กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.31%+0.56%+0.48%+1.01%+0.94%+1.08%+1.44%+1.84%19,394
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.35%+0.66%+0.58%+1.23%+1.17%+1.26%+1.56%+1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.05%+0.04%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.03%+0.03%+0.02%+0.02%+0.04%+0.19%+0.37%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.32%+0.58%+0.50%+1.03%+0.97%+1.20%+1.57%+1.69%1,827
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.36%+0.67%+0.59%+1.29%+1.22%+1.29%+1.57%+1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.05%+0.04%+0.04%+0.06%+0.08%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.04%+0.08%+0.09%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.59%+1.07%+0.83%+1.61%+1.64%+2.05%+2.30%+2.82%7,081
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.15%+0.22%+0.20%+0.25%+0.33%+0.40%+0.44%+0.63%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.63%+1.13%+0.86%+1.64%+1.60%+2.06%+2.29%+3.25%3,501
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.19%+0.30%+0.28%+0.31%+0.36%+0.43%+0.45%+0.98%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.98%+2.04%+1.42%+3.15%+1.70%+2.91%+3.03%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.76%+0.92%+0.94%+0.86%+0.90%+1.08%+1.15%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.40%+0.77%+0.65%+1.41%+1.38%+1.60%+1.84%+3.50%54,798
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.35%+0.67%+0.58%+1.29%+1.22%+1.29%+1.58%+2.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.06%+0.06%+0.06%+0.05%+0.07%+0.14%+0.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.04%+0.08%+0.65%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.47%+0.85%+0.76%+1.54%+1.56%N/AN/A+1.55%42,065
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.46%+0.86%+0.75%+1.63%+1.54%N/AN/A+1.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.10%+0.10%+0.10%+0.10%+0.11%N/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.08%+0.08%+0.08%+0.07%+0.07%N/AN/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.92%+1.71%+1.25%+2.43%N/AN/AN/A+2.30%15,795
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.80%+1.79%+1.27%+2.59%N/AN/AN/A+2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.53%+0.67%+0.64%+0.59%N/AN/AN/A+0.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.38%+0.54%+0.50%+0.51%N/AN/AN/A+0.54%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-2.62%-3.04%+2.31%-7.07%+5.35%+2.56%+12.10%+7.91%401
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.33%+9.96%+8.79%+11.79%+10.63%+11.17%+16.01%+19.25%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-2.56%-2.95%+2.29%-6.83%+5.43%+2.67%+11.51%+10.52%2,067
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.13%+9.73%+8.58%+11.55%+10.48%+11.00%+16.02%+18.79%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-4.25%-5.21%+1.39%-10.08%+4.83%+3.04%+11.77%+12.49%408
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.02%+12.02%+11.13%+13.91%+12.99%+13.10%+17.37%+19.91%
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+0.28%+1.37%+3.50%-0.03%+4.69%+4.44%+9.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.07%+3.74%+3.20%+4.66%+4.34%+4.81%+6.60%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.80%+1.40%+1.05%+1.95%+1.79%+2.28%+2.38%+3.02%1,487
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.24%+1.20%+0.84%+1.97%+1.75%+1.99%+7.15%+6.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.32%+0.40%+0.38%+0.40%+0.49%+0.62%+0.64%+3.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.19%+0.33%+0.30%+0.31%+0.29%+3.42%+6.15%+8.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+0.96%+1.55%+2.23%+0.97%N/AN/AN/A+2.29%6,037
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.13%+0.85%+1.63%+0.69%N/AN/AN/A+2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.50%+1.79%+1.52%+1.92%N/AN/AN/A+1.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.25%+1.52%+1.30%+1.84%N/AN/AN/A+1.69%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+0.42%+0.86%+2.56%N/AN/AN/AN/A+0.44%2,750
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-0.01%+0.81%+2.62%N/AN/AN/AN/A-0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.37%+3.80%+3.31%N/AN/AN/AN/A+4.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.52%+3.05%+2.62%N/AN/AN/AN/A+3.73%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-2.61%-2.84%+2.30%-7.37%+5.58%+2.53%+14.75%+11.20%20,386
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.36%+9.87%+8.66%+11.49%+10.09%+11.07%+14.32%+14.87%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-2.63%-2.84%+2.27%-7.28%+5.81%+2.74%+14.17%+8.45%1,240
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.28%+9.82%+8.60%+11.61%+10.43%+11.37%+14.91%+18.31%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-3.63%-4.82%+1.85%-10.25%+4.08%+2.06%+10.62%+10.96%2,717
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.30%+11.64%+10.66%+13.64%+12.87%+13.07%+17.57%+23.06%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-3.62%-4.68%+1.89%-10.38%+4.00%+2.00%+10.79%+6.83%2,447
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.39%+11.63%+10.70%+13.63%+12.91%+13.11%+17.55%+20.12%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-6.22%-8.17%-0.62%-10.54%+10.58%+4.54%+12.95%+8.15%573
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.15%+12.41%+11.43%+14.39%+14.01%+13.89%+17.47%+19.95%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-3.02%-4.58%+1.66%-1.71%+14.03%+7.40%+12.87%+10.21%2,459
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.55%+11.14%+10.55%+13.21%+13.23%+13.88%+18.66%+21.87%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-6.10%-8.07%-0.61%-10.33%+10.83%+4.66%+13.64%+8.28%1,993
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.00%+12.26%+11.29%+14.31%+14.02%+13.92%+17.58%+20.40%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-3.60%-4.68%+1.88%-9.91%N/AN/AN/A-16.16%27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.19%+11.54%+10.62%+13.59%N/AN/AN/A+13.30%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-3.68%-4.76%+1.79%-10.13%+4.17%+2.26%+11.16%+9.67%673
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.24%+11.56%+10.65%+13.61%+12.78%+13.02%+17.37%+20.12%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-0.72%+0.49%+4.90%-2.58%+8.99%+5.42%+13.59%+8.33%2,001
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.50%+10.24%+8.67%+12.37%+11.53%+13.37%+18.02%+21.49%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-3.89%-7.23%+2.05%-14.94%+3.33%N/AN/A+5.87%535
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.39%+12.47%+11.65%+14.38%+14.04%N/AN/A+13.74%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-3.86%-5.33%+0.99%-8.98%N/AN/AN/A-1.55%2,259
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.08%+11.41%+10.36%+13.14%N/AN/AN/A+11.30%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-3.86%-5.33%+0.99%-8.94%N/AN/AN/A-10.92%294
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.08%+11.41%+10.36%+13.14%N/AN/AN/A+12.26%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-4.20%-3.03%+4.03%-5.76%N/AN/AN/A-1.12%128
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.92%+11.16%+10.31%+12.78%N/AN/AN/A+12.01%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.42%+0.70%+5.58%-3.21%+7.68%+6.01%+15.18%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.76%+9.45%+7.99%+11.39%+10.47%+11.64%+15.96%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-0.75%+0.39%+4.72%-2.43%+8.94%+5.72%+14.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.61%+10.47%+8.76%+12.68%+11.60%+13.35%+17.72%N/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-2.77%+0.42%-2.57%-3.83%-3.45%-1.68%+0.64%+0.70%451
LBMA Gold Price PM-1.47%+2.38%-1.40%-1.81%-1.81%-0.02%+2.04%+2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.71%+8.83%+9.19%+8.53%+9.67%+10.92%+14.59%+14.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.46%+7.87%+8.04%+8.23%+10.32%+12.14%+15.15%+15.40%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-3.30%+3.36%-0.57%-4.11%-0.24%-0.84%N/A-3.66%168
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-1.61%+6.25%+1.25%-1.35%+1.70%+1.20%N/A-1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.11%+9.83%+10.17%+9.46%+10.67%+11.83%N/A+13.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.06%+7.70%+7.77%+8.37%+10.81%+11.18%N/A+11.95%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-9.33%-4.04%+8.79%-24.23%-5.55%-22.30%-11.60%-11.58%258
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-9.33%-4.48%+8.57%-21.98%-2.94%-20.20%-9.22%-8.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.08%+29.75%+24.57%+28.47%+26.01%+30.77%+27.44%+27.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.05%+33.68%+25.53%+31.19%+28.05%+32.85%+28.97%+28.97%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+2.83%+4.87%+4.13%+3.45%+1.09%+1.65%N/A+2.64%213
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+3.97%+6.71%+5.13%+5.95%+2.23%+3.49%N/A+4.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.96%+2.79%+2.89%+2.74%+2.81%+2.93%N/A+3.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.02%+1.89%+1.90%+2.65%+2.92%+2.75%N/A+2.61%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-1.04%+3.67%+3.16%-2.49%+1.85%-3.13%N/A-2.89%68
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-1.01%+4.20%+3.09%-0.32%+3.78%-0.88%N/A-0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.38%+6.89%+6.56%+8.12%+8.68%+9.20%N/A+9.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.82%+6.35%+6.84%+8.44%+9.14%+9.21%N/A+8.89%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.65%+4.51%+4.09%+3.64%N/AN/AN/A+3.17%1,674
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.97%+6.71%+5.13%+5.95%N/AN/AN/A+1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.24%+1.58%+1.44%+1.78%N/AN/AN/A+1.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.02%+1.89%+1.90%+2.65%N/AN/AN/A+3.00%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.67%+4.51%+4.10%+3.70%N/AN/AN/A+3.13%12,998
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+3.97%+6.71%+5.13%+5.95%N/AN/AN/A+1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.24%+1.57%+1.43%+1.78%N/AN/AN/A+1.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.02%+1.89%+1.90%+2.65%N/AN/AN/A+3.00%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-4.25%-3.55%+5.57%-17.20%-0.02%+1.44%+4.15%+1.86%150
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-2.79%-3.26%+2.69%-9.91%+4.28%+3.46%+6.26%+2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.07%+18.32%+16.55%+18.06%+14.17%+13.77%+14.16%+15.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.16%+12.92%+11.00%+12.39%+11.22%+12.64%+14.32%+19.12%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+1.29%+3.58%+6.35%+2.17%+1.60%N/AN/A+3.04%2,320
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+1.54%+0.72%+5.77%+3.66%+3.31%N/AN/A+4.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.58%+3.93%+2.74%+3.77%+4.47%N/AN/A+5.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.90%+6.53%+5.86%+5.90%+5.43%N/AN/A+6.14%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+2.27%+6.07%+7.33%+4.49%N/AN/AN/A+1.30%1,256
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+0.74%+5.29%+6.54%+0.40%N/AN/AN/A-0.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.36%+3.72%+3.40%+4.22%N/AN/AN/A+4.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.61%+6.48%+6.68%+7.15%N/AN/AN/A+6.71%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+2.27%+6.07%+7.33%+4.49%+4.57%N/AN/A+3.32%2,929
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+0.74%+5.29%+6.54%+0.40%+6.79%N/AN/A+3.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.36%+3.72%+3.40%+4.22%+4.61%N/AN/A+5.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.61%+6.48%+6.68%+7.15%+5.94%N/AN/A+6.56%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+1.36%+3.61%+6.39%+2.24%+1.65%N/AN/A+1.45%1,252
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+1.54%+0.72%+5.77%+3.66%+3.31%N/AN/A+3.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.54%+3.93%+2.72%+3.76%+4.46%N/AN/A+5.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.90%+6.53%+5.86%+5.90%+5.43%N/AN/A+5.77%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+1.28%+4.47%+5.99%+3.33%N/AN/AN/A+1.10%257
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.79%+3.77%+2.90%+3.38%N/AN/AN/A+3.56%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+1.27%+4.47%+5.99%+3.33%N/AN/AN/A+2.11%918
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.79%+3.77%+2.90%+3.38%N/AN/AN/A+3.23%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-3.12%-6.40%+3.27%-7.79%-1.48%-0.22%+4.07%+0.24%48
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-0.75%-3.52%+2.87%-1.87%+0.80%+2.29%+5.07%+2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.98%+11.84%+10.18%+10.82%+9.95%+10.18%+11.08%+13.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.62%+8.48%+7.22%+7.77%+6.98%+7.52%+8.78%+10.86%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-3.07%-0.74%+5.34%-8.05%+9.49%+3.14%+1.81%-4.56%89
MSCI BRIC Net TR(10)-5.28%-6.87%-1.18%-13.77%+4.66%-0.55%+5.12%-0.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.60%+15.32%+14.14%+16.19%+15.12%+16.91%+18.50%+24.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.31%+16.31%+15.93%+17.22%+15.66%+17.73%+20.40%+25.01%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-7.92%-6.01%+1.01%-14.77%+1.76%+0.19%N/A-0.76%495
Hang Seng China Enterprise-8.63%-6.61%+0.58%-14.65%+1.42%-0.77%N/A-1.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.21%+16.91%+16.07%+17.12%+16.82%+20.26%N/A+21.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.61%+17.91%+17.16%+18.82%+18.10%+21.44%N/A+22.72%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-3.62%+2.68%+5.30%+6.98%+5.35%-3.43%N/A-3.01%190
MSCI EM Latin America Index-4.95%-1.23%+1.20%+3.13%+5.12%-4.49%N/A-3.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.04%+19.72%+20.40%+22.89%+20.34%+21.57%N/A+20.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.63%+19.46%+19.47%+21.68%+20.91%+22.84%N/A+22.14%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-3.65%-3.11%+6.90%-8.92%+1.82%+4.99%N/A+8.15%162
ดัชนี MSCI North America (บาท)(11)-0.35%-3.08%+8.72%+2.67%+7.30%+8.85%N/A+13.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.02%+17.51%+14.01%+16.56%+13.35%+13.98%N/A+13.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.42%+17.11%+13.13%+15.23%+12.69%+13.54%N/A+13.22%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+0.01%+2.48%+5.78%-7.39%-0.84%-0.27%N/A+1.04%99
MSCI Emerging Market TR Net-4.73%-3.47%+0.92%-11.90%+3.07%-1.31%N/A+0.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.16%+10.70%+10.39%+12.85%+10.87%+11.65%N/A+11.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.40%+13.04%+11.98%+13.77%+12.47%+13.50%N/A+13.09%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+0.82%+0.72%+9.47%-10.65%-0.78%+1.08%N/A+4.61%261
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+0.69%+2.21%+8.81%-3.12%+0.78%+0.58%N/A+4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.67%+15.72%+13.59%+14.86%+13.23%+14.11%N/A+13.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.61%+13.28%+11.45%+12.45%+12.98%+14.21%N/A+14.00%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-5.93%-9.98%+1.07%-2.11%N/AN/AN/A-2.38%141
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-4.39%-9.87%+0.26%+2.57%N/AN/AN/A-0.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.14%+17.08%+14.66%+15.51%N/AN/AN/A+15.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.10%+15.17%+13.39%+13.38%N/AN/AN/A+13.48%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-5.93%-9.98%+1.07%-2.13%-0.74%N/AN/A+2.31%5,487
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-4.39%-9.87%+0.26%+2.57%+0.71%N/AN/A+4.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.15%+17.08%+14.66%+15.51%+13.90%N/AN/A+15.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.10%+15.17%+13.39%+13.63%+11.57%N/AN/A+12.94%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-4.05%-6.50%+5.79%-15.81%-2.93%N/AN/A+0.01%81
S&P Developed SmallCap TR(12)-3.93%-4.32%+7.58%-9.36%+3.50%N/AN/A+5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.47%+14.42%+11.84%+12.94%+11.99%N/AN/A+12.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.04%+14.29%+11.77%+12.68%+11.29%N/AN/A+11.95%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+3.00%+7.23%+15.74%-3.48%+4.61%N/AN/A+7.12%1,367
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+3.81%+9.85%+16.46%+5.76%+7.12%N/AN/A+8.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.38%+14.24%+11.73%+13.72%+12.43%N/AN/A+14.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.60%+12.87%+10.45%+11.90%+10.55%N/AN/A+11.84%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-8.28%-10.28%-0.14%-15.20%+4.04%N/AN/A+1.00%1,309
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX-3.64%-6.31%+3.81%-8.70%+6.20%N/AN/A+3.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.34%+16.28%+14.71%+14.81%+16.72%N/AN/A+20.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.06%+15.03%+13.43%+14.79%+14.56%N/AN/A+15.50%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-4.35%+1.42%+6.66%-13.47%+12.02%N/AN/A+2.70%1,474
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-6.88%+0.58%+5.32%-15.61%+8.09%N/AN/A-1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.18%+17.97%+16.20%+20.21%+16.17%N/AN/A+17.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.38%+18.38%+19.30%+18.40%+15.17%N/AN/A+16.44%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+1.76%-1.64%-1.06%-2.46%N/AN/AN/A-6.01%191
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-2.08%-5.77%-5.60%-6.38%N/AN/AN/A-3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.82%+7.49%+7.56%+8.62%N/AN/AN/A+9.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.78%+5.83%+5.89%+6.37%N/AN/AN/A+6.51%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+4.08%+6.07%+13.27%+10.15%N/AN/AN/A+6.79%989
MSCI World Net Index NETR USD-0.83%-2.44%+7.58%-1.36%N/AN/AN/A+5.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.16%+12.01%+9.20%+11.06%N/AN/AN/A+9.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.79%+13.32%+10.94%+11.99%N/AN/AN/A+9.89%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-3.70%+4.79%+11.80%-10.17%N/AN/AN/A+4.45%1,013
MSCI AC World Information Technology Index+1.02%+2.33%+12.95%-1.03%N/AN/AN/A+11.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.20%+20.56%+18.25%+20.79%N/AN/AN/A+17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.18%+19.86%+16.90%+19.08%N/AN/AN/A+15.99%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)-2.55%-6.97%+3.69%-5.91%N/AN/AN/A+4.49%267
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-2.66%-6.45%+4.31%-5.25%N/AN/AN/A+5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.30%+17.88%+13.92%+16.22%N/AN/AN/A+14.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.05%+16.13%+14.92%+15.45%N/AN/AN/A+15.69%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)-0.58%-0.86%+9.81%+0.89%N/AN/AN/A+6.24%222
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-0.35%+0.71%+11.61%+3.13%N/AN/AN/A+8.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.14%+16.38%+12.62%+14.88%N/AN/AN/A+13.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.63%+16.87%+14.14%+14.51%N/AN/AN/A+11.74%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-4.70%-12.07%+4.66%-21.00%N/AN/AN/A+2.90%750
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-2.66%-9.04%+1.22%-15.50%N/AN/AN/A-1.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.22%+21.26%+17.70%+20.82%N/AN/AN/A+18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.70%+20.34%+15.59%+18.22%N/AN/AN/A+15.99%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-4.57%-12.05%+4.83%-21.14%N/AN/AN/A+2.73%816
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-2.66%-9.04%+1.22%-15.50%N/AN/AN/A-1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.05%+21.29%+17.63%+20.94%N/AN/AN/A+18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.70%+20.34%+15.59%+18.22%N/AN/AN/A+16.01%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-2.64%-1.59%+9.95%-4.59%N/AN/AN/A+0.59%128
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-4.34%-4.61%+9.45%-5.31%N/AN/AN/A+1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.31%+13.82%+10.80%+12.77%N/AN/AN/A+11.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%+21.28%+18.07%+18.57%N/AN/AN/A+15.37%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+8.48%+0.58%+1.75%-7.39%N/AN/AN/A-3.83%856
MSCI India Index+10.44%+3.77%+5.45%+6.04%N/AN/AN/A+1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.11%+12.94%+11.94%+12.96%N/AN/AN/A+11.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.54%+16.18%+15.08%+16.43%N/AN/AN/A+15.22%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+2.73%+21.28%+28.48%-6.65%N/AN/AN/A-6.83%2,904
ดัชนี MSCI China A Onshore-2.82%+12.56%+18.17%-11.98%N/AN/AN/A-15.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.41%+23.74%+23.12%+25.76%N/AN/AN/A+24.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.22%+25.87%+26.51%+25.90%N/AN/AN/A+24.67%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-6.02%-0.83%+2.81%-14.21%N/AN/AN/A-14.18%655
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-4.88%+0.99%+4.31%-11.94%N/AN/AN/A-12.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.56%+15.10%+13.54%+18.01%N/AN/AN/A+17.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+37.43%+30.11%+31.67%+28.31%N/AN/AN/A+26.50%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-1.33%+1.79%+6.43%-7.09%N/AN/AN/A-11.81%735
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-2.35%+0.82%+7.30%-1.85%N/AN/AN/A-6.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.96%+12.86%+12.21%+16.92%N/AN/AN/A+17.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.98%+16.51%+15.94%+18.41%N/AN/AN/A+20.06%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-6.63%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-3.74%11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.55%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+14.56%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-6.63%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-3.74%39
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.56%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+14.56%
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-4.47%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.80%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+5.01%+9.34%+15.81%+12.27%+0.47%N/AN/A+0.62%85
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+2.12%+2.66%+9.78%+5.47%-1.15%N/AN/A-0.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.37%+10.16%+8.15%+9.67%+10.24%N/AN/A+10.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.54%+11.01%+9.56%+10.25%+10.03%N/AN/A+10.02%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-1.77%-1.88%+1.64%-5.00%+4.28%+2.46%+10.76%+7.65%7,489
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.90%+6.91%+6.07%+8.20%+7.35%+7.94%+10.15%+10.69%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.42%+0.70%+5.58%-3.21%+7.68%+6.01%+15.18%+10.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.76%+9.45%+7.99%+11.39%+10.47%+11.64%+15.96%+19.12%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-2.55%-3.15%+1.52%-6.67%+2.97%+1.62%+7.71%+6.13%736
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.29%+8.28%+7.65%+9.64%+8.91%+8.98%+12.48%+14.68%
เกณฑ์มาตรฐาน(13)-0.17%+0.73%+4.12%-1.78%+5.82%+4.69%+11.22%+8.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.48%+6.62%+5.68%+8.09%+7.37%+8.60%+11.75%+13.39%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-2.61%-2.85%+2.36%-7.30%+5.45%+2.40%+14.43%+10.92%37,973
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.53%+10.02%+8.79%+11.88%+10.34%+11.17%+14.36%+14.76%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-3.69%-4.84%+1.75%-10.14%+3.85%+1.93%+10.76%+8.46%3,170
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.35%+11.62%+10.68%+13.63%+12.83%+12.99%+17.51%+20.00%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-6.01%-7.19%-0.96%-7.70%+6.29%+3.32%+10.63%+8.33%3,965
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.80%+10.90%+10.18%+13.49%+12.84%+13.29%+17.57%+19.62%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.42%+0.70%+5.58%-3.21%+7.68%+6.01%+15.18%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.76%+9.45%+7.99%+11.39%+10.47%+11.64%+15.96%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-0.87%+0.09%+4.43%-3.02%+8.08%+5.03%+13.29%+9.34%3,779
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.49%+10.34%+8.66%+12.56%+11.46%+13.17%+17.54%+20.94%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-0.75%+0.39%+4.72%-2.43%+8.94%+5.72%+14.24%+10.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.61%+10.47%+8.76%+12.68%+11.60%+13.35%+17.72%+21.28%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.59%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.21%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-2.57%-3.73%+3.68%-7.51%N/AN/AN/A+1.51%1,008
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.16%+9.66%+8.48%+10.40%N/AN/AN/A+8.92%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-3.66%-7.22%+2.36%-15.86%N/AN/AN/A-2.43%904
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.17%+12.52%+11.57%+14.37%N/AN/AN/A+12.41%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-3.66%-4.87%+1.08%-8.46%N/AN/AN/A-9.97%2,632
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.81%+11.02%+10.09%+12.82%N/AN/AN/A+12.11%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-5.67%-6.73%+0.21%N/AN/AN/AN/A-3.71%158
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.10%+12.09%+11.43%N/AN/AN/AN/A+12.13%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.42%+0.70%+5.58%-3.21%+7.68%+6.01%+15.18%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.76%+9.45%+7.99%+11.39%+10.47%+11.64%+15.96%N/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.31%+0.56%+0.48%+1.02%+0.95%+1.10%+1.45%+1.87%1,573
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.40%+0.77%+0.66%+1.48%+1.43%+1.48%+1.69%+1.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.05%+0.04%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.07%+0.18%+0.19%+0.13%+0.09%+0.11%+0.24%+0.40%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.38%+0.83%+0.63%+1.36%+1.21%+1.70%+2.11%+2.27%5,873
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.15%+0.19%+0.18%+0.24%+0.37%+0.50%+0.55%+2.27%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.81%+1.77%+1.22%+2.60%+1.69%+1.93%+2.06%+1.90%513
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.63%+0.84%+0.82%+0.77%+0.97%+0.98%+0.83%+0.70%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.78%+1.30%+1.04%+1.74%+1.70%+1.97%+1.91%+1.81%282
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.23%+0.29%+0.27%+0.31%+0.37%+0.45%+0.45%+0.43%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.98%+2.04%+1.42%+3.15%+1.70%+2.91%+3.03%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.76%+0.92%+0.94%+0.86%+0.90%+1.08%+1.15%N/A
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+1.06%+2.02%+1.50%N/AN/AN/AN/A+2.05%70
เกณฑ์มาตรฐาน(14)+0.80%+1.79%+1.27%N/AN/AN/AN/A+1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.65%+0.84%+0.87%N/AN/AN/AN/A+0.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.38%+0.54%+0.50%N/AN/AN/AN/A+0.53%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-2.58%-3.20%+2.17%-7.40%+5.07%+2.28%+11.66%+12.48%3,270
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.25%+9.82%+8.64%+11.79%+10.69%+11.18%+16.18%+19.37%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-2.54%-3.06%+2.19%-7.20%+4.97%+2.22%+11.76%+11.08%1,157
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.14%+9.67%+8.52%+11.63%+10.54%+11.01%+15.86%+18.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+0.28%+1.37%+3.50%-0.03%+4.69%+4.44%+9.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.07%+3.74%+3.20%+4.66%+4.34%+4.81%+6.60%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+0.89%+1.43%+2.10%+0.76%N/AN/AN/A+0.48%667
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.13%+0.85%+1.63%+0.69%N/AN/AN/A+1.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.48%+1.75%+1.49%+1.88%N/AN/AN/A+1.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.25%+1.52%+1.30%+1.84%N/AN/AN/A+1.74%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+0.40%+0.62%+2.06%N/AN/AN/AN/A+0.75%122
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-0.01%+0.81%+2.62%N/AN/AN/AN/A+1.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.28%+3.46%+3.10%N/AN/AN/AN/A+3.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.52%+3.05%+2.62%N/AN/AN/AN/A+3.02%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-2.60%-2.88%+2.21%-7.30%+5.40%+2.41%+14.58%+10.08%10,393
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.34%+9.79%+8.60%+11.58%+10.09%+11.05%+14.32%+15.05%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-3.62%-4.77%+1.78%-10.12%+3.78%+1.91%+10.77%+8.54%2,104
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.24%+11.52%+10.58%+13.58%+12.80%+12.97%+17.49%+19.96%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-3.74%-4.75%+1.10%-8.45%N/AN/AN/A-9.70%675
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.79%+10.97%+10.09%+12.72%N/AN/AN/A+12.00%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)-5.69%-6.94%+0.06%N/AN/AN/AN/A-3.92%66
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.07%+12.16%+11.41%N/AN/AN/AN/A+12.21%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.42%+0.70%+5.58%-3.21%+7.68%+6.01%+15.18%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.76%+9.45%+7.99%+11.39%+10.47%+11.64%+15.96%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-0.62%+0.24%+5.02%-3.32%+8.36%+5.43%+13.70%+9.48%2,502
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.66%+10.57%+8.93%+12.70%+11.50%+12.90%+17.39%+20.86%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-0.47%+0.60%+5.53%-2.94%+8.58%+5.78%+14.66%+10.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.78%+10.66%+9.02%+12.77%+11.63%+13.18%+17.54%+21.16%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.38%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.46%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-2.78%+0.40%-2.58%-7.35%-5.45%-2.97%N/A+0.19%870
LBMA Gold Price PM-1.47%+2.38%-1.40%-1.81%-1.81%-0.02%N/A+2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.74%+8.85%+9.21%+8.65%+9.78%+10.99%N/A+14.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.46%+7.87%+8.04%+8.23%+10.32%+12.14%N/A+15.18%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+0.80%+0.74%+9.44%-10.51%-0.73%N/AN/A+3.58%122
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+0.69%+2.21%+8.81%-3.12%+0.78%N/AN/A+1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.74%+15.71%+13.62%+14.83%+13.25%N/AN/A+14.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.61%+13.28%+11.45%+12.45%+12.98%N/AN/A+14.49%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-5.94%-9.85%+1.09%-2.05%-0.72%N/AN/A+0.60%1,019
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-4.39%-9.87%+0.26%+2.57%+0.71%N/AN/A+2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.16%+16.96%+14.64%+15.40%+13.86%N/AN/A+15.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.10%+15.17%+13.39%+13.38%+11.81%N/AN/A+13.01%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-8.00%-13.03%-2.19%-18.03%-1.29%N/AN/A-5.40%75
MSCI Japan Index (USD hedged)-3.62%-9.91%+1.03%-9.10%+2.23%N/AN/A-2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.56%+16.71%+15.48%+15.10%+17.40%N/AN/A+19.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.16%+19.17%+14.86%+16.80%+17.01%N/AN/A+19.51%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+4.14%+6.17%+13.34%+10.30%N/AN/AN/A+8.74%375
MSCI World Net Index NETR USD-0.83%-2.44%+7.58%-1.36%N/AN/AN/A+4.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.21%+11.92%+9.22%+10.99%N/AN/AN/A+9.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.79%+13.32%+10.94%+11.99%N/AN/AN/A+10.02%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.65%+4.50%+4.09%+3.72%N/AN/AN/A+3.27%337
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.97%+6.71%+5.13%+5.95%N/AN/AN/A+3.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.24%+1.58%+1.44%+1.77%N/AN/AN/A+1.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.02%+1.89%+1.90%+2.65%N/AN/AN/A+3.00%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-4.35%+1.55%+6.77%-13.49%N/AN/AN/A-2.76%155
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-6.88%+0.58%+5.32%-15.61%N/AN/AN/A-7.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.03%+17.85%+16.10%+20.19%N/AN/AN/A+19.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.38%+18.38%+19.30%+18.40%N/AN/AN/A+18.17%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-3.70%+4.72%+11.76%-10.02%N/AN/AN/A-3.36%236
MSCI AC World Information Technology Index+1.02%+2.33%+12.95%-1.03%N/AN/AN/A+5.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.07%+20.40%+18.13%+20.66%N/AN/AN/A+19.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.18%+19.86%+16.90%+19.08%N/AN/AN/A+17.83%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+8.37%+1.15%+2.18%N/AN/AN/AN/A+4.21%8
MSCI India Index+10.44%+3.77%+5.45%N/AN/AN/AN/A+8.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.88%+12.39%+11.66%N/AN/AN/AN/A+12.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.54%+16.18%+15.08%N/AN/AN/AN/A+15.99%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)-0.19%+0.39%+0.46%-0.36%+0.94%+1.17%N/A+1.21%187
เกณฑ์มาตรฐาน(15)+0.15%+1.11%+1.58%+0.57%+2.69%+2.71%N/A+2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.07%+1.27%+1.23%+1.33%+1.33%+1.45%N/A+1.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.67%+2.05%+1.75%+2.35%+2.23%+2.45%N/A+2.95%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)-0.49%+0.04%+0.62%-1.25%+1.39%+1.32%N/A+1.50%1,410
เกณฑ์มาตรฐาน(16)-0.01%+1.10%+2.56%-0.34%+3.96%+3.60%N/A+3.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.73%+2.08%+1.89%+2.33%+2.16%+2.33%N/A+2.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.11%+3.87%+3.25%+4.55%+4.20%+4.63%N/A+5.50%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(7)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(8)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(9)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(10)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(11)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(12)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(13)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(14)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(15)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(16)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%