กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.20%+0.42%+0.95%+0.95%+1.06%+1.41%+1.65%+1.93%22,358
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.26%+0.55%+1.15%+1.16%+1.24%+1.51%+1.73%+1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.07%+0.04%+0.05%+0.07%+0.09%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.04%+0.07%+0.30%+0.39%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.21%+0.43%+0.96%+0.96%+1.16%+1.59%+1.79%+1.79%2,645
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.29%+0.60%+1.22%+1.22%+1.26%+1.53%+1.75%+1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.07%+0.04%+0.05%+0.08%+0.09%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.04%+0.07%+0.10%+0.10%
กรุงศรีมันนี่ (KFMONEY)+0.22%+0.46%+1.03%+1.04%+1.20%+1.60%+0.03%+0.47%266
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.47%+1.65%+3.19%+3.20%+2.49%+2.92%+3.22%+3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.03%+0.05%+0.05%+0.05%+0.08%+5.17%+4.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.49%+0.62%+0.60%+0.60%+0.96%+0.98%+1.28%+1.29%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.46%+1.28%+2.46%+2.47%+2.06%+2.70%+2.72%+2.98%6,275
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.24%+0.30%+0.31%+0.31%+0.44%+0.48%+0.62%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.49%+1.36%+2.53%+2.53%+2.05%+2.73%+2.67%+3.39%3,355
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.27%+0.32%+0.33%+0.32%+0.46%+0.50%+0.62%+1.01%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.53%+1.77%+3.43%+3.43%+2.75%+3.24%+3.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+0.79%+0.75%+0.75%+1.21%+1.21%+1.52%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.33%+0.70%+1.45%+1.46%+1.57%+2.00%+2.11%+3.65%49,396
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.29%+0.60%+1.22%+1.22%+1.26%+1.53%+1.75%+2.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.06%+0.15%+0.06%+0.07%+0.09%+0.24%+0.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.05%+0.07%+0.10%+0.68%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.43%+0.89%+1.76%+1.77%N/AN/AN/A+1.65%40,585
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.35%+0.72%+1.52%+1.52%N/AN/AN/A+1.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.16%+0.15%+0.12%+0.12%N/AN/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%N/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.64%+1.63%+3.19%+3.20%N/AN/AN/A+2.73%10,109
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+0.42%+1.38%+3.06%+3.07%N/AN/AN/A+2.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.35%+0.43%+0.47%+0.47%N/AN/AN/A+0.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.40%+0.52%+0.52%+0.52%N/AN/AN/A+0.58%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+8.95%+19.09%+26.00%+26.08%+9.47%+9.31%+10.67%+10.31%413
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.44%+8.51%+7.43%+7.39%+11.16%+15.25%+19.54%+20.04%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+9.04%+19.18%+25.98%+26.06%+9.51%+9.22%+9.70%+12.48%1,563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.62%+8.62%+7.45%+7.42%+11.01%+15.26%+18.81%+19.33%
กรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (KFSF)+0.34%+0.75%+1.55%+1.56%+1.74%+2.27%+3.55%+5.85%149
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.09%+0.10%+0.29%+0.10%+0.26%+0.26%+1.35%+2.96%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+12.91%+26.60%+34.11%+34.22%+14.62%+11.18%+10.14%+15.57%959
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.80%+10.34%+9.22%+9.18%+12.93%+16.37%+20.29%+20.39%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+2.77%+7.21%+10.36%+10.39%+4.68%+4.34%+5.75%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.40%+2.98%+2.76%+2.76%+5.00%+6.04%+8.08%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.48%+1.38%+2.67%+2.68%+2.26%+2.95%+2.81%+3.14%1,792
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.38%+0.95%+2.18%+2.19%+1.07%+2.18%+4.57%+6.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.29%+0.37%+0.41%+0.41%+0.72%+0.76%+0.76%+3.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.16%+0.18%+0.22%+0.22%+3.92%+5.53%+7.90%+9.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+2.13%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.34%6,385
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.31%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.32%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.38%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.28%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+5.58%+14.72%+21.85%+21.92%+5.89%+5.37%+12.90%+13.71%19,737
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.87%+7.55%+6.86%+6.85%+11.14%+13.83%+15.51%+15.31%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+5.52%+14.90%+22.26%+22.33%+6.22%+5.61%+12.06%+10.09%1,443
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.94%+7.64%+6.97%+6.95%+11.52%+14.09%+18.40%+18.89%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+12.42%+25.73%+32.64%+32.75%+13.29%+9.54%+10.08%+13.08%2,467
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.69%+10.28%+9.23%+9.19%+13.06%+16.31%+20.84%+23.58%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+12.44%+25.78%+32.68%+32.78%+13.22%+10.03%+10.18%+9.42%1,850
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.77%+10.32%+9.28%+9.21%+13.07%+16.28%+20.85%+20.68%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+7.66%+22.52%+40.50%+40.63%+18.53%+10.67%+11.96%+10.63%461
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.45%+10.28%+10.11%+10.00%+14.13%+16.43%+20.13%+20.46%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+10.35%+19.79%+41.13%+41.26%+16.33%+10.20%+10.32%+12.26%1,280
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.23%+9.93%+10.03%+9.93%+14.33%+16.94%+21.87%+22.55%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+7.97%+22.74%+40.64%+40.77%+18.70%+10.64%+12.90%+10.67%1,839
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.37%+10.19%+10.10%+10.00%+14.17%+16.46%+21.21%+20.92%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+12.18%+25.44%+32.25%+32.35%+13.45%+9.76%+10.54%+12.54%491
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.46%+10.13%+9.13%+9.08%+12.97%+16.25%+20.68%+20.67%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+6.93%+15.60%+22.13%+22.19%+7.86%+7.48%+9.76%+9.67%662
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.85%+7.99%+7.64%+7.62%+14.19%+16.12%+22.38%+22.48%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+7.84%+17.80%+30.10%+30.20%N/AN/AN/A+32.02%948
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.39%+10.06%+9.64%+9.64%N/AN/AN/A+13.17%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+5.84%+14.50%N/AN/AN/AN/AN/A+16.55%2,552
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.70%+9.00%N/AN/AN/AN/AN/A+8.25%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+8.17%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.70%144
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.21%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.18%
ดัชนี SET TRI+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%+6.51%+5.39%+7.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%+12.03%+14.35%+19.50%N/A
ดัชนี SET50 TRI+6.32%+15.53%+21.52%+21.59%+5.41%+4.40%+6.39%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.82%+8.01%+7.46%+7.46%+14.03%+15.86%+21.99%N/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-2.29%-0.97%+0.10%+0.10%+1.04%-5.09%N/A+1.46%557
LBMA Gold Price PM-1.66%-0.32%+2.51%+2.51%+2.00%-3.68%N/A+2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.42%+9.78%+9.34%+9.34%+11.78%+14.16%N/A+15.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.92%+8.85%+10.32%+10.32%+13.65%+15.38%N/A+16.27%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-0.33%+2.74%+9.20%+9.22%+1.92%-5.16%N/A-3.77%123
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+0.53%+3.65%+12.44%+12.47%+3.20%-3.39%N/A-1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.41%+10.77%+10.36%+10.33%+12.65%+14.80%N/A+14.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.19%+10.15%+9.93%+9.93%+12.57%+12.80%N/A+12.62%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+12.24%+19.42%-6.01%-6.02%-14.45%-16.63%N/A-11.64%382
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+13.08%+21.53%-4.04%-4.05%-13.31%-14.86%N/A-9.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.57%+20.77%+21.39%+21.39%+33.39%+28.80%N/A+27.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.89%+21.88%+22.46%+22.46%+35.70%+30.44%N/A+29.08%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-0.46%+0.47%+2.70%+2.71%+2.24%+2.06%N/A+3.07%344
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.32%+1.02%+3.48%+3.49%+3.44%+3.96%N/A+4.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.18%+2.61%+2.85%+2.85%+3.15%+3.17%N/A+3.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.28%+1.57%+1.92%+1.92%+2.71%+2.55%N/A+2.51%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+0.01%+2.76%+11.52%+11.56%+0.77%-2.73%N/A-2.27%86
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+0.72%+4.12%+14.96%+15.01%+3.30%-0.10%N/A+0.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.51%+6.13%+7.30%+7.25%+9.84%+9.39%N/A+9.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.89%+7.07%+6.16%+6.16%+9.18%+8.70%N/A+8.65%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+0.30%+1.52%+5.34%+5.36%N/AN/AN/A+5.17%3,497
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.32%+1.02%+3.48%+3.49%N/AN/AN/A+0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.15%+1.08%+1.22%+1.22%N/AN/AN/A+1.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.28%+1.57%+1.92%+1.92%N/AN/AN/A+2.96%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+0.27%+1.47%+5.26%+5.28%N/AN/AN/A+5.14%27,017
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.32%+1.02%+3.48%+3.49%N/AN/AN/A+0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.14%+1.08%+1.22%+1.22%N/AN/AN/A+1.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.28%+1.57%+1.92%+1.92%N/AN/AN/A+2.96%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+9.55%+11.82%+21.23%+21.29%+10.00%+10.27%+3.76%+4.32%175
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+5.75%+9.26%+20.14%+20.20%+10.62%+10.29%+4.56%+4.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.15%+9.80%+9.35%+9.30%+12.44%+12.33%+15.38%+15.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.15%+7.39%+7.85%+7.85%+13.13%+12.78%+19.38%+19.83%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.96%+1.38%+0.37%+0.37%+4.79%N/AN/A+4.52%4,078
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+0.02%+0.69%+1.03%+1.03%+6.79%N/AN/A+6.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.25%+3.79%+4.18%+4.17%+6.42%N/AN/A+6.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.12%+4.10%+4.26%+4.26%+6.19%N/AN/A+6.26%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)(13)+0.81%+2.78%+7.66%+7.96%N/AN/AN/A+4.21%3,128
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(14)+0.74%+3.95%+11.65%+10.68%N/AN/AN/A+4.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.90%+3.30%+3.23%+3.33%N/AN/AN/A+6.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.57%+4.63%+4.86%+4.97%N/AN/AN/A+7.69%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+0.94%+1.35%+0.38%+0.38%N/AN/AN/A+2.44%1,753
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+0.02%+0.69%+1.03%+1.03%N/AN/AN/A+4.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.23%+3.78%+4.16%+4.16%N/AN/AN/A+5.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.12%+4.10%+4.26%+4.26%N/AN/AN/A+5.71%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME)+1.25%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.31%1,725
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.00%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.93%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+2.07%+4.52%+4.65%+4.67%+5.07%+6.63%+1.42%+1.41%60
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+0.80%+1.80%+2.41%+2.41%+4.74%+7.99%+2.63%+2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.95%+6.60%+6.60%+6.60%+10.18%+9.47%+13.98%+13.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.29%+3.50%+4.08%+4.08%+7.69%+7.21%+12.14%+12.21%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)+4.41%+3.37%+10.33%+10.36%-0.77%-0.36%N/A+0.34%22
MSCI South East Asia Index+6.36%+7.86%+18.16%+18.22%+3.56%+3.86%N/A+5.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.34%+6.09%+6.61%+6.59%+10.82%+11.02%N/A+19.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.44%+5.35%+6.18%+6.18%+11.34%+11.08%N/A+17.31%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+4.65%+15.59%+28.05%+28.13%+11.30%+5.09%-5.25%-4.53%120
MSCI BRIC Net TR(10)+3.43%+18.00%+33.79%+33.89%+11.12%+6.72%+1.16%+1.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.04%+12.69%+12.73%+12.61%+16.80%+16.20%+25.96%+25.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.88%+13.48%+13.43%+13.43%+17.78%+21.65%+25.94%+25.95%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+4.25%+8.92%+14.67%+14.71%+1.01%+3.56%N/A+1.40%423
Hang Seng China Enterprise+4.85%+8.49%+12.41%+12.45%-0.94%+1.67%N/A-0.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.24%+15.19%+13.60%+13.58%+21.06%+20.60%N/A+21.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.05%+16.11%+14.75%+14.75%+22.10%+21.78%N/A+23.13%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-6.52%+4.50%+11.29%+11.32%+2.26%-4.74%N/A-3.06%151
MSCI EM Latin America Index-5.30%+6.69%+9.78%+9.81%+0.95%-4.57%N/A-3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.33%+13.65%+17.20%+17.18%+21.29%+20.17%N/A+20.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.92%+13.93%+17.65%+17.65%+23.59%+22.05%N/A+22.34%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+3.60%+7.85%+9.87%+9.90%+9.11%+13.70%N/A+12.03%213
ดัชนี MSCI North America (บาท)(11)+4.24%+6.87%+10.85%+10.88%+10.70%+17.27%N/A+16.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.35%+7.57%+8.34%+8.33%+12.99%+12.39%N/A+12.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.27%+7.59%+7.79%+7.79%+12.85%+12.52%N/A+12.53%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+2.49%+3.96%+20.15%+20.21%+5.78%+4.46%N/A+4.73%184
MSCI Emerging Market TR Net+4.67%+9.93%+22.24%+22.31%+6.35%+3.16%N/A+3.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.85%+7.89%+8.08%+8.03%+11.61%+11.45%N/A+11.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.90%+9.69%+9.33%+9.33%+13.85%+13.06%N/A+12.92%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+0.35%+3.33%+17.34%+17.39%+8.10%N/AN/A+8.85%553
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-0.49%+2.78%+13.85%+13.89%+6.68%N/AN/A+8.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.11%+8.89%+9.29%+9.27%+14.33%N/AN/A+13.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.40%+7.55%+8.91%+8.91%+15.28%N/AN/A+14.43%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)-1.74%-0.73%+8.85%+8.88%+0.75%N/AN/A+4.44%8,728
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.64%-1.46%+7.40%+7.42%+3.87%N/AN/A+6.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.84%+10.16%+10.37%+10.36%+16.25%N/AN/A+15.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.32%+8.26%+8.51%+8.51%+12.80%N/AN/A+12.80%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+3.01%+9.50%+16.88%+16.93%+9.38%N/AN/A+6.64%123
S&P Developed SmallCap TR(12)+2.85%+7.23%+11.61%+11.64%+10.79%N/AN/A+10.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.57%+6.76%+7.79%+7.77%+11.96%N/AN/A+11.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.73%+7.34%+8.14%+8.14%+11.82%N/AN/A+11.85%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+1.65%+3.48%+15.34%+15.38%+10.05%N/AN/A+10.53%2,038
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+0.70%+2.21%+11.70%+11.74%+9.46%N/AN/A+9.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.75%+9.59%+8.90%+8.89%+15.37%N/AN/A+15.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.00%+7.14%+8.21%+8.21%+11.86%N/AN/A+11.74%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+6.08%+12.26%+17.73%+17.78%N/AN/AN/A+9.98%2,286
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+8.90%+13.63%+21.39%+21.45%N/AN/AN/A+10.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.51%+10.83%+14.22%+14.22%N/AN/AN/A+22.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.02%+9.72%+9.72%+9.72%N/AN/AN/A+15.48%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+10.85%+19.83%+46.15%+46.30%N/AN/AN/A+8.46%1,218
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+6.41%+14.67%+39.80%+39.93%N/AN/AN/A+3.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.64%+12.65%+10.97%+10.80%N/AN/AN/A+15.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.56%+9.15%+8.39%+8.39%N/AN/AN/A+14.74%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+3.74%+4.19%+2.62%+2.63%N/AN/AN/A-9.13%295
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-0.81%+1.19%+3.34%+3.35%N/AN/AN/A-1.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.17%+7.93%+8.39%+8.36%N/AN/AN/A+9.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.42%+6.62%+6.84%+6.84%N/AN/AN/A+6.81%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+5.64%+3.47%+13.46%+13.50%N/AN/AN/A+10.31%799
MSCI World Net Index NETR USD+2.77%+5.28%+9.29%+9.31%N/AN/AN/A+10.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.12%+6.73%+7.05%+7.05%N/AN/AN/A+7.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.06%+6.27%+6.71%+6.71%N/AN/AN/A+7.30%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+4.32%+9.48%N/AN/AN/AN/AN/A+18.31%930
MSCI AC World Information Technology Index+5.66%+12.88%N/AN/AN/AN/AN/A+20.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.76%+12.02%N/AN/AN/AN/AN/A+13.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.06%+10.91%N/AN/AN/AN/AN/A+10.40%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+11.21%+12.95%N/AN/AN/AN/AN/A+18.94%164
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+12.21%+14.30%N/AN/AN/AN/AN/A+20.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.55%+10.02%N/AN/AN/AN/AN/A+9.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.81%+13.37%N/AN/AN/AN/AN/A+12.93%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+5.95%+9.79%N/AN/AN/AN/AN/A+12.33%56
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+6.50%+11.09%N/AN/AN/AN/AN/A+14.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.58%+6.15%N/AN/AN/AN/AN/A+6.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.79%+4.56%N/AN/AN/AN/AN/A+4.34%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+11.94%+24.24%N/AN/AN/AN/AN/A+29.77%1,142
Russell/Nomura Small Cap Total Index+6.86%+12.24%N/AN/AN/AN/AN/A+14.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.86%+11.20%N/AN/AN/AN/AN/A+10.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.67%+9.96%N/AN/AN/AN/AN/A+10.34%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+11.67%+24.06%N/AN/AN/AN/AN/A+28.59%525
Russell/Nomura Small Cap Total Index+6.86%+12.24%N/AN/AN/AN/AN/A+15.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.76%+11.16%N/AN/AN/AN/AN/A+10.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.67%+9.96%N/AN/AN/AN/AN/A+10.37%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+4.92%+7.00%N/AN/AN/AN/AN/A+7.00%315
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+2.86%+5.73%N/AN/AN/AN/AN/A+5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.46%+7.24%N/AN/AN/AN/AN/A+7.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.98%+8.38%N/AN/AN/AN/AN/A+8.35%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+7.79%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.35%1,176
MSCI India Index+9.30%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+5.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.97%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.81%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+1.48%+0.36%-0.38%-0.38%N/AN/AN/A-3.96%106
FTSE EPRA/NAREIT Developed+0.54%-0.01%-2.35%-2.36%N/AN/AN/A-2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.67%+8.06%+8.42%+8.42%N/AN/AN/A+10.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.87%+7.14%+7.79%+7.79%N/AN/AN/A+9.70%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+3.87%+10.32%+15.22%+15.27%+5.03%+4.60%+9.32%+9.38%8,108
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.29%+5.36%+4.86%+4.85%+8.01%+9.73%+11.10%+11.01%
ดัชนี SET TRI+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%+6.51%+5.39%+7.74%+8.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%+12.03%+14.35%+19.50%+19.67%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+8.37%+17.17%+21.54%+21.61%+9.02%+7.10%+7.94%+8.50%816
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.84%+7.15%+6.37%+6.33%+8.84%+11.18%+15.09%+15.22%
เกณฑ์มาตรฐาน(15)+3.62%+9.08%+12.56%+12.60%+6.67%+6.28%+8.78%+9.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.51%+4.87%+4.52%+4.52%+8.84%+11.11%+13.64%+14.14%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+5.55%+14.52%+21.42%+21.49%+5.63%+5.29%+12.25%+12.97%44,253
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.85%+7.50%+6.80%+6.79%+11.08%+13.82%+15.59%+15.07%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+11.98%+25.26%+31.98%+32.08%+13.00%+9.96%+10.29%+11.88%3,075
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.53%+10.19%+9.17%+9.11%+12.88%+16.23%+20.73%+20.66%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+4.35%+14.66%+23.58%+23.65%+11.54%+8.40%+9.32%+10.48%2,553
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.52%+9.08%+8.39%+8.36%+13.37%+16.14%+20.19%+20.17%
ดัชนี SET TRI+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%+6.51%+5.39%+7.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%+12.03%+14.35%+19.50%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+6.00%+14.76%+19.97%+20.03%+7.01%+6.37%+9.06%+10.53%2,626
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.69%+7.88%+7.38%+7.37%+13.80%+15.71%+21.71%+21.67%
ดัชนี SET50 TRI+6.32%+15.53%+21.52%+21.59%+5.41%+4.40%+6.39%+7.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.82%+8.01%+7.46%+7.46%+14.03%+15.86%+21.99%+22.05%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.55%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.17%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+5.42%+11.77%+17.27%+17.33%N/AN/AN/A+19.42%923
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.21%+6.96%+6.54%+6.54%N/AN/AN/A+6.48%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+7.81%+17.83%+26.53%+26.61%N/AN/AN/A+27.57%1,231
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.82%+10.38%+9.66%+9.66%N/AN/AN/A+9.60%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%N/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%N/AN/AN/AN/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.20%+0.42%+0.95%+0.95%+1.08%+1.44%+1.66%+1.98%1,389
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.70%+1.41%+1.41%+1.44%+1.70%+1.79%+2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.08%+0.04%+0.05%+0.07%+0.09%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.07%+0.07%+0.11%+0.15%+0.33%+0.42%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.26%+0.85%+1.88%+1.88%+1.73%+2.61%+2.70%+2.39%4,974
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.24%+0.30%+0.33%+0.32%+0.58%+0.63%+0.89%+2.37%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.33%+1.39%+2.88%+2.89%+1.89%+2.47%+2.07%+1.92%387
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.65%+0.85%+0.91%+0.91%+1.14%+1.00%+0.78%+0.69%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.40%+1.25%+2.43%+2.44%+2.01%+2.42%+1.90%+1.85%235
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.26%+0.30%+0.33%+0.33%+0.50%+0.52%+0.50%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.53%+1.77%+3.43%+3.43%+2.75%+3.24%+3.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+0.79%+0.75%+0.75%+1.21%+1.21%+1.52%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+9.00%+19.11%+26.03%+26.11%+9.29%+9.08%+10.26%+14.77%3,563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.52%+8.58%+7.44%+7.42%+11.14%+15.40%+19.62%+19.94%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+8.76%+18.68%+25.50%+25.58%+9.07%+9.40%+10.48%+13.20%1,106
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.35%+8.44%+7.34%+7.32%+10.98%+15.01%+18.25%+18.98%
เกณฑ์มาตรฐาน(16)+2.77%+7.21%+10.36%+10.39%+4.68%+4.34%+5.75%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.40%+2.98%+2.76%+2.76%+5.00%+6.04%+8.08%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+5.35%+14.17%+20.95%+21.01%+5.56%+5.42%+12.59%+12.60%10,506
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.59%+7.32%+6.63%+6.62%+11.06%+13.81%+15.53%+15.53%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+12.05%+25.16%+31.69%+31.79%+12.94%+9.77%+10.37%+11.97%1,928
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.49%+10.14%+9.09%+9.04%+12.87%+16.25%+20.73%+20.62%
ดัชนี SET TRI+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%+6.51%+5.39%+7.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%+12.03%+14.35%+19.50%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+5.93%+14.88%+20.58%+20.64%+7.94%+7.19%+9.59%+10.82%1,543
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.70%+7.81%+7.28%+7.27%+13.30%+15.62%+21.50%+21.62%
ดัชนี SET100 TRI+6.03%+14.76%+20.50%+20.56%+5.86%+4.77%+6.82%+8.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.72%+7.82%+7.28%+7.28%+13.75%+15.79%+21.72%+21.96%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.08%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.57%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-2.32%-0.99%+0.14%+0.14%+0.95%-5.17%N/A+1.67%981
LBMA Gold Price PM-1.66%-0.32%+2.51%+2.51%+2.00%-3.68%N/A+3.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.40%+9.80%+9.36%+9.36%+11.80%+14.17%N/A+15.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.92%+8.85%+10.32%+10.32%+13.65%+15.38%N/A+16.08%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+0.31%+3.28%+17.28%+17.33%+9.48%N/AN/A+9.37%123
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-0.49%+2.78%+13.85%+13.89%+6.68%N/AN/A+5.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.13%+8.91%+9.28%+9.27%+14.34%N/AN/A+14.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.40%+7.55%+8.91%+8.91%+15.28%N/AN/A+15.33%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-1.76%-0.77%+8.76%+8.78%+1.67%N/AN/A+2.11%1,068
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.64%-1.46%+7.40%+7.42%+3.87%N/AN/A+3.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.84%+10.17%+10.38%+10.38%+16.25%N/AN/A+16.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.32%+8.26%+8.51%+8.51%+12.80%N/AN/A+12.86%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+4.05%+8.27%+7.78%+7.80%N/AN/AN/A+5.41%77
MSCI Japan Index (USD hedged)+6.57%+9.26%+10.57%+10.60%N/AN/AN/A+2.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.68%+11.94%+15.54%+15.54%N/AN/AN/A+22.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.16%+10.24%+12.12%+12.12%N/AN/AN/A+21.06%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+5.62%+3.41%+13.34%+13.38%N/AN/AN/A+15.83%280
MSCI World Net Index NETR USD+2.77%+5.28%+9.29%+9.31%N/AN/AN/A+11.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.09%+6.70%+7.02%+7.02%N/AN/AN/A+7.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.06%+6.27%+6.71%+6.71%N/AN/AN/A+6.82%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+0.29%+1.50%+5.31%+5.33%N/AN/AN/A+5.67%332
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.32%+1.02%+3.48%+3.49%N/AN/AN/A+3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.15%+1.08%+1.22%+1.22%N/AN/AN/A+1.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.28%+1.57%+1.92%+1.92%N/AN/AN/A+2.96%
กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)+4.33%+10.16%+14.13%+14.17%+4.97%+4.22%N/A+5.30%60
เกณฑ์มาตรฐาน(17)+3.43%+8.92%+12.64%+12.67%+7.05%+6.05%N/A+6.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.59%+6.32%+5.91%+5.89%+8.25%+9.85%N/A+9.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.55%+4.95%+4.71%+4.71%+8.26%+10.07%N/A+9.91%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส (KFLS30PLUS)+2.93%+7.03%+9.88%+9.91%+3.42%+3.12%N/A+3.89%61
เกณฑ์มาตรฐาน(18)+2.49%+6.48%+9.37%+9.40%+5.55%+4.77%N/A+5.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.31%+4.46%+4.14%+4.13%+5.75%+7.01%N/A+6.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.00%+3.61%+3.47%+3.47%+5.90%+7.23%N/A+7.12%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)+0.53%+1.84%+3.06%+3.07%+1.77%+1.61%N/A+1.67%168
เกณฑ์มาตรฐาน(19)+1.12%+3.04%+4.89%+4.91%+3.53%+3.16%N/A+3.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.14%+1.27%+1.20%+1.20%+1.51%+1.86%N/A+1.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.76%+1.69%+1.73%+1.73%+2.53%+3.14%N/A+3.10%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)+1.05%+3.17%+4.98%+5.00%+2.27%+2.08%N/A+2.26%1,235
เกณฑ์มาตรฐาน(20)+2.06%+5.37%+7.97%+8.00%+5.00%+4.40%N/A+4.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.89%+1.83%+1.70%+1.69%+2.35%+2.95%N/A+2.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.24%+2.95%+2.86%+2.86%+4.74%+5.83%N/A+5.76%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์]
(7)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(8)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(9)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(10)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(11)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(12)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(13)
Information as of 30/11/2017
(14)
Information as of 30/11/2017
(15)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(16)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(17)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(18)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 20%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 50% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(19)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(20)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%