+13.41%N/A+13.11%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+12.13%-8.75%+12.13%-3.97%+1.33%+2.23%N/A+5.18%299
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+10.92%-2.66%+10.92%+1.83%+2.69%+2.06%N/A+5.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.79%+17.95%+14.04%+14.69%+13.28%+14.01%N/A+13.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.25%+13.92%+11.25%+12.30%+13.08%+14.16%N/A+14.06%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+6.83%-6.16%+6.83%+9.01%N/AN/AN/A+2.07%136
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+6.12%-4.54%+6.12%+12.61%N/AN/AN/A+4.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.97%+18.17%+13.06%+14.91%N/AN/AN/A+15.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+15.76%+12.34%+12.96%N/AN/AN/A+13.29%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+6.83%-6.16%+6.83%+8.98%+3.00%N/AN/A+3.63%5,828
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+6.12%-4.54%+6.12%+12.61%+4.66%N/AN/A+5.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.97%+18.17%+13.05%+14.91%+13.93%N/AN/A+15.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+15.76%+12.34%+12.74%+11.57%N/AN/A+12.87%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+10.05%-10.65%+10.05%-9.29%-1.13%N/AN/A+0.89%87
S&P Developed SmallCap TR(12)+12.00%-8.10%+12.00%+0.27%+6.68%N/AN/A+6.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.07%+15.93%+12.31%+12.87%+11.97%N/AN/A+12.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.44%+15.65%+11.44%+12.48%+11.22%N/AN/A+11.95%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+16.90%-3.21%+16.90%+4.83%+6.57%N/AN/A+7.65%1,533
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+16.55%+3.67%+16.55%+12.09%+8.68%N/AN/A+8.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.49%+16.55%+12.02%+13.61%+12.64%N/AN/A+14.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.54%+22.19%+18.54%+16.77%+12.52%N/AN/A+13.23%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+6.98%-12.31%+6.98%-8.85%+7.43%N/AN/A+2.75%1,403
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+8.04%-10.39%+8.04%-3.16%+8.49%N/AN/A+4.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.58%+16.49%+14.65%+14.41%+17.70%N/AN/A+20.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.46%+21.22%+19.46%+16.70%+15.08%N/AN/A+16.02%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+14.36%+1.00%+14.36%-5.90%+13.99%N/AN/A+4.66%1,521
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+15.55%+2.44%+15.55%-7.34%+10.85%N/AN/A+0.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.45%+21.72%+15.77%+20.44%+16.04%N/AN/A+17.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.96%+25.91%+22.96%+21.37%+16.14%N/AN/A+17.36%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-0.61%-4.86%-0.61%-0.57%N/AN/AN/A-6.22%200
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+5.09%-10.37%+5.09%-10.21%N/AN/AN/A+0.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.79%+8.75%+7.80%+8.58%N/AN/AN/A+9.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.76%+6.39%+6.76%+6.43%N/AN/AN/A+6.62%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+13.42%+2.76%+13.42%+12.29%N/AN/AN/A+7.30%921
MSCI World Net Index NETR USD+10.62%-4.33%+10.62%+5.90%N/AN/AN/A+6.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.79%+13.25%+9.22%+11.44%N/AN/AN/A+9.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.70%+14.72%+10.70%+11.97%N/AN/AN/A+9.82%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+16.67%+4.03%+16.67%-0.26%N/AN/AN/A+6.96%1,203
MSCI AC World Information Technology Index+16.96%-3.27%+16.96%+10.43%N/AN/AN/A+13.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.69%+24.23%+18.04%+20.92%N/AN/AN/A+17.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.51%+23.52%+17.51%+19.09%N/AN/AN/A+16.03%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+6.24%-10.85%+6.24%-0.39%N/AN/AN/A+6.18%285
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+6.64%-11.28%+6.64%+0.39%N/AN/AN/A+6.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.46%+19.93%+15.51%+16.17%N/AN/AN/A+15.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.22%+23.19%+23.22%+18.08%N/AN/AN/A+17.07%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+12.41%-3.82%+12.41%+5.79%N/AN/AN/A+8.07%155
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+14.25%-2.30%+14.25%+8.39%N/AN/AN/A+10.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.39%+19.17%+13.62%+15.15%N/AN/AN/A+13.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.86%+23.47%+21.86%+17.52%N/AN/AN/A+13.70%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+8.99%-17.17%+8.99%-12.07%N/AN/AN/A+5.47%785
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+5.09%-10.37%+5.09%-10.21%N/AN/AN/A+0.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.21%+24.22%+19.30%+20.52%N/AN/AN/A+18.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.06%+22.14%+17.06%+17.88%N/AN/AN/A+16.23%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+9.16%-17.14%+9.16%-12.17%N/AN/AN/A+5.29%855
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+5.09%-10.37%+5.09%-10.21%N/AN/AN/A+0.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.17%+24.35%+19.26%+20.66%N/AN/AN/A+18.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.06%+22.14%+17.06%+17.88%N/AN/AN/A+16.25%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+12.85%-4.66%+12.85%+1.50%N/AN/AN/A+2.16%140
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+14.21%-7.26%+14.21%+6.38%N/AN/AN/A+4.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.49%+15.74%+10.90%+13.01%N/AN/AN/A+11.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+30.49%+31.13%+30.49%+22.89%N/AN/AN/A+18.62%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+0.73%+6.36%+0.73%-5.61%N/AN/AN/A-4.89%853
MSCI India Index+4.98%+7.93%+4.98%+8.69%N/AN/AN/A+1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.35%+12.68%+10.36%+12.45%N/AN/AN/A+11.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.01%+17.40%+13.01%+15.61%N/AN/AN/A+14.93%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+33.89%+16.93%+33.89%-0.66%N/AN/AN/A-4.25%3,079
ดัชนี MSCI China A Onshore+29.90%+15.46%+29.90%-7.62%N/AN/AN/A-10.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.32%+26.89%+23.65%+24.61%N/AN/AN/A+24.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.99%+26.99%+24.99%+24.60%N/AN/AN/A+24.20%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+12.75%+1.85%+12.75%-8.33%N/AN/AN/A-8.33%727
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX+11.60%+0.98%+11.60%-6.57%N/AN/AN/A-8.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.56%+19.90%+14.04%+18.59%N/AN/AN/A+18.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+47.55%+46.27%+47.55%+39.75%N/AN/AN/A+39.61%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+7.92%-5.92%+7.92%N/AN/AN/AN/A-11.63%681
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+10.51%-3.69%+10.51%N/AN/AN/AN/A-4.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.78%+16.07%+13.08%N/AN/AN/AN/A+18.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.83%+19.38%+17.83%N/AN/AN/AN/A+21.13%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+15.09%+6.83%+15.09%+17.75%N/AN/AN/A+0.45%93
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+12.46%+7.06%+12.46%+14.49%N/AN/AN/A+0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.24%+11.11%+8.08%+9.58%N/AN/AN/A+10.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.64%+11.26%+8.64%+10.10%N/AN/AN/A+9.99%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+3.17%-5.61%+3.17%-5.40%+4.67%+3.18%+11.91%+7.91%7,632
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.36%+8.46%+6.36%+8.48%+7.53%+7.99%+10.25%+10.74%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+5.79%-5.46%+5.79%-4.79%+8.59%+6.89%+18.50%+10.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+11.60%+8.34%+11.87%+10.68%+11.72%+16.30%+19.21%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+3.51%-7.92%+3.51%-9.54%+4.29%+2.35%+10.36%+6.38%759
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.84%+9.80%+7.86%+9.87%+8.91%+9.04%+12.90%+14.75%
เกณฑ์มาตรฐาน(13)+4.18%-3.59%+4.18%-2.91%+6.45%+5.31%+13.54%+8.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.97%+8.21%+5.97%+8.44%+7.48%+8.70%+11.93%+13.49%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+4.64%-8.03%+4.64%-7.85%+6.02%+3.42%+16.15%+11.23%39,233
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.19%+12.15%+9.20%+12.29%+10.53%+11.24%+14.48%+14.81%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+4.66%-11.38%+4.66%-14.20%+5.77%+3.01%+13.28%+8.82%3,314
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.85%+13.91%+10.86%+14.02%+12.84%+13.07%+17.70%+20.09%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+3.54%-10.35%+3.54%-6.65%+8.11%+4.66%+13.75%+8.77%4,147
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.51%+13.57%+10.51%+14.15%+12.98%+13.38%+17.90%+19.70%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+5.79%-5.46%+5.79%-4.79%+8.59%+6.89%+18.50%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+11.60%+8.34%+11.87%+10.68%+11.72%+16.30%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+5.10%-4.96%+5.10%-4.71%+8.95%+5.72%+16.71%+9.50%3,710
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.15%+12.72%+9.16%+13.18%+11.84%+13.24%+17.92%+21.04%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+5.33%-4.68%+5.33%-4.07%+9.81%+6.45%+17.80%+10.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.24%+12.86%+9.24%+13.31%+11.98%+13.42%+18.11%+21.38%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.63%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.18%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+6.02%-8.41%+6.02%-7.57%N/AN/AN/A+2.60%1,028
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.61%+11.07%+8.71%+10.86%N/AN/AN/A+8.97%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+3.52%-18.87%+3.52%-18.34%N/AN/AN/A-2.13%921
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.15%+14.74%+12.19%+14.84%N/AN/AN/A+12.53%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)+3.93%-9.30%+3.93%-8.95%N/AN/AN/A-9.38%2,696
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.38%+13.15%+10.50%+13.21%N/AN/AN/A+12.36%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+3.93%N/A+3.93%N/AN/AN/AN/A-0.13%158
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.37%N/A+11.42%N/AN/AN/AN/A+12.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+5.79%-5.46%+5.79%-4.79%+8.59%+6.89%+18.50%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+11.60%+8.34%+11.87%+10.68%+11.72%+16.30%N/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.27%+0.51%+0.27%+0.91%+0.93%+1.11%+1.44%+1.88%1,581
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.39%+0.74%+0.39%+1.45%+1.42%+1.48%+1.68%+1.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.07%+0.03%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.24%+0.17%+0.24%+0.13%+0.09%+0.11%+0.24%+0.41%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.41%+0.93%+0.41%+0.74%+0.97%+1.82%+2.06%+2.28%5,764
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.21%+0.22%+0.21%+0.30%+0.40%+0.52%+0.59%+2.28%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.80%+1.88%+0.80%+1.58%+1.05%+1.99%+2.02%+1.90%493
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.96%+0.85%+0.96%+0.84%+1.07%+0.98%+0.83%+0.70%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.50%+1.03%+0.50%+0.83%+1.36%+1.99%+1.84%+1.80%278
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.29%+0.29%+0.29%+0.35%+0.41%+0.46%+0.48%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.83%+2.12%+0.83%+1.94%+1.20%+2.93%+2.89%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.05%+0.93%+1.05%+0.90%+1.02%+1.08%+1.18%N/A
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+0.81%N/A+0.81%N/AN/AN/AN/A+1.36%37
เกณฑ์มาตรฐาน(14)+0.78%N/A+0.78%N/AN/AN/AN/A+1.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.02%N/A+1.02%N/AN/AN/AN/A+0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.58%N/A+0.58%N/AN/AN/AN/A+0.60%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+4.08%-8.40%+4.08%-8.65%+6.26%+3.52%+12.88%+12.74%3,346
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.08%+11.98%+9.08%+12.28%+10.82%+11.34%+16.27%+19.45%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+4.07%-8.24%+4.07%-8.54%+6.13%+3.45%+14.60%+11.32%1,178
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.93%+11.81%+8.93%+12.09%+10.67%+11.17%+16.24%+18.52%
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+3.31%-1.67%+3.31%-1.43%+4.90%+4.89%+10.67%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.44%+4.75%+3.44%+4.89%+4.43%+4.85%+6.74%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+1.73%+0.13%+1.73%-0.60%N/AN/AN/A+0.29%639
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.47%-0.28%+1.47%+0.06%N/AN/AN/A+1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.54%+2.14%+1.60%+2.03%N/AN/AN/A+2.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.37%+1.87%+1.37%+1.93%N/AN/AN/A+1.80%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+1.91%N/A+1.91%N/AN/AN/AN/A+0.60%105
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+2.55%N/A+2.55%N/AN/AN/AN/A+1.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.02%N/A+3.05%N/AN/AN/AN/A+3.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.76%N/A+2.76%N/AN/AN/AN/A+3.27%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+4.45%-7.95%+4.45%-7.73%+5.95%+3.42%+16.13%+10.45%10,654
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.99%+11.88%+9.00%+11.93%+10.29%+11.12%+14.43%+15.12%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+4.62%-11.35%+4.62%-14.15%+5.68%+2.96%+13.31%+8.90%2,170
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.75%+13.84%+10.76%+13.96%+12.82%+13.06%+17.69%+20.05%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)+3.97%-9.13%+3.97%-8.63%N/AN/AN/A-9.05%692
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.39%+13.05%+10.51%+13.09%N/AN/AN/A+12.24%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+3.79%N/A+3.79%N/AN/AN/AN/A-0.35%67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.35%N/A+11.40%N/AN/AN/AN/A+12.56%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+5.79%-5.46%+5.79%-4.79%+8.59%+6.89%+18.50%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+11.60%+8.34%+11.87%+10.68%+11.72%+16.30%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+5.30%-5.76%+5.30%-4.90%+9.17%+6.15%+17.25%+9.62%2,459
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.40%+12.92%+9.42%+13.27%+11.79%+12.98%+17.78%+20.97%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+5.68%-5.69%+5.68%-4.48%+9.48%+6.49%+18.25%+10.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.44%+12.98%+9.44%+13.33%+11.93%+13.25%+17.93%+21.27%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.42%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.46%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-1.78%+6.07%-1.78%-8.23%-5.38%-3.22%N/A+0.28%875
LBMA Gold Price PM-1.09%+7.18%-1.09%-0.39%-1.88%-0.37%N/A+2.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.51%+9.28%+10.52%+8.93%+10.13%+11.09%N/A+14.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.89%+8.52%+7.89%+8.24%+10.67%+12.22%N/A+15.27%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+12.14%-8.59%+12.14%-3.81%+1.40%N/AN/A+4.31%126
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+10.92%-2.66%+10.92%+1.83%+2.69%N/AN/A+2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.82%+17.90%+14.08%+14.65%+13.30%N/AN/A+14.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.25%+13.92%+11.25%+12.30%+13.08%N/AN/A+14.59%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+6.85%-6.03%+6.85%+9.00%+3.02%N/AN/A+1.92%1,083
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+6.12%-4.54%+6.12%+12.61%+4.66%N/AN/A+3.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+18.00%+13.04%+14.80%+13.89%N/AN/A+15.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+15.76%+12.34%+12.96%+11.70%N/AN/A+12.94%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+5.16%-13.22%+5.16%-11.35%+2.54%N/AN/A-3.60%81
MSCI Japan Index (USD hedged)+5.75%-11.50%+5.75%-0.37%+5.11%N/AN/A-1.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.08%+16.79%+15.16%+14.50%+18.39%N/AN/A+19.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.99%+20.71%+15.99%+16.47%+17.64%N/AN/A+19.77%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+13.46%+2.84%+13.46%+12.42%N/AN/AN/A+9.46%363
MSCI World Net Index NETR USD+10.62%-4.33%+10.62%+5.90%N/AN/AN/A+6.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.81%+13.12%+9.20%+11.35%N/AN/AN/A+9.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.70%+14.72%+10.70%+11.97%N/AN/AN/A+9.95%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+3.09%+2.83%+3.09%+1.96%N/AN/AN/A+3.09%325
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.11%+4.33%+3.11%+3.70%N/AN/AN/A+2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.54%+1.94%+1.65%+1.89%N/AN/AN/A+1.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.67%+5.23%+5.67%+4.27%N/AN/AN/A+3.65%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+14.46%+1.05%+14.46%-6.03%N/AN/AN/A+1.65%165
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+15.55%+2.44%+15.55%-7.34%N/AN/AN/A-2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.38%+21.68%+15.74%+20.42%N/AN/AN/A+19.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.96%+25.91%+22.96%+21.37%N/AN/AN/A+20.83%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+16.64%+4.02%+16.64%-0.19%N/AN/AN/A-0.90%244
MSCI AC World Information Technology Index+16.96%-3.27%+16.96%+10.43%N/AN/AN/A+8.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.58%+24.07%+18.03%+20.82%N/AN/AN/A+19.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.51%+23.52%+17.51%+19.09%N/AN/AN/A+18.07%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+1.09%N/A+1.09%N/AN/AN/AN/A+3.10%7
MSCI India Index+4.98%N/A+4.98%N/AN/AN/AN/A+7.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.02%N/A+10.02%N/AN/AN/AN/A+11.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.01%N/A+13.01%N/AN/AN/AN/A+15.06%
กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)+3.05%-6.55%+3.05%-5.85%+2.41%+1.77%N/A+2.60%41
เกณฑ์มาตรฐาน(15)+4.04%-2.89%+4.04%-2.89%+6.33%+5.33%N/A+5.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.58%+9.44%+7.60%+9.47%+8.20%+8.36%N/A+9.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.91%+8.04%+5.91%+8.28%+7.44%+8.10%N/A+9.57%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)+0.55%+0.40%+0.55%-0.73%+0.85%+1.29%N/A+1.26%184
เกณฑ์มาตรฐาน(16)+1.39%+0.32%+1.39%+0.22%+2.82%+2.85%N/A+2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.40%+1.35%+1.40%+1.38%+1.36%+1.46%N/A+1.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.86%+2.35%+1.86%+2.44%+2.29%+2.46%N/A+2.98%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)+0.94%-0.50%+0.94%-1.64%+1.37%+1.54%N/A+1.59%1,395
เกณฑ์มาตรฐาน(17)+2.46%-0.94%+2.46%-0.95%+4.29%+3.92%N/A+3.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.08%+2.34%+2.09%+2.44%+2.20%+2.35%N/A+2.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.45%+4.60%+3.45%+4.74%+4.29%+4.65%N/A+5.55%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(7)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(8)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(9)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(10)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(11)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(12)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(13)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(14)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(15)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(16)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(17)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%