กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.32%+0.61%+0.70%+1.08%+0.96%+1.07%+1.46%+1.83%14,903
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.36%+0.70%+0.82%+1.28%+1.18%+1.26%+1.56%+1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.05%+0.05%+0.04%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.03%+0.02%+0.02%+0.04%+0.18%+0.36%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.32%+0.62%+0.72%+1.10%+0.99%+1.17%+1.59%+1.68%1,659
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.36%+0.71%+0.83%+1.32%+1.23%+1.29%+1.58%+1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.05%+0.04%+0.04%+0.06%+0.08%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.03%+0.03%+0.03%+0.04%+0.08%+0.09%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.91%+1.38%+1.52%+2.05%+1.72%+2.11%+2.37%+2.83%8,051
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.34%+0.27%+0.28%+0.27%+0.32%+0.40%+0.44%+0.63%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+1.08%+1.54%+1.69%+2.26%+1.73%+2.15%+2.38%+3.26%820
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.46%+0.36%+0.38%+0.35%+0.37%+0.43%+0.45%+0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+3.81%+4.38%+4.73%+6.18%+2.55%+3.47%+3.31%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.53%+1.23%+1.29%+1.10%+0.97%+1.13%+1.15%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.43%+0.80%+0.94%+1.50%+1.40%+1.57%+1.87%+3.49%54,237
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.36%+0.71%+0.83%+1.32%+1.23%+1.29%+1.59%+2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.07%+0.07%+0.06%+0.06%+0.07%+0.14%+0.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.03%+0.03%+0.03%+0.04%+0.08%+0.64%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.54%+0.99%+1.14%+1.72%+1.60%N/AN/A+1.58%39,398
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.46%+0.91%+1.06%+1.69%+1.56%N/AN/A+1.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.11%+0.11%+0.11%+0.10%+0.11%N/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.09%+0.08%+0.08%+0.08%+0.07%N/AN/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+1.45%+2.04%+2.34%+3.27%N/AN/AN/A+2.55%20,391
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+1.71%+2.27%+2.64%+3.69%N/AN/AN/A+2.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.69%+0.62%+0.69%+0.64%N/AN/AN/A+0.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.66%+0.55%+0.61%+0.56%N/AN/AN/A+0.56%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-2.14%-0.91%+4.14%-3.53%+3.98%+2.90%+11.32%+7.95%323
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.60%+8.35%+8.62%+10.74%+10.57%+11.10%+15.75%+19.15%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-2.17%-0.97%+4.01%-3.52%+4.02%+3.05%+11.16%+10.52%1,962
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.48%+8.20%+8.44%+10.57%+10.42%+10.93%+15.73%+18.71%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-1.15%+1.64%+6.40%-3.81%+3.92%+4.10%+11.33%+12.68%428
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.12%+10.53%+10.55%+12.81%+12.88%+13.06%+17.19%+19.83%
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+3.29%+5.35%+8.18%+4.98%+4.88%+4.66%+8.90%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.74%+3.42%+3.39%+4.34%+4.32%+4.80%+6.45%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+1.42%+1.93%+2.13%+2.76%+1.95%+2.42%+2.50%+3.05%1,543
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.81%+1.19%+1.48%+2.35%+1.78%+1.49%+6.45%+6.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.59%+0.49%+0.50%+0.46%+0.48%+0.63%+0.65%+3.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.25%+0.24%+0.29%+0.31%+0.28%+3.32%+5.96%+8.67%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+1.34%+2.63%+3.83%+2.93%N/AN/AN/A+2.88%4,548
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.01%+1.98%+3.17%+2.20%N/AN/AN/A+2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.33%+1.94%+1.87%+2.07%N/AN/AN/A+2.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.41%+1.33%+1.33%+1.70%N/AN/AN/A+1.67%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+0.50%+1.95%+4.09%+2.35%N/AN/AN/A+1.69%2,034
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+1.45%+3.07%+5.29%+2.60%N/AN/AN/A+1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.89%+3.52%+3.47%+4.12%N/AN/AN/A+4.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.81%+2.65%+2.66%+3.42%N/AN/AN/A+3.61%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-0.82%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.36%347
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+1.90%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.77%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+5.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.22%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.95%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+1.19%+2.36%+7.28%-2.23%+5.14%+3.07%+14.33%+11.47%21,074
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.57%+8.30%+8.45%+10.69%+9.96%+10.96%+14.20%+14.80%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+1.21%+2.34%+7.25%-2.02%+5.16%+3.26%+14.14%+8.69%1,206
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.64%+8.29%+8.44%+10.74%+10.27%+11.27%+14.53%+18.23%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-0.62%+1.90%+6.55%-4.03%+3.10%+3.10%+9.95%+11.10%2,806
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.39%+10.12%+10.19%+12.56%+12.75%+13.04%+17.26%+22.99%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-0.64%+1.99%+6.59%-4.11%+3.01%+3.03%+10.13%+7.06%2,456
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.45%+10.19%+10.23%+12.58%+12.79%+13.08%+17.24%+20.04%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+1.16%+2.80%+6.07%-4.10%+10.24%+5.77%+13.11%+8.52%570
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.44%+11.33%+11.41%+13.35%+13.96%+13.91%+17.17%+19.88%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+4.70%+5.58%+8.78%+3.34%+12.50%+7.99%+12.88%+10.57%2,388
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.40%+9.55%+10.27%+11.99%+12.99%+13.72%+18.35%+21.78%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+1.18%+2.79%+6.01%-3.87%+10.48%+5.84%+13.20%+8.63%2,072
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.27%+11.17%+11.26%+13.21%+13.98%+13.94%+17.29%+20.32%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-0.62%+1.86%+6.50%-3.73%N/AN/AN/A-11.66%28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.27%+10.04%+10.14%+12.48%N/AN/AN/A+12.88%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-0.71%+1.77%+6.41%-3.96%+3.13%+3.26%+10.52%+9.87%708
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.32%+10.06%+10.16%+12.50%+12.65%+12.98%+17.06%+20.04%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+1.28%+4.35%+9.49%+2.00%+8.59%+5.27%+12.77%+8.60%1,669
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.93%+9.09%+9.05%+11.57%+11.39%+13.33%+17.54%+21.37%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+3.34%+6.77%+10.65%-4.56%+2.54%N/AN/A+8.10%517
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.69%+10.96%+11.44%+13.28%+13.97%N/AN/A+13.62%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-1.31%-0.19%+4.23%-4.90%N/AN/AN/A-0.12%2,244
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.96%+9.64%+9.92%+12.14%N/AN/AN/A+11.14%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-1.30%-0.19%+4.23%-4.85%N/AN/AN/A-8.28%281
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.96%+9.64%+9.92%+12.13%N/AN/AN/A+11.99%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+2.81%+5.13%+10.94%-0.29%N/AN/AN/A+2.36%121
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.03%+9.14%+9.82%+11.71%N/AN/AN/A+11.76%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.78%+6.32%+11.63%+3.78%+7.21%+5.92%+14.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.67%+8.07%+8.07%+10.51%+10.38%+11.60%+15.57%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+1.97%+5.03%+10.23%+3.31%+8.70%+5.61%+13.45%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.71%+9.05%+9.00%+11.80%+11.43%+13.31%+17.26%N/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+7.57%+7.37%+5.53%+7.36%-3.02%-0.26%+1.92%+1.46%480
LBMA Gold Price PM+7.21%+6.19%+5.54%+8.08%-2.10%+1.25%+3.22%+2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.58%+10.63%+11.11%+9.98%+9.62%+11.10%+14.62%+14.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.90%+10.30%+9.91%+9.58%+9.91%+12.21%+15.16%+15.37%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+10.92%+8.13%+10.22%+13.82%+0.23%+0.59%N/A-2.16%171
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+11.05%+7.63%+11.12%+16.08%+1.42%+2.48%N/A-0.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.85%+12.34%+12.58%+11.19%+10.77%+12.10%N/A+13.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.31%+11.12%+10.65%+10.08%+11.12%+11.58%N/A+12.14%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-10.67%+0.17%+14.31%-22.29%+0.62%-20.84%-11.47%-10.97%313
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-10.21%+1.33%+14.82%-22.39%+3.76%-18.69%-8.83%-8.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.66%+24.82%+25.65%+29.16%+25.75%+31.16%+27.37%+27.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.94%+25.73%+26.94%+32.07%+27.71%+33.29%+28.88%+28.99%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+2.06%+3.60%+4.79%+4.15%+0.65%+1.86%N/A+2.66%221
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+3.22%+5.22%+6.47%+7.54%+1.81%+3.73%N/A+4.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.27%+2.91%+2.93%+2.89%+2.82%+2.95%N/A+3.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+2.03%+2.03%+2.89%+2.99%+2.83%N/A+2.63%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+7.31%+4.63%+10.24%+5.70%+2.18%-1.83%N/A-1.85%71
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+6.63%+3.90%+9.43%+7.12%+3.66%+0.27%N/A+0.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.73%+6.07%+6.34%+7.93%+8.23%+9.19%N/A+9.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.19%+7.73%+7.81%+8.94%+9.38%+9.50%N/A+9.00%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.35%+3.33%+5.23%+4.37%N/AN/AN/A+3.37%1,674
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.22%+5.22%+6.47%+7.54%N/AN/AN/A+1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.27%+1.28%+1.42%+1.78%N/AN/AN/A+1.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+2.03%+2.03%+2.89%N/AN/AN/A+3.06%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.35%+3.36%+5.23%+4.42%N/AN/AN/A+3.34%13,768
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+3.22%+5.22%+6.47%+7.54%N/AN/AN/A+1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.27%+1.28%+1.41%+1.78%N/AN/AN/A+1.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+2.03%+2.03%+2.89%N/AN/AN/A+3.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-4.09%+5.49%+10.08%-8.89%-0.11%+1.96%+3.86%+2.18%155
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-5.12%+1.24%+4.39%-9.73%+3.58%+3.16%+5.51%+2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.20%+15.31%+15.83%+18.24%+14.08%+13.94%+14.10%+15.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.20%+10.67%+10.93%+12.54%+10.87%+12.74%+14.16%+19.03%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+1.59%+5.66%+9.21%+3.41%+2.39%N/AN/A+3.51%2,357
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-1.66%+6.15%+7.32%-0.80%+3.53%N/AN/A+4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.95%+2.51%+2.69%+3.69%+4.25%N/AN/A+5.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.76%+5.83%+5.96%+6.15%+5.39%N/AN/A+6.14%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+2.10%+5.81%+10.01%+6.01%N/AN/AN/A+2.84%1,438
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+0.71%+5.82%+9.92%+4.05%N/AN/AN/A+1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.12%+3.59%+3.70%+4.29%N/AN/AN/A+4.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.33%+6.20%+6.30%+7.39%N/AN/AN/A+6.79%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+2.10%+5.81%+10.01%+6.01%+3.67%N/AN/A+3.79%2,825
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+0.71%+5.82%+9.92%+4.05%+6.41%N/AN/A+4.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.12%+3.59%+3.70%+4.29%+4.35%N/AN/A+5.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.33%+6.20%+6.30%+7.39%+5.98%N/AN/A+6.57%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+1.55%+5.61%+9.15%+3.40%+2.40%N/AN/A+2.09%1,755
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-1.66%+6.15%+7.32%-0.80%+3.53%N/AN/A+3.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.88%+2.47%+2.66%+3.68%+4.24%N/AN/A+4.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.76%+5.83%+5.96%+6.15%+5.39%N/AN/A+5.79%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+1.71%+4.85%+8.57%+4.44%N/AN/AN/A+2.62%238
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.17%+2.78%+2.89%+3.40%N/AN/AN/A+3.50%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+1.71%+4.86%+8.57%+4.44%N/AN/AN/A+3.18%839
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.17%+2.78%+2.89%+3.40%N/AN/AN/A+3.21%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-3.23%+2.60%+5.92%-9.72%+0.18%+0.58%+3.62%+0.45%49
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-3.28%+3.56%+4.26%-5.64%+1.50%+2.97%+4.52%+2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.12%+9.08%+9.74%+11.02%+9.21%+10.26%+11.00%+13.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.18%+6.78%+6.91%+7.71%+6.71%+7.54%+8.68%+10.81%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-1.19%+6.52%+12.51%-3.07%+10.04%+4.14%+2.07%-3.95%92
MSCI BRIC Net TR(10)-10.34%-3.29%-1.68%-17.51%+3.28%-1.26%+2.43%-0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.22%+14.21%+13.93%+16.07%+15.04%+16.99%+18.05%+24.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.92%+14.65%+15.04%+16.52%+15.23%+17.80%+20.00%+24.88%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-8.62%-2.60%+2.69%-8.09%+1.22%-1.11%N/A-0.57%522
Hang Seng China Enterprise-10.71%-4.58%+0.91%-10.03%+1.44%-1.94%N/A-1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.13%+15.23%+15.45%+16.74%+16.65%+20.29%N/A+21.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.79%+16.36%+16.44%+18.48%+17.94%+21.46%N/A+22.60%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-0.17%-1.84%+8.91%+0.46%+2.91%-2.62%N/A-2.61%192
MSCI EM Latin America Index-0.30%-5.05%+4.49%-2.55%+1.71%-4.39%N/A-3.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.86%+18.69%+18.64%+21.53%+19.84%+21.61%N/A+20.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.89%+17.95%+17.87%+20.86%+20.21%+22.87%N/A+22.01%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-3.35%+5.73%+10.73%-5.83%+2.69%+5.63%N/A+8.48%161
ดัชนี MSCI North America (บาท)(11)-2.08%+9.58%+14.68%-0.18%+8.69%+10.38%N/A+13.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.80%+12.40%+13.30%+16.45%+13.33%+14.07%N/A+13.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.76%+11.16%+12.38%+15.41%+12.52%+13.60%N/A+13.16%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-4.54%+4.71%+7.79%-5.08%-1.37%-0.40%N/A+1.29%103
MSCI Emerging Market TR Net-7.47%-2.78%+1.86%-11.85%+1.54%-1.40%N/A+0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.19%+9.92%+10.06%+12.67%+10.65%+11.71%N/A+11.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+11.16%+11.50%+13.50%+12.06%+13.58%N/A+13.03%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-6.96%+7.22%+11.46%-14.13%+1.07%+2.20%N/A+4.79%247
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-1.62%+10.13%+13.39%-5.19%+2.84%+2.50%N/A+5.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.07%+12.47%+13.22%+15.06%+12.34%+14.20%N/A+13.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.71%+10.18%+10.60%+12.21%+11.04%+14.19%N/A+13.88%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-1.34%+0.84%+3.34%-5.62%N/AN/AN/A-0.65%137
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.22%+0.70%+2.67%-5.94%N/AN/AN/A+1.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.68%+13.85%+13.77%+15.43%N/AN/AN/A+15.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.57%+11.96%+12.38%+13.42%N/AN/AN/A+13.09%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-1.34%+0.84%+3.34%-5.64%-0.35%N/AN/A+2.69%5,317
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.22%+0.70%+2.67%-5.94%+0.61%N/AN/A+4.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.68%+13.85%+13.77%+15.44%+13.74%N/AN/A+15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.57%+11.96%+12.38%+13.61%+11.63%N/AN/A+12.84%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-3.61%+4.50%+10.63%-12.74%+0.85%N/AN/A+0.94%85
S&P Developed SmallCap TR(12)-4.23%+4.08%+11.22%-10.65%+4.30%N/AN/A+5.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.95%+11.50%+11.71%+13.36%+10.78%N/AN/A+12.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.52%+10.68%+11.18%+12.90%+10.54%N/AN/A+11.88%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-2.63%+12.64%+21.27%-1.14%+6.54%N/AN/A+7.92%1,424
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+3.69%+16.88%+25.28%+10.25%+9.43%N/AN/A+9.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.40%+11.28%+11.76%+13.90%+11.80%N/AN/A+14.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.75%+7.92%+9.47%+12.21%+10.28%N/AN/A+11.77%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-5.17%-5.05%+2.92%-12.39%+7.63%N/AN/A+1.65%1,316
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX-2.19%+2.77%+8.10%-5.99%+9.22%N/AN/A+4.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.87%+14.60%+14.50%+15.20%+15.29%N/AN/A+19.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.55%+9.31%+12.21%+15.00%+13.63%N/AN/A+15.30%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-1.43%+8.02%+15.23%-1.19%+12.91%N/AN/A+4.47%1,448
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-6.30%+2.10%+10.83%-5.50%+8.04%N/AN/A-0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.10%+15.72%+15.83%+19.53%+16.15%N/AN/A+17.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.21%+19.13%+18.84%+18.60%+15.59%N/AN/A+16.50%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+0.26%+3.88%-0.52%-7.08%-4.53%N/AN/A-5.53%168
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-4.48%-4.51%-8.37%-12.20%-4.49%N/AN/A-4.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.67%+6.89%+7.32%+8.21%+8.89%N/AN/A+9.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.85%+4.89%+5.64%+5.77%+6.36%N/AN/A+6.44%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+3.51%+16.46%+20.18%+11.39%N/AN/AN/A+8.53%1,112
MSCI World Net Index NETR USD-2.80%+7.36%+11.94%-4.21%N/AN/AN/A+6.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.32%+9.18%+9.30%+11.18%N/AN/AN/A+9.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.05%+9.70%+10.41%+12.18%N/AN/AN/A+9.85%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-4.67%+10.44%+20.38%-1.40%N/AN/AN/A+7.33%944
MSCI AC World Information Technology Index-4.49%+14.07%+19.16%-0.04%N/AN/AN/A+12.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.93%+18.94%+19.21%+21.60%N/AN/AN/A+18.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.49%+13.17%+15.42%+18.73%N/AN/AN/A+15.70%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)-3.10%+4.04%+7.83%-3.38%N/AN/AN/A+5.93%217
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-2.66%+5.21%+9.30%-2.67%N/AN/AN/A+6.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.50%+13.35%+13.59%+16.25%N/AN/AN/A+14.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.50%+10.56%+13.58%+15.77%N/AN/AN/A+15.33%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+1.36%+9.97%+18.11%+4.33%N/AN/AN/A+9.14%196
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+1.56%+11.29%+20.77%+7.00%N/AN/AN/A+11.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.24%+10.04%+11.72%+14.99%N/AN/AN/A+12.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.20%+9.47%+12.82%+14.98%N/AN/AN/A+11.68%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-1.74%+5.55%+10.06%-15.50%N/AN/AN/A+5.07%712
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-4.05%+0.55%+2.27%-14.36%N/AN/AN/A-1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.92%+17.22%+17.60%+20.64%N/AN/AN/A+18.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.21%+15.40%+15.68%+18.60%N/AN/AN/A+15.99%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-1.76%+5.66%+10.19%-15.51%N/AN/AN/A+4.89%772
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-4.05%+0.55%+2.27%-14.36%N/AN/AN/A-0.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.90%+17.15%+17.55%+20.74%N/AN/AN/A+18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.21%+15.40%+15.68%+18.60%N/AN/AN/A+16.00%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+2.25%+9.23%+19.23%+2.55%N/AN/AN/A+4.52%123
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-3.21%+6.35%+15.05%-6.75%N/AN/AN/A+3.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.26%+10.72%+10.78%+13.13%N/AN/AN/A+11.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.56%+11.84%+16.00%+18.73%N/AN/AN/A+15.03%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-6.29%-0.07%-6.55%-15.56%N/AN/AN/A-7.82%762
MSCI India Index-8.78%+2.45%-3.17%-11.21%N/AN/AN/A-3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.82%+12.07%+11.81%+12.90%N/AN/AN/A+11.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.05%+15.10%+14.78%+16.52%N/AN/AN/A+15.11%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-2.90%+20.88%+36.87%+12.66%N/AN/AN/A-1.70%3,233
ดัชนี MSCI China A Onshore-6.88%+16.78%+21.90%+0.37%N/AN/AN/A-12.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.82%+22.70%+22.27%+24.54%N/AN/AN/A+23.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.56%+25.96%+24.72%+25.32%N/AN/AN/A+24.14%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-3.91%+0.78%+8.00%-4.92%N/AN/AN/A-9.25%670
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-4.33%+1.31%+8.82%-4.02%N/AN/AN/A-7.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.40%+12.97%+13.33%+17.51%N/AN/AN/A+17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.14%+29.70%+28.11%+25.80%N/AN/AN/A+25.72%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+0.09%+6.08%+8.81%-1.89%N/AN/AN/A-8.75%807
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-4.45%+7.08%+6.30%-5.29%N/AN/AN/A-6.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.54%+12.24%+11.90%+13.85%N/AN/AN/A+17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.30%+15.78%+15.28%+16.42%N/AN/AN/A+19.34%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+2.09%+0.95%N/AN/AN/AN/AN/A+0.95%26
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+2.40%+2.18%N/AN/AN/AN/AN/A+2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.63%+13.63%N/AN/AN/AN/AN/A+13.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.65%+11.05%N/AN/AN/AN/AN/A+11.05%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+2.09%+0.95%N/AN/AN/AN/AN/A+0.95%30
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+2.40%+2.18%N/AN/AN/AN/AN/A+2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.63%+13.63%N/AN/AN/AN/AN/A+13.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.65%+11.05%N/AN/AN/AN/AN/A+11.05%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+1.57%+7.18%+17.69%+8.63%-0.05%N/AN/A+1.08%89
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-2.40%+2.11%+9.12%-0.24%-2.99%N/AN/A-0.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.31%+7.84%+8.24%+9.89%+10.09%N/AN/A+10.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.17%+9.44%+9.83%+10.49%+9.89%N/AN/A+10.03%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+0.91%+1.80%+5.16%-1.29%+3.84%+2.84%+10.49%+7.85%7,680
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.98%+5.84%+5.92%+7.60%+7.21%+7.86%+10.06%+10.64%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.78%+6.32%+11.63%+3.78%+7.21%+5.92%+14.59%+10.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.67%+8.07%+8.07%+10.51%+10.38%+11.60%+15.57%+19.04%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-0.20%+1.67%+5.08%-2.26%+2.41%+2.38%+7.60%+6.33%712
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.42%+7.25%+7.31%+8.90%+8.83%+8.95%+12.05%+14.60%
เกณฑ์มาตรฐาน(13)+2.08%+4.68%+8.44%+3.13%+5.49%+4.62%+10.81%+8.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.08%+5.72%+5.75%+7.45%+7.32%+8.51%+11.52%+13.30%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+1.15%+2.39%+7.36%-2.16%+4.93%+2.99%+14.01%+11.15%38,740
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.68%+8.43%+8.57%+10.93%+10.20%+11.06%+14.24%+14.70%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-0.63%+1.90%+6.50%-4.00%+2.92%+2.97%+10.11%+8.72%3,272
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.46%+10.17%+10.22%+12.56%+12.72%+12.95%+17.21%+19.90%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-0.02%+0.62%+4.14%-3.26%+6.43%+4.50%+10.65%+8.60%4,136
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.57%+9.85%+10.12%+12.32%+12.76%+13.27%+17.23%+19.54%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.78%+6.32%+11.63%+3.78%+7.21%+5.92%+14.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.67%+8.07%+8.07%+10.51%+10.38%+11.60%+15.57%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+1.83%+4.61%+9.69%+2.58%+7.88%+4.89%+12.51%+9.59%4,017
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.60%+8.94%+8.90%+11.68%+11.29%+13.13%+17.07%+20.84%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+1.97%+5.03%+10.23%+3.31%+8.70%+5.61%+13.45%+10.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.71%+9.05%+9.00%+11.80%+11.43%+13.31%+17.26%+21.18%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.74%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.20%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-1.60%+2.47%+6.96%-4.39%N/AN/AN/A+2.60%1,035
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.50%+7.66%+7.88%+9.66%N/AN/AN/A+8.78%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+3.12%+6.53%+10.51%-5.40%N/AN/AN/A+0.55%964
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.24%+10.68%+11.27%+13.31%N/AN/AN/A+12.32%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-1.29%-0.03%+4.22%-4.43%N/AN/AN/A-7.54%2,706
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.67%+9.40%+9.66%+11.79%N/AN/AN/A+11.83%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+1.16%+3.56%+6.84%N/AN/AN/AN/A+2.66%172
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.40%+11.34%+11.39%N/AN/AN/AN/A+11.95%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.78%+6.32%+11.63%+3.78%+7.21%+5.92%+14.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.67%+8.07%+8.07%+10.51%+10.38%+11.60%+15.57%N/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.33%+0.62%+0.70%+1.09%+0.96%+1.09%+1.46%+1.87%5,311
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.40%+0.78%+0.92%+1.51%+1.44%+1.47%+1.70%+1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.05%+0.05%+0.04%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.07%+0.07%+0.17%+0.13%+0.09%+0.11%+0.23%+0.40%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.56%+0.92%+1.07%+1.59%+1.18%+1.73%+2.17%+2.28%5,978
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.20%+0.18%+0.20%+0.22%+0.34%+0.50%+0.55%+2.26%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+2.07%+2.56%+2.97%+3.94%+1.93%+2.23%+2.24%+1.99%562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.93%+0.82%+0.92%+0.83%+0.93%+1.00%+0.84%+0.70%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+1.29%+1.82%+1.96%+2.46%+1.82%+2.10%+2.01%+1.85%2,277
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.51%+0.40%+0.40%+0.37%+0.37%+0.46%+0.46%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+3.81%+4.38%+4.73%+6.18%+2.55%+3.47%+3.31%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.53%+1.23%+1.29%+1.10%+0.97%+1.13%+1.15%N/A
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+1.90%+2.48%+2.93%N/AN/AN/AN/A+3.48%126
เกณฑ์มาตรฐาน(14)+1.71%+2.27%+2.64%N/AN/AN/AN/A+3.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.93%+0.80%+0.93%N/AN/AN/AN/A+0.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.66%+0.55%+0.61%N/AN/AN/AN/A+0.61%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-2.11%-0.91%+3.99%-3.73%+3.68%+2.69%+10.88%+12.47%3,279
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.56%+8.28%+8.51%+10.73%+10.63%+11.11%+15.90%+19.29%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-2.11%-0.89%+3.97%-3.65%+3.62%+2.63%+11.47%+11.07%1,230
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.53%+8.20%+8.42%+10.58%+10.48%+10.94%+15.55%+18.38%
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+3.29%+5.35%+8.18%+4.98%+4.88%+4.66%+8.90%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.74%+3.42%+3.39%+4.34%+4.32%+4.80%+6.45%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+1.10%+2.32%+3.46%+2.51%N/AN/AN/A+1.18%684
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.01%+1.98%+3.17%+2.20%N/AN/AN/A+1.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.26%+1.89%+1.83%+2.03%N/AN/AN/A+2.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.41%+1.33%+1.33%+1.70%N/AN/AN/A+1.72%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+0.40%+1.56%+3.35%N/AN/AN/AN/A+2.02%149
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+1.45%+3.07%+5.29%N/AN/AN/AN/A+4.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.73%+3.35%+3.26%N/AN/AN/AN/A+3.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.81%+2.65%+2.66%N/AN/AN/AN/A+2.96%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-0.50%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.54%36
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+1.90%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.42%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.22%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.95%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+1.21%+2.39%+7.19%-2.11%+4.87%+2.99%+14.18%+10.38%10,756
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.53%+8.27%+8.39%+10.69%+9.95%+10.93%+14.19%+14.97%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-0.62%+1.89%+6.46%-3.99%+2.82%+2.92%+10.11%+8.80%2,162
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.35%+10.08%+10.12%+12.49%+12.69%+12.93%+17.19%+19.86%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-1.37%-0.11%+4.19%-4.37%N/AN/AN/A-7.30%691
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.67%+9.41%+9.66%+11.70%N/AN/AN/A+11.73%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+1.28%+3.57%+6.80%N/AN/AN/AN/A+2.54%76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.44%+11.33%+11.40%N/AN/AN/AN/A+12.03%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.78%+6.32%+11.63%+3.78%+7.21%+5.92%+14.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.67%+8.07%+8.07%+10.51%+10.38%+11.60%+15.57%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+2.16%+5.40%+10.58%+2.69%+7.99%+5.39%+12.94%+9.76%2,666
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.73%+9.11%+9.09%+11.80%+11.36%+12.86%+16.93%+20.77%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+2.27%+5.83%+11.30%+3.44%+8.08%+5.63%+13.89%+10.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.82%+9.17%+9.15%+11.84%+11.49%+13.14%+17.09%+21.07%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.74%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.40%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+7.64%+7.43%+5.58%+7.28%-5.00%-1.55%N/A+1.01%934
LBMA Gold Price PM+7.21%+6.19%+5.54%+8.08%-2.10%+1.25%N/A+3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.66%+10.70%+11.16%+10.02%+9.74%+11.17%N/A+14.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.90%+10.30%+9.91%+9.58%+9.91%+12.21%N/A+15.16%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-7.00%+7.19%+11.41%-14.00%+1.06%N/AN/A+3.84%124
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-1.62%+10.13%+13.39%-5.19%+2.84%N/AN/A+2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.09%+12.51%+13.24%+15.03%+12.33%N/AN/A+14.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.71%+10.18%+10.60%+12.21%+11.04%N/AN/A+14.31%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-1.34%+0.86%+3.37%-5.50%-0.34%N/AN/A+1.06%1,031
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.22%+0.70%+2.67%-5.94%+0.61%N/AN/A+2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.68%+13.86%+13.76%+15.34%+13.69%N/AN/A+15.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.57%+11.96%+12.38%+13.42%+11.58%N/AN/A+12.90%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-8.35%-6.09%-1.63%-17.67%+2.03%N/AN/A-5.01%78
MSCI Japan Index (USD hedged)-5.79%+1.10%+2.45%-12.42%+5.18%N/AN/A-1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.41%+15.46%+15.46%+15.72%+16.16%N/AN/A+19.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.69%+14.49%+14.75%+17.24%+15.75%N/AN/A+19.31%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+3.53%+16.57%+20.29%+11.57%N/AN/AN/A+10.60%421
MSCI World Net Index NETR USD-2.80%+7.36%+11.94%-4.21%N/AN/AN/A+5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.36%+9.24%+9.33%+11.11%N/AN/AN/A+9.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.05%+9.70%+10.41%+12.18%N/AN/AN/A+9.96%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.35%+3.33%+5.22%+4.42%N/AN/AN/A+3.48%354
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.22%+5.22%+6.47%+7.54%N/AN/AN/A+3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.27%+1.28%+1.42%+1.77%N/AN/AN/A+1.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+2.03%+2.03%+2.89%N/AN/AN/A+3.06%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-1.42%+8.01%+15.32%-1.26%N/AN/AN/A+1.76%167
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-6.30%+2.10%+10.83%-5.50%N/AN/AN/A-4.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.05%+15.65%+15.77%+19.51%N/AN/AN/A+18.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.21%+19.13%+18.84%+18.60%N/AN/AN/A+18.24%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-4.63%+10.33%+20.26%-1.40%N/AN/AN/A+0.97%258
MSCI AC World Information Technology Index-4.49%+14.07%+19.16%-0.04%N/AN/AN/A+7.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.78%+18.80%+19.08%+21.45%N/AN/AN/A+19.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.49%+13.17%+15.42%+18.73%N/AN/AN/A+17.32%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)-6.13%-0.11%-6.06%N/AN/AN/AN/A-4.19%9
MSCI India Index-8.78%+2.45%-3.17%N/AN/AN/AN/A-0.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.60%+11.88%+11.57%N/AN/AN/AN/A+12.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.05%+15.10%+14.78%N/AN/AN/AN/A+15.54%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)+1.30%+1.69%+2.07%+1.68%+0.96%+1.38%N/A+1.42%193
เกณฑ์มาตรฐาน(15)+1.68%+2.63%+3.72%+3.00%+2.57%+4.14%N/A+3.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.61%+1.41%+1.43%+1.40%+1.34%+1.46%N/A+1.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.11%+1.95%+1.90%+2.27%+2.24%+2.45%N/A+2.93%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)+1.38%+1.85%+2.68%+1.35%+1.35%+1.57%N/A+1.76%1,467
เกณฑ์มาตรฐาน(16)+2.14%+3.72%+5.82%+3.48%+3.75%+5.73%N/A+4.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.24%+2.03%+2.05%+2.27%+2.17%+2.33%N/A+2.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.68%+3.42%+3.39%+4.27%+4.20%+4.61%N/A+5.47%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(7)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(8)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(9)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(10)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(11)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(12)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(13)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(14)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(15)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(16)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%