แบบฟอร์มสำหรับกองทุนรวม


ได้แก่แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการทำรายการต่าง ๆ กับบลจ.กรุงศรีหรือ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน คุณสามารถพิมพ์แบบฟอร์มเหล่านี้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อและ
นำเอกสารมาติดต่อกับบลจ.กรุงศรี หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน นอกจากนี้คุณควรเก็บสำเนาแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แล้วเพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

(สำหรับนิติบุุคคล กรุณาติดต่อเพื่อขอรับแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน)
แบบฟอร์มเหล่านี้ได้บันทึกไว้ในรูป Adobe Acrobat (PDF) โดยคุณต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะสามารถดูและพิมพ์ได้ ดังนั้นหากคุณยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรม ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
1. คำขอเปิดบัญชีกองทุน
1.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
4Mb
1.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
182 Kb
2. แบบประเมินความเสี่ยง
2.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
1Mb
2.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
1Mb
3. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
311 Kb
4. คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
4.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
3Mb
4.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
3Mb
5. คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
5.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
3Mb
5.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
135 Kb
6. คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
6.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
3Mb
6.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
151 Kb
7. คำขอแก้ไขข้อมูล
124 Kb
8. คำขอโอนหน่วยลงทุน
8.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
2Mb
8.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
157 Kb
9. คำขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
9.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
495 Kb
9.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
511 Kb
10. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต
10.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี (สำหรับหักบัตรเครดิตเท่านั้น)
487 Kb
10.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
143 Kb
11. คำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำสำหรับทำรายการที่สาขาธนาคารกรุงศรี
11.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี (สำหรับหักบัตรเครดิตเท่านั้น)
508 Kb
11.2 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี (สำหรับหักบัญชีเงินฝากเท่านั้น)
218 Kb
12. คำสั่งซื้อ RMF/LTF (กรณีเปลี่ยน บลจ.)/คำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
3Mb
13. แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
403 Kb
14. แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้านิติบุคคล
313 Kb
15. คำขอแก้ไขข้อมูล Regular Saving Plan และบริการออนไลน์สำหรับรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
15.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี (ยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำโดยหักบัตรเครดิต และแก้ไขบริการ @ccess)
491 Kb
15.2 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี (ยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำโดยหักบัญชีเงินฝากเท่านั้น)
220 Kb
16. คำขอเปิดบัญชีกองทุน (เพิ่มเติม) สำหรับบุคคลธรรมดา
16.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
197 Kb
16.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
2Mb
17. คำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำสำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
159 Kb
18. คำขอแก้ไขข้อมูล Regular Saving Plan และบริการออนไลน์ที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
1Mb

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี