นโยบายการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรม

* Please note that information is available only in Thai language.
 
นโยบายการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน และการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด จึงกำหนดแนวทางด้านการขายและให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม (Fair dealing) เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน
 

Investing in Krungsri Asset Funds

We have offered a variety of funds for investors with different risk profiles.

 
The Company realizes that your personal data is important. We shall uphold privacy and security of your personal data to ensure that the personal data is collected, used or disclosed in compliance with the law. For more details about the Company’s privacy notice, please visit our website : www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-en