ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

   
 นางสาวศิริพร สินาเจริญ  นายพยุง ลีวงศ์เจริญ
 นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล  นายสุรจักษ์ โกฏิกุล
 นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์  นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน์
 นายแดน ฮาร์โซโน่  นางวรนุช เดชะไกศยะ
   

คณะผู้บริหารบริษัท

fund manager
fund manager
นางสาวศิริพร สินาเจริญ, CFA
กรรมการผู้จัดการ
นางสาวศิริพร สินาเจริญ, CFA
กรรมการผู้จัดการ
fund manager
fund manager
นางสุภาพร ลีนะบรรจง
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
นางสุภาพร ลีนะบรรจง
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
fund manager
fund manager
นายนิทิต พุกกะณะสุต
ประธานเจ้าหน้าที่ลูกค้าสถาบันและบุคคล
นายนิทิต พุกกะณะสุต
ประธานเจ้าหน้าที่ลูกค้าสถาบันและบุคคล
fund manager
fund manager
นายเอนกพร โพธิทัต
ประธานเจ้าหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายสัมพันธ์
นายเอนกพร โพธิทัต
ประธานเจ้าหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายสัมพันธ์
fund manager
fund manager
นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ
นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ
fund manager
fund manager
นายประเสริฐ อิ่มพรรุจี
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายประเสริฐ อิ่มพรรุจี
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน