รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

* Please note that information is available only in Thai language.
 
Independent Oversight Entity (IOE) Result according to Section 124/1 of the Securities and Exchange Act

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 และมาตรา 124/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 ซึ่งกำหนดให้ บลจ. จัดการกองทุนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมทั้งมีหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมในเรื่อง (1) การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2) การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม (3) การกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

แนวทางการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2565

บริษัทได้จัดทำแนวทางในการดำเนินการเพื่อใช้ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยแนวทางนั้นมีความเหมาะสมกับการติดตามการปฏิบัติงานในปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตของการติดตามดูแลฯ ครอบคลุมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ ได้แก่

          1.1  การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง

          1.2   วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

          1.3   การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ (เฉพาะที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับกองทุนรวม)

          1.4   การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

          1.5   การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

          1.6   การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

          1.7  อื่นๆ เช่น การให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและทบทวนนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ การให้ความเห็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กรณีที่ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน

2. กำหนดวิธีการติดตามดูแล

3. กำหนดระยะเวลาในการติดตามดูแล

4. กำหนดให้ฝ่ายกำกับและดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้ดำเนินการในการติดตามดูแลให้เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ตามข้อ 1

5. กำหนดให้ฝ่ายกำกับและดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้รายงานผลการดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พร้อมนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ทั้งนี้ ในกรณีที่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการกระทำดังกล่าว

6.  กำหนดให้ฝ่ายกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้จัดทำความเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้

          6.1  นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดทำความเห็นทุกครั้งที่มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

          6.2  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการ ที่ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจัดทำความเห็นทุกครั้งพร้อมการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
 

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2564

จากการติดตามดูแลจัดการกองทุนรวมตามขอบเขตที่กำหนดรวม 6 เรื่อง บริษัทมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นธรรม หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพีงได้รับ สรุปผลได้ดังนี้

1.  การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการควบคุมในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม เพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ในการทำรายการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีการใช้ราคาที่เหมาะสมในการทำธุรกรรม มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปตามหลักความสม่ำเสมอ (consistency) และเป็นธุรกรรมที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า หรือจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อกองทุนในสถานการณ์นั้น โดยมีลักษณะธุรกรรมที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm's length transaction) บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารครบถ้วน รวมถึงไม่พบรายการที่กองทุนรวมซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง

2.  วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทระบุปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุนรวมไว้ในหนังสือชี้ชวน และเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญไว้อย่างครบถ้วนแล้ว โดยทุกกองทุนที่มีนโยบายใกล้เคียงกันมีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เหมือนกัน และในเรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงเป็นการอธิบายถึงการพิจารณาติดตาม วิเคราะห์ และการดำเนินการ ในแต่ละสถานการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไว้ครบถ้วน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยมีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการติดตาม และประเมินผล เพื่อควบคุมบริหารความเสี่ยงของกองทุนให้เป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน

3.  การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ (เฉพาะที่เก็บค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวม)

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เหมาะสมแล้ว โดยกำหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และกำหนดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจผู้ดูแลผลประโยชน์ตามที่ประกาศกำหนด ทั้งในเรื่องของคุณภาพในการปฎิบัติงานและการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการลูกค้า รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ โดยสิ้นปี 2564 บริษัทได้มีการประเมินคุณภาพผู้ดูแลผลประโยชน์ครบถ้วนทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

4.  การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมิน Broker / Counter Party และพิจารณาการส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินผ่าน Broker / Counter Party โดยบริษัทส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Broker / Counter Party เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและอยู่ในสัดส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน และไม่ได้มุ่งเน้นการทำรายการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ในเครือของบริษัทหรือส่งให้รายการให้รายใดมากเป็นพิเศษ และมีเอกสารประกอบครบถ้วน

5.  การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทกำหนดแนวทางในการพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล โดยกองทุนประเภทเดียวกัน มีนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนใกล้เคียงกันมีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมที่ใกล้เคียงกัน และมีการเปิดเผยค่าอัตราธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงของกองทุนรวมถึงอัตราธรรมเนียมการจัดการที่สามารถเรียกเก็บได้สูงสุดถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

6.  การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทไปใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนและเปิดเผยรายงานการใช้สิทธิออกเสียงครบถ้วนทุกหลักทรัพย์  เป็นไปตามที่แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทและตามประกาศที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีการลงความเห็นแต่ละวาระผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญและมีเอกสารประกอบครบถ้วน  รวมทั้งมีการเปิดเผยรายงานการใช้สิทธิออกเสียงที่เว็บไซต์ของบริษัท


รายละเอียดรายงานผลการติดตามดูแลประจำปี 2564: รายงานผลการติดตามดูแลประจำปี 2564.pdf
 


Investing in Krungsri Asset Funds

We have offered a variety of funds for investors with different risk profiles.