กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.33%+0.64%+0.91%+1.15%+0.98%+1.06%+1.47%+1.82%20,994
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.36%+0.71%+1.05%+1.32%+1.20%+1.25%+1.58%+1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.05%+0.05%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.03%+0.02%+0.02%+0.04%+0.18%+0.36%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.34%+0.66%+0.94%+1.18%+1.01%+1.15%+1.60%+1.68%1,552
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.38%+0.74%+1.08%+1.38%+1.25%+1.29%+1.60%+1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.05%+0.05%+0.04%+0.05%+0.08%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.04%+0.04%+0.03%+0.04%+0.03%+0.04%+0.08%+0.09%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+1.12%+1.88%+2.33%+2.85%+1.93%+2.17%+2.45%+2.85%7,120
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.71%+0.54%+0.46%+0.42%+0.37%+0.43%+0.45%+0.63%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+1.26%+2.10%+2.54%+3.13%+1.96%+2.21%+2.46%+3.28%805
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.87%+0.67%+0.58%+0.53%+0.43%+0.47%+0.47%+0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+5.42%+7.62%+8.54%+9.94%+3.76%+4.09%+3.76%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.93%+2.27%+1.98%+1.76%+1.25%+1.29%+1.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.45%+0.86%+1.24%+1.57%+1.42%+1.56%+1.90%+3.47%49,440
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.38%+0.74%+1.09%+1.38%+1.25%+1.28%+1.60%+2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.07%+0.06%+0.06%+0.06%+0.07%+0.14%+0.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.04%+0.04%+0.03%+0.04%+0.03%+0.04%+0.08%+0.64%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.58%+1.06%+1.51%+1.87%+1.64%N/AN/A+1.62%38,233
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.50%+0.97%+1.41%+1.78%+1.58%N/AN/A+1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.16%+0.14%+0.12%+0.12%+0.11%N/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.10%+0.10%+0.09%+0.09%+0.07%N/AN/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+1.50%+2.70%+3.40%+4.31%N/AN/AN/A+2.76%30,570
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+1.99%+3.15%+3.95%+4.94%N/AN/AN/A+2.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.05%+0.87%+0.83%+0.79%N/AN/AN/A+0.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.17%+0.93%+0.83%+0.77%N/AN/AN/A+0.63%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-6.84%-4.49%-0.45%-12.25%+3.29%+0.87%+9.24%+7.46%306
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.01%+9.73%+9.58%+10.91%+10.45%+11.19%+15.63%+19.07%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-6.84%-4.55%-0.54%-12.18%+3.31%+1.00%+9.51%+10.13%1,891
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.93%+9.62%+9.43%+10.75%+10.32%+11.01%+15.69%+18.66%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-7.53%-5.53%-0.80%-15.85%+2.65%+1.43%+9.03%+12.08%399
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.80%+11.39%+11.24%+12.80%+12.59%+13.17%+17.09%+19.77%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.40%+4.64%+8.05%+3.04%+5.11%+3.89%+8.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.47%+3.92%+3.76%+4.36%+4.21%+4.85%+6.40%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+1.49%+2.60%+3.15%+3.82%+2.24%+2.49%+2.60%+3.07%1,880
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+1.33%+1.83%+2.48%+3.32%+2.05%+1.11%+5.66%+6.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.92%+0.75%+0.67%+0.61%+0.53%+0.66%+0.66%+3.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.63%+0.47%+0.44%+0.41%+0.32%+3.27%+5.87%+8.63%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+0.72%+3.02%+4.90%+3.23%N/AN/AN/A+3.14%4,453
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-0.28%+1.34%+2.83%+1.05%N/AN/AN/A+2.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.48%+2.13%+1.96%+2.16%N/AN/AN/A+2.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.71%+1.52%+1.47%+1.71%N/AN/AN/A+1.69%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-1.52%+1.13%+3.56%-0.36%N/AN/AN/A+1.08%1,707
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-1.37%+1.42%+4.01%-0.18%N/AN/AN/A+0.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.43%+4.02%+3.79%+4.23%N/AN/AN/A+4.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.48%+3.08%+2.97%+3.44%N/AN/AN/A+3.64%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-4.26%-1.92%N/AN/AN/AN/AN/A-2.07%363
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-2.46%+1.50%N/AN/AN/AN/AN/A+1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.93%+6.22%N/AN/AN/AN/AN/A+6.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.33%+4.68%N/AN/AN/AN/AN/A+4.68%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-3.74%-0.86%+3.65%-8.73%+4.53%+1.22%+12.56%+11.00%20,335
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.82%+9.63%+9.43%+10.84%+9.96%+11.06%+14.21%+14.77%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-3.91%-1.05%+3.45%-8.84%+4.52%+1.32%+12.59%+8.34%1,165
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.19%+9.83%+9.55%+10.92%+10.23%+11.36%+14.49%+18.17%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-7.99%-5.49%-1.05%-16.17%+1.82%+0.43%+7.69%+10.64%2,467
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.05%+11.18%+11.08%+12.63%+12.46%+13.17%+17.15%+22.93%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-7.99%-5.46%-1.00%-16.21%+1.77%+0.36%+7.86%+6.48%2,198
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.03%+11.19%+11.09%+12.63%+12.49%+13.20%+17.13%+19.98%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-7.55%-5.94%-2.64%-18.63%+8.37%+3.33%+10.94%+7.83%515
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.88%+13.71%+12.94%+14.10%+13.79%+14.16%+17.19%+19.85%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-5.54%-0.54%+1.49%-10.54%+10.83%+5.27%+10.89%+9.98%2,312
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.07%+12.03%+11.71%+12.65%+12.87%+13.85%+18.34%+21.72%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-7.28%-5.65%-2.42%-18.32%+8.69%+3.47%+10.61%+7.98%1,892
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.59%+13.47%+12.75%+13.89%+13.80%+14.17%+17.22%+20.29%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-7.76%-5.28%-0.85%-15.73%N/AN/AN/A-14.46%25
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.75%+10.96%+10.93%+12.47%N/AN/AN/A+12.90%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-7.76%-5.36%-0.93%-15.94%+1.89%+0.62%+8.26%+9.27%665
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.75%+10.98%+10.95%+12.49%+12.37%+13.09%+16.94%+19.98%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-5.73%+0.29%+5.61%-4.67%+7.94%+3.35%+10.86%+8.15%2,010
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.55%+10.95%+10.35%+11.74%+11.21%+13.47%+17.40%+21.28%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-7.37%-1.93%+1.45%-19.89%+1.08%N/AN/A+5.14%450
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.41%+12.29%+12.20%+13.45%+13.57%N/AN/A+13.66%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-7.34%-5.27%-1.51%-14.56%N/AN/AN/A-2.32%2,043
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.71%+10.75%+10.72%+12.26%N/AN/AN/A+11.28%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-7.35%-5.27%-1.51%-14.51%N/AN/AN/A-10.28%253
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.71%+10.75%+10.72%+12.26%N/AN/AN/A+12.07%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-3.52%-0.88%+5.94%-9.61%N/AN/AN/A-0.07%117
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.15%+9.98%+10.42%+11.79%N/AN/AN/A+11.79%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.63%+1.67%+7.56%-3.85%+6.52%+3.82%+12.44%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.79%+9.53%+9.14%+10.61%+10.13%+11.71%+15.44%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-4.58%+1.57%+6.99%-3.16%+8.02%+3.76%+11.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.32%+10.79%+10.28%+11.86%+11.24%+13.44%+17.12%N/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+4.57%+10.02%+8.08%+16.66%-1.87%+1.34%+1.66%+1.67%461
LBMA Gold Price PM+5.11%+10.42%+9.22%+18.24%-0.31%+2.89%+3.14%+3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.38%+14.31%+13.14%+12.02%+10.29%+11.49%+14.71%+14.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.60%+12.78%+11.37%+10.83%+10.28%+12.39%+15.16%+15.37%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+4.49%+13.09%+13.23%+20.91%+1.35%+2.35%N/A-1.75%317
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+5.37%+14.42%+15.67%+24.28%+3.26%+4.42%N/A+0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.45%+15.13%+13.93%+12.74%+11.27%+12.40%N/A+13.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.18%+12.34%+11.28%+10.20%+11.76%+11.76%N/A+12.25%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-6.57%-14.15%+5.38%-32.90%-4.83%-21.24%-11.41%-11.50%279
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-7.66%-14.46%+4.56%-33.71%-2.61%-19.29%-9.97%-8.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+35.61%+32.18%+29.31%+32.25%+26.16%+31.84%+27.60%+27.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+40.40%+35.19%+31.97%+36.03%+28.31%+34.14%+29.25%+29.32%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.83%+4.31%+6.90%+7.08%+1.31%+2.29%N/A+2.84%356
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+2.25%+5.43%+8.72%+9.95%+2.56%+4.03%N/A+4.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.39%+3.83%+3.49%+3.37%+2.99%+3.06%N/A+3.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.96%+3.23%+2.84%+3.23%+3.25%+2.97%N/A+2.71%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-1.68%+3.75%+7.02%+7.75%+0.49%-1.57%N/A-2.23%65
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-0.78%+4.74%+7.67%+9.45%+2.38%+0.87%N/A+0.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.11%+6.20%+6.49%+7.07%+8.08%+9.20%N/A+8.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.46%+8.37%+7.96%+7.19%+9.42%+9.48%N/A+8.95%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.36%+1.62%+4.76%+4.42%+3.03%N/AN/A+3.03%1,631
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+2.25%+5.43%+8.72%+9.95%+2.56%N/AN/A+2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.90%+1.71%+1.67%+1.83%+1.62%N/AN/A+1.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.96%+3.23%+2.84%+3.23%+3.25%N/AN/A+3.25%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.36%+1.61%+4.77%+4.45%+3.00%N/AN/A+3.00%13,362
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+2.25%+5.43%+8.72%+9.95%+2.56%N/AN/A+2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.91%+1.71%+1.67%+1.83%+1.62%N/AN/A+1.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.96%+3.23%+2.84%+3.23%+3.25%N/AN/A+3.25%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+5.05%-1.11%+12.11%-4.53%+0.46%+2.50%+3.35%+2.30%157
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-1.53%-4.04%+3.31%-7.82%+2.34%+3.83%+4.87%+2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.39%+14.38%+15.38%+18.41%+14.26%+14.09%+14.06%+15.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.37%+10.87%+11.15%+12.89%+10.90%+12.83%+14.06%+18.95%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+1.36%+3.51%+10.04%+4.51%+2.65%N/AN/A+3.55%2,283
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+1.45%+1.24%+7.66%+1.02%+3.32%N/AN/A+4.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.71%+2.76%+2.77%+3.73%+4.20%N/AN/A+5.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.02%+6.03%+5.92%+6.37%+5.42%N/AN/A+6.13%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-0.09%+2.68%+9.83%+6.60%N/AN/AN/A+2.45%1,589
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-1.44%+0.37%+8.15%+3.30%N/AN/AN/A+0.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.32%+3.89%+3.83%+4.35%N/AN/AN/A+4.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.34%+6.73%+6.72%+7.62%N/AN/AN/A+6.65%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-0.09%+2.68%+9.83%+6.60%+3.61%N/AN/A+3.60%2,772
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-1.44%+0.37%+8.15%+3.30%+4.76%N/AN/A+4.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.32%+3.89%+3.83%+4.35%+4.26%N/AN/A+5.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.34%+6.73%+6.72%+7.62%+6.08%N/AN/A+6.55%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+1.32%+3.47%+9.97%+4.46%+2.66%N/AN/A+2.19%1,828
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+1.45%+1.24%+7.66%+1.02%+3.32%N/AN/A+3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.70%+2.72%+2.74%+3.71%+4.19%N/AN/A+4.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.02%+6.03%+5.92%+6.37%+5.42%N/AN/A+5.79%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+0.28%+2.95%+8.63%+5.10%N/AN/AN/A+2.39%222
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.81%+2.93%+2.93%+3.48%N/AN/AN/A+3.45%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+0.28%+2.95%+8.63%+5.10%N/AN/AN/A+2.96%781
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.81%+2.93%+2.93%+3.48%N/AN/AN/A+3.19%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-1.10%-2.13%+4.94%-7.84%-0.31%+0.78%+3.09%+0.37%49
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-0.04%-1.04%+3.78%-4.44%+1.47%+2.81%+4.18%+2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.75%+10.30%+10.27%+11.87%+9.45%+10.43%+11.02%+13.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.20%+7.61%+7.43%+8.34%+6.89%+7.68%+8.68%+10.79%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-2.82%-3.09%+7.77%+0.16%+6.17%+4.39%+0.31%-4.25%88
MSCI BRIC Net TR(9)-8.98%-14.00%-8.25%-13.47%-0.98%-1.57%+0.76%-1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.36%+15.12%+14.65%+16.36%+15.13%+17.07%+17.85%+24.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.88%+14.21%+15.06%+16.22%+15.32%+17.83%+19.92%+24.76%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-6.18%-11.35%-2.35%-10.87%-2.43%-0.78%N/A-1.08%486
Hang Seng China Enterprise-6.84%-13.46%-4.17%-12.44%-2.34%-1.56%N/A-2.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.13%+14.60%+15.32%+16.53%+16.53%+20.24%N/A+21.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.05%+15.52%+16.35%+17.97%+17.79%+21.41%N/A+22.50%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-4.12%-2.14%+3.97%+5.68%+1.36%-2.27%N/A-3.03%178
MSCI EM Latin America Index-6.49%-6.37%-2.48%-2.02%-0.32%-4.52%N/A-3.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.74%+18.28%+19.19%+20.84%+19.95%+21.66%N/A+20.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.00%+18.64%+19.08%+20.98%+20.36%+23.00%N/A+22.02%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-0.33%-2.49%+7.80%-9.26%+2.51%+4.72%N/A+7.89%149
ดัชนี MSCI North America (บาท)(10)+1.40%+2.16%+14.36%-1.37%+8.75%+9.57%N/A+13.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.11%+14.52%+14.38%+17.51%+13.78%+14.30%N/A+13.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.63%+13.40%+13.34%+16.61%+12.82%+13.83%N/A+13.23%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-3.93%-4.79%+3.52%-1.24%-3.19%-0.80%N/A+0.67%95
MSCI Emerging Market TR Net-5.38%-8.89%-2.20%-9.58%-0.76%-1.22%N/A-0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.96%+11.01%+10.66%+12.86%+10.78%+11.80%N/A+11.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.53%+12.37%+12.13%+13.70%+12.14%+13.70%N/A+13.06%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-4.19%-2.61%+9.21%-11.07%+0.51%+2.70%N/A+4.32%232
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-1.02%+1.02%+12.06%-1.65%+2.71%+2.72%N/A+5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.09%+13.50%+13.65%+15.87%+12.54%+14.31%N/A+13.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.74%+11.86%+11.69%+12.91%+11.23%+14.36%N/A+13.90%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-3.72%-6.59%-0.20%-12.28%N/AN/AN/A-2.65%132
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.87%-4.16%+1.70%-8.47%N/AN/AN/A+0.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.44%+14.20%+13.81%+16.29%N/AN/AN/A+14.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.68%+12.12%+12.20%+14.04%N/AN/AN/A+12.94%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-3.72%-6.59%-0.20%-12.28%+0.25%+0.73%N/A+1.91%4,891
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.87%-4.16%+1.70%-8.47%+2.05%+3.63%N/A+4.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.44%+14.20%+13.81%+16.29%+13.90%+15.75%N/A+15.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.68%+12.12%+12.20%+14.04%+11.56%+12.79%N/A+12.80%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-1.24%-2.15%+7.68%-12.51%+0.11%+1.10%N/A+0.36%82
S&P Developed SmallCap TR(11)-1.15%-2.64%+9.04%-10.47%+3.26%+5.78%N/A+5.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.09%+12.77%+12.58%+14.43%+11.13%+12.21%N/A+12.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.69%+11.53%+11.58%+13.74%+10.67%+11.91%N/A+11.91%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+0.26%+4.31%+21.93%+0.95%+6.86%N/AN/A+7.76%1,413
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+4.22%+9.55%+27.68%+13.49%+10.33%N/AN/A+9.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.31%+13.02%+12.60%+14.88%+12.00%N/AN/A+14.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.84%+9.52%+10.43%+12.80%+10.61%N/AN/A+11.77%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+0.39%-2.20%+4.62%-14.17%+6.33%N/AN/A+1.95%1,256
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+3.95%+2.91%+11.18%-7.75%+9.86%N/AN/A+5.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.06%+15.94%+15.48%+16.20%+15.07%N/AN/A+19.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.78%+14.26%+14.33%+16.61%+14.37%N/AN/A+15.49%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-1.53%-2.76%+11.20%-1.78%+9.15%N/AN/A+3.46%1,327
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-5.13%-8.12%+6.17%-5.84%+4.14%N/AN/A-1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.01%+16.56%+16.25%+19.30%+16.35%N/AN/A+17.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.26%+20.68%+19.60%+19.93%+16.23%N/AN/A+16.68%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-4.77%-3.77%-4.36%-8.40%-4.81%N/AN/A-6.39%155
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-4.47%-6.48%-10.71%-11.34%-5.32%N/AN/A-5.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.22%+7.29%+7.45%+8.04%+8.69%N/AN/A+9.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.16%+4.90%+5.58%+5.69%+6.39%N/AN/A+6.39%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+0.22%+4.36%+18.36%+7.20%+8.18%N/AN/A+7.54%1,307
MSCI World Net Index NETR USD+0.24%+0.69%+11.39%-3.65%+5.69%N/AN/A+5.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.58%+10.83%+10.24%+12.09%+10.10%N/AN/A+10.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.64%+11.07%+10.98%+13.02%+10.05%N/AN/A+10.02%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-3.49%-4.34%+11.60%-0.48%N/AN/AN/A+3.80%857
MSCI AC World Information Technology Index+2.31%+3.98%+21.62%+0.58%N/AN/AN/A+12.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.69%+20.97%+19.98%+22.63%N/AN/AN/A+18.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.06%+16.20%+16.69%+20.19%N/AN/AN/A+16.05%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+2.83%+3.41%+9.86%-7.77%N/AN/AN/A+6.31%163
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+2.93%+4.10%+11.02%-7.60%N/AN/AN/A+7.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.60%+11.97%+13.22%+16.46%N/AN/AN/A+14.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.09%+14.37%+14.89%+16.92%N/AN/AN/A+15.58%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+1.13%+4.92%+17.94%+0.90%N/AN/AN/A+8.44%181
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+1.70%+6.07%+21.19%+3.61%N/AN/AN/A+11.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.17%+12.62%+12.90%+16.23%N/AN/AN/A+13.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.18%+11.48%+13.08%+15.51%N/AN/AN/A+11.73%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+1.42%-0.35%+8.60%-17.37%N/AN/AN/A+4.11%677
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+3.81%-0.59%+4.47%-10.85%N/AN/AN/A-0.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.51%+15.87%+17.06%+20.50%N/AN/AN/A+17.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.52%+15.44%+15.98%+19.09%N/AN/AN/A+16.06%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+1.43%-0.36%+8.76%-17.35%N/AN/AN/A+3.96%683
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+3.81%-0.59%+4.47%-10.85%N/AN/AN/A+0.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.59%+15.88%+17.05%+20.58%N/AN/AN/A+18.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.52%+15.44%+15.98%+19.09%N/AN/AN/A+16.07%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+1.19%+3.63%+16.96%-1.18%N/AN/AN/A+3.29%97
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-1.57%-2.11%+11.80%-9.18%N/AN/AN/A+2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.19%+12.68%+12.02%+14.29%N/AN/AN/A+12.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.28%+12.29%+16.01%+19.31%N/AN/AN/A+14.98%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-2.50%-5.75%-5.07%+0.24%N/AN/AN/A-6.47%736
MSCI India Index-5.43%-8.20%-3.63%-0.92%N/AN/AN/A-3.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.21%+15.17%+13.71%+13.96%N/AN/AN/A+12.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.43%+18.46%+16.81%+17.92%N/AN/AN/A+15.85%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-0.42%+2.72%+37.52%+19.99%N/AN/AN/A-1.22%3,377
ดัชนี MSCI China A Onshore-3.16%-9.79%+17.18%+4.13%N/AN/AN/A-13.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.01%+20.28%+21.20%+23.81%N/AN/AN/A+22.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.99%+22.16%+23.41%+24.72%N/AN/AN/A+23.55%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-4.69%-7.64%+4.14%-5.90%N/AN/AN/A-10.46%621
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-4.49%-5.11%+5.90%-4.15%N/AN/AN/A-8.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.42%+14.14%+14.05%+17.26%N/AN/AN/A+17.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.74%+22.97%+26.65%+25.59%N/AN/AN/A+24.97%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+5.05%+1.61%+9.65%-4.38%N/AN/AN/A-7.26%807
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+3.42%-4.08%+6.00%-7.58%N/AN/AN/A-6.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.59%+10.72%+11.46%+13.66%N/AN/AN/A+16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.45%+12.80%+14.73%+16.42%N/AN/AN/A+18.66%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-3.40%-3.64%N/AN/AN/AN/AN/A-2.10%29
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-1.59%-0.58%N/AN/AN/AN/AN/A+1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.75%+14.22%N/AN/AN/AN/AN/A+13.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.28%+10.29%N/AN/AN/AN/AN/A+9.88%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-3.40%-3.64%N/AN/AN/AN/AN/A-2.10%28
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-1.59%-0.58%N/AN/AN/AN/AN/A+1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.75%+14.22%N/AN/AN/AN/AN/A+13.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.28%+10.29%N/AN/AN/AN/AN/A+9.88%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)-3.20%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.88%793
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+2.63%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+11.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.12%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+18.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.97%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+15.11%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+4.03%+6.31%+22.35%+13.49%+2.72%N/AN/A+2.15%100
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+2.93%-0.47%+11.94%+6.52%-0.66%N/AN/A-0.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.67%+10.12%+9.73%+10.70%+9.78%N/AN/A+10.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.52%+9.16%+8.64%+10.17%+10.00%N/AN/A+10.17%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-2.52%-0.43%+2.73%-5.99%+3.38%+1.50%+9.29%+7.53%7,394
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.49%+6.69%+6.57%+7.62%+7.14%+7.91%+10.06%+10.61%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.63%+1.67%+7.56%-3.85%+6.52%+3.82%+12.44%+10.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.79%+9.53%+9.14%+10.61%+10.13%+11.71%+15.44%+18.97%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-5.50%-3.56%-0.17%-11.14%+1.51%+0.50%+6.06%+5.82%673
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.34%+7.82%+7.83%+8.86%+8.65%+9.03%+11.97%+14.54%
เกณฑ์มาตรฐาน(12)-3.10%+1.44%+5.69%-2.19%+5.02%+3.15%+9.31%+8.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.71%+6.76%+6.50%+7.52%+7.15%+8.55%+11.44%+13.23%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-3.78%-0.89%+3.71%-8.80%+4.30%+1.05%+12.29%+10.76%37,694
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.91%+9.72%+9.54%+11.00%+10.19%+11.14%+14.25%+14.67%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-7.82%-5.33%-0.92%-16.02%+1.67%+0.32%+7.88%+8.02%3,054
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.85%+11.09%+11.02%+12.57%+12.42%+13.07%+17.10%+19.82%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-6.80%-5.93%-2.59%-15.58%+4.77%+1.69%+8.66%+8.01%3,947
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.97%+12.55%+11.90%+13.05%+12.68%+13.50%+17.23%+19.50%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.63%+1.67%+7.56%-3.85%+6.52%+3.82%+12.44%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.79%+9.53%+9.14%+10.61%+10.13%+11.71%+15.44%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-4.75%+1.16%+6.32%-3.83%+7.13%+3.04%+10.61%+9.25%4,142
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.20%+10.67%+10.17%+11.73%+11.11%+13.25%+16.94%+20.77%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-4.58%+1.57%+6.99%-3.16%+8.02%+3.76%+11.51%+10.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.32%+10.79%+10.28%+11.86%+11.24%+13.44%+17.12%+21.11%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.67%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.21%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-4.74%-3.13%+2.71%-11.22%N/AN/AN/A+1.00%998
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.09%+8.52%+8.58%+9.88%N/AN/AN/A+8.89%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-7.29%-1.96%+1.49%-20.37%N/AN/AN/A-2.44%876
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+11.86%+11.94%+13.41%N/AN/AN/A+12.41%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-7.15%-5.06%-1.33%-13.82%N/AN/AN/A-9.47%2,576
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.38%+10.45%+10.43%+11.87%N/AN/AN/A+11.90%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-6.57%-4.64%-0.89%N/AN/AN/AN/A-4.76%170
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.54%+13.49%+12.80%N/AN/AN/AN/A+13.04%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.63%+1.67%+7.56%-3.85%+6.52%+3.82%+12.44%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.79%+9.53%+9.14%+10.61%+10.13%+11.71%+15.44%N/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.33%+0.65%+0.91%+1.15%+0.98%+1.08%+1.48%+1.86%5,352
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.40%+0.80%+1.19%+1.53%+1.45%+1.47%+1.71%+1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.06%+0.05%+0.05%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.07%+0.15%+0.13%+0.09%+0.11%+0.23%+0.40%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.86%+1.31%+1.73%+2.24%+1.34%+1.76%+2.24%+2.29%6,107
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.46%+0.36%+0.32%+0.30%+0.35%+0.50%+0.55%+2.25%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+2.59%+3.92%+4.76%+5.84%+2.47%+2.50%+2.42%+2.07%624
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.57%+1.28%+1.18%+1.09%+0.99%+1.05%+0.88%+0.72%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+1.30%+2.39%+2.90%+3.43%+2.06%+2.20%+2.11%+1.88%2,347
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.83%+0.67%+0.58%+0.52%+0.43%+0.49%+0.47%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+5.42%+7.62%+8.54%+9.94%+3.76%+4.09%+3.76%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.93%+2.27%+1.98%+1.76%+1.25%+1.29%+1.23%N/A
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+1.91%+3.38%+4.22%N/AN/AN/AN/A+4.78%159
เกณฑ์มาตรฐาน(13)+1.99%+3.15%+3.95%N/AN/AN/AN/A+4.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.45%+1.18%+1.13%N/AN/AN/AN/A+1.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.17%+0.93%+0.83%N/AN/AN/AN/A+0.81%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-6.93%-4.57%-0.68%-12.53%+3.04%+0.63%+8.81%+12.03%3,124
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.10%+9.77%+9.54%+10.92%+10.52%+11.19%+15.77%+19.23%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-6.89%-4.55%-0.66%-12.35%+2.97%+0.61%+9.91%+10.66%1,181
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.04%+9.70%+9.45%+10.80%+10.38%+11.03%+15.53%+18.33%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.40%+4.64%+8.05%+3.04%+5.11%+3.89%+8.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.47%+3.92%+3.76%+4.36%+4.21%+4.85%+6.40%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+0.48%+2.68%+4.46%+2.80%N/AN/AN/A+1.57%730
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-0.28%+1.34%+2.83%+1.05%N/AN/AN/A+1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.39%+2.07%+1.91%+2.11%N/AN/AN/A+2.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.71%+1.52%+1.47%+1.71%N/AN/AN/A+1.73%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-1.91%+0.60%+2.53%N/AN/AN/AN/A+1.21%166
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-1.37%+1.42%+4.01%N/AN/AN/AN/A+3.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.30%+3.90%+3.63%N/AN/AN/AN/A+3.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.48%+3.08%+2.97%N/AN/AN/AN/A+3.16%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-4.49%-2.02%N/AN/AN/AN/AN/A-2.19%42
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-2.46%+1.50%N/AN/AN/AN/AN/A+1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.77%+6.03%N/AN/AN/AN/AN/A+5.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.33%+4.68%N/AN/AN/AN/AN/A+4.68%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-3.72%-0.84%+3.58%-8.68%+4.24%+1.07%+12.49%+9.90%10,446
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.72%+9.55%+9.36%+10.78%+9.92%+11.01%+14.19%+14.93%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-7.82%-5.32%-0.94%-15.98%+1.56%+0.28%+7.85%+8.09%2,012
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.84%+11.04%+10.94%+12.51%+12.39%+13.05%+17.07%+19.79%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-7.16%-5.13%-1.36%-13.72%N/AN/AN/A-9.26%662
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.35%+10.44%+10.42%+11.81%N/AN/AN/A+11.80%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)-6.64%-4.66%-1.05%N/AN/AN/AN/A-4.99%76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.50%+13.47%+12.78%N/AN/AN/AN/A+13.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.63%+1.67%+7.56%-3.85%+6.52%+3.82%+12.44%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.79%+9.53%+9.14%+10.61%+10.13%+11.71%+15.44%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-5.13%+1.22%+6.58%-4.59%+7.16%+3.36%+10.84%+9.36%2,700
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.27%+10.78%+10.32%+11.89%+11.18%+12.98%+16.79%+20.70%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-4.99%+1.63%+7.40%-4.13%+7.45%+3.59%+11.77%+10.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.35%+10.88%+10.40%+11.97%+11.26%+13.27%+16.96%+20.99%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.46%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.39%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+4.57%+10.06%+8.10%+16.64%-3.88%+0.02%+0.88%+1.22%954
LBMA Gold Price PM+5.11%+10.42%+9.22%+18.24%-0.31%+2.89%+3.14%+3.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.45%+14.37%+13.19%+12.06%+10.41%+11.56%+14.76%+14.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.60%+12.78%+11.37%+10.83%+10.28%+12.39%+15.16%+15.16%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-4.22%-2.67%+9.14%-10.98%+0.49%N/AN/A+3.27%119
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-1.02%+1.02%+12.06%-1.65%+2.71%N/AN/A+2.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.09%+13.51%+13.67%+15.85%+12.53%N/AN/A+14.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.74%+11.86%+11.69%+12.91%+11.23%N/AN/A+14.33%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-3.73%-6.58%-0.19%-12.16%+0.25%N/AN/A+0.30%994
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.87%-4.16%+1.70%-8.47%+2.05%N/AN/A+2.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.39%+14.18%+13.79%+16.18%+13.85%N/AN/A+15.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.68%+12.12%+12.20%+14.04%+11.64%N/AN/A+12.85%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+0.46%-5.15%-0.25%-17.59%+0.81%N/AN/A-4.45%82
MSCI Japan Index (USD hedged)+3.63%-0.99%+4.71%-12.31%+5.78%N/AN/A-1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.66%+16.88%+16.28%+16.81%+15.89%N/AN/A+19.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.52%+13.56%+14.41%+17.51%+15.51%N/AN/A+19.08%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+0.17%+4.43%+18.48%+7.36%N/AN/AN/A+9.37%436
MSCI World Net Index NETR USD+0.24%+0.69%+11.39%-3.65%N/AN/AN/A+5.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.53%+10.85%+10.25%+12.02%N/AN/AN/A+10.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.64%+11.07%+10.98%+13.02%N/AN/AN/A+10.14%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-0.36%+1.62%+4.76%+4.47%N/AN/AN/A+3.11%356
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+2.25%+5.43%+8.72%+9.95%N/AN/AN/A+4.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.90%+1.70%+1.67%+1.82%N/AN/AN/A+1.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.96%+3.23%+2.84%+3.23%N/AN/AN/A+3.25%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-1.65%-2.83%+11.22%-1.80%N/AN/AN/A-0.25%162
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-5.13%-8.12%+6.17%-5.84%N/AN/AN/A-6.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.02%+16.53%+16.21%+19.26%N/AN/AN/A+18.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.26%+20.68%+19.60%+19.93%N/AN/AN/A+18.42%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-3.46%-4.35%+11.56%-0.51%N/AN/AN/A-2.89%251
MSCI AC World Information Technology Index+2.31%+3.98%+21.62%+0.58%N/AN/AN/A+8.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.52%+20.79%+19.83%+22.47%N/AN/AN/A+19.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.06%+16.20%+16.69%+20.19%N/AN/AN/A+17.60%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)-2.39%-5.54%-4.51%N/AN/AN/AN/A-2.61%12
MSCI India Index-11.29%-2.03%-6.45%N/AN/AN/AN/A-0.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.88%+14.91%+13.43%N/AN/AN/AN/A+13.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.43%+18.46%+16.81%N/AN/AN/AN/A+17.12%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)+0.66%+1.86%+2.42%+2.25%+1.13%+1.37%N/A+1.44%191
เกณฑ์มาตรฐาน(14)+0.16%+2.36%+3.77%+2.67%+2.70%+2.63%N/A+2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.76%+1.57%+1.51%+1.46%+1.37%+1.48%N/A+1.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.31%+2.13%+2.04%+2.24%+2.19%+2.48%N/A+2.92%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)+0.23%+1.68%+2.64%+1.17%+1.45%+1.36%N/A+1.72%1,446
เกณฑ์มาตรฐาน(15)-0.92%+2.46%+4.98%+1.49%+3.72%+3.10%N/A+3.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.22%+2.11%+2.09%+2.23%+2.16%+2.33%N/A+2.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.18%+3.81%+3.69%+4.22%+4.09%+4.66%N/A+5.45%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(7)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(8)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(9)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(10)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(11)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(12)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(13)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(14)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(15)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%