กองทุนแนะนำ

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)

กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
ระดับความเสียง 6 เสี่ยงสูง
  • ลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ในบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
  • เหมาะกับผู้ต้องการกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนจากแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติ ที่เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ระดับความเสียง 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง  มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
  • สำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินทุนสูงเท่านั้น  ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนลงทุน
  • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 510,000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

KFSMART
-
ณ วันที่ 23 ก.ย. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.0492
KFSDIV
-
ณ วันที่ 23 ก.ย. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.4269
KFTHAISM
-
ณ วันที่ 23 ก.ย. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุน
11.6617
KF-AINCOME
-
ณ วันที่ 22 ก.ย. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.4185
KF-GBRAND
-
ณ วันที่ 22 ก.ย. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.0281

สัมมนา/กิจกรรม

- ณ วันเสาร์ 24 กันยายน 2559
เวลา 14:00 น.

- ณ วันพฤหัสบดี 22 กันยายน 2559
เวลา 10:00 น.

- ณ วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2559
เวลา 14:00 น.

+ ดูทั้งหมด

SET | ThaiBMA

หลักทรัพย์วันนี้ ข้อมูลจาก Settrade.com

เตรียมเพื่ออนาคต...พร้อมสำหรับทุกก้าวของชีวิต

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือการประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ที่กองทุนรวมกรุงศรีของเรา พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการการลงทุนของคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี