รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

* Please note that information is available only in Thai language.
 
Independent Oversight Entity (IOE) Result according to Section 124/1 of the Securities and Exchange Act

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) โดยประกาศนี้เริ่มมีบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เพื่อรองรับมาตรา 124/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้ บลจ. มีหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมในเรื่อง (1) การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ (2) การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม (3) การกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

แนวทางการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม

บริษัทได้จัดทำแนวทางในการดำเนินการเพื่อใช้ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  และได้ทบทวนแนวทางดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งบริษัทเห็นว่าแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้นั้นมีความเหมาะสมกับการติดตามการปฏิบัติงานในปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้อยู่แล้ว ดังนี้

1.  กำหนดขอบเขตของการติดตามดูแลฯ ครอบคลุมใน 6 เรื่องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ได้แก่

          1.1  การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง

           1.2   วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

          1.3   การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ (เฉพาะที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับกองทุนรวม)

          1.4   การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

          1.5   การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

          1.6   การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

2.  กำหนดวิธีการติดตามดูแล

3.  กำหนดระยะเวลาในการติดตามดูแล

4.     กำหนดให้ฝ่ายกำกับและดูแลการปฏิบัติงานติดตามดูแลขอบเขตตามกำหนดไว้

5.  การรายงานผลการดำเนินการโดยฝ่ายกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พร้อมนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ทั้งนี้ ในกรณีที่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการกระทำดังกล่าว

6.  กำหนดให้ฝ่ายกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้จัดทำความเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้

          6.1  นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดทำความเห็นทุกครั้งที่มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

            6.2  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการ ที่ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจัดทำความเห็นทุกครั้งพร้อมการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
 

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2563

จากการติดตามดูแลจัดการกองทุนรวมตามขอบเขตที่กำหนดรวม 6 เรื่อง บริษัทมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นธรรม หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพีงได้รับ สรุปผลได้ดังนี้

1.  การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง

จากการตรวจสอบพบว่าการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการใช้ราคาที่เหมาะสมในการทำธุรกรรม ซึ่งเป็นราคาที่มีแหล่งอ้างอิงที่ได้การยอมรับเป็นการทั่วไป เป็นราคาที่ไม่ทราบล่วงหน้า      (ex-ante / forward price) มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามหลักความสม่ำเสมอ (consistency) และเป็นธุรกรรมที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า หรือจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อกองทุนในสถานการณ์นั้น และเป็นธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm's length transaction) และมีการจัดเก็บเอกสารครบถ้วน รวมถึงไม่พบรายการที่กองทุนรวมซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่องจากกองทุนส่วนบุคคล

2.  วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

จากการตรวจสอบพบว่ากองทุนรวมที่มีการบริหารกองทุนแบบ Active Fund ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสูงกว่าการบริหารการลงทุนแบบ Passive fund และมีการบริการลงทุนแบบ Active Fund เป็นไปตามที่ได้เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทได้ใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงกองทุนรวมโดยใช้ค่า Tracking Error (TE) ซึ่งกองทุนที่บริหารแบบ Passive Fund มีค่า Tracking Error (TE) ที่ต่ำ เนื่องจากกองทุนลงทุนล้อตามดัชนี ซึ่งสอดคล้องกับอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำกว่ากองทุนประเภท Active Fund  ส่วนกองทุนที่บริหารแบบ Active Fund มีค่า TE สูง เนื่องจากผู้จัดการกองทุนต้องการหาโอกาสการลงทุนให้ผลตอบแทนชนะตลาด (ชนะดัชนีอ้างอิง) ซึ่งสอดคล้องกับอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงขึ้น

3.  การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ (เฉพาะที่เก็บค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวม)

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกภายในที่ใช้คัดเลือกผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยกำหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูก สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจผู้ดูแลผลประโยชน์ตามที่ประกาศกำหนด และในการคัดเลือกผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มีการประเมินผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้กำหนดไว้ รวมถีงสิ้นปีได้มีประเมินคุณภาพผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกรายโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

4.  การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินผ่าน Broker / Counter Party เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในสัดส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน มีเอกสารประกอบครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจัดการไม่มีการเอื้อผลประโยชน์ให้คู่ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ

5.  การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

จากการตรวจสอบพบว่าการประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ของกองทุน Term fund มีการเผยแพร่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนเป็นตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีวิธีปฏิบัติในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นตามโครงการนโยบายการลงทุน รวมถึงการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการนั้น ไม่ได้ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยของกองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ น้อยกว่าที่แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของกองทุนนั้นบริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยของกองทุนเป็นสำคัญ

6.  การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

จากการตรวจสอบพบว่าการไปใช้สิทธิออกเสียงและการเปิดเผยรายงานการใช้สิทธิฯครบถ้วนทุกหลักทรัพย์  เป็นไปตามที่แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทและตามประกาศที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด มีเอกสารประกอบที่สามารถตรวจสอบได้ การลงความเห็นพิจารณาแต่ละวาระจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ


Investing in Krungsri Asset Funds

We have offered a variety of funds for investors with different risk profiles.

 
The Company realizes that your personal data is important. We shall uphold privacy and security of your personal data to ensure that the personal data is collected, used or disclosed in compliance with the law. For more details about the Company’s privacy notice, please visit our website : www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-en